Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant DE LUCHTAANVALLEN OP PLYMOUTH EN LONDEN. De legerberichten van gisteren. Oplaag 16.500 ex. De Duitsche actie ter zee. Opheffing van de militaire gerechten. waarin opgenomen de 184ste JAARGANG NUMMER 70 ZATERDAG 22 MAART 1941 Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS: 19 cent oer week of f 2.42 per kwartaal Franco per post f 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 -5 regels i1.50, iedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1 5 regels 10.52, iedere regel meer 10 et. (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) Dit nummer bestaat uit vier bladen AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSW A ARD E. INGESTELD DO OR DE VEREENIGING ..DE N E D E R L A N D S C H E DAGBLADPERS Geheele gebouwen en straten weggevaagd. Uit Berlijn meldt het D.N.B. Het zwaartepunt van den Duitschen aan val lag Donderdagnacht op de oorlogs haven Plymouth. Dit steunpunt van de Britsche oorlogsvloot in Zuid-Engeland, dat na Portsmouth het belangrijkste is, werd b^j uitstekend zicht door sterke Duitsche gevechtsafdeelingen aangevallen. De neergeworpen bommen, die stelselmatig op militaire- en andere voor den oorlog belangrijke doelen vielen, leverden een prachtig succes op. Talrijke groote en raid- delbj-anden laaiden op. Over een opper vlakte van ongeveer vier vierkante kilo meter woedde een geweldige vlammenzee. Door het inslaan van. zware Duitsche bommen werden arsenalen van de Brit sche marine en kade-installaties in puin gelegd. Het voornaamste ravitailleerings- depót van de Engelsche marine stond in lichterlaaie. Talrijke ontploffingen, die door de neergeworpen bommen ontstonden, duid den erop, dat munitievoorraden in de ar senalen tot ontploffing waren gekomen. Verscheidene vrachtschepen dreven bran dend In de haven De Engelsche nieuwsdienst heeft omtrent den aanval op Plymouth nog medegedeeld, dat vooral zaken door de neergeworpen bommen hebben geleden. Er zyn ver scheidene branden ontstaan, o.m. een groo te brand. In verschillende deelen der stad is ook schade ontstaan door zwaar ex plosieve bommen DE AANVAL OP LONDEN. De Zweedsche pers wijdt zeer veel aan dacht aan de zware Duitsche luchtaanval len op Londen. De Londensche correspon dent van de Dagens Nyheter noemt den .aanval een der allerzwaarste, die de Brit sche hoofdstad heeft ondergaan In vele wijken herinnerden het machinegeweervuur, het barsten der granaten, de bomontplof fingen en het gehuil der vallende brand bommen aan het Westelijk front in den wereldoorlog. Evenals de correspondent van de Stockholms Tidningen, noemt hij het aantal neergeworpen brisantbommen buitengewoon groot. De Stockholms Tidningen meldt, dat in •Vele Londensche wijken huizen en straten urenlang hebben getrild tengevolge van de bomontploffingen. Toen de rust eindelijk weerkeerde, was het, óf de stad verlamd was. Brisantbommen van zeer groote ex plosieve kracht hebben geheele gebouwen weggevaagd. Het schouwspel was fantas tisch. Men hoorde het gehuil der bommen, terwijl uit ontelbare machinegeweren werd geschoten op de lichtfakkels, die lang zaam daalden. De nacht bracht dood en verderf over de geheele stad. Toen de ochtend aanbrak, waren honderden ge bouwen tot ruïnes geworden. DE AANVALLEN VAN VANNACHT. Sterke formaties Duitsche gevechtsvlieg tuigen hebben in de late avonduren van Vrijdag een havenstad in Zuid Engeland aangevallen. Naar het D.N.B. verneemt, zijn felle ontploffingen en groote branden waargenomen. De neergeworpen bommen hadden een groot effect. O.m. werden de dockinstallaties en opslagplaatsen met groot succes getroffen. AANVAL OP CONVOOL Uit Berlijn meldt het D.N;B. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben gisterenin de buurt van Kreta een krachtig beveiligd Britsch convooi aangevallen, dat uit ver scheiden gewapende vrachtbooten bestond. Hierbij werd een groot tankschip van het modernste type (10 k 12.000 brt.) door een voltreffer vernietigd. De tankboot stond enkele minuten na het uitwerpen van de bom in vlammen. Een tweede koopvaarder, een schip van omstreeks 8.000 brt., kreeg midscheeps een bomtreffer van het zwaar ste kaliber. Na een hevige ontploffing brak .het schip in twee stukken en werd enkele minuten na den aanval in zinkenden toe stand waargenomen. Een derde boot van ongeveer 6.000 brt. vloog na een bomtreffer op het achterdeel in brand en toen zij nogmaals door het vliegtuig genaderd werd, nam dit waar, dat zich veel rook ontwikkelde en het schip langzaam slagzij maakte. ITALLYANSCHE AANVAL OP PRE VESA. Een der speciale verslaggevers van Ste- fani seint: Een eskader van onze bommen werpers heeft gistermorgen een zeer zwa- ren slag toegebracht aan de belangrijke basis Prevesa (Griekenland), een handels- en marinehaven, die door haar strategische ligging de voornaamste basis is geworden voor dè ravitailleering van den vijand. Deze mval werd onverwacht ontketend. Tientallen tonnen ontploffingsstoffen wer den over Prevesa uitgestrooid, waardoor de havenwijk in verwarring gebracht werd en opslagplaatsen verwoest Ontzaglijke hévlgé branden wóedden lil déze gèhèêle havenwijk. Nadat de bommenwerpers hun taak vervuld hadden, keerden zij alle onverlet in perfecte formatie naar hun basis terug. De branden waren op grooten afstand zicht baar. DE UITWERKING DER DUITSCHE AANVALLEN. In de Minneapolis Star Journal schildert een journalist, die Willkie op zijn reis naar Engeland vergezelde, de vernietigende uit werking van de Duitsche vergeldingsaan- vallen op Engeland. Alleen in .Coventry, zoo schrijft hrj, zijn van de 67.000 gebou wen der stad 51.000 verwoest AANVALSPOGINGKN VAN ENGELSCHE VLIEGTUIGEN. Uit Berlijn meldt het D.N.B. De R.A.F. heeft in den nacht van 20 op 21 Maart ge probeerd naar het bezettegebied te vlie gen en Fransche havensteden aan te val len. Het afweervuur noodzaakte de toe stellen echter terug te keeren. De bommen vielen in zee. Nergens werd schade aan gericht HET DUITSCHE. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend Het luchtwapen heeft in den nacht van Donderdag op Vrijdag met sterke formaties gevechtsvliegtuigen de haven van Ply mouth met succes aangevallen. Het bij zonder goede uitzicht vergemakkelijkte het juiste plaatsen van de bommen en had uitstekende treffers ten gevolge. In de havenwerken ontstonden groote branden. Verscheidene schepen geraakten in brand, het marinegebouw werd zwaar beschadigd. Andere gevechtsvliegtuigen bestookten op nieuw Landen met bommen. In den loop van den 20sten Maart plaatsten verken ningsvliegtuigen op vliegvelden in Zuid- Engeland voltreffers van bommen op han gars en schuilplaatsen. Van slechts hon derd meter hoogte werden de bommen ge worpen, welke vlak bij een groot aantal op den grond staande jachtvliegtuigen in sloegen. Een andere aanval met goede uit werking was gericht op de haven van Clacton aan Zee. Voor de Britsche Zuidoostkust werd een vrachtschip van 8000 b.r.t na drie bom inslagen op vóór en achterschip tot zin- Hen gebracht. Bjj een eergisteren gemelden aanval op een konvooi werd nog een vier de koopvaardijschip van 6000 b.r.t. met bommen in brand geworpen Een mijnen