Castella Labrujère's Schoenenhuis Advertentiën NOTARISHUIS Fa. F. H. J. DAMEN A. J. WITTE ZONEN HORTENSIA'S Castella tandpasta reinigt de „onbereikbare plaatsen"! ichuimende TANDPASTA Geboren: JAN JOHAN SYTZE, Zoon van D. VAN HEIJST. A VAN HEIJST-—KREITER. Middelburg, 26 April 1941, Seisweg 148. In plaats van kaarten. Met blijdschap geven wij kennis van de'geboorte van onze Dochter MARIANNE WILLEMINA. G: v. d. VOORDE. J. H. C. v d. VOORDE— BARENDSEN. Middelburg, 28 April 1941. Nieuwstraat 18. Heden overleed, nog on verwachts. tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde Vrouw; Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mej. JOHANNA DE VEIJ, geb. PLASSE. in den leeftijd van 43 jaar. Uit aller naam, G. W. DE VEIJ. Vlissingen, 27 April 1941. Schuitvaartgraclit 63. Heden overleed na een kortstondig lijden onzfc lieve Moeder, Behuwd- en Groot moeder, Mej. R. M. E. BROEKSMA, Weduwe van den Heer K VILLÉE, in den ouderdom van 85 jaar. Uit aller naam, D. VILLÉE. Middelburg, 26 April 1941. Jasmijnstraat 9. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, mijn geliefde Vrouw en der Kinderen zorg dragende Moeder ADR1ANA COPPOOLSE, in den ouderdom van 65 ■jaren. Hopende dat zij van aard- sche zorgen bevrijd, in heer lijkheid leven mag. Namens de Familie, S. STROO. Biggekèrke, 26 April 1941. Officieele publicatie van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. VERBRUIK EN VERWERKING VAN ASFALT BIJ DB VERVAAR DIGING VAN ASFALT BIT UMEN- I'A PIEK (TEERVKIJ ASF ALT- PAPIER). De Directeur van het Rijksbu reau voor Aardolieproducten, daar toe gemachtigd door den secreta ris-generaal van departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, maakt bekend, dat hij. op grond van de bevoegdheid, verleend bij art. 6 sub 3 van* de Asfalt beschik king 1940 no. 1. aan de daarvoor in aanmerking komende fabrikan ten heeft medegedeeld, dat ingaan de 1 Mei 1941 de navolgende voor schriften bij het verbruik en de verwerking van asfaltbitumen in hun onderneming, voor de fabri- cage van asfaltbitumenpapier (teervrij asfaltpapier), in acht ge nomen dienen te worden. 1. Asfaltbitumen mag slechts worden verwerkt voor de verv'aar- diging van rollen van 20 m. lengte en' van de in de ad. 2 genoemde ge wichten 2. De hoeveelheid asfaltbitumen, welke wordt verwerkt, mag niet meer bedragen dan 1). 1*4 tot 16 kg, voor rollen as faltbitumenpapier van 18 tot 22 kg. bij een breedte van 1 m. 2). 7 tot 8.kg. voor rollen asfalt bitumenpapier van 9 tot 11 kg. bij een breedte van m. 3). 18 tot 21 kg. voor rollen as faltbitumenpapier van 25 tot 29 kg. bij een breedte van 1 m. 4). 9 tot 10% kg. voor rollen as faltbitumenpapier van 12 tot 14% kg. bij een breedte van m. 5). '22 tot 25 kg. voor rollen as faltbitumenpapier van 30 tot33 kg. bij een breedte van 1 m. 6). 11 tot 12% kg. voor rollen asfaltbitumenpapier van 15 tot 10% kg. bij een breedte van m. In bijzondere gevallen kan, met machtiging van den secretaris-ge neraal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, dispensatie van bovenstaand voor schrift worden verleend. Voor de vele bewijzen van deef- neming, ontvangen bij het over lijden van onzen geliefden Man, Vader en Grootvader, den Heer L. F. KLAASSEN, betuigen dank. eeniging „Ninebokös" en de Lo terijvereen iging ,,'t Centrum" te Vlissingen. Uit aller naam E. A. KLAASSEN—HUIJSMAN. tigen wij onzen oprephten k. Inzonderheid aan de ver- Voor de vele bewijzen van deel neming, ontvangen bij het over lijden van onze lieve Vrouw, Zus ter, Schoonzuster en Tante, Mej. PIETERNELLA JACOBA DE A1UNCKDE VLIEGER, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam. M. DEMUNCK. 