Sport Het geheim van het .doodelijke gi* VOETBALUITSLAGEN. Ie klasse. •Afd. I: KFC't Gooi 1—1 (KFC moet degradatiewedslryden spelen)ADO— DHC 31 (ADO kampioen). Afd. II: DOS—HBS 8—1. Afd. IV: NACLimburgia 21 (Lim- burgia moét degradatiewedstrijden spelen) Roermond—BW 2—2: NO AD—Helmond 2—2; Eindhoven—MW 60. Afd. V: LeeuwardenBe Quick 13 (Be Quick en H.S.C. moeten een besissingswed- strijd om het kampioenschap spelen); Ve- locitas—Sneek 2—1; Achilles—Hecrcnveen 1—1; GVAV—HSC 2—4. Afdeellng IV. Tweede klasse D. Alliance—RCS 1—1; Middelburg—Hero 21; GoesRBC 03; VlissingenDe Ba-, ronie 53. Derde klasse M. Zeelandia 2—EMM 2—2; Vlissingen 2— Middelburg 2 11. Derde klasse O. Terneuzen 2Schoondijke 52. VLISSINGEN—DE BARONIE 5—3. Vlissingen heeft voor deze overwinning hard moeten vechten. Na de rust zag het er zelfs naar uit, dat ook deze wedstrijd een fiasco voor Vlissingen zou worden. Maar gelukkig wist zy zich te herstellen en door hard werken is het tenslotte ge lukt te overwinnen. Zy verdiende deze overwinning volkomen, want gedurende den geheelen wedstrijd was zij in de meer derheid, behoudens een overwicht van De Baronie van plm. 15 minuten vlak na de rust. Bij het begin pakte Vlissingen direct flink aan eh reeds na plm: 5 min. wist zij fortuinlijk aan een doedlpunt te komen, wanneer door den nogal vrij sterken wind de bal over de Baronie-backs heenspringt en Hendrikse handig den bal in het doel tikt (1—0). Ook aan het tweede doelpunt komt Vlis singen na plm. 20 min. niet onfortuinlijk. De Joode schiet den bal hoog voor het doel, de Bai-onie-doelman raakt den bal maar half met de vuist, de bal valt voor de voeten van Hendrikse, die niet aarzelt. (2-0). De Baronie bepaalt zich tot snelle uit vallen, waarbij vooral de snelle runs van den linksbuiten opvallen. Bij een van deze aanvallen schiet een der Baronie-spelers na plm 30 min spelen tegen den binnen kant van den paal, waarna de bal in het doel springt (21) Na 35 min trapt Peeman den bal hard tegen de lat, de bal springt terug het veld in en belandt bij Van der Schaaf die in schiet (31) s De Baronie oefent nu druk uitkop het Vlissingen-doel en de spil maakt een mooi doelpunt. Hij schiet van verren afstand, onhoudbaar en hard tegen den binnenkant van den paal (32) Na de rust ziet het er donker voor Vlis singen uit, want de Baronie pakt goed aan en het Vlissingen-doel is geregeld in ge- vdar. Vooral de linksbuiten van de Baronie is actief. Na plm. 10 min. heeft hy met een mooi schot succes (33). Vlissingen beseft nu het gevaar, waarin zij verkeert. Gelijdelijk aan weet de thuisclub zich te herstellen. Na 20 min. spelen weet Van der Schaaf In moeilijke positie den bal vrjj te spelen en te scoren (43). Na dit doel punt komt Vlissingen meer opzetten en is zij iets sterker dan de Baronie. Van de Kasteele breekt dan alleen door de verde diging, maar de Baronie-doelman keert het schot, doch de bal belandt bij Peeman, die inschiet (53). Dit doelpunt gqf Vlis singen de overwinning. Vlissingen had haar voorhoede geheel ge wijzigd, de opstelling van deze linie was van rechts naar links Van der Schaaf, Hendrikse, Van de Kasteele, Houtzager, Peeman. Alleen Houtzager was in deze linie de zwakke plek. Er ging van de voor hoede nu meer uit dan wij de laatste wed strijden zagen. Ook het samenspel was goed, de spelers wisten elkaar* goede kan sen te scheppen. In de middenlinie was linkshalf Peters door Brinkhaus vervangen. De wedstrijd wérd in zéér hoog tempo gespeeld, en behoudens de reeds genoemde inzinking had Vlissingen het beste van het spel. By de Baronie was vooral de linker vleugel zeer gevaarlijk. Na de rust stelden de Vlissingen-spelers zich o.i. te ver van hun doelman op, die tegen wind in moest intrappen. Zoodoende kwam de bal aanhoudend in het bezit van de Baronie. Maar na den gelijkmaker zag men het beter in en haalde men op eigen helft de ballen op Het was een mooien wedstrijd. De nieu we opstelling van Vlissingen, waarin al leen jonge spelers, heeft 05. wel voldaan, terwyl er met enthousiasme geépeeld werd. Bij de Baronie was de achterhoede het beste deel van het elftal, waarvan de kee per ietwat aarzelend was. De middenlinie verstond haar taak als verdedigers goed, maar schonk te weinig aandacht aan de voorhoede. In de voorhoede van de Baronie ontbrak de schutter, behalve dan de links- bulten. Bij Vlissingen was de yoorhoede gevaar- ïyk, waarin vooral Van der Schaaf en Pecman uitblonken. De middenlinie van Vlissingen speelde ook goed. Spil De Joode was goed op dreef en was beter dan wij in de laatste wedstrijden zagen. Brinkhaus plaatste nog te slordig. De achterhoede speelde weer in haar ouden vorm. Doelman Harting heeft aan geen der doelpunten schuld. MIDDELBURG—HERO 2—1. De ontmoeting tusschen Middelburg en Hero eindigde in een "Voor Middelburg ver diende overwinning. Een zege echter welke steeds aan een zyden draad gehangen heeft. Ongetwijfeld was het spel der Middelbur gers beter, doch de goede periodes in dezen wedstrijd werden door even zooveel inzin kingen afgewisseld. Dat Hero hiervan niet wist te profiteeren mag voor een deel aan de onvermoeide werkkracht van de Middel- burgsche verdediging en aan den anderen kant aan het falen van de Hero aanvallers toegeschreven worden. Deze laatsten toch hebben in dezen wedstrijd niet veel te zien gegeven en vooral hun schot was ver te zoeken. De Hero-verdedigers konden de voorhoede-spelers van Middelburg tamelijk wel in bedwang houden, omdat deze te wei nig vechtlust toonden en nog niet voldoende onderling verband wisten te handhaven. Niettemin waren zjj in staat om indruk te maken op de Hero defensie en bereikten zij, dat de middenlinie der tegenstanders zich speciaal op de verdedigende taak toe legde. Ongetwijfeld telde Hero een aantal individueel goede spelers, welke doorloopend gevaarlijk waren en bij hun aanvallen tot verrassende dingen in staat waren. De Hcro-doelman heeft enkele moeilijkheden goed opgelost en over het algemeen een goeden Indruk gemaakt. Het spel van Middelburg gaat ongetwij feld vooruit en de nog jonge spelers beloven stuk voor stuk voor de toekomst.. Wellicht, dat men volgend jaar reeds met dit elftal rekening zal hebben te houden. Eerste eisch is echter dat van dé elf spelers een elftal gemaakt wordt. In die richting echter is ook reeds verbetering merkbaar. De -doelman speelde, behoudens een enkel misverstand, dezen kamp betrouwbaar. De verdediging heeft zich gedurende den wed strijd, na een weifelend begin, goofl inge speeld. De middenlinie heeft dezen middag voldaan. V. d. Kop, die weer eens in het elftal verscheen heeft zijn plaats verdiend. Kampman \*oerdè deze linie goed aan. Kos ter wordt'een goed voetballer, die het spel ziet, doch nog geen uitvoering weet te ge ven aan zijn vaak zeer goede voornemens. Jongepier heeft in dezen wedstrijd reeds zijn vechtlust bewezen. De Hero-verdedi- ging had soms aan hem alleen de handen vol. Carol is tactisch op den goeden weg, doch moet zyn tegenstander niet* te gauw loslaten. Outermans faalde volkomen en was in deze voorhoede de remmende factor. De kansen, welke hem als middenvoor ge geven worden, had hij voor een deel gemak kelijk kunnen benutten. Hesseling speelde individueel aardig, doch mag niet vergeten, dal ook zijn tegenstanders aan het spel deelnemen. De Beer deed als rechtsbuiten ^yn best, doch was er niet in. Hij kan veel beter, De Wedstrijd begon met een sterk opdrin gend Hero, doch dit overwicht was van zeer korten duur. Middelburg's aanvallen werden gevaarlijker. Jongepier gaf dank zij zijn taaie vasthouden en onvermoeid doorzetten Hesseling een pracht bal, welke deze onbe rispelijk benutte (10). Middelburg heeft in de eerste helft van den wedstrijd veel pech voor het doel.. Schot x>p schot strandt op de lat, de paal, een been van een speler of de maaiende arm van den doelman. Een beetje te kort spel is daarvan mede de oor zaak. Het is v/eer Jongepier, die met een hard onverwacht schot vanaf den vleugel de doelman volkomen verrast (20). Na de rust is Middelburg iets ingezakt en komt Hero meer aan het woord. Zeer handig samenspel tusschen linksbuiten en linksbinnen brengt Hero's aanvallers voor bij Moens voor een open doel (21). Mid delburg weet over de inzinking niet heen te komen, doch kan door stug verdedigen de overwinning uit het vuur slepen. Scheidsrechter Verkerk leidde goed. ALLIANCE—RX.S. 1—1. Al heeft R.C.S. het sinds lang ontbeerde^ zoet der overwinning dan nog niet mogen smaken, zy heeft althans haai- eerste puntje in 1941 veroverd. Goed voetbal werd er echter slechts sporadisch te zien gege ven. Het beperkte zich tot 'n enkele vlotte combinatie, doch verder was slecht plaatsen troef en ontbrak het aan beide kanten aan de gewenschte schotvaardigheid. In het middenveld ging het soms aardig, doch het werk der voorhoeden was zoo zwak, dat de verdedigingen er niet door uit hun even wicht gebracht werden. Wat dit betreft is er vooral aan den kant van R.Ö.S. voor treffelijk werk verricht. Doelman Guiran heeft uitstekend gespeeld en maakte een betrouwbaren indruk. Ook het backstel was prima, inzonderheid de rechts-achter. In de middenlinie viel het sublieme spel van Lantsheer op. HIJ werd, naarmate de tijd verstreek hoe langer hoe beter de .vlugge Alliance linkervleugel had hy ge heel in zijn macht. Hij werd trouw terzijde gestaan door Daniëlse, die nog steeds de spilplaats bezet en door A. Blok. Vooral verdedigend: deden ztj puik werk, doch op bouwend ging er weinig van uit door het Alliance-overwicht waardoor zij meesten tijds in de verdediging noodig waren. In de voorhoede wilde het niet boteren. De beide invaller-binnenspelers brachten er zeer weinig van terecht, waardoor Gillesse en de beide vleugelspelers Kruisse en1 De Kam te weinig werk kregen. Wat ze nog kregen werd nog slecht afgewerkt. De eenige kansen die men nog kreeg leverden één doelpunt op; toen Vaes, die na rust voor De Voogd was ingevallen, een van ae lat terugspringende bal in het doel plaat ste, waarmede hij de partijen op gelijken voet bracht. Alliance had namelijk reeds voor rust met een goed schot van den rechtsbinnen het R.C.S.