veger schoot op de Noordzee een Britsch vliegtuig omlaag. De vijand vloog gister nacht het Duitsche rijksgebied niet binnen. HET ITALIAAN SCHE. Het 287ste communiqué van het Italiaan sche hoofdkwartier luidt Aan het Grieksche front normale bedrij vigheid der artillerie. In scheervlucht heb ben onze vliegtuigen troepen en verdedi gingswerken van den vijand bestookt met bommen en machinegeweervuur. In Noord-Afrika heeft de vijand, ge steund door artillerie, zijn aanvallen op Dzjaraboeb met hevigheid herhaald hij werd overal afgeslagen. In Cyrenaica heb ben onze vliegtuigen de vlootbasls te Beng hazi gebombardeerd. Boven Syrte heeft de Duitsche luchtafweer op 19 Maart een vliegtuig van het type Wellington neerge schoten de bemanning werd gevangen genomen. Een onzer luchtmachtformaties heeft de vlootbasis Soeda op Kreta ge bombardeerd en treffers geplaatst op sche pen, die daar gemeerd lagen. Onze jacht- toestellen hebben een Hurricane neerge haald. In Oost-Afrika zijn de voortdurende po gingen der Engelschen om voorbij onze stellingen te Keren op te rukken alle mis lukt. Onze vliegtuigen hebben vijandelijke batterijen bestookt met bommen en boord- wapens en hevige ontploffingen veroor zaakt. In Galla en Sidamo trachtte de vij and over de Daboes te trekken, doch hij werd teruggeslagen. Katholieke geestelijken ontvangen het ijzeren kruis. Uit Berlijn meldt het D.N.B. Opnieuw hebben verscheidene katholieke geestelij ken het ijzeren kruis tweede klasse ont vangen. Zeven van de dertien gedecoreer den doen sinds het begin van den oorlog dienst als aalmoezenier bij de weermacht, terwijl de andere zes, die lid zyn van gees telijke orden, als soldaten bij de zieken verpleging dienst doen. Een der gedeco reerden, de kloosterbroeder Erich Neusser, werd bovendien door den bevelvoerenden generaal voor zijn dappere houding bij de gevechten in Nederland gelukgewenscht. Daarmede hebben tot dusver 27 klooster lingen voor betoonde dapperheid tegenover den vijand het ijzeren kruis ontvangen. Efficiency in het lendbouwbedrijt. - Te Oostwoud is voor talrijke deskundigen een demonstratie gegeven met eea bodem-freis, welke tevens geschikt te om te ploegen. De demonstratie werd met veel belangstelling gevolgd (Foto Pax-Holland) ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN. Gisternacht vlogen slechts énkele En gelsche vliegtuigen het bezette gebied bin nen. Opvallend was, dat een laagvliégend vliegtuig met machinegeweervuur *n vreed zaam dorp bestookte. Gelukkig kwamen hierbij geen persoonlijke ongelukken voor. Slechts werd eenige materieele schade aangericht. Anders was het met de vis- schersboot „Minister Colijn", die eveneens met machinegeweervuur bestookt werd. Het gevolg, was, dat een lid dier bemanning zwaar, een ander licht gewond werd. De boot kon op eigen kracht de haven berei ken. Duikbooten vallen convooi aan. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: aan de Westkust van Afrika ope- reerende duikbooten hebben uit een con vooi, dat op weg was naar Engeland en krachtig beschermd werd, een aantal sche pen met een gezamenlijken inhoud van 69.000 brt. weggeschoten en tot zinken ge bracht, Volgens de New York Times verluidt in reederskringen te New York, dat de vol gende drie Blitsche vrachtbooten op weg van de Ver. Staten naar Engeland tot zinken zijn gebracht: de „Trelawtiy" (4689 brt.), de „Cape Nelson" (3807 brt.) en de „City of Bedford" (6402 brt.). 