's H. Hendrikskinderenstraat 14, Goes. In verband met beschikking van het Dep. v. Handel etc. is de verkoop en aflevering van Schoenen verboden van '1 tot en met 9 Mei a.s, In die periode is onze zaak GESLOTEN. Coosje Buskenstraat 58, Vlissingen. Middelburg. Vrijdag 2 Mei om 2 uur verkoping a contant van zeer goed onderhouden Meubelen enz. Te zien des morgens. TE KOOP: EEN GROOTE BESTE JONGE TREKHOND, goedgekeurd; Altijd getrokken naast een bakfiets. A. T1LR0E, St. Adriaanstraat 17, Goes. Officieele publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherij. DISTRIBUTIE VAN AARD APPELEN. Voorscliriften voor telers, groot handel, handel en instellingen. De secretaris-generaal van het departement van Landbouw en Visscherij maakt naar aanleiding van de per 28 April a.s. ingestelde distributie van aardappelen het navolgende bekend. .Bevoorrading van den handel. De detaillisten dienen de door hen in ontvangst genomen bonnen te plakken op opplakvellen, welke ver krijgbaar zijn bij de plaatselijke distributiediensten, en deze opplak vellen op nader bekend te maken tijdstippen bij deze diensten in te wisselen tegen toewijzingen. Op de opplakvellen moet steeds een veel voud van tien bonnen voorkomen. Er mogen niet meer dan twee ver schillende bonnummers op één op- plakvel geplakt worden. Dè detail listen moeten bij het inwisselen der bonnen hun erkenningskaart van de stichting „Centraal Eelang" overleggen. De op de toewijzingen vermelde hoeveelheid kunnen de detaillisten gedurende de week van 12 tot en met 18 Mei a.s. bij de plaatselijke verkoopkantoren van de Vereenigirig ter behartiging van den Nederlandschen aardappelhan- del (V.B.N.A.) betrekken. Voor de periode van 28 April tot en met 11 Mei a.s. zullen de detaillisten van deze plaatselijke verkoopkantoren een voorschot ontvangen. Aanwijzingen voor den groot handel. De plaatselijke verkoopkantoren van de V.B.N.A. dienen de ontvan gen toewijzingen aan het eind van iedere week in te zenden aan de Nederlandsche inkoopcentrale voor akkerbouwproducten (N.I.C.A. Bezuidenhout.15, 's-Gravenhage. By de toewijzingen moet gevoegd zijn een lijst volgens door het N.I.C.A. voorgeschreven model, vermeldende de verschillende toewijzingen. De N.I.C.A. zal aan de plaatselijke ver koopkantoren de noodige formulie ren van bedoeld model toezenden. Op de enveloppe moet. behalve bo venstaand adres, duidelijk worden vermeld afd. aardappeldistributie. De bevoorrading van de verkoop kantoren V.B.N.A. geschiedt even als tot dusverre door de daartoe vanwege de N.I.C.A. aan te wijzen provinciale bureaux van de V.B. N.A. Nadere mededeelingen hier omtrent zullen alsnog door de N.I. Wegens inventarisatie a.s. WOENSDAG den geheelen dag GESLOTEN. Drogisterij Korte Noordstraat 4446, Middelburg. FIRMA STEENENBEER 15, VLISSINGEN Telefoon 141. ARTISTIEKE BLOEMBINDERIJ. VOOR DE MEIMAAND WITTE EN BLAUWE IN MANDEN EN SIERPOTTEN OPGEMAAKT. BLOEMWERKEN VOOR ALLE GELEGENHEDEN. VERZENDEN NAAR ALLE PLAATSEN. „FLEUROP BUITENLAND". LEER DUITS vlot spr., lezen en Schr. in 3 mnd Compl. curs. v.a. 2.50. STENO NEDERL.