Provinciale Zeeuwsche Courant ^1 AARDAPPELEN OP DEN BON. Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant VLOTTE BUREAUCRATIE. r Oplaag 16.500 ex. J Het huurbeschermingS' besluit afgekondigd. Anderhalve kilo per persoon per week. waarin opgenomen de 184ste JAARGANG NUMMER 100 MAANDAG 28 APRIL 1941 Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W den Boer ABONNEMENTSPRIJS: 19 cent oe* week.-ot I 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummer* 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS' Van 1-5 regel* «1.65. iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertentie* van 1—5 regels t0.55, iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) Dit nummer bestaat uit twee bladen. AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS*' Het lot in eigen hand, opdat onze sa menleving zich naar eigen Nederlandschen aard kan ontwikkelen. Daartoe is het van belang, dat men zich op het verleden en het heden bezinne, niet slechts verantwoorde lijken zoeke en met een beroep op de toe komst uitsluitend het verleden koestere. Het gaat om positieven arbeid. Twee din gen arbeid positief. Daar ligt de taak voor het heden en de goede behartiging daarvan is de meest betrouwbare wissel op de toekomst. Zoo is het zaak ook deze tijd van onze kerheid, van verwarring en tekort aan ve- "lerlei op zijn positieve waarde te taxeeren. Het is en laten we nu niet zoo dwaas z\jn, daarvoor bij voorbaat de oogen te sluiten onmiskenbaar, dat in de maan den, die achter ons liggen veel tot' stand is gebracht, waarmede onder normale ver houdingen veel meer tijd gemoeid zou zijn geweest, gesteld dan, dat er Inderdaad iets van zou zijn terecht gekomen. Dat ge schiedde niet, men versta ons wèl, omdat de omstandigheden nu abnormaal zijn. Neen, de methode heeft een verandering ondergaan, een verandering ten goede. Wij leeren minder bureaucratisch, minder com missoriaal te denken. Wanneer er thans nog sprake is van bureaucratie, dan kan men haar zeker de waardeèring toekennen, dat zij vlotter is, wat betreft de beharti ging der aan haar toevertrouwde belangen. Daarvan zien we de bewijzen voor onze oogen. Men herinnert zich wellicht nog de brand, die indertijd een gedeelte van de Middel burgsche Lange Delft in de asch legde. Welk een lijdensweg moest er worden af gelegd, voordat met den wederopbouw een aanvang kon worden gemaakt Hoe lang heeft een plan tot herstel van een der pan den, dat onmiddellijk werd ingediend, in de portefeuilles van commissies a, b en c ge rust? Zoolang, dat er van uitvoering niets terecht kwam. Men denke eens aan het aspect van de herbouwde straat. Het was metterdaad de getrouwe afspiegeling van het verschil van opvatting en inzicht en wanneer er ooit sprake^was van ontluiste ring, dan was het wel hier. Zeker, wij moeten afwachten, wat er thans van den wederopbouw van Middel burg terecht zal komen. Het zijn factoren van anderen aard, die op de plannen van invloed zijn. Het gaat voor het oogenblik slechts om het signaleeren van de groote lflnen. Waar men die vroeger gemist heeft, daar springen zij thans duidelijk iiy.het oog. Er is een plan met karakter, dat reeds thans, nauwelijks een jaar nadat zich de ramp aan Middelburg voltrok, een waarborg ervoor is, dat ons de wanver houdingen gespaard blijven.. Zeker, zoo wilden wij vroeger ook werkfen, maar w\j konden het niet, omdat bureaucraten ons den weg versperden en de goede bedoe lingen torpedeerden. Thans heeft de bu reaucratie den weg geëffend. Een bureau cratie hebberf wij gehouden misschien heeft zy onder den drang der omstandig heden wel uitbreiding ondergaan maar zij heeft het statige zwart verwisseld voor het vlotte colbert, 't Is niet oneerbiedig, nu te spreken van de bureaucratie in hemdsmouwen. Dat is niet maar een toevalligheid, het is geen uitzondering, dat de departemen tale molen vlug draait. Neen, dit is de ten'denz van een nieuwen tijd. Hier zijn nieuwe opvattingen bezig zich baan te breken en wjj mogen blij zijn, dat het hei lige huisje der