Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgjsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant BOTER- EN VETRANTSOEN VERMINDERD. NIEUWE BON AANWIJZINGEN. 184ste JAARGANG NUMMER 92 V R IJ D A G 18 APRIL 1941 waarin opgenomen de Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W den Boer ABONNEMENTSPRIJS: 19 cent per week ©t i 2.42 per kwertaei Franco per post t 2.63 per kwartaal* Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1-5 regels tl.65. iedere regel meer 33 cent Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1 5 regels i0.55. Iedere regel meer 11 ct (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) Dit nummer bestaat uit twee bladen. AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEIT SWAARDE. INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEPERLANDSCHE DAGBLADPERS- Tot 200 gram per week. MAANDAG KOMT DE MELK OP DEN BON. Verlaging vetrantsoen. Het rijksbureau voor de voedselvoorzie ning in oorlogstijd deelt het volgende mede: Met ingang van 21 April a.s. zullen twee maatregelen van kracht worden, die juist met het oog op het seizoen aan de Nederlandsche bevolking teleui- steiiing zullen brengen. Deze maatre gelen bestaan in een verlaging van het vetrantsoen van 250 op 200 gram per week en een rantsoeneering van «le melk op kaarten. Men zal misschien verwonderd zijn, dat deze beide maatregelen tegelijkertijd ge nomen worden en nog wel op een moment, waarop de melkproductie weer begint toe te nejhen. De reden hiervan is gelegen in de moeilijkheden, die de vet voorziening voor ons land biedt. Deze moeilijkheden zijn van tweeërlei aard. In de eerste plaats is de melkproductie in de afgeloopen maanden door het ont breken van voldoende krachtvoeder zeer sterk achteruitgeloopen en bevindt deze zich ook nu nog op een laag peil. In sommige gebieden, waar men gewoon was in den winter veel krachtvoeder aan de koeien te voeden is deze achteruitgang wel 50 geweest. Daar komt nog bij, dat met het oog op den moeilijken voeder toestand gedurende de wintermaanden den veehouders de raad is gegeven het afkal ven der koeien zoo laat mogelijk te stel len, dit brengt mede, dat de grootere melk productie dit jaar geruimen tijd later'zal intreden dan in andere jaren. Deze omstandigheden nu hebben tot gevolg, dat er in de afgeloopen maan den veel minder boter is kunnen wor den gemaakt dan onder normale om standigheden en dat ook in den eer sten tijd de boterproductie niet zoo snel zal toenemen als anders het geval is. Een tweede moeilijkheid voor de vetpo- sitie van ons land is in het volgende ge legen. In normale omstandigheden wordt in de behoefte aan vet in ons land voorzien door boter, margarine, olie en vetten. Voor de botervoorziening van ons land was onze eigen productie steeds ruim voldoende; groote hoeveelheden (in 1939 was dit 62,5 millioen kg.) werden buitendien nog uit gevoerd. Voor de voorziening van marga rine, vetten en oliën het totale gebruik hiervan was in het aan den oorlog vooraf gaande jaar plm. 100 millioen kg. zijn wij steeds aangewezen geweest op buiten- land^che grondstoffen, die van overzee jnoesten worden ingevoerd. Sinds het intreden van dén oorlogstoe stand voor ons land staat deze invoer echter .geheel stil en zijn er dus in het geheel geen grondstoffen voor de fabricage van margarine, vetten en oliën ingevoerd. Dientengevolge is men hier te lande sinds dien voor deze fabricage geheel aangewe zen op de aanwezige voorraden. Deze voorraden worden' dus niet grooter, maar zijn daarentegen door het gebruik van margarine, vetten en oliën gedux-ende de afgeloopen maanden voortdurend vermin derd. Met het oog op de hier omschreven om standigheden en om de vetvoorziening van ons land zoo lang mogelijk op een eenigs- zins redelijk peil te houden, is het nood zakelijk, de beide genoemde maatregelen te treffen: de verlaging van het rantsoen tot 200 gram en de melkdistributie. De verlaging van het vetrantsoen