-doel weten te vin den. By Alliance was het niet veel beter gesteld. Ook hier waren verdediging en middenlinie goed, hoewel de doelman slechts enkele malen handelend moest op treden, aangezien het backstel van oprui men wist Bovendien maakte zij zeer veel gebruik van de buitenspel val, hetgeen het spel evenmin ten góede kwam. Al; met al ,viel Alliance na de goede daden van den laatsten tijd bitter tegen. Herhaaldelijk verviel zij in kort peuterig spel en zfl drukte haar toch al niet hooge tempo door den bal telkens in de breedte of terug te spelen. Slechts de rechtsbuiten bracht zoo nu en dan wat leven in de brouwerij, doch ondank* legio .kansen wisten ook zij het niet verder dan 1 doelpunt te brengen. De 3e Idas scheidsrechter Van Steenhoven had een goeden kijk op 'het spel. GOES—R.B.C. 0—3. Hoewel Goes dezen wedstrijd met de vrij sprekende cijfers 03 verloor, was het overwicht van R.B.C. toch zeer gering. Er waren zelfs perioden, dat Goes meer aan vallend] was en verdei' golfde de strijd veelal van doel tot doel. De doorslag werd echter gegeven door twee gelukkige doel punten na hel eerste half uur, waarmede Goes een te grooten achterstand verkreeg. Dit eerste half uur werd van beide zyden goed en vlot gespeeld, doch daarbij waren de verdedigingen in zulk een goeden vorm, dat de voorwaartsen zeer weinig kans voor een schot kregen. Toen eindelyk een der gasten zulk een sporadische kans kreeg, schoot hy tegen den lat. Kort daarop schoot Wys met -en voorzet gelyk in, maar de bal scheerde juist over den lat. Met een zeer tam schot van links nam R.B.C. ten slotte de leiding. De bal ging recht op keeper De Munck af, maar Van Hese plaatste zich voor den keeper en wildo het leder wegtrappen, hy miste het ech ter geheel en zoo ging de bal nu ook langs den Goeschen keeper wiens uitzicht belemmerd was. (01). En dadelijk daar op liet de Goesche rechtshalf een steek vallen, er ontstond een scrimage, keeper De Munck wilde het leder oprapen, toen dit in de buurt van het doel kwam, ter wyl de rechtshalf met 'n trap 't terrein had kunnen zuiveren, doch hy miste den bal en Luysterberg zette die nu in 't ver laten doel (02). R.B.C. bleef nu iets meer aan vallend, maar werd niet meer gevaar lijk, terwyl De Pan nog eenmaal rakelings naast schoot. Na rust begon Goes zeer vinnig maar voor doel gelukte het niet. Eenmaal werd driemaal achtereen uit een scrimage in geschoten zonder succes. En toen eenmaal mooi ingekopt werd was het juist buiten spel. Wijs schoot nog eens langs en tegen den lat, maar tot 'n doelpunt bracht Goes het niet. In dit opzicht waren de Roosen dalers vlugger, en ook gelukkiger, want toen één hunner tegen den lat schoot en 't leder terugsprong, was Luysterberg op de goede plaats om opnieuw en nu zuiver in te schieten, waarby de bal rakelings langs De Munck en den in het doel staanden back De Kok ging. Met dit derde doelpunt was ook deze goede wedstrijd beslist, die door den heer Montaan met vaste hand en zonder fout geleid werd. ZEELANDIA II—E.MLM. 2—2. De Zeelandia-reserves, die met grooten geestdrift speelden, leverden een goede prestatie, door tegen E.M.M. gelyk te spe len. Doordat Zeelandia I vrij was, kon zy een sterke ploeg in het veid brengen. By E.M.M ontbrak een harer beste spelers, Kopmels. En hoewel de achterhoede een goeden wedstrijd speelde, was'zij niet zoo safe als gewoonlijk. Voor de rust was E.M.M., mede door het windvoordeel en technisch beter spel, in de meerderheid. Doch door slecht schie ten en door prima werk van den Zeelandia doelman bleef de score door doelpunten van Deingemanse en Bosselaar Jr. beperkt tot 20. De Zeelandia-voorhoede was niet gevaarlijk en keeper Steveninck behoefde er slechts zelden aan te pas te komen. Direct na rust weet Verkerk met een formidabel schot den Zeelandia-doelman te passeeren, maar de lat bracht redding. Vlak hierop scoort de Zeelandia-linksbuiten uit een voorzet van rechts (12). Zeelandia heeft nu den wind mee en pro fiteert hiervan. Door enthousiast spel weet zij E.M.M. geheel op eigen helft terug te dringen. Doelpunten kunnen clan ook niet uitbiyven en na circa een half uur scoort de Zeelandia-midvoor den gelijkmaker (22). E.M.M. tracht dan tevergeefs het spel te verplaatsen, maar Zeelandia bleef in de meerderheid. De uitslag geeft de verhouding in het veld goed weer. Behoudens Verkerk en Meuleman speelden alle E.M.M.-ers bene den hun kunnen. By Zeelandia blonken de doelman, de spil en de rechtsbuiten uit. AJD.O. KAMPIOEN VAN AFDEELING L Voor ruim 40.000 toeschouwers werd gistermiddag in het Feijenoordstadion te Rotterdam de beslissingswedstrijd' ge speeld om het kampioenschap van af- deeling I in de competitie van den Neder- landsche Voetbalbond. Thans slaagde A.D.O. erin 'n overwinning te behalen op D.H.C. en daarmede beslag te leggen op den kampioenstitel. De rust ging in met een 10 voorsprong voor de Hagenaars. Het einde legerde een 31 overwinning op voor A.D.O. WIE LEK CRITERIUM TE OOSTERHOUT. Onder groole belangstelling werd gis teren het wielercriterium op de Waranda te Oosterhout verreden, welke de volgende uitslagen opleverde Amateurs: 1. Dumoulin, Tilburg. 2. Ot- ten, Maarssen. 3, Kouwenhoven, Pynacker. Profs en onafhankelijken1. Pellenaars, Terheyde, 135 k.m. in 3 u. 15.56. Op een ronde 2. Motké, Amsterdam. 3. C. Joosen, Made. 4. Evers. Wormerveer. 5. Wijdens, Eindhoven. 6. Reuter, Amsterdam. VAN VLIET WINT WEDEROM TE ANTWERPEN. In afwachting van de aankomst van de renners, die deelnamen aan den omloop in de Vlaamsche gewesten in het Sportpaleis te Antwerpen werd een internationaal pro gramma gegeven. In deze wedstryden be haalde Arie van Vliet een goede omnium overwinning op zyn grooten Belgischen ri vaal Jef Scherens. In den stayerwedstrijd eindigde v. d. Voort op de tweede plaats achter Leynse, terwyl de beide sterke Bel gische renners Michaux en Meulemans zich met de laatste plaatsen tevreden moesten stellen als gevolg van een te groote voor gift. V. d. Vijver reed dezen middag rfiet goed en eindigde in het algemeen klasse ment van de sprintwedstrijden op de vijfde plaats. De uitslag van den omloop der Vlaam sche gewesten over 197 km. was: 1.Karei Kaers in 5 uur 11 min. 15 sec. 2. Albert Hendriks op 100 meter. 3. v. Es penhout. 4, Jacobs. 5. Gilles. De eenige Ne- derlandsche wegrenner, die aan dezen rit deelnam was Frans Pauwels, die het par cours aflegde in 5 uur 19 min. en 6 sec. daarby de 36ste plaats bezettend. SINGELLOOP E.M.M, TE MIDDELBURG. Zaterdagmiddag hield 'EJI.M, te Mid delburg weer haar jaarlijkschen singelloop, welke het vorige jaar door de tijdsomstan digheden niet kon doorgaan. De publieke belangstelling voor dit sportgebeuren was bevredigend. Ook de deelname was zeer goed. Van de 26 inge schreven loopers startten er niet minder dan 24, hetgeen, gezién Zeeland niet te bereiken is, een beste opkomst genoemd mag worden. Ook waren er uit Goes, welke stad nu ook weer een athletiekvereeniging bezit, 5 deelnemers. Burgemeester Van Walré de Bordes loste het startschot. Het traject was plm. 3100 M. lang. Stnrt en finish waren bij Park van Nieuwenhovo. Er werd geloopen tot Park de Grifficyön en terug, De loopers ondervonden vee! last van den sterken wind, vooral daar zij eerst met den wind in den rug liepen. Direct na den start neemt Dobbelaere (Mar.) den kop, gevolgd door J. Meio'er (Mar.). De laatste kon het snelle temvpo niet volhouden en zakte spoedig af. Na plm. 800 M. neemt Lacor den kop van het peleton en gaat ten slotte er alleen van door om op Dobbelaere in te loopen. maar Lacor kan het niet verder sturen dan tot op plm. 40 M. van zijn clubgenoot, welke afstand gedurende den geheelen wedstrijd behouden bleef. Op 30 M. van Lacor volgt dan een geheele groep van loopers, waar uit tenslotte Barentsen van E.M.M. zich. vrij maakt en een positieye 3e plaats in neemt. Achter Barentsen komen nog 2 groepen van loopers, die niet ver uiteen liggen. De eerste groep wordt getrokken door De Vin (A.V. '35), de tweede door Kambier (E.M.M.). Op ongeveer 250 M. van de finish komt er meer teekening.in den strijd, de jonge A.V.-er Ley dekker ge lukt het zich vrij te maken en een kleinen voorsprong te nemen. Ook Meijer (E.M.M.) weet nog uit te loopen. Verscheidene athle- ten zakken nu af, waaraan de vrij sterke wind wel debet zal geweest zyn. Met een flinken eindspurt gaat Dobbelaere met een grooten voorsprong als eerste door de finish. De einduitslag is 1. G. Dobbelare (Marathon) 9 min. 15.6 sec. (B-klasser) 2. H. Lacor (Marathon) 9 min. 42 sec. (B-klasser) 3. K. Barent sen (E.M.M.) 9 min. 59.3 sec. (C-klasser); 4. L Leydekker (A.V. '35) 10 min. 2.8 sec. (C-klasser) 5. C. Meijer (E.J4.M.) 10 min. 10.9 sec. (C-klasser) 6. A. Kambier (E.M. M.) 10 min. 14.8 sec. (C-Klasser). De prestatie van den junior Leidekker valt hier byzonder in het oogdeze jeug dige athleet* zag kans verschillende goede, athleten, zooals Kambie, De Vin en Roel- se achter zich te lqten. Over het algemeen viel A.V. '35 tegen, daar zy behalve de prestatie van Leydek ker geen eervolle plaatsen wist te bezet ten. E.M.M. blonk dezen middag uit, zij wist 3 van de 6 pryzen weg te sleepen. Dobbelaere en Lacor legden beslag op dé plaatsen welke wij hun toedachten. De Goesche loopers weerden zich kranig en waren gedurende den geheelen wed strijd in de kopgroep te bespeuren, alleen aan het uithoudingsvermogen ontbreekt nog wat. Wy gelooven wel, dat wanneer zij goed getraind zijn, zij nog een hartig woordje zullen meespreken in de aan staande wedstrijden. Na afloop vond in den Schouwburg de prijsuitreiking plaats. Alvorens de burge meester tot de prijsuitreiking overging, sprak de heer Van Roo, voorzitter van E.M.M. enkele woorden. Spr. bedankte den burgemeester voor zijn bereidwillligheid. Ook de deelname was spr. meegevallen» Hy heette in het bijzonder de Goesche ath leten welkom en het verheugde spr. dat E.M.M. de eer gehad heeft, hen op dezen wedstrijd het eerst te ontmoeten. Hierna ging de burgemeester tot de prijsuitreiking over. De heer Van Walré de Bordes zei, dat de athletiek in Middel burg op het gemeentebestuur kan redenen, daar de sport van 'n zoo'n groot nut is voor een volk en een land. Spr. herinnerde er aan wat onze zwemsters al niet voor ons land gedaan hadden en wat Nurmi voor Finland deed. De voorzitter der N.A.U. van het district Zeeland, de heer De Vries, sprak ook nog enkele woorden. Hij begroette de Goesche athleten en hoopte, dat ook zij te Goes wedstrijden zullen organiseeren. Öok dank te hy den burgemeester voor de gegeven blyken van belangstelling. DOOR FRANK F. BitAUN. 