bureaucratie het loodje heeft moeten leggen. Er zal wel niemand zijn, die er naar verlangt, dat met den we deropbouw onzer verwoeste steden ook dit huisje wordt hersteld. Het is in puin ge slagen en niemand zal er bedroefd om zijn. Wij kunnen werkelijk vrijer ademen, nu wij den ouden bureaucratius zien vervan gen door den vlotten en eleganten jonge ling, die weliswaar denzelfden naam draagt, 'maar die den moed heeft gehad de ramen- open te zetten. Een nieifwe tijd. Hij is niet verwerpelijk, omdat de oude tijd zoo goed was. Want dat goede was in vele gevallen-onverteer baar oudbakken. Wij kunnen, om in dezen stijl te blijven, er waarlijk niet rouwig om zijn, dat de tijd, waarin de politieke kop stukken warm liepen en hoe voor het versche cadetje, is afgesloten. Wij gaan wat vlotter leven en wie tot deze erkenning komt. begaat geen on recht jegens het verleden. Het nieuwe is niet -terstond verwerpelijk, omdat buiten landers het ons hebben voorgezet. Het is een Nederlandsche zaak en we hebben de kans, om het een Nederlandsche zaak te doen blijven. Maar dat hangt van de Nederlanders zelf af. Er worden in dezen trjd heel wat heilige huisjes gesloopt. Men kan dat betreuren, omdat de hang naar het verleden, naar den goeden ouden tijd bij velen zoo diep geworteld is, dat men in het nieuwe van den huidigen tijd het goede niet vermag te ontdekken. Laat men deze menschen niet terstond en onvoorwaardelijk veroordeelen. Zulks zou een bedenkelijk gemis aan zelf kennis openbaren, waar immers allen, hoe wij overigens ook mogen denken en spre ken, op een verborgen plaatsje nog iets van dien goeden ouden tijd koesteren. En bovendien, wij moeten allen in dezen tijd van ontwaardiging en vervorming een geestelijken omzwaai van beteekenis maken. Wie dezen omzwaai met verbluffend élan maakt, geeft hoogstens blijk van geeste lijke onevenwichtigheid en bewijst mis schien, dat hij in het jonge verleden of met zijn eigen geweten kiekeboe heeft gespeeld, of zijn omgeving heeft misleid. En deze houding verdient, zacht uitgedrukt, slechts afkeuring. Het Nederlandsche volk is in zijn geheel genomen een evenwichtig volk, wars van salto's mortales. Dit moge op de creditzijde worden -geboekt, aan den anderen kant mag niet uit het oog worden verloren, dat deze karaktertrek ook kan leiden tot verstarring, tot inkapseling en tot een veroordeeen van het nieuwe om het nieuwe. Wij moeten ons in dezen tijd hoeden voor den weg van den minsten weerstand. Zoowel in het negatieve als in. het posi tieve. Deze tijd moge vóór alles zijn karakr tervormerid en -stalend. Hetgeen niet wegneemt, dat iedereen de plicht heeft zich de teekenen van den tijd schei*p te realiseereri en zich ervan bewust te worden, dat er een breuk met het ver leden is gemaakt, (lie, hoe de loop der ge beurtenissen ook moge zijn, enkeling en gemeenschap vroeger of later zal plaatsen voor de consequentie, de periode van voor den tienden Mei als absoluut verleden tijd te erkennen.Men kan van meening ver schillen over de toekomstige politieke en geestelijke oriënteering, over inrichting en doelstelling van het maatschappelijk leven, niemand ontkomt aan de erkenning, dat een période in de wereldgeschiedenis en ook in de geschiedenis van eigen land en volk is afgesloten. Wij leven midden ia de barensweeën van een nieuwen tijd en het is dringend noodig, dat men de groote lijnen van dien nieuwen tijd in zich opneemt en die poogt te construeeren tót een sluitend geheel. Het Nederlandsche volk, zoo ongeveer heeft de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied het uitgedrukt, heeft de toekomst van zijn land in eigen hand. Daarmede tot uitdrukking brengend, dat het verzekeren van die toekomst niet een zaak is van den bezetter, maar een aange legenheid van het Nederlandsche volk. De bezetter is dat slechts voor den duur van den oorlog, maar het Nederlandsche volk heeft tot taak om reeds thans, gedurende den bezettingstijd zijn lot en zijn toekomst te^ onderkennen, daarbij als onafwijsbaar aanvaardend de gevolgen