—DUITS Opl. Pract. Ex. Talen, Boekh. INSTITUUT „PROGRESS" Schriftelijk Onderwijs Renssenstraat 8a Arnhem E. M. M. heeft het athletiekseizoen in Zeeland geopend met de SINGELLOOP, onder de 6 prijswinnaars waren 3 leden van E. M. M. Vanaf 1 Mei iedere Dinsdag- en Donderdagavond buitentraining op het Gem. Sportterrein a. d. Nadorst. Aanvang 7.45 uur. Inlichtingen op het veld of door' het Secretariaat, Stationstraat 9, Middelburg,1 leder gebit bevat kleine holletjes eu hoekjes en een tandpasta mag duizend goede eigenschappen hebben, zij helpt uiet afdoende, als die kleine holle tjes en hoekjes „onbereikbaar" blijven. Daarom wordt aan Dabbelman's nieuwe Castella tandpasta een wonderlijk ingrediënt- toegevoegd liet Perldon. Perldon zorgt voor microscopisch kleine schnimbelletjes, die in de vroeger „onbereikbare plaatsen" dringen. Wie met Castella zijn tanden poetst, verzorgt eindelijk zijn gebit voor'100% Di unigt tandpasta mil perldon Weer zoo'n goed d^cbelm^n-product! C.A. van het hoofdkantoor van de V.B.N.A. aan dc plaatselijke ver koopkantoren en provinciale bu reaux worden gegevèn. De kleinhandelaren op de eilan den Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling en Vlieland ressortee ren onder het plaatselijk verkoop kantoor Friesland, Westersingel 24, Leeuwarden. Kleinhandelaren op het eiland Texel moeten zich wen den tot het provinciale bureau van de V.B.N.A. te Amsterdam, Motor kade 1. De kleinhandelaren op de Zuïdhollandsche eilanden Rozen burg, Voorne en Putten, Hoeksche Waard en Goeree-Overflaklcee wor den' bevoorraad op aanwijzing van het provinciale bureau te 's-Gra venhage, Heemskerkstraat '33. Kleinhandelaren op de eilanden St. Philipsland, Tholen en Noord-- Beveland ressorteeren onder het provinciale bureau te Goes, Kloe- tingscheweg 42. Instellingen. Hotels, restaurants, ziekenhui zen, sanatoria e.cl. dienen zich ter verkrijging van toewijzingen te wenden tot de plaatselijke distribu tiediensten. Bij de aanvrage zal de bij de instelling aanwezige voor raad aardappelen opgegeven moe ten worden. Aardappelverwerkende industrie- en evenals zeeschepen, die uitge klaard worden, dienen zich ter voorziening van aardappelen te wenden tot de N.I.C.A., Bezuiden- hout 15 te 's-Gravenhage. De pro viandeering van de overige schepen zal ressorteeren onder het centraal distributiekantoor. Duitsciie weermacht. Zooals reeds op 22 Februari j.l. door den chef-intendant beim Wehrmachtbefehlshaber in den Nie- derlanden is bepaald, zal vordering van aardappelen op Wehrmachts- bezugscheine niet plaats vinden. Herbevoorrading tegen inlevering van Bezugscheine zal derhalve eveneens achterwege blijven. Een uitzondering geldt uiteraard ook hier voor de van een rood veld voor ziene Bezugscheine voor den aan koop van a 11 e levens- en voe dingsmiddelen, welke door den chef-intendant zelf worden uitge geven. Algemeene bepalingen. Voorzoover noodig wordt er de aahdacht op gevestigd, dat op grond van het Aardappelöesluit V.V.O. 1940 en van de bestuursbe sluiten van de N.I.C.A. Het afleveren van consump tie-aardappelen door een teler slechtsis toegestaan, indien hem hiertoe vergunning is verleend door of namens den provincialen voed- selcommissaris, dan wel de teler een door of vanwege de V.B.N.A. afgegeven afleveringsbriefje heeft ontvangen b. het verkoopen van consump tie-aardappelen "behalve aan de N.I.C.A. en de V.B.N.A. alléén is toegestaan aan groothandelaren, die jfijn aangesloten bij de V.B.N.A. en aan kleinhandelaren, die zyn aangesloten by