maakt n.i. ook een rantsoeneering van de melk noodig. Immers, indien dit niet zou ge schieden, zou men voor de mindere hoe veelheid vet, die men krijgt, trachten een vergoeding te vinden in een grooter melk gebruik. Hierdoor zou weer minder melk tot boter kunnen worden bereid, hetgeen weer de vetvoorziening van ons land na- deelig zou beïnvloeden. In de laatste maan den heeft eveneens reeds een zekere beper king van het consumptiemelkverbruik plaatsgevonden, welke aan den melkhandel werd overgelaten. Waar noodzakelijkerwijze hierdoor onbillijkheden voorkwamen, is een distributie op kaarten beter te achten. De melkdistributie zal waarschijnlijk in totaal tot eenige verhooging van het ge bruik leiden. Wel zullen sommige huisge zinnen, die gewend waren zeer veel melk te gebruiken, minder ontvangen, maar dit kan met het oog op een regelmatige ver deeling niet voorkjmen worden. Bij de vaststelling van het melkrantsoen is met de verlaging van het boterrantsoen rekening gehouden. Het melkrantsoen dat per week voor personen van 14 jaar en ouder beschikbaar wordt gesteld, bevat n.l. ruim 50 gram vet. DE BETEEKENIS VAN DE MELK DISTRIBUTIE. Zooals uit het voorgaande volgt heb ben de beide aangekondigde maatregelen voor de huidige vetvoorziening direct be- teekenis. Echter is in het bgzonder ook de ïhelkproductie voor onee vetpositie in de komende maanden van belang. Immers hierdoor kan de boterproductie in de a.s. zomermaanden in ons land nog meer wor den opgevoerd en dit is om tweeërlei re denen van beteekenis: 1. Gedurende dezen tijd kan dan uit sluitend boter worden gedistribueerd, waar door de nog aanwezige grondstoffen voor de bereiding van margarine, vetten en oliën voorloopig gespaard kunnen blijven tot de» tijd, waarin deze door het gemis aan voldoende boter meer noodig zullen zijn. In verband hiermede zal over eeni- gen tijd wederom de maatregel worden ingevoerd, dat ook op de vetkaarten uitsluitend boter verkrijgbaar zal zijn, waardoor dan een reductie op den prijs zal worden gegeven. 2. Er kan in de koelhuizen gedurende de zomermaanden boter worden opgesla gen, waaróver dan beschikt kan worden in de a.s. wintermaanden, wannéér de melk productie en dus ook de boterproductie door het ontbreken van krachtvoeder wel zeer gering zal zijn. Hieronder volgen thans van beide maatregelen de nadere bijzonderheden. Daar de huidige verpakking van bo ter, margarine en vetten berekend is op -een rantsoen van 250 gram per week sa] nu het rantsoen tot 200 gram per week is verminderd, per v ij f we ken de hoeveelheid beschikbaar worden gesteld, welke voordien voor vier we ken werd verstrekt. Ten einde dit te bereiken zullen beurtelings gedurende zeventien en achttien dagen 2 bonnen, elk recht gevende op 250 gram boter worden aangewezen. Derhalve zullen volgens onderstaand schema telkens twee bonnen geldig worden verklaard: 21 April t/m 7 Mei 2 X 250 gram boter; 8 Mei t/m 25 Mei 2 X 250 gram boter; 26 Mei t/m 11 Juni 2 X 250 gram boter; 12 Juni t/m 29 Juni 2 X 250 gram boter; enz. Na afloop van elke periode zullen de bonnen telkens nog drie dagen geldig blij ven, terwijl op de bonnen, waarvan de geldigheidsperiode op êen Maandag begint, reeds op den daaraan voorafgaanden Za terdag mag worden gekocht. DE NIEUWE BOTER- VETBONNEN. EN Gedurende het tijdvak van Maandag 21 April t/m Woensdag 7 Mei a.s. geven de met „13" en „14" genummerde bonnen van de boterkaart elk recht op het koopen van 250 gram boter. De met. „13" genummerde bon van de vetkaart geeft gedurende het tydvak van Maandag 21 April t/m Woensdag 7 Mei a.s. recht op het koopen van 250 gram boter of margarine of 200 gram spijsvet, terwijl gedurende bovengenoemd tjjdvak de met „14" genummerde bon van de vetkaart recht geeft op het koopen van 250 gram boter of margarine. De bonnen, welke op 7 Mei nog niet gebruikt zijn, blijven nog geldig t/m Za terdag 10 Mei a.s. Ook op deze bonnen mag reeds op Zaterdag 19 April