van een sociale en politieke revolutie, welke zich over Eu ropa bezig is te voltreken. DE ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN. Het A.N.P. meldt uit Den Haag In den nacht van Vr'.'dag op Zaterdag vlogen enkele Engelsche vliegtuigen ons land binnen en wierpen hier en daar bommen uit. die geen schade van beteekenis aan richtten. Vier woonhuizen werden zwaar der, twee licht beschadigd. Drie burger lijke. personen liepen lichte kwetsuren op. Op een andere plaats werd een gasleiding geraakt, zoodat een kortstondige storing in de gasvoorziening plaats vqnd. Ten slotte was er, hier en daar nog eeni&e glasschade. De viering van den 1 Mei-dag. De persdienst van het N.V.V. meldt Op Donderdag 1 Mei a.s. zullen de kantoren van het N.V.V. en de aangesloten vakorga nisaties gesloten zijn. In verband hiermede heeft het N.V.V. zich tot het departement van sociale zaken gewend met het verzoek om op dien dag stempelverlof te geven voor de werkloozenkassen. Dit verzoek is. ingewilligd, hetgeen nu beteekent, dat door de kastrekkers op Donderdag 1 Mei 1941 niet gestempeld behoeft te worden, maar dat desondanks over dien dag wel uitkee- ring zal worden verstrekt. Bescherming van den economisch zwakkere. DE RECHTER ALS BEMIDDELAAR. Heden is in het licht gekomen een be sluit van de secretarissen-generaal van de departementen van Justitie en Binnenland- sche Zaken, waarin regelingen zijn getrof fen ter bescherming van den huurder tegen onredelijk op treden van den ver huurder. In de dagelijksche persconferentie heb ben prof. rnr. A. H. M. J. van Kan, raad adviseur van het departement van Justitie en dr. Koerner van het rijkscommissariaat een toelichting op dit besluit gegeven, waarvan men den tekst elders in dit num mer vindt afgedrukt. Prof. Van Kan herinnerde er aan, dat er wel reeds een huurprgzenbesluit be staat, waarvan de strekking is „opdrijving van huurprijzen te voorkomen, doch de er varing heeft geleerd, dat op verschillende wjjzen het effect van dit besluit te niet kan worden gedaan, o.a. doordat de huur der door den verhuurdér wordt genood zaakt zijn huis te verlaten. Ten einde deze praktijken te voorkomen is het huurbe- schermingsbesluit ingevoerd, waardoor het huurprjjzenbesluit zoo effectief mogelijk wordt gemaakt, en bijv. ook verhinderd wordt, dat in sommige plaatsen van ons land, waar woningen schaarsch zijn, van deze schaarschte misbruik wordt gemaakt om de huurprijzen op te drijven. In de getroffen regeling is zoowel een sociaal als een maatschappelijk motief te vinden. Men wil den economisch zwakkere tegen den verhuurder beschermen en het zou uit maatschappelijk oogpunt dwaas zijn, indien de menschen thans van wonin gen zouden moeten wisselen, alleen omdat de verhuurder misschien een hoogeren huurprijs zou kunnen bedingen. Aan den anderen kant gaat men den'huurder na tuurlijk niet beschermen door dik en dun, zooals voldoende uit het besluit blijkt. Het streven van de regeling is de bescherming te houden binnen billijke en redelijke gren zen, zoodat ook met gegronde motieven van den verhuurder rekening kan worden gehouden en de bescherming zich bijv. niet uitstrekt tot gevallen, waarin de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, het ver huurde misbruikt of den verhuurder over last veroorzaakt. Dr. Koerner wees er op. dat het natuur lijk niet de bedoeling is. dat partijen voor elk meeningsverschil naar den rechter loopen. Allereerst moet getracht worden eventueele geschillen door onderling over leg tot een oplossing te brengen en eerst wanneer dat niet lukt, zal men goed doen zrjn geval aan den rechter voor te leggen, die dan als bemiddelaar kan optreden en een billijke regeling kan opleggen. Na de verovering der Orieksche havenstad Kavalla. Duitsche legerwagens aan de kade. (Weltbild-Pax-Holland). BROODRANTSOEN VERHOOGD. In verband met te verwachten ver- voersmoeilijkheden is, ter voorko ming van stagnatie in de voorziening als voorzorgsmaatregel met ingang van heden de aardappeldistributie ingevoerd, waaronder alle soorten consumptie-aardappelen zijn begre pen. Het rantsoen is vastgesteld op V/2 K.G. per persoon per week, behalve voor kinderen beneden den leeftijd van 4 jaar, die V* K.G. per week zul len krijgen, terwijl voor arbeiders die zwaren arbeid verrichten het rant soen is gesteld op 2/4 K.G. en op 3 K.G. voor hen die zeer zwaren arbeid verrichten. Ter compensatie is een extra broodrantsoen ingevoerd, waartoe de geldigheidsduur van de broodbonnen op 6, inplaats van op 7 dagen is ge bracht. Onder de distributie zullen alle soorten consumptieaardappelen vallen. In de persconferentie van j.l. Vrijdag, heeft de directeur-generaal van de voed selvoorziening, ir. S. L. Louwes, een over zicht gegeven van de aardappelpositie van het oogenblik. De totale aardappelpositie en in het bij zonder de te verwachten vervoersmoeilijk- heden, waardoor de import van aardappe len in de naaste toekomst mogelijk stag natie zal ondervinden, hebben er mede aanleiding toe gegeven als voorzorgsmaat regel tot de distributie van aardappelen over te gaan met ingang van Maandag 28 April. Met het oog op den omvang van den beschikbaren voorraad en op den tijds duur, waarvoor deze voorraad nog moet strekken, is het aardappelenrantsoen in het algemeen moeten worden vastgesteld op 1 Vz kg. per persoon per week. Voor kinderen, beneden den leeftijd van 4 jaar, die een kleinere hoeveelheid plegen te gebruiken, wordt het rantsoen lager gesteld, namelijk op kg. Daarentegen zullen de arbeiders, die zwaren arbeid verrichten boven het nor male rantsoen van IV, kg. per persoon per week een extra-rantsoen kunnen be trekken, namelijk van Vi kg. Het totale wekelijksche rantsoen voor deze arbeiders zal dus 2 kg. bedragen. Arbeiders, die zeer zwaren arbeid ver richten, krijgen een extra rantsoen, grooter dan dat van de arbeiders, die zwaren ar beid verrichten, namelijk van 1% kg. Het totale wekelijksche rantsoen van arbeiders, die zeer zwaren arbeid verrichten, zal dus 3 kg. groot zijn. Voor het feit, dat aldus de aardap pelen moeten worden gerantsoeneerd, wordt een compensatie geschapen door instelling van een extra-broodrantsoen. Dit zal worden bereikt door den gel digheidsduur van den eerstvolgenden brood bon van 7 dagen op 6 dagen te stellen. Hierdoor wordt tevens bereikt, dat het extra-rantsoen voor kinderen beneden de jaar de helft bedraagt van dat, van de normale verbruikers, terwijl het extra broodrantsoen voor hen, die zwaren, res pectievelijk zeer zwaden arbeid verrichten 1% respectievelijk 2 X zoo groot is als het normale extra-rantsoen. Ook na de eerste week zal een' extra-broodrantsoen toegekend blijven. Het is volstrekt niet uitgesloten, dat over eenigen tijd het aardappelen- rantsoen zal kunnen worden verhoogd. Of dit' mogelijk zal zijn, hangt o.a. van .de weersgesteldheid af. Wanneer het weder gunstig is, zoodat dè nieuwe aard appelenoogst vroeg gereed zal zijn, zal tot vergrooting van het rantsoen kunnen orden overgegaan. Bovendien bestaat de mogelijkheid, dat de vervoersomstandig heden in het buitenland alsnog tot aard appelenimport in staat zullen stellen. Ook in dit geval zal verhooging van het rant soen mogelijk zijn. De aaidappelkaart. Bij deze distributie zal binnenkort ge bruik worden gemaakt van de aardap- pelkaarten, welke op nader door de plaat selijke distributiediensten bekend te ma ken dagen uitgereikt zullen worden. Elke nader aan te wijzen bon van deze kaar ten zal per week recht geven op het koopen van iy> kg. aardappelen. Aan kin deren, die na 30 April 19.37 geboren zijn, zullen halve kaarten worden uitgereikt Personen, die zwaren arbeid verrichten zullen ieder een. halve kaart extra, dus in totaal ieder 1*£ kaart ontvangen en personen, die zeer zwaren arbeid verrich ten, ieder een heele kaart extra, dus in totaal twee kaarten. Geen kaarten zullen worden uitge reikt aan personen, die uit eigen teelt of door aankoop tot eind Juni a.s. voor zich en him gezinsleden met in wonend personeel beschikken over ten minste 15 kg. aardappelen per persoon. Van degenen, die 15 kg. aardappelen of meer in voorraad hebben, doch niet per gezinslid over 15 kg. be schikken, zal een met hun voorraad overeenkomend aantal kaarten worden ingehouden. Wie ibet zijn gezin over 15 kg. aardappelen of meer per ge zinslid beschikt, behoeft dus geen kaarten af te halen, men is verplicht aan den uitreikenden ambtenaar alle gevraagde inlichtingen over den voor raad, waarover men beschikt, te ver strekken. Tegen degenen, die niette genstaande het feit, dat zij over vol doende aardappelen beschikken, zich een aardappelkaart doen uitreiken, zal op grond van de distributiewet 1939 een strafrechtelijke vervolging inge steld kunnen worden. In hotels, restaurants e.d. behoeven de gasten geen bonnen voor aardappelen af 'te geven. Mede in verband hiermede zullen geen wisselbönnen voor aardappelen in omloop worden gebracht. VOORLOOPIGE REGELING. Gedurende de weken van 28 April tot en met 4 Mei a.s. en van 5 Mei tot en met 11 Mei a.s. zal, in afwachting van de uitreiking der aardappelkaarten, ge distribueerd worden met gebruikmaking van de bonnen der broodkaarten. De twintig met „15" genummerde bonnen van de broodkaarten geven ge durende de periode van Maandag 28 April tot en met Zondag 4 Mei a.s. te zamen recht op het koopen van kg. aardappelen. De bonnen, welke ■4 Mei a.s. nog niet gebniikt z\Jn. blijven voorts geldig tot en met Woens dag 7 Mei' a.s. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat de twintig met „15" ge nummerde bonnen van de broodkaart te- zamen recht geven op 1% kg. aard appelen. In verband hiermede wordt drin gend verzocht de twintig-bonnen ook te zamen aan een stuk af te geven. Aangezien aan personen van 14 tot en. met 21 jaar oud, 1/5 broodkaart extra is verstrekt, zal déze groep van personen gedurende twee weken een grooter rant soen aardappelen kunnen koopen. Üit voor deel komt bij de ingebruikneming dei; aardappelkaarten evenwel te vervallen. Met ingang van Maandag 12 Mei zal wekelijks een bon van de aardappelkaart voor het koopen van aardappelen worden aangewezen. Met nadruk wordt er echter de aandacht op gevestigd,dat de met „een rantsoen aardappelen" gemerkte bon nen reeds met ingang van Maandag 28 April recht geven op iy2 kg. aardappelen per bon. EXTRA BROODRANTSOEN. Zooals boven vermeld is zal in ver band met de distributie van aardappe len het broodrantsoen worden ver hoogd, hetgeen zal worden bereikt door de distributieperiode voor brood voor- loopig te verkorten tot zes dagen. De met „14" genummerde bonnen der broodkaart geven derhalve gedurende het tijdvak van Maandag 28 April tot en met Zaterdag 3 Mei, dus niet, zooals bij het algemeene bericht betreffende de bonaanwy zingen is be kend gemaakt, tot en met Zondag 4 Mei, elk recht op het koopen van on geveer 100 gram brood of een rant soen gebak. Deze bonnen mogen voorts nog ge bruikt worden gedurende het tijdvak van 4 tot en met 11 Mei a.s. De eerstvolgende, broodbon zal dus overeenkomstig het bo venstaande geldig w-orden verklaard voor een periode van zes dagen, aanvangende Zondag 4 Mei. Zij, die brood bakken uit graan van eigen oogst, en in verband daarmede des tijds hun broodkaarten hebben ingeleverd, kunnen zich, indien zy minder dan 15 kg. aardappelen per gezinslid in voorraad heb ben, bij de plaatselijke distributiekantoren vervoegen ter verkrijging van losse rant soenbonnen voor aardappelen. teneinde daarmede gedurende h'et tijdvak van 28 April tot en met 11 Mei aardappelen te betrekken. Hetzelfde geldt voor hen, die op medisch voorschrift him broodkaart hebben ingeleverd ter verkrijging van rant soenbonnen voor andere artikelen. In een afzonderlijke publicatie zijn de voor telers, groothandel, handel en instel lingen van belang zijnde voorschriften be kend gemaakt. By beschikking van den secretaris generaal van het departement yan landbouw en visschery zijn alle soor ten aardappelen aangewezen als distri butiegoederen rn den zin van art. 4 der distributiewet.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1