Provinciale Zeeuwsche Courant POLITIEK VAN YOEGO-SLAVIE IS NIET HERZIEN. Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant waarin opgenomen de 184ste JAARGANG NUMMER 58 ZATERDAG 8 MAART 1941 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR Uitgave der Firma s F. van de Velde Ji en G. W den 3oer ABONNEMENTSPRIJS; 19 ent o» ol I 2.42 par kwartaal franco per port I 2.63 po» kwartaal. Afzonderlijke nummer» 5 cent ADVERTENTIEPRIJS: Ven 1-5 regel» 11 50. Iedere regel meer 30 cent Bij ebonnement »pecie!e prlje Kleine edvertenties van 1—5 regels 10.52, iedere 'egel meer 10 ct. (max. 8 regelt). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) Dit nummer bestaat uit vier bladen AMERIKAANSCH AANBOD TOT HULPVERLEENING Turkije In beraad. De Yoego-Slavische bultenland- sche politiek is na de ontwikkeling in Bulgarije niet herzien, aldus ver klaarde men van officieuze Yoego- Slavische zijde ten aanzien van den toestand, nu men de laatste dagen een overzicht heeft gekregen van de gebeurtenissen en de achtergronden hiervan en de rapporten der diplo matieke vertegenwoordigers der re geering in het buitenland heeft kun nen bestudeeren. In welingelichte kringen neemt men aan, dat Yoego- Slavië binnenkort een verklaring van denzelfden inhoud zal publiceeren, waardoor Yoego-SIavië tot uitdruk king zal brengen, dat bet binnenruk ken van Duitsche troepen in Bulga rije van geen invloed is op de poli tiek van Yoego-SIavië en dat dit land als grondslag voor zijn buitenland- sche politiek de vriendschappelijke betrekkingen met Duitschland en Italië blijft beschouwen. Het Hongaarsche blad Magyarsag publiceert een bericht uit Washing ton, volgens hetwelk, naar uit goed ingelichte bron wordt medegedeeld, president Roosevelt op denzelfden dag, waarop minister-president Tswetko- witsj en de minister van buitