STADSNIEUWS Vlissineen. Sport STADSNIEUWS Middelburg. STADSNIEUWS Goes. Nieuwe prijsregeling voor zeevisch. Voorjaarsvergadering Polder Walcheren. TE JONG VOOR HEIMELIJKE UITSTAPJES. In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft een rechercheur in een hotel alhier een 15-jarig meisje aangehouden en aan het bureau in bewaring gesteld. Zij was uit Wemeldlnge afkomstig err was een man naar hier gevolgd, natuurlijk zonder voorkennis van haar ouders. Door de zor gen der politie is zij onder het ouderlijk gezag teruggeleid. BIJTIJDS ONTDEKT. Zaterdagnacht constateerde een politie patrouille dat een motor stond te draaien in of' nabij een winkel op den Singelweg. Men nam hierbij de lucht waar van een motor die zgn. warm. loopt. Bij een nader onderzoek bleek de motor in den winkel te zijn, waarvan de eigenaar des nachts veiligheidshalve elders vertoeft. De politie is het perceel binnengedrongen, waarna bleek dat de motor van een koel inrichting zoodanig verhit was dat brand ieder oogenblik kon worden verwacht. De stroom is door de politie afgesloten. De eigenaar is eerst Zondagmorgen gewaarschuwd kunnen worden daar zyn verblijfplaats in Koudekérke op het oogenblik van de ont dekking aan de politie onbekend was. Menschen die Vlissingen des nachts ver laten om zich elders, terecht of te on recht meer veiligheid te verzekeren, behoo- ren bij het verlaten hunner huizen alles zoodanig in orde te hebben dat juist door hun afwezigheid, het gevaar voor hen die te Vlissingen achterblijven, niet wordt vermeerderd. KIPPENDIEFSTAL. In den nacht van Zaterdag op Zondag zijn in het centrum dier stad kippen uit een hok gestolen. Een aangifte bij de po litie volgde, die een nasporing naar zulk een begeerenswaardig bezit instelt. MEISJE AANGERAND. Naar wij eerst nu vernemen is Vrijdag avond een meisje op een der wegen in deze gemeente aangerand door een tot heden onbekend gebleven individu. De aanrander kwam echter van een koude kermis thuis, want hij zag zich geplaatst tegenover een meisje dat niet bang was en zich zoodanig te weer stelde dat de aanrander zeker niet zonder kleerscheuren en wellicht met bloedende krabben, het hazenpad heeft moeten kiezen. Niettemin wordt, naar de politie .ons mededeelt, ernstig gezocht naar den laffen aanrander die zich door de duisternis gedekt, veilig voelt. LEGESHEFFING PERSOONSBEWIJZEN. Volgens de daaromtrent geldende bepa- lingén is aan de uitreiking der peroons- bewyzen verbonden het heffen van leges. Bij deze legesheffing is onderscheid «.ge- maakt tusschen on_ en minvermogenden. Het gemeentebestuur heeft de volgende regeling vastgesteld. Aan onvermogenden in den zin van on derstaande x;egeling zullen de bewijzen kosteloos worden uitgereikt. De persoonsbewijzen worden kosteloos - uitgereikt aan hen, die in het bezit zyn van een vetkaart, doch geen hooger inko men hebben als hieronder vermeld. (Over legging van het aanslagbiljet inkomsten belasting 19401941 is hiervoor noodza kelijk; bij gemis hiervan wordt in overleg ging loonbriefje of anderszins geëischt). Aantal gezinsleden: Gezinsinkomen: 1 beneden 600. 2 800 3 900.— 4: 1000.— 5 1100.— 6 1200.— 7 1300.— 8 1400.— 9 1500.— 10 1600.— Personen, die in het bezit zjjn van een .vetkaart, doch een hooger inkomen heb ben dan hierboven vermeld, moeten 0.50 leges betalen. Aan minvermogenden in den zin van on derstaande regeling zullen de bewijzen worden uitgereikt tegen den prijs van 0.50. Een pèrsoonsbewijs tegen den prijs van 0.5P wordt uitgereikt aan hen, die in liet bezit zijn van een boterkaart en waar van, het gezinshoofd tevens in het bezit is van een toeslagkhart voor textielproduc ten, doch geen hooger inkomen heeft dan hieronder vermeld. (Overlegging van het aanslagbiljet inkomstenbelasting 1940'41 is hiervoor noodzakelijk.) Aantal gezinsleden Gezinsinkomen: 4 1000.of hooger, doch minder dan 1100. 