38 „O", zei hij begrijpend, naar uw schoon heidsinstituut?" „Je hebt het geraden. Maar zeg het niet aan Angelica, Ze houdt daar niet van. Als zc vyftig is, denkt ze er precies zoo over als Ik nu." Zê was weer spraakzaam en opgewekt; een gelukkig© gemoedstoestand hielp haar 'over alles heen. Wat een onzin, om bij die dwaze geschiedenis met de-lamp aan opzet te gelooven! Wie zou dat hebben moeten doen, den draad afvyien of af snijden? Ze geloofde er niet aan. Een toe val, zei ze tot zichzelf, het kan er op lijken, maar men moet niet. overal iets achter zoeken, omdat indertijd dat vreese- lijke ongeluk met Joachim is gebeurd. In stilte maakte ze echter zelf cenig voorbehoud. Die Hongaar was immers langen t(jd alleen ln den salon geweest, die Marczali, die haar moest haten; want zoo dom was hy vast niet, dat het hem zou zyn verborgen gebleven, 'hoe zeer zy de aanleiding was geweest tot de breuk met Angelica. Maar ze sprak daar niet over. Ze had dien man al eens by de politie genoemd cn een tweede maal zou ze er niet heengaan. Aan den student Ladislaus Marczali dacht ook Angelica. Ze zal in den blauwen salon aan het bureautje, dat eigenlijk van haar moeder was. Een andere lamp stond er nu op. Een lamp met een porceleinen voet, waarop een 'paar reigers zaten, die met hun lange "snavels de hoogte in wezen. De beschadigde lamp was'' in reparatie gegeven. Angelica hield een brief in haar hand. Die brief was kort geleden afgegeven en Dora had hem uit een soort vrouwelijk solidariteitsgevoel stilletjes aan haar- ge geven. Want op de achterzijde stond de naam van den afzender: Ladislaus Marc zali. Lieve Angelica. Als Je dezen brief in handen hebt. maar schrik niet, ik ben dan nog wel dege lijk onder de levenden; alleen ben ik niet meer bij jullie in de stad. Ik reis met den middagtrein naar huis en kom niet weer terug. Mijn studie was, zooals je weet, al lang afgeloopen. Ik bleef nog ter- wille van Jou, en ik zou ook nog langer gebleven zyn, als je late bezoek van gisteren me niet de oogen geopend had. Ik maak je geen verwijten. Misschien was het in jou oogen zelfs een onder scheiding, dat je m(j had uitgekozen om een rol in Jo intriges te laten spelen. Dat ik daarvoor bedankt hebt, heeft je mis schien teleurgesteld. My heeft je verzoek op andere gedach ten gebracht. Ik hield van je en ik ad met je willen trouwen. Maar ik moest bekennen, dat ik slechts een factor in je berekeningen was. jy gebruikt menschen, alsof het doode dingen zyh en je maakt er jé berekenin gen mee. Maar de mensch is iets anders, Angelica. Dat zul je nog moeten leeren. Je ziet, ik schrijf je een „verstandigen" brief. Er komt geen woord in voor van versmade liefde. Het hart laat zich niet commandeeren en het zou me dwaas toe schijnen by jou met de klacht aan te komen, 'at je nooit werkelijk van me hebt gehouden. Het is alleen genoeg, dit vast te stellen en het te erkennen. Je zult het me niet kwalijk nemen,ydat ik de conse quentie daaruit heb getrokken. Het zou mogeiyk kunnen zijn, dat jij van jouw kant my verwijten doet. Die mag ik by voorbaat ontzenuwen. Ik laat je in geen enkel opzicht „zitten", zooals dat heet. Onze vriendschap heeft je niet ge compromitteerd,. Je leven ligt voor je.' Ik kan je verzekeren, dat ik niet boos op je ben, en ik zou wenschen, dat jy ook met vriendschappelijke gevoelens aan den tijd zult terugdenken, dien wij samen hebben doorgebracht. Ontvang voor je verdere leven myn beste wenschen en myn harteiyke groeten, Ladislaus Marczali. Haar handen lieten het papier zakken. Een prachtige brief, een brief van dr. ir. Ladislaus Marczali. Woorden, die zij als uitgestorven gewaand had, kwamen er in voor. Compromitteeren; consequenties