Provinciale Zeeuwsche Courant C Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant Zware vergeldingsaanval op Londen. Oplaag 16.600 ex. •Engelsche luchtaanvallen. De legerberichten van gisteren. Nog voldoende sigaren tot begin 1942. Het prijzen vein goederen en diensten. waarin opgenomen de 184ste JAARGANG NUMMER 112 MAANDAG 12 MEI 1941 Uitgave der Firmas F. van de Velde Jr en G W den Boer ABONNEMENTSPRIJS: 19 cent week o« 1 2.42 per kwartaal franco per oost 1 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS; Van 1-5 rege's 1.65. iedere 'egel meer 33 cent Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regeb f 0.55, iedere 'ege' meer 11 ct. (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) Dit nummer bestaat uit twee bladen. wm* 'i.iiit.wi's»suiiiir>iAi.t.isj.ii<MiJiuiiin.iai'MitJJ4.BT.i.islisjiuin.ii^jan.umMi4iiiM.|lM.lJlTB Honderden tonnen brisantbommen en meer dan 100.000 brandbommen geworpen. Het D.N.B. meldt, dat gevechtsvliegtui gen van het Duitsche luchtwapen in den nacht van Vrtjdag op Zaterdag een reeks fabrieken en vliegvelden in Zuid- en Mid- den-Engeland met succes hebben aange vallen. Op de vliegvelden bij Lincoln,'Cam bridge en St. Eval werden hangars en kwartierruimten getroffen en in brand ge schoten. Het vliegveld te Barrow in Fur- ness is door voltreffers van bommen zwaar geteisterd. Op het vliegveld Warmwell vie len de bommen tussehen verscheiden ge parkeerde vliegtuigen, die ten deele zwaar beschadigd werden. Te Christchurch tra den groote hangarbranden op. Op verscheidene andere vliegvelden wer den startbanen en andere inrichtingen be schadigd. Er ontstonden een groote en verscheidene kleine branden in een me- taalfabriek bij Blough. In de alluminium- fabriek Warrington en de wapenfabriek in Nottingham werden voltreffers oj> hallen en werkplaatsen geplaatst. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben voorts ten zuiden van Portsmouth een Britschen torpedojager in brand gescho ten en in het zeegebied om Engeland twee koopvaardijschepen van tezamen 3000 brt. aangevallen en tot zinken gebracht. Bo vendien werden een vrachtschip van 15.000 brt. en twee andere koopvaardijschepen door bomtreffers zoo ernstig beschadigd, dat ook ztj als verloren beschouwd moeten worden. Aanval op Londen. In den nacht van Zaterdag op Zon dag hebben verscheidene honderden gevechtsvliegtuigen van het aanbreken der dnistemls af in opeenvolgende golven bij goed aan vals weer voor den oorlog belangrijke doelen in de Brlt- sche hoofdstad gebombardeerd. De vuurgloed der in Londen woedende branden was op een afstand van 100 km. zichbaar.Andere formaties heb ben andere doelen op het eiland aan gevallen. Volgens aanvullende, rapporten der vlie gers, dJie aan de operaties hebben deelge nomen, was deze vergeldingsaanval een der zwaarste, die de Engelsche hoofdstad heeft ondergaan. Van het invallen der duisternis tot de ochtendschemering vlogen de Duit sche eskaders onafgebroken boven de voor den oorlog belangrijke bedrijven, waai-op zij honderden tonnen brisantbommen en meer dan 100.000 brandbommen lieten val len. De branden, die in het centrum uit braken, vooral langs de beide oevers van de Theems, namen reeds in de eerste uren van den aanval een zoo grooten omvang aan, dat de geweldige rookwolken hier en daar het zicht bemoeilijkten. Een Duitsch vliegtuig, dat door een Britschen jager werd aangevallen, kon- zich aan de achter volging onttrekken door zich in een dichte rookwolk te verbergen. De aanval heeft zonder twijfel de reparaties, die de laatste maanden waren verricht aan de docks, de pakhuizen, de laad- en losplaatsen en de transportinstallaties, voor het grootste deel teniet gedaan. Het Engelsche ministerie van luchtvaart heeft over dezen aanval een officieel com muniqué uitgegeven, waarin gesproken wordt van een „zwaren aanval op Londen" met aanzienlijke schade en een groot aan tal slachtoffers. Ook in andere deelen des lands zijn bommen geworpen, hoofdzakelijk in Zuidoost Engeland en Oost-Anglia, waar „zekere schade is ontstaan