5 1100of hooger, doch minder dan 1350. 6 1200.of hooger, doch minder dan 1600. 7 1300.of hooger, doch minder dan 1900. 8 1400.— of hoóger, doch minder dan 2200.— 9 1500.— of hooger, doch minde.' dan 2500.— 10 1600.of hooger, doch minder dan 2800. Van alle overige personen zal dan een bedrag van ƒ1.aan leges worden ge heven. DE TWEEKAMP EUWE—KRAMER. Euwc wint tl</ eerste twee partijen. De eerst partij van den tweekamp tus- Euwe en Kramer te Leeuwarden gespeeld, welke Saterdagavond werd afgebroken, is gistermorgen zonder verder- spelen door Kramer opgegeven, zoodat dr. Euwe de leiding nam met 1—0. Ook de gi.cermiddag gespeelde tweede partij werd door Euwe gewonnen. On danks Kramers aanvallend spel slaagde Euwe er in geleidelyk zyn positie te ver beteren. De 27ste zet van den Fries was een blunder, welke door Euwe werd af gestraft. Na 34 zetten gaf Kramer op. HET SOLISTENCONCERT. VAN „EXCELSIOR". Zaterdag vond in het Schutterhof te 'Middelburg een solistenconcert plaats, ge organiseerd door de muziekvereeniging „Excelsior" voor solisten van vereenigingen op Walcheren. Dit streekconcert, dat in dezen opzet in onze provincie naar wij meenen zelfs in gehèel ons land een nieuw idee vertegenwoordigt, is uitstekend ge slaagd. Reec^ by de opening, des middags te 3 uur, was een flink aantal belang stellenden aanwezig, waaronder de beide wethouders der gemeente Middelburg, de heeren Paul en Kögeler. De voorzitter van „Excelsior", de heer L. J. Breël, sprak een kort welkomstwoord, waarbij hij in het bijzonder de beide vertegenwoordigers van het gemeente-bestuur begroette, en mede deelde dat de burgemeester verhinderd was. Ook de bondsvoorzitter, de heer Flipse zond bericht van verhindering. In een vlot tempo werd daarna, onder- brokèriNioor een korte pauze, het omvang rijke programma van 23 nummers afge werkt. Hoewel ditmaal ae prikkel van den wedstrijd ontbrak, werd met groote animo gemusiceerd. In een edelen wedjjver tracht ten de solisten hun prestaties zoo hoog mogelijk op te voeren en het was opmer kelijk hoe verschillende solisten veel beter vopr den dag kwamen dan op het solisten concours. Wellicht dat de zenuwen thans een minder groote rol speelden? Reeds na de afwerking van enkele num mers was een stijging merkbaar en deze stijgende lijn bleef bewaard. Het werd 7.30 uur voor de laatste solist was opgetreden. Ondanks den langen duur van het concert was het grootste deel van het publiek tot het laatst toe gebleven; door een warm applaus gaf men telkenmale uiting aan zijn instemming met het gebodene. De voorzitter» sprak tenslotte éen kort slotwoord, waarbij hij dank bracht aan de solisten voor hun groote medewerking en het muzikaal genot, dat zy geschonken hadden. De pianist, de heer P. de Rooy te Vlissingen, had een welgemeende hulde in ontvangst te nemen voor zijn onvermoeide en uitstekend verzorgde accompagnement, waarmede hij gezien den langen duur van het concert een flinke prestatie geleverd heeft. De voorzitter besloot met de hoop uit te spreken dat dit concert door meer dere gevolgd zal kunnen worden. UITREIKING AARAPPELKAARTEN. Zooals uit de publicatie in dit nummer blijkt, wordt morgen aangevangen met de uitreiking der aardappelkaar*.en. VERGADERING DER £.V. EN A.V. „GOES". Vrijdagavond werd onder groote belang stelling in het clubgebouw „De Landbouw" een ledenvergadering gehouden der G. V. en A. V. „Goes". Na een kort openingswoord van den voorzitter, den heer P. Koster, waarin deze memoreerde, dat er thans weer groei in de vereeniging zit, terwijl er onderling 'n uitstekende geest onder de leden heerscht, werd overgegaan tot het afwerken der agenda. Het voo. stel royementen werd na een korte uiteenzetting met algemeene stem men goedgekeurd, zoodat tot afvoering van eenige leden wegens contributieschuld zal wox-den overgegaa... Het agendapunt bespreking „tx-aining" bracht eenige tongen in beweging, terwijl besloten werd. voor- loopig te oefenen op de Dinsdag- en Don derdagavond, terwijl het bestuur nog ver dere maatregelen zal nemen. Voor de afdeeling athletiek, voor welke de belangstelling de laatste maanden ge weldig is toegenomen, zoodat ze thans een flinke afdeeling vormt, werd besloten een commissie te kiezen welke in samenwer king met het bestuur, zal trachten deze mooie sport zooveel mogelyk te propa- geeren en .daaraan leiding te geven. Voor deze commissie wordex de navol gende heeren gekozen: N. Geluk, M. C. Schipper en W. Kramer, De vei'dere punten werden vlot afge werkt en daar de rondvraag niet veel lief hebbers trok. kon de voorzitter deze pret tige vergadering tegen tien uur sluiten. DE AVONTUREN VAN EEN COLLIER. Eenigen tijd geleden logeerde in Zwolle een dame uit Utrecht met haar dochtertje. Den oom van het meisje viel het op, dat het kind zoo'n mooi collier droeg. De moe der geloofde echter niet in de waarde ex- van en meende, dat het een bazai'-prul was dat, naar zij zeide, haar dochtertje op straat had gevonden. De oom kreeg het nochtans gedaan, dat zij er in toestemde dat het collier bjj een juwelier zou worden geschat. Hij vroeg een kennis, dat voor hem te willen laten doen. Deze kweet zich van die opdracht, waax-bij bleek dat liet collier groote waarde had. De juwelier wilde het voor 1000 koopen. .De kennis ging op de transactie in en stak hét geld in zijn ,k. Nu begon het collier te reizen. Het werd naar Am terdam verkocht voor een hoo- geren prijs, en vandaar weer naar Verilo, waar een juwelier er 2000 voor betaalde. De oom van het meisje, die het sieraad had gevonden, had inmiddels argwaan op gevat. Hy deed aangifte bij de Zwolsche politie, die den bovengeschetsten gang van zaken opheldex-de en het kleinood te Venlo in beslag nam. Het i3 aan de rechtmatige eigenaresse, een dame in Utrecht, terug gegeven. Thans onderzoekt de politie te Zwolle door wien en in hoeverre in deze aangelegenheid stx*afbare feiten zyn ge pleegd. 102 JARIGE OVERLEDEN. In de gemeente Berkhout bij Hoorn is in den ouderdom van 102 jaar en 10 maan den overleden de wed. C. Nieuwpoort Heier, een der oudste inwoonstex*s van ons land. De Bureaux van do Provinciale Zeeuwscho Courant zjju gevestigd te VLISS:NGEN Redactie en A dm.: Walstraat 5860 Telefoon 10 (2 Ujnen) MIDDELBURG Londensche Kaai 29 Redactie Tel. 269 Administratie IeL 139 GOES Redactie en Adm.Turfkade 15 Telefoon 2863 OOSTBURG Redactie en Adm.Breedestraat 45 Telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, Telefoon 35 BRESKENS Dorpsstraat 35, Telefoon 21 Maximum-marges vastgesteld. De gemachtigde voor de prirjzen deelt mede, dat met Ingang van morgen een nieuwe prijsregeling voor zeevisch in werking zal tre den. Deze regeling heeft ten doel een einde te maken aan do misbx'Uiken, welke zich bij den verkoop van zeevisch veelvuldig plachten voor te doen, wat betreft de bepa ling van den verkoopprijs. Grossier-s en detaillisten zullen voortaan bij het vaststellen van hun verkoopprijs al leen 'de in de nieuwe prijsregeling vermelde geldbedragen op hun inkoopsprijs mogen leggen. Deze maximum-marges voor de verschillende vischsoorten worden in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. In het algemeen hebben deze vastgestel de maximum-marges betrekking op niet- schoongemaakte visch. Voor het schoonma ken, fileeren en bezorgen van de visch zal de detaillist aan den consument dus alleen 'die kosten in rekening mogen brengen, vel- ke hij vóór 9 Mei 1940 gewoon was te be rekenen. Wanneer het op dien datum zijn gewoonte was voor het schoonmaken, fi leeren en bezorgen geen extx-a vei'goeding te vragen, mag hij dit ook thans niet doen. Pryslysten verplicht. Vooi'ts bevat de nieuwe regeling de be paling, dat de handelax-en, die dix'ect aan het publiek verkoopen en afleveren, ver plicht zijn, pryslijsten op fe hangen op voor de koopers duidelijk zichtbax-e plaatsen. De ze prijslijsten moeten flink van afmeting zijn. Zij zullen door den winkelier in den winkel en de étalage en door den venter aan zyn voertuig moeten worden opgehan gen. VERMOGENSBELASTING ZAL "WORDEN GEWIJZIGD. Zij zal ook worden geheven bij N.V.'s. Naar het Hbld. verneemt kunnen ten aanzien van de toepassing der Vermo gensbelasting een aantal ingi-ijpende wij zigingen tegemoet woi-den gezien. Met ingang van 1 Mei a.s. zal de Ver mogensbelasting met de Verdedigingsbe lasting wox'den gecombineerd. •Ten slotte zullen de wijzigingen ook be palingen bevatten waardoor de Vermo gensbelasting ook van toepassing zal zijn op de naamlooze vennootschappen. Hoewel de invoering van deze laatst genoemde maatregel mogelyk nog eenigen tijd op zich zal laten wachten, zal zij des-, ondanks worden geacht op 1 Mei a.s. van kracht te zijn geworden. INLEVERING VAN RADIO TOESTELLEN DOOR JODEN. De personen van Joodschen bloede, die hun radiotoestel aan het betrokken ge meentebestuur moeten inleveren, zyn bo vendien verplicht aan de postin richting ter plaatse tegen ontvangbewijs hun luister vergunning, voorzien van de betalingsbe wijzen over de maanden Januax-i tot en met April 1941, in te leveren, en bovendien een ingevuld formulier C, dat kosteloos aan de postinrichtingen verkrijgbaar is en waarop van de verplichte inlevering mede- deeling moet worden gedaan. GRAANPAKHUIS IN DE ASCH GELEGD. Zondagmorgefl heeft in een gi'aanpak- huis aan de Beestenmarkt te Amersfoort een buitengewoon feilen bi'and gewoed. Het vuur werd door de omwonenden ont dekt, die onmiddellijk de brandweer waar schuwden. Het vuur greep zoo snel om zich heen, dat de perceelen van de omwo nenden ontruimd moeten woi-den. De bi-and liet zich ernstig aanzien. Met acht stralen op de waterleiding werd het vuur aange tast en weldra gelukte het de brandweer het vuur te localiseeren. Het geheele pak huis is echter volkomen uitgebrand. Al leen do muren staan nog overeind. Om- trent de oox*zaak is nog niets bekend. BOSCH- EN HEIDEBRAND BIJ BREDA. Gistermiddag is brand uitgebroken op een perceel bosch en heide nab(j de „Ze ven Heuveltjes" aan de grens van het Mastbosch bij Breda. Door den feilen wind verspreidde het vuur zich snel over het 20 hectaren groote terrein, dat gedeeltelijk met vliegdennen is beplant. Door het om hakken van een aantal boomen en het aanleggen van een tegenvuur kon men den brand binnen een uur stuiten, zoodat de schade tot tien hectaren beperkt bleef. Men kon voorkomen, dat de brand op het eigenlijke Mastbosch oversloeg .BESLOTEN TOT BOUW