a.s. worden ge- 'kdfcht. De melkdistributie. Onder de melkdistributie valt uitslui tend koemelk met een vetgehalte van 2% (zoogenaamde gestandariseerde melk) of meer dan 2/z Bulten de distributiebepalingen vallen dus o.a. chocolademelk, (gecondenseerde melk, melkpoeder, taptemelk en karnemelk, alsook met behulp daarvan vervaar digde producten. Bij de distributie zal gebruik worden ge maakt van de inmiddels uitgereikte melk- kaarten. Elke nader aan te wijzen bon van deze kaart zal recht geven op het koopen van 1% liter melk per week. Deze hoeveelheid behoeft niet ineens te worden afgenomen. In tegenstelling met hetgeen bij andere in distributie gebrachte artikelen is bepaald, moet bij de melkdistributie de bon niet gelijktijdig met het afleveren van de melk, maar reeds vóór het afleveren van het weekrantsoen hetgeen, zooals van zelf spreekt, vrijwel steeds bij gedeelten door- het publiek zal worden betrokken aan den melkleverancier worden afgege ven. Deze kan dan iederen dag van de week een gedeelte van het rantsoen van 1% liter afleveren. Door dit systeem Wordt bereikt, dat de dagelijksche melkleverantie gehandhaafd blijft. Degenen, die terstond de volle hoeveelheid in ontvangst wen- schen te nemen, kunnen dit evenzeer doen. De hoeveelheid van 1% liter per week komt overeen met een gemiddelde van *4 liter per dag. Aangezien kinderen beneden 4 jaar 4 kaarten ontvangen hebben, krij gen deze een rantsoen van gemiddeld 1 liter per dag. Kinderen van 4 tot 14 jaar hebben 2 kaarten, dus gemiddeld liter per dag. De bonnen van de melkkaart zullen slechts een week geldig zgn zij zullen dus niet zooals bijv. die voor eieren nog de daarop volgende week gebruikt mogen worden. BIJZONDERE RANTSOENEN. Aan vrouwen zal op attest van een me dicus of vroedvrouw gedurende het tijdvak van drie maanden vóór tot drie maanden na de bevalling een extra rantsoen van 1% liter per week, beschikbaar gesteld worden. Personen, die bij de uitoefening van hun beroep aan de inwerking van gif tige stoffen zijn blootgesteld, zullen even eens voor extra melk in aanmerking kun nen komen. Aanvragen hiervoor ten be hoeve van arbeiders dienen collectief door de betrokken bedrijven te geschieden bjj de plaatselijke distributiediensten. De staats- en particuliere mijnen moeten zich even wel hiertoe wenden tot de Nederlandsche Zuivelcentrale, afd. zuivel, te 's-Graven- hage. De aandacht wordt er op gevestigd, dat personen, die zware?} óf zeer zwaren arbeid verrichten, uit dien hoofde niet voor extra melk in aanmerking komen. Zieken zullen, evenals zulks voor de ove rige in distributie gebrachte» goederen is bepaald, op gecontroleerd medisch attest in aanmerking kunnen komen voor extra rantsoenen. INSTELLINGEN. Het centraal distributiekantoor zal aan ziekenhuizen, sanatoria e.d. voor April en Mei toewijzingen verstrekken op grond van het aantal verpleegden. Voor Juni en de daarna volgende maanden zullen de toe wijzingen worden verstrekt op de voor an dere distributiegoederen gebruikelijke wij ze. Voor het eerst zullen de administraties van deze instellingen zich dus tusschen 5 en 10 Mei a.s. tot den plaatselijken distri- butiedienst dienen te wenden. Er zullen zgn. „wisselbonnen" voor *4 liter melk beschikbaar worden gesteld van instellingen, die glazen melk voor direct gebruik aan de klanten verstrekken (bijv. melksalons en café's). Deze bonnen mogen echter uitsluitend in deze instellingen ge bruikt worden voor melkleveranciers heb ben zij geen waarde. Hotels, café's, restau rants en cantines e.d. zullen geen toewjj- zingen voor melk ontvangen. Voor het schenken van glazen melk zullen deze in stellingen op aanvrage in beperkte mate van den plaatselijke distributiedienst een voorschot in den vorm van bovengenoemde wisselbonnen ontvangen. Zij zullen dus bij de bereiding van spijzen en dranken ge bruik dienen te maken van taptemelk of andere buiten de distributie vallende melk producten. Huishoudscholen, voorlichtingscursussen