54 Engelsche schepen tot zinken gebracht. Uit Berlqn meldt het D.N.B. Reuter meldt, dat alleen in twee weken tijds 54 Engelsche schepen tot zinken gebracht zyn. Taaie verdediging der Italianen bij Keren. Het Zweedsche blad Goeteborgs Posten meldt in een bericht.uit Londen, dat de Italiaansche troepen zich bij Keren (Ery- threg.) met ware doodsverachting verde digen. Zonder acht te slaan op de offers, zoo schrijft de correspondent, houden de Italianen de verdediging van hun stelling in stand. Slechts langzaam wijken zy in de richting van hun achterwaartsche stellin gen. Nya Daglight Allerhanda meldt in 'n be richt uit Londen, dat het den voor Keren strijdenden Schotsche troepen pas na zwa re bombardementen door artillerie en vlieg tuigen gelukt is, een stelling te veroveren. De Engelsche artillerie heeft eerst ge woonweg een hagel van granaten op de Italiaansche stellingen moeten laten neer komen. In tegenstelling tot de Engelschen, zouden de Italianen bij de gevechten geen vliegtuigen gebruikt hebben. UITBREIDING VAN DE AMERIKAANSCHE VLOOT. Uit Washington meldt het D.N.B.De minister van marine, Knox, heeft mede gedeeld, dat opdrachten ter waarde van 100 millioen dollar voor den bouw van 239 kleinere hulpschepen der marine wor den verstrekt, waaronder 180 houten mij nenvegers, 19 ijzeren, 10 sleepbooten en 30 houten duikbootjagers. Thans is by verordening van den secre taris-generaal van het departement van justitie betreffende de opheffing van de militaire gerechten en de overbrenging van aanhangige strafzaken naar den ge wonen strafrechter o.a. het volgende vast gesteld Het Hoog Militair Gerechtshof, de krijgsraden voor de landmacht te 's-Gravenhage eh té Utrecht en de krijgsraad voor de zeemacht te Den Helder worden opgeheven. Dé berechting van alle strafbare feiten, welke'behoorden tot de kennisneming van de genoemde militaire gerechten en welke vóór 20 October 1940 werden begaan, gaat over naar de gewone gerechten. De stx-afbare feiten, welke volgens de wet op de rechterlijke organisatie behoo- ren tot de kennisneming van de kanton gerechten, worden vervolgd voor de kan tongerechten te 's-Hertogenhosch, Arnhem, 's-Gravenhage, Amsterdam en Leeuwarden. Het rechtsgebied van elk van deze kan tongerechten valt hierby samen met het rechtsgebied van t gerechtshof, waarmede het den zetel gemeen heeft. In de gevallen, waarin volgens de wet op de rechterlijke organisatie hooger be roep mogelijk is, staat hooger beroep open op de arrondissements-rechtbank te 's-Gra- venhage. De strafbare feiten, welke volgens de wet op de rechtelijke organisatie behooren tot de kennisneming van de arrondisse mentsrechtbank te 's-Gravenhage. In de gevallen, waarin volgens genoem de wet hooger beroep mogelijk is, staat hooger beroep open op het gerechtshof te 's-Gravenhage. Wanneer ingevolge beroep in cassatie of herziening de zaak naar een arrondisse ments-rechtbank verwezen moet worden, verwijst de Hooge Raad naar de arrondis sements-rechtbank te 's-Gravenhage, in dien verwijzing moet plaats hebben naar een gerechtshof, naar het gerechtshof te 's-Gravenhage, ook indien dit laatste reeds van de zaak heeft kennis genomen. In dit geval mag aan de nieuwe behandeling niet wórdèn deelgenomen door raadsheeren eft leden van het openbaar ministerie, die aan de vorige behandeling deelnamen. Militaire leden van rechtbank en hof. De rechtbank en het gerechtshof te 's-Gravenhage spreken recht met de meer voudige strafkamer, aangevuld met twee miliaire leden, voor zoover mogelijk van hoogeren rang dan dl verdachte of van gelijken rang doch van oudere anciënniteit. De militaire leden van de rechtbank en het gerechtshof worden benoemd door den secretaris-generaal van het departement van justitie. Als raadslieden worden ook officieren of gewezen officieren toegelaten zy worden alleen op uitdrukkelijk verzoek van den verdachte als raadslieden toegevoegd. Overgangs- en slotbepalingen. De zaken, welke bij de opgeheven mili taire gerechten aanhangig waren, gaan aan de voortaan bevoegde gerechten over in den staat, waarin zij zich op het tijd stip van inwerkingtreding van dit besluit bevonden. Herziening van in kracht van gewijsde gegane einduitspraken van militaire ge rechten is mogelijk volgens de voorschriften van het wetboek van strafvordering. Dit besluit treedt in werking op den dag zijner afkondiging met terugwerkende kracht tot 20 October 1940. DE NIEUWE VARKENS REGELING. In het op 25 Februari jL verschenen persbericht werd reeds in het kort gewag gemaakt van de op komst zijnde regeling ten aanzien van den varkensstapel. Deze regeling hield in, dat iedere varkenshou der, die varkens boven 60 kg. in voorraad had, vóór 15 Maart een aanvraag voor een contract moest hebben ingediend voor dat aantal varkens. Deze termijn is thans verlengd tot 1 April a.s. Voor enkele categorieën varkens boven 60 kg. behoeven geen contracten afgesloten te wordendeze varkens dienen echter door een vergunning gedekt te zyn, zoodat ook hiertoe een aanvrage moet worden ingediend. In het algemeen zullen deze vergunnin gen slechts worden uitgereikt voor stam- boekbeeren, fokzeugen en zeugen by de biggen, sterzeugen en daarmee door de commissie van toezicht op de selectiemes- teryen gelijkgestelde uitheemsche zeugen, terwijl voor varkens; bestemd voor huls slachting, de daarvoor uitgereikte vergun ning voldoende is. Verenigingsbladen moeten worden Ingezonden. De commissaris voor de vereenigingen van personen en stichtingen zonder eco nomisch doel in Nederland, draagt aan alle vereenigingen, vallend onder de veordening 145-40 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederiandsche gebied op, een exemplaar van hun vereenigingsblad, ver- eenigingstijdschrift of mededeelingenblad steeds aan zijn bureau te Den Haag, Waal- dorperweg 68—74 toe te zenden. VAN KLEFFENS EN WELTER TE BATAVIA VERWACHT. Domei meldt uit Batavia Van Kleffens, de Nederiandsche minister van buitenland- sche zaken, wordt 1 April uit Londen te Batavia verwacht, waarheen hij de reis via. de Ver. Staten gemaakt heeft in gezelschap van den minister van koloniën, Weiter. Omtrent dit aanstaande bezoek der mi nisters heeft Ritman, chef van den voor lichtingsdienst, by herhaling verzekerd, dat het geen politieke beteekenis heeft en dient ter verbetering van het contact tus- schen de Nederiandsche regeering te Lon den en de autoriteiten te Batavia. Ritman beweerde, dat dit bezoek een gunstigen invloed zou hebben op den voortgang der economische onderhandelingen tusschen Japan en Nederlandsch-Indië, daar de aan wezigheid van den mixxister van buiten- landsche zaken een beslissing in diploma tieke aangelegenheden zou vergemakkelij ken. Ritman voegde hieraan toe, dat de ministers Singapore of Sydney niet zou den bezoeken. Grondstoffen voor koffie- surrogaat. Blykens een besluit van den secretaris generaal van het departement van sociale zaken is bepaald, dat vervangingsmidde len voor koffie slechts mogen worden be- verkocht of ter aflevering aanwezig zyn indien zy zijn bereid uit grondstoffen, tot welker gebruik voornoemde secretaris generaal goedkeuring heeft verleend. Voor de bereiding is goedkeuxing ver leend tot het gebruik van de grondstoffen: gerooste granen, cichorei, koffie, exwten eu tulpenbollen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1