VAN EEN NIEUW POLDERHUIS.. Installatie" nieuwe commissaris. Zatex-dagmiddag heeft* in de vergadex*- zaal van het Zeeuwsch Genootschap dei- Wetenschappen de voorjaarsvergadering van het bestuur van den Polder Walcheren plaats gehad, onder voorzitterschap van den waarnemenden voorzitter, j'hr. P. J. Boogaeit. De geloofsbi-ieven van den nieuw benoemden commissaris, den heer J. C. Blaupot ten Cate werd goedgekeurd. Hierna heeft de nieuw benoemde com missaris in handen van den voorzitter den vooi-geschreven eed afgelegd, waax-na de voorzitter de hoop uitspx-ak, dat de heer Blaupot ten Cate nog verschillende jaren de belangen van den polder zal mogen behartigen. Aanwezig waren 4 raden en 20 commis sarissen, afwezig de commissarissen jhr. Van Dooxrn, Krijger-, Wisse en Dingemanse. Van laatstgenoemde was bericht ingeko men, dat hy als commissai-is ontslag neemt. De vooi-zitter zeide, dat men den heer Dingemanse noode zal missen. Jaarverslag 1940. Bij het jaarverslag over 1940 wees de heer Van Loo er op, dat het gewenscht is, dat de polder bij aanbestedingen het collectief arbeidscontract voorschrijft, zoo als dit gelat voor water-, spoor- en wegen bouw. Dan zijn de verschillen uit de we reld exi moeten de dijkwei-kers zich daar ook bij neerleggen. Deze collectieve ar beidscontracten zyn dit jaar verbindend verklaard: De heer Jex-onimus raadde aan daarmede toch voorzichtig te zijn, want hij weet niet of dit in het voordeel van den Polder is; wellicht zijn de loonen hier lager. - De voorzitter zeide toe, dat het dag. bestuur deze zaak onder oogen zal zien. Bouw Polderhuis. Aan de orde kwam het belangrijke voorstel tot bouw van een nieuw polder huis, waarvan de kosten op 130.000 worden geraamd welk gebouw zal komen op de Gx-oenmarkt in haar toekomstigen vorm. Met toestemming der vergadering woon de de ingenieur de besprekingen bij. De heex' Jeronimus heeft zeer ernstige bedenking tegen het voorstel. Spr. wil het uitsluitend bekijken uit het oogpunt van het Polderbelang. Spr. meent, dat het voorstel van het dag. bestuur uitgaat van vier weixschelykheden en wel van een gebouw, van een daarin aanwezige ver gaderzaal voor het polderbestuur, van een aangebouwde conciërgewoning en van een centrale ligging in de stad. Met het eei-ste is spr. het volkomen eens, doch hij acht een vex-gaderzaal niet noodig voor een polderbestuur dat hoogstens 3 maal per jaar bijeenkomt. De aanbouw van een conciërgewoning is vöor groote gebouwen, waar iederen dag Veel menschen komen, gewenscht, maar niet voor den polder. Voor de verzorging van een cen trale vex-wax-ming is een uur vroeger ko men dan andere leden van het personeel voldoende. Waar het gaat om de belangen van den geheelen polder behoeft het ge bouw voor Middelburg zelve niet speciaal centraal te liggen. Om in de behoefte aan een vergaderzaal te voorzien kan men doen als de Kamer van Koophandel, die er een huurt voor 10 per keei'. Spr. acht het voorstel tot zijn spijt on voldoende toegelicht en zou gaarne nadere inlichtingen hebben over de particuliere panden, waarover de polder de beschik king had kunnen krijgen en over de reden, waax-om daarop niet is ingegaan. Daarom stelde spr. voor in besloten zitting over te gaan. Spx\ wees er nog op, dat het niet centraal gelegen zijn in dezen tijd van fietsen en auto's, die toch ook weer wel zal terugkeex-en, niet zulk een bezwaar is en dat men voor het betalen van polderlasten toch steeds meer gebruik maakt van overschrijving op de gix-o. Nog komt spr. er tegen op, dat het dag. bestuur een architect aanstelde; dit had op den weg van de algemeene vex-gadering gele gen. De waardigheid van een college ligt niet in het gebouw, maar in zyn houding. Als het rijk zou zeggen, dat het een nieuw gebouw voor den polder wilde stichten, dan zou spr. geen bezwaar tegen het plan hebben. Daarbij komt nog, dat men gezien den huidigen materialen voox-raad toch geen eerste klasse werk kan vex-wachten. Niettegenstaande de heer Loeff tegen een vex-gadering met gesloten deuren be zwaar had, werden de deux-en gesloten. Na ongeveer een uur, werden zij weder geopend. De heer Osté meende, dat men gehoord de besprekingen over een pand, dat goed te maken zou kunnen zijn, goed zou doen eene commissie uit de vergrdex-ing te be noemen, die er nader over kan rappor teeren. Hierin zouden dan o.a. de heeren Van Loo en Goethals, twee bouwdeskun- digen moeten plaats nemen. Spr. is o.a. bevreescf voor het gebruik van te lichte materialen by den nieuwbouw. De voorzitter zeide niet veel te gevoe len voor weer een commissie, dat is alle maal maar uitstel. De heer Osté zeide, dat het dan vooi' hem moeilijk zal zijn voor het voorstel te stemmen. De heer Jeronimus meende, dat het be sproken pand met eenige verbouwing ze. ker bx-uikbaar is. De ingenieur heeft ge zegd bxixikbaar, maar niet ^geschikt, doch dat is volgens spr. slechts een gradueel verschil. Men moet niet een grootei-e som uitgeven als het niet moet. Spr. geeft toe, dat de exploitatiekosten bij het bestaande pand wel grooter zullen zijn. Het gaat alleen om het polderbelang. Spr. heeft geen behoefte meer aan nog een commis sie van deskundigen. In ieder geval moet thans een besluit vallen. De heer,ir. Wiersma zeide, dat als men de kamer, waar men nu vergadert beziet, men toch niet kan ontkennen, dat deze ongeschikt is. De heer Franse wees er op, dat het nemen van een beslissing moeilijk is, om dat het vraagstuk van het bouwmateriaal ook zulk een groote rol speelt. De heer ir. Wiersma ei-kende, dat er zeker materiaalmoeilijkheden zyn, maai' men beschikt over voldoende steen en an dere hoofdmaterialen. Als er sommige ma terialen zijn, die na 8 of 10 jaar ver vangen zullen moeten worden, dan wordt daarmede thans bij het aanbrengen vol doende rekening gehouden. De polder heeft de hulp van een alleszins bevoegd architect en verder wachten zou fataal zijn. De heer mr. v. d. Minne, x-aad tfan den polder, zegt, dat men thans toch zeker over het geheel geen minder materiaal krijgt dan bij vex-der wachten. De griffier van den polder, mr. dr. Graaf van Lynden, kan als contact-com missaris van den algemeen gevolmachtigde voor den wederopbouw verzekeren dat men niet moet denken aan slechte mate rialen, maar wel aan eenige vex-vangings- materialen. De pijpen voor de electrische geleidingen zullen direct worden gelegd, maar alleen moet men met het aanbrengen van lichtpunten zeer spaarzaam zyn, dat is z.i. toch geen groot bezwaar. Hierna werd het voorstel tot bouw vsjx het nieuwe polderhuis in stem ming gebracht en aangenomen met 14 tegen 10 stemmen. Alle overige voorstellen z.h.s. aangenomen. De vergadering vereenigde zich daarna allereerst z.h.s. met een voorstel tot het aangaan van een geldleening van 130.000 voor den bouw van het Polderhuis tegen een rente van ten hoogste 5 en af lossing in 40 jaar, waardoor reeds een aanbieding was ingekomen. Verder mét de reeds eex-der vermeide voorstellen tot het toekennen van een tijdelijke duurtetoeslag aan het personeel; tot het aangaan van een leening van 100.000; tot het verleenen van machti ging tot het opnemen van. kasgeld; tot het