e.d. kunnen zich ter verkrijging van bon nen wenden tot de plaatselijke distributie- diensten. Aan uitklaring onderworpen schepen dienen zich ter verkrijging van toewijzin gen te wenden tot de afdeeling zuivel van de Nederlandsche Zuivelcentrale te 's-Gra- venhage. De zuivelindustrie kan op de gewone wjjze, met inachtneming van de geldende bepalingen, melk blijven verwerken de andére melkverwevkende industrieën mo gen uitsluitend gebruik maken van tapte melk, of karnemelk, welke buiten de dis tributie vallen en zullen derhalve geen toe wijzingen ontvangen. BONAANWIJZING. Gedurende het tijdvak van Maandag 21 April tm. Zondag 27 April a.s., geeft de met „IS" genummerde bon van de melkkaart recht op het koopen van één en drie kwart (1%) liter melk. Dc mèfc „11" en „12" genummerde bonnen van de melkkaart komen hier mede te vervallen en kunnen worden vernietigd. Bijzonderheden betreffende het inleveren van de bonnen door melkhandelaren (slij ters) alsmede betreffende de inlevexing van melkkaarten door melkveehouders worden per officieele publicatie bekend gemaakt. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt het volgende bekend. BROOD. Gedurende het tijdvak van Maandag 21 April tot en met Zondag 27 April a.s. geeft elk der met „13" genummerde bon nen van de broodkaart recht op het koo pen van ongeveer 100 gram brood. De op 27 April nog niet gebruikte bon nen blijven voorts nog geldig gedurende het tijdvak van 28 April tot en met 4 Mei a.s., met dien verstande, dat zij ge durende laatstgenoemde week niet mo gen worden gebruikt in hotels, restaurants e.d. Voorts geven de met ,,7" genummerde bonnen van de bloemkaart gedurende het tijdvak van Maandag 21 April tot en met Zondag 18 Mei a.s. elk recht op het koo pen van 50 gram brood. TARWEBLOEM. De met „7" genummerde bonnen van de bloemkaart geven gedurende het tijdvak van Maandag 21 April tot en met Zondag 18 Mei as. recht op het "koopen van 35 gram tarwemeel óf tarwebloem, óf rogge meel óf roggebloem óf zelfrijzend bak meel. VLEESCH. Gedurende het tijdvak van Maandag 21 April tot en met Woensdag 30 April a.s. geeft elk der vier met „13 vleesch" ge merkte bonnen van de vleeschkaart recht op het koopen van 100 gram vleesch, been inbegrepen, öf één rans toen vleeschwaren. De met „13 worst, vleeschwaren" ge merkte bon geeft uitsluitend recht op het koopen van een rantsoen vleeschwaren. De bonnen, welke op 30 April a.s. nog niet gebruikt zgn, blijven nog geldig tot en met Zondag 4 Mei a.s. De aandacht wordt er op gevestigd, dat dit maal wederom kip in blik of glas, als mede door bevriezing verduurzaamde kip op de vleeschbonnen en de vleeschwaren- bonnen kan worden gekocht. Het rantsoen vleeschwaren, dat per bon kan worden gekocht bedraagt 75 gram voor gerookt of gekookt varkens-, rund-, kalfs-, paarden- en schapenvleesch en voor gerookte worstsoorten, 100 gram voor ge kookte worstsoorten, rolpens en knak worst, 125 gram voor leverartikelen, ton genworst en nierbrood en 150 gram voor bloedworst of 100 gram kip in blik of in glas, alsmede de door bevriezing verduur zaamde kip, been inbegrepen. Bon „12" van de vleeschkaart komt te vervallen en kan vernietigd worden. RIJST ENZ. Gedurende het tijdvak van Maandag 21 April tot en met Zondag 18 Mei a.s. geeft de met „23" gemimmerde bon van de „bonkaart algemeen" recht op het koopen van 250 gram rijst öf rijstemeel öf rijste bloem öf rijstgries öf gruttenmeel (ge mengd meel). HAVERMOUT ENZ. Gedurende het tijdvak van Maandag 21 April tot en met Zondag 15 Juni a,s. geeft de met „24" genummerde bon van de „Bonkaart algemeen" recht op het koopen van 250 gram havermout öf havervlokken öf haverbloem öf a&rdappelmeelvlokken öf gort öf gortmout öf grutten. GORT ENZ. De met „25" genummerde bon van da „bonkaart algemeen" geeft gedurende het tijdvak van Maandag 21 April tot en met Zondag 15 Juni a.s. recht op het koo pen van 250 gram gort öf gortmout öf