Centraal Belang. Deze zyn verplicht zich daarbij te houden aan de door de NJ.C.A., de V.B.N.A. of Centraal Belang gege ven voorschriften en vastgestelde prijzen c. het vervoeren van consumptie aardappelen in hoeveelheden groo- ter dan vijf kilogram in de destijds gepu bliceerde consu m ptie-gebieden naar een uiteindelijke'n verbruiker is slechts toegestaan, indien het geschiedt met een speciale vergun ning van de NJ.C.A.'Naar anderen dan naar uiteindelijke verbruikers is het alleen toegestaan met inacht neming van de desbetreffende be palingen in bovengenoemde rege lingen d. het afleveren en vervoeren van pootaardappelen, zonder vergun ning verleend door of vanwege de N.I.C.A., is verboden. Uiteindelijke verbruikers worden er in verband met het bovenstaande nogmaals met nadruk op gewezen, dat zij hun aardappelen alleen mo gen betrekken van een erkend kleinhandelaar in aardappelen. Het koopen van anderen is verboden en derhalve strafbaar. Op de naleving van bovenge noemde bepalingen zal streng ge let worden. Voorjaarsschoonmaak aan boord van een Duitschen oorlogsbodem. Weltbild-Pax-Holland) Officieele publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherij. MAXIMUMMARGES VOOR ZKKVISCH. De Secretaris-Generaal van het Departement van Landbóuw en Visscherij maakt bekend: Voor zeevisch zijn met ingang van 29 April a.s. de onderstaande niaximumm'arges vastgesteld, waarbij de omzetbelasting is inbegrepen. Max. marge grossier Max. marge detail per 50 kg. netto, list per kg. a con- franco station van tant af detaillist, verzending. Makreel 2.50 0.22 Koolvisch 3.50 3j 0.22 KL' schelvisch 3.50 0.23 Braadschclvisch 3.50 M 0.24 KI. middel schelvisch 3.50 0^28 Gr. middel schelvisch 3.50 0.32 Gr. schelviscji 3.50 0.36 Wijting 3.50 0.13 Kleine gul 3.50 0.19 Middel gul 3.50 0.20 Kabeljouw 3.50 0.30) mooten Groote gul 3.50 0.28) 0.80 Kabeljouw zonder kop 3.50 0.30 Kabeljouwfilets 3.50 0.3Ó Rog 3.50 0.15 KI. schol II 3.50 0.24 Kl. schol I 3.50 0.30 Zetschol 3.50 0.34 Middelschol 3.50 0.34 Groote schol 3.50 0.34 Bot (2jee) 3.50 0.26 Schar 3.50 0.24 Haring (versch) 2.50 0.24 Voor verpakkingen beneden de 50 kg. mag de maximummarge ten hoogste 0.01 per kg. meer bedragen. Max. marge grossier Max. marge detail- per kg. netto, franco list per kg. con- verzendstation tant af détaillist. Slips (kléine en grove) 0.10 1. Kl. tong 0.20 0.50 KL middel tong 0.20 0.70 Gr. middel tong 0.20 0.80 Gr. tong „0.20 0.80 Griet tot 1 pond 0.10 0.29 Griet boven 1 pond 0.10 0.60 Tarbot tot 1 kg. 0.10 0.55 Tarbot middel 1-3 kg0.20 0.62) mooten Tarbot groot boven 3 kg 0.20 0.76) 1.50 Voor ingevroren visch wordt bovenstaande maximummarge voor den groothandelaar vermeerderd met inyries-bewaarkosten van ten hoogste 1.per 50 kg. per maand met een maximum van 2.50 per 50 kg. De maximummarges voor grossiers en kleinhandelaren mogen ten aanzien van eenzelfde partij visch slechts eenmaal worden berekend. Voor het schoonmaken en bezorgen van de visch, door den detaillist mag niet meer in rekening worden gebracht dan op 9 Mei 1940 gebruikelijk was. Voorts wordt bepaald, dat ieder, die bovenstaande artikelen aan con sumenten verkoopt en aflevert, verplicht is ecu prijslijst, waarop de prijzen zijn aangebracht, op goed zichtbare wijze in zyn winkel, in zijn étalage, of op zijn voertuig aan te brengen. is goed nieuws in de advertenties vandaag

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 4