toekennen van een toeslag op zijn pen sioen aan den ambtenaar bij den ontvanger J. Snijders; tot pensionneering van den gewezen arbeider A.' M. Koppejan; tot het aankoopen van grond van mej. Talc van Poortvliet; verkoopen van zijkant weg on der Koudelcerke aan Middelburg en tot het verleenen van bijdx-agen in verhardin gen van "wegen te Vrouwenpolder en Sou burg. Tenslotte werd de begrooting van den polder voor 1941 onveranderd vastgesteld. Holle steen voor vloeren en daken. Men meldt ons Van bevoegde zyde Hout is schaarsch en duur en-moet daar om steeds meer plaats maken voor andere px-oducten. In de toekomst zal bij den bouw van vloei-en, zoldexingen en dak constructies holle baksteen oen steeds grootere toepassing vinden. De grondstof fen ervoor zijn in voldoende mate hier te lande aanwezig, het product kan bij de huidige hooge houtprtjzen concuiTeeren met dit artikel en de toepassingsmogelijk heden zyn vele. De holle steen dateert van lang voor den oorlog en is dus niet een kind van den nood, maar kon toen wegens zijn hoo- gen prijs niet de plaats van hout innemen. Slechts in bepaalde gevallen, namelijk daar waar aan geluids- en warmte-lsolatie hoo ge eischen werden gesteld, vond hij aan wending, bljvoox-beeld bij den bouw van ziekenhuizen. Het zijn voornamelijk dak- panfabrieken, welke het product thans verwaardigen. Behalve de reeds genoemde voordeelen boven hout zjjn holle buksteenen minder aan krimpen onderhevig dan hout. Nadee- len zyn het zware gewicht en de gerin gere vochtwerende eigenschappen,waar door bij buitenconstructie speciale maatre gelen noodig zjjn. Om eon goede aanhechting van specie te verkrijgen, zijn do steencn geribbeld. Voorts zyn zij meestal voorzien van een richel, welke dient om samen met die van de volgende steen ruimte te geven voor wapening en tevens de bekisting te vor men voor het maken van een betonbalk. Door de2e balk krijgt het geheel dragend vermogen. Daarbij kan arbeid by den bouw zelve, worden bespaard door van te voren op de werkplaats de steenen aaneen te metselen tot liggers van de gewenschte lengte. Voor holle baksteen mag worden toege past, moet hij voldoen aan wettelijk voor geschreven keuringseischen, o.m. de drulc- vastheid betreffende. Et'Worden steenen in den handel gebracht, speciaal geschikt voor dakconstructies. Deze zijn voorzien van groeven of uitsteeksels, waaraan de dakpannen haken. Gebruik van hout is dan overbodig. VRIJWILLIGERS NAAR DUITSCHLAND. Zaterdag is een een 600-tal Nedex-land- sche jongelui naar Duitschland vertrokken om by de Standarte N.W. te worden opge leid voor de VVaffen-S.S, Te 's-Gravenhage was het verzamelp'unt, waar zy werden toegesproken door een Sturmführer, die 'o.m. verklaarde Gij wordt opgenomen in de sterkste weermacht ter wereld. Nederlanden en Duitschers zijn van gelijken bloede en zij behooren samen te werken voor het nieuwe Europa. Met een specialen trein zijn de vrijwilli gers naar Duitschland vertrokken. FELLE BOERDERIJKNBRAND TE GOUDERA Zaterdagmiddag is, doordat vonken uit den schoorsteen van het boenhok' op het rieton dak sloegen, brand uitgebroken in de boerderij van den veehouder Boer te Gouderak. Door den kx'achtigen wind sloe gen de vonken over op de 60 meter verder gelegen, eveneens van een rietendak voor ziene. hoeve van den veehouder De Vries. Beide gx-oote boerderijen zyn geheel uitge brand. Eenige schuren en de hooibergen bleven gespaai'd. Van den inboedel kon een gedeelte worden gered. Het vee was grootendeels in de weide.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 2