trek ken: en heel veel malen Ik met een hoofdletter. Zoo was dus Ladislaus Marczali. Merk waardig, heel merkwaardig. Eens was dat zoo belangrijk geweest, dat ze nachten, lang niet had kunnen slapen en zelfs aan gewicht verloor. Moest dc herinnering daar aan haar niet juist vroolijk stemmen? De glimlach op haar gezicht verbreedde zich niet; het bleef by een begin. Voorbij dus, uit. Zonder wrok. Zeker Ladislaus, zonder wrok. Zelfs met een kleine opluchtig. Heel merkwaardig, gis teren of tenminste een paar dagen ge leden nog ondenkbaar „Stoor ik soms? Je leest net een brief, zooals ik zie." „Ik ben ermee klaar, Peter. Kom maar binnen. Ladislaus Marczali heeft mo ge schreven. Hij vertelt me, dat hij naar Boe dapest heeft moeten gaan." „Komt hy gauw terug?" „Heelemaal niet meer." „Schry'f hy je dat?" „Ja. Daar schyn je bly om te zyn?" Ze zei het op vragend^n toon. „Naar je ge zicht te zien, in ieder geval wel." Peter Braubach ging zitten. Hij draaide een van de fauteuils om, zoodat hij Ange lica zien kon, terwyl hy sprak. „Als ik het heel eerlijk zeggen mag: Ja, ik ben er biy om, dat h,ij weg is. Niet om persoonlijke redenen. Ik heb hem overi gens nooit erg mogen lijden. Maar om 'Jou." ,Wien heb-je wel erg mogen lijden?" vroeg ze, en de vraag, waarop zé geen ant woord verwachtte, klonk een beetje ge prikkeld. „Otto Horn mag Je ook niet ïyden." „Nee." Hij knikte in plaats van het hoofd te schudden. Dat Is in den grond makkelijk te verklaren. Al die menschen scharrelden om jou heen-. Geloof je, dat ik het prettig .vond om tè zien, dat ze bij jou steeds meer voet aan den grond kregen?" Hij aarzelde, maar maakte dan toch van de gelegenheid gebruik om aan zijn woorden toé te voegen: „Ik houd na melijk al een langen tijd Van je, Angelica." „Misschien wist ik dat wel, Peter. De tijd heeft in jouw voordeel gewerkt." „Heusch Ja danAngelica,, houd je van me?" Hij was opgesprongen. Angelica wist niet, hoe zy de toenadering nog eens kon afweren. Ze zei snel, en peter Brau bach voelde het als een stoot tegen zijn borst: „Otto Hom is vandaag in hechtenis genomen!" In aansluiting op dezen zin kon hij onmogelyk een liefdesverklaring eischen. Hij deinsde dan ook dadelijk terug. In den grond was hij tegen vrouwen onhan dig en schuchter; wanneer hij niet werd aangemoedigd, durfde hij zich niet te uiten. ,Ik weet het", Nzei hij. „De hoofdinspec teur heeft het me by de politie gezegd." Ze was tevreden. Kybander had dus woord gehouden. Zij zóu ook hahr woord houden. „Begrijp je, wat dat beteekent, Peter, ik bedoel, wat het voor ons betekenen kan? Ladislaus Marczali laten zc weg reizen. Otto Hom nemen ze in hechtenis. Ze moeten dus wel een sterke verdenking tegen hem hebben." Ze keken elkaar aan. Het eerste begrij pen tusschen twee menschen wordt steeds tot stand gebracht door een blik. Hier werd het tot stand gebracht door een mis verstand. ,Dat wij nu eigenlijk de zorg cn de ver denking kwijt zyn, hè" zei hy. Hy wist niet, waar zij heen wilde. .Wanneer dc schuld van Otto komt vast te staan, dan wel; anders niet." ,Die schuld zal wel komen vast te staan. De politie neemt niemand in hechtenis, als ze niét van zijn schuld overtuigd is en zelfs bewyzen tegen hem heeft." „Maar wanneer ze niets vinden?" Angelica maakte een onbestemde hand beweging. „Misschien zou de politie ge holpen kunnen worden om iets te vinden." „Waar denk je aan?" informeerde hy, in de war gebracht. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 6