grptten. VERMICELLI ENZ. Gedurende het tijdvak van Maandag 21 April tot en met Zondag 15 Juni a.s. geeft voorts de met „26" genummerde bon van de „bonkaart algemeen" recht op het koopen van 100 gram vermicelli öf ma caroni öf spaghetti. MAÏZENA ENZ. De met „27" genummerde bon van de „bonkaart algemeen" geeft gedurende het tjjdvak van Maandag 21 Apiil tot en met Zondag 15 Juni a.s. recht op het koopen van 100 gram maizena öf gries- meel öf sago öf aardappelmeel, dan wei een hoeveelheid puddingpoeder öf pudding* sauspoeder, welke 100 gram zetmeel bevat* met uitzondering van rijstgries (dat even eens onder de benaming van puddingpoe der in den handel is), welk artikel op den rjjstbon verkrijgbaar is. De hoeveelheid puddingpoeders mag verdeeld zijn over twee pakjes, waarvan elk ten hoogste 50 gram zetmeel bevat, dan wel drie pakjes, waarvan elk ten hoogste 33 gram zetmeel bevat. De hoeveelheid puddingsaus- poeders, welke op één bon wordt ge kocht, mag ongeacht de samenstelling over niet meer dan zes pakjes ver deeld zijn. Tenslotte wordt er op gewezen, dat op twee bonnen een pakje maizena van 225 gram kan worden gekocht, doch slechts in verpakkingen, welke vóór 22 Juli 1940 zijn vervaardigd. EIEREN. Gedurende het tijdvak van Maandag 21 April tot en met Zondag 27 April a.s. geeft de met „94" genummerde bon van de „bonkaart algemeen" recht op het koopen van één ei. De bonnen, welke op 27 April nog niet gebruikt zijn, blijven geldig tot en met Zondag 4 Mei a.s., met dien verstande, dat zij gedurende de periode van 28 April tot en met 4 Mei niet gebruikt mogen worden in hotels, restaurants e.d. KAAS. Gedurende het tijdvak van Maandag 21 Apx*il tot en met Zondag 4 Mei a.s. geven de met „64" en „74" genummerde bonnen van de „bonkaart algemeen" elk recht op het koopen van 100 gram kaas. De bonnen, welke op 4 Mei nog niet gebniikt zijn, blij ven voorts nog geldig tot en met Zondag. 18 Mei a.s. GEBAK. Gedurende het tijdvak van Maandag 21 April tot en met Zondag 27 April a.s. geeft elk der met ",,13" genummerde bonnen van de broodkaax-t recht op het koopen van een rantsoen gebak. Dit omvat voor de hierna genoemde bakkerijproducten, telkens ten minste het daarachter geplaatste aantal grammen Beschuit 75 gram, biscuits en wafels 90 gram, speculaas 140 gram, andere koekjes 200 gram. koek 160 gram, cake 300 gram, gevuld klein korstgebak (b.v. amandel- broodjes) 400 gram, gevuld groot korstge bak (b.v. boterletter) 500 gram, taart en gebakjes 600 gram. Voor geheel of ten deele uit meel of bloem gebakken producten, welke hierboven niet genoemd zijn geldt, dat een rantsoen een hoeveelheid omvat, waarin 70 gram meel of bloem is vexwerkt. De op 27 April nog niet gebruikte bonnen blgven voorts nog geldig gedurende het tijdvak van 28 April tot en met 4 Mei a.s., met dien verstande, dat zij gedurende laatstgenoemde week niet mogen worden gebruikt in hotels, restaurants e.d. Gedurende het tijdvak van Maandag 21 April tot en met Zondag 18 Mei a.s. geeft elke met „7" genummerde bon van de bloemkaart recht op het koopen van een half rantsoen „gebak", als hierboven ge noemd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat op alle bovengenoemde bonnen, reeds op Zaterdag 19 April a.s. mag worden ge kocht. PETROLEUM, De secretaris-generaal van het departe ment van handel, nijverheid en scheepvaart maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van Maandag 21 April tot en met Zondag 15 Juni a.s. de met „periode 10" gemerkte petroleumzegel recht geeft op het koopen van twee liter petroleum voor kookdoelein- den. HET N00RD-GRIEKSCHE FRONT. De zwarte dikke lijn geeft de opmarsch weer der Duitsche troepen in het Zuide lijke deel van Yoegoslavië f Zuidsla vië) de gestippelde lijn die van dc Italiaansche troepen. Beide legers rukken nu Noord-Griekenland binnen. De Grielcschc stellingen zijn gelegen waar de kruisjeslijn is aangegeven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1