en dooden zijn gevallen". Zaterdagavond laat is bovendien een „zekere plaats in Zuidoost Engeland" door Duitsche vliegtuigen aangevallen. De En gelsche berichtendienst vult dit commu niqué aan met de medëdeeling, dat Londen vele uren lang te lijden heeft gehad onder den aanval en dat er talrijke branden zijn ontstaan. Het D.N.B. bericht uit Stockholm dat een speciale berichtgever van den Brit schen berichtendienst, die Zaterdagnacht den vèrgeldingsaanval op de Britsche hoofdstad van een dak af heeft waargeno men, het volgende meldt „Zoo iets heb ik nog nooit gezien en ik geloof andere Londenaars ook niet. Verder zegt hij, dat de geheele reusachtige stad, die zich uitstrekt over een geweldig groot gebied, letterlijk daghelder verlicht was door den vuurgloed van de vele vuurhaar den in het voornaamste aanvalsgebied. De blusschingswerkzaamheden werden bijzon der bemoeilijkt, door het feit, dat een heele tijd lang alleen brisantbommen wer den neergeworpen, waardoor de brandweer lieden bij hun werk werden gehinderd. Ook aanvallen op Engelsche vliegvelden. Bij de aanvallen in den nacht van Za terdag op Zondag heeft de Duitsche lucht macht ook talrijke Engelsche vliegvelden met succes gebombardeerd. Zoo konden onder meer op het vliegveld Petersbouch een zeer groote brand en bominslagen aan den rand worden geconstateerd. Op het vliegveld East Wretham brandde een ge bouw geheel uit. De hangar van het vlieg veld Feltwell stortte in na viermaal ge troffen te zijn. Op het vliegveld Rochford is een groote barak getroffen. Voorts meldt het D.N.B. dat in den nacht van Zaterdag op Zondag vier koop vaarders en een, tankschip met een geza- menlijken inhoud van 26.000 ton voor -een deel tot zinken zgn gebracht, voor de rest ernstig beschadigd. In de monding van de Theems kreeg een koopvaarder van 8000 ton twee treffers midscheeps, waarop een ketelontploffing volgde. Het schip zonk. Ten noordoosten van Harwich geraakte een vrachtschip van 300 ton door bom treffers in brand. Men kon een sterke rookontwikkeling constateeren. Een schip van 2000 ton, dat in convooi voer, werd door zware bommen getroffen. Een ander schip, van 8000 ton, dat eveneens deel van een convooi uitmaakte, werd aan den ach tersteven beschadigd. Een tankschip van 5000 ton, dat in de baai van Cardigan ge troffen werd, geraakte in brand, zoodat het verloren geacht kan worden. De Engelsche aanvallen op Dnitschland. Volgens de voorloopige gegevens zijn als gevolg van den Britschen luchtaanval op Hamburg in den nacht van 8 op 9 Mei onder de burgerbevolking en in een ar beidskamp 94 menschen gedood. Verwacht moet worden, dat het aantal slachtoffers nog grooter wordt. 35 personen worden nog vermist. Het Britsche ministerie van luchtvaart meldt omtrent de aanvallen van de R.A.F. van Vrijdagnacht, dat een klein aantal bommenwerpers industrieele doelen te Ber lin heeft aangevallen. Hieromtrent wordt te Berlijn opnieuw verklaard, dat uitslui tend woonhuizen in de nabijheid van de be kende krantenwijk beschadigd zijn. Deze huizen liggen evenwel midden in de stad, ver van alle industrie. De R.A.F. heeft bg deze aanvallen op Duitsch rijksgebied zes vliegtuigen verlo ren. Daarvan werden er vier door lucht doelgeschut en nacht jagers neergeschoten en twee door luchtdoelgeschut van de ma rine. Vijandelijke strijdkrachten hébben in den nacht van Zaterdag op Zondag vluchten gemaakt naar Duitsch gebied en Hamburg aangevallen met brisant- en brandbommen, welke hoofdzakelijk op woonwijken neer kwamen. In het stedelijk gebied ontston den verliezen aan menschenlevens en mi- terieele schade. Bovendien hebben eenige Britsche vlieg tuigen getracht door te dringen tot de rijkshoofdstad. Slechts enkele bereikten de omgeving van Berlijn. Geen enkel toestel slaagde er in tot Ge stadskern door te dringen. Volgens de tot dusver ontvangen berich ten verloor de vijand acht vliegtuigen. Vrijdagnacht was het Engelsche luchtwa pen actiever. Men sloog echter op groote hoogte en wierp de bommen doelloos en willekeurig uit. Zoodoende werd slechts ge ringe schade aangericht. Gelukkig zijn er ook geen dooden of gewonden te betreuren. In een dorp in het westen van het land werd helaas een kerkhof getroffen tal van graven en grafsteenen werden beschadigd in de omgeving liepen ongeveer honderd woonhuizen door den luchtdruk glasschade op. Op een andere plaats werd een boerderij zwaar beschadigd, een andere licht. DRAGEN VAN 0RDEUNTEN TOEGESTAAN. Naar ons op onze informatie van be voegde zijde wordt medegedeeld, bestaat er op dit moment en zoolang geen anders luidende maatregelen getroffen worden, geen rqden om de gebruikelijke linten van Nederlandsche ordeteekenen voor niet-ver- oorloofd te houden. RIJKSCREDIETKASMUNTEN UIT DE CIRCULATIE. Na 15 Mei geen wettig betaalmiddel meer. Het verordeningenblad van Zaterdag j.l. bevatte een verordening van den rijkscom missaris van het bezette Nederlandsche ge bied betreffende het buiten omloop stellen en het innemen van rrjkscredietkasmunten. In deze verordening wordt bepaald, dat de rgkscredietkasraunten van 10 en 5 Reichspfennig na afloop van 15 Mei 1941 haar hoedanigheid van wet tig betaalmiddel in het bezette Neder landsche gebied, verliezen. Deze munten, worden ingevorderd om ült den omloop te worden genomen. De munten worden door de „Reichskreditkas- -se" te Amsterdam alsmede dpor de Ne derlandsche bank te Amsterdam en door haar bijkantoren, nog tot en met 31 Mei 1941 in betaling aangenomen of ingewis seld. Na 31 Mei 1941 kunnen de munten niet meer worden ingewisseld. De uit den omloop genomen rrjkscrediet kasmunten zijn na afloop van 31 Mei 1941 ongeldig. Voor ongeldig geworden rijkscre- dietkasmunten wordt geen vergoeding ge geven. Deze verordening is Zaterdag in werking getreden. HET DUITSCHE. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelde Zondag mede: Het Britsehe luchtwapen heeft in do laatste nachten opnieuw en systema tisch woonwijken van Duitsche steden, o.ra. ook de rijkshoofdstad, gebombar deerd. Ter vergelding hebben .in den afgeloopen nacht sterke strijdkrachten van het Duitsche luchtwapen een groo ten aanval op Londen uitgevoerd. In opeenvolgende golven weid de Britsche hoofdstad bij goed zicht op den grond met brisantbommen van alle kalibers en met tienduizenden 1 brandbommen bestookt. Groote branden in de bocht van de Theems, vooral in de Commercial en .Millwalldocks en tussehen Waterloo bridge en de Victoriadocks gaven de groote effec ten te zien. Een vlammen zee ten Noord westen van de bocht van de Theems was nog op een afstand van 100 km. te zien. Andere formaties gevechtsvliegers ver nielden met voltreffers van bommen groote deelen van een fabriek voor lichte meta len en motoren, benevens een tweede be- wapeningsfabriek in het zuiden van het eiland en bestreden met succes haveninstal laties aan de monding van de Theems, in Plymouth en aan de Zuidoostkust. Boven Engelsch gebied werden twee vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Duikbooten hebben bij operaties in het Noorden van den. Atlantischen oceaan 29.800 brt. scheepsruimte der vijandelijke koopvaardij tot zinken gebracht. Boven dien werd een Britsche duikbootval door torpedotreffers zwaar beschadigd. In het zeegebied rondom Engeland brach ten gevechtsvliegtuigen een in convooi varend koopvaardijschip van 5000 brt. tot zinken en beschadigden zwaar zeven an dere groote schepen. In Noord Afrika hebben troepen van het Duitsche Afrikaansche corps voor To- broek drie stukken zwaar luchtafweer geschut buit gemaakt benevens verder oorlogstuig. Overigens bleven de gevechts handelingen in dit gebied beperkt tot ^ve- derzijdsche bedrijvigheid der artillerie, In succesvolle gevechten t>ij Solloem werden drie Britsche pantserwagens vernield, ver scheidene stukken geschut en pantserwa gens buitgemaakt en een aantal krijgsge vangenen mee teruggebracht. Bij een aan val op het eiland Malta schoten Duitsche jagers Zaterdag een viermotorig Britsche vliegboot van het type Sunderland in brand. De vijand heeft in den afgeloopen nacht met vrij sterke strijdkrachten hoofd zakelijk de stad Hamburg aangevallen. Door het neerwerpen van brisant- en brandbommen ontstonden talrijke branden en verwoestingen, bijna alleen in woon wijken. De economisch-militaire schade is niet oelangrijk. De burgerbevolking leed verliezen aan dooden en gewonden. Eenige vliegtuigen drongen door tot in de om geving van de rijkshoofdstad. Nachtjagers schoten acht van de aanvallende Britsche vliegtuigen neer. HET ITALIAAN!SCHE. Het Italiaansche legerbericht no. 340 van Zondag luidt als volgt Onze bombardementseenheden hebben herhaalde malen een vijandelijke vlootfor- matie aangevallen in het westen van de Middellandsche Zee en twee kruisers ernstig getroffen. Eén vijandelijk toestel werd neergeschoten. Tijdens een aanval van vliegtuig n van het Duitsche vliegers corps op Malta is een vliegboot van het type Sunderland in brand geschoten. Eén van onze vliegtuigen, waarvan in leger bericht no. 338 gemeld was, dat het was neergeschoten, is teruggevonden. In Noord-Afrika gaat de bedrijvigheid van de Italiaansch-Duitsche eenheden in de zone van Solloem voort met succes. Op de Egeïsche Zee zijn Italiaansche detache menten ontscheept op de eilanden Zea, Syphnos, Syra en Micono, waarmede de bezetting van de archipel der Cycladen is voltooid. In Oost-Afrika aanzienlijke activiteit van artillerie in den sector van Amba Aladji. Niets bijzonders te melden uit de overige sectóren. Vijandelijke vliegtuigen hebben een aanval gedaan' op het vlieg veld van Catania. Gemeld wordt, dat eenige schade is aangericht en eenige slachtoffers zijn gevallen. ZIJ NEMEN DE PLAATS VAN DEN TRACTOR IN. (Foto Het Zuiden) Voor sigarettenfabricage nog meer tabak voorradig. Het weekblad van den economischen voorlichtingsdienst bevat een artikel over de werkzaamheden van het rijksbureau voor tabak en tabaksproducten, hetwelk besluit als volgt Het laat zich aanzien, dat de voorraden sigarentabak in hoofdzaak tabak van Nëderlandsch-Indischea eii Zuid-Ameri- kaansclien oorsprong zoolang dè oorlog duurt niet zullen kunnen worden aangevuld en de sigarenindustrie dus op den duur haar werktijden nog meer zal moeten inkrimpen dan thans reeds het geval is en mogelijker wijze "zelfs geheel zal moeten worden stil gelegd. Met het oog hierop heeft het rijks bureau dan ook medewerking verleend aan de instelling van een Wachtgeldfonds voor arbeiders in de sigarenindustrie. De sigarenindustrie beschikt thans nog over voldoende grondstof om tot einde 1941 te kunnen doorwerken. Voor de sigaretten- en de kerftabakindustrie zijn de perspectie ven iej;s beter. De mogelijkheid is namelijk geopend tot aanvoer van tabak. De afnemers van tabaksproducten grossiers en kleinhandelaren kunnen zoo wel ten aanzien van fabrikanten als onder ling aanspraken doen gelden op leveringen in dezelfde verhouding als in 1939 heeft gegolden. Deze aanspraken zijn echter niet in een voor alle gevallen geldend percen tage uit te drukken. Klachten over afleve ring van tabaksproducten worden onder zocht door het r- op verzoek van het rijks bureau door de industrie-tabak-commissie ingestelde centrale klachtenbureau, welks beslissingen via het rijksbureau aan de betrokkenen worden kenbaar gemaakt Ingeval van klachten over onvoldoende aflevering aan grossiers of winkeliers wordt steeds nauwkeurig nagegaan hoe de indi- vidueele positie van den betrokken fabri kant of grossier is. De wisselingen in de afleveringscapaci teit van de verschillende fabrieken zijn uiteraard voor de consumenten merkbaar. Het is echter onjuist uit tijdelijke schaarsch- te aan tabaksproducten bij de detaillisten de conclusie te trekken, dat de binnenland- sche markt zou zijn uitgeput Voor sigaren bestaat de zekerheid, dat tot begin 1942 in belangrijke mate aan de vraag van de Nederlandsche consumenten zal kunnen worden vol daan voor kerftabak en sigaretten loopt die zekerheid tot April 1942 en daarna bestaan ook bjj voortduring van den oorlog nog invoermogeljjkheden voor de grondstoffen van deze pro ducten. De inkrimping van de productie en van den afzet die inderdaad aanzienlijk is, heeft ten doel zoo lang mogelijk met de beschik bare voorraden uit te komen dit is in het belang zoowel van de werkgevers en de werknemers in de tabakverwerkende in dustrie als van de handelaren in en de ver bruikers van tabaksproducten. Uitgestelde betaling bij onteigening. De secretarissen-generaal van justitie, waterstaat en financiën publiccercn in het nieuwe Verordeningenblad onder no. 86 een besluit van wijziging en aanvulling der re geling van de uitgestelde betaling bij ont eigeningen als bedoeld in art. 7 van be sluit, no. 1681940, dat op zijn beurt we derom voortvloeide uit art. 5 van het be sluit betreffende den wederopbouw. De aanvulling en wijziging is van zuiver tech- nischen aard. Nieuw besluit verschenen. Het Zaterdag verschenen Verordeningen blad bevat een besluit van de secretarissen- generaal van de departementen van handel, nijverheid en scheepvaart en van landbouw en visscherg en van waterstaat over het prgzen van goederen en diensten. In dit besluit wordt bepaald, dat een leder, die als kleinhandelaar of in een andere hoedanigheid in den kleinhandel voeding»- en genotmiddelen, textielwa- ren of lederwaren ten verkoop aanbiedt, verplicht is deze waren te prgzen. Het prgzen dient te geschieden onder ver melding van de kwaliteitsaanduiding en de verkoop-eenheid, zooals deze in den handel gebruikelijk zijn. De gemachtigde voor de prijzen kan de verplichting tot vermelding der prijzen tot den verkoop van andere roerende goederen, tot het verhuren -.van roerende goederen, alsmede tot het verrichten van diensten, uitbreiden. Het prgzen moet op duidelijk zichtbars en leesbare wijze geschieden Bg waren, welke in etalages, uitstalkas ten, binnen of buiten den winkel, op ver koopstands of anderszins zichtbaar uitge stald worden, door het aanbrengen van prijskaartjes Bij waren, welke voor onmiddellijken ver koop gereedgehouden worden, doch niet zichtbaar uitgestald zgn, hetzij door de goe deren of hun verpakkingen of de voorwer pen, waarin zg worden bewaard van een desbetreffend opschrift of van prijskaartjes te voorzien, hetzij door prijslijsten op te hangen of ter inzage neer te leggen Bij waren, welke door middel van mon sterverzamelingen worden aangeboden, het zij door op elk monster een prijskaartje aan te brengen, hetzij door aan elke monster verzameling prijsopgave der opgenomen monsters te hechten. Indien behalve de verlangde prgzen nog toeslagen of andere kosten in rekening wor den gebracht, dient dit bg de prijzen te wor den vermeld. D, gemachtigde voor de prgzen geeft de voorschriften tot uitvoering van dit be sluit. Zg worden in de Nederlandsche staatscourant bekend gemaakt. De gemachtigde voor de prgzen kan te vens ontheffing van de bepalingen van dit besluit verleenen. De bepalingen van dit besluit zijn niet van toepassing op openbare verkoopingen van roerende goederen. Dit besluit treedt 24 Mei in werking. Tegelijkertijd treden artikel 8 van de Prgsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 en andere voorschriften in zake prijsvermel ding buiten werking. Ruilverkaveling en voedsel productie. In een artikelin het Landbouwkundig Tijdschrift bespreekt ir. F. Hellinga, ad junct-ingenieur bij den cultuurtechnischen dienst de wettelijke regeling van de rn». verkaveling in Nederland en Duitschland. De schrijver o.m. concludeerende, dat eeni ge belangrijke punten uitgezonderd het verloop van de ruilverkaveling in beide landen ongev. gelijk is en betoogt, dat de tegenwoordige ruilverkavelingswet in ons land aan de gemeenschap voldoende waar den bodem ook via ruilverkaveling te ver den bodem ook via ruilvarkaveling te ver- hoogen. Een verheugend %'erschijnsel is. dat in vrijwel alle provincies het aanvragen voor ruilverkaveling toeneemt. Terwijl tot 1941 slechts 32 ruilverkavelingen met een oppervlakte van 11.150 h.a. waren uitge voerd, zijn thans in uitvoering 21 ruilver kavelingen met 18.200 h.a., terwijl in voor bereiding zijn 79 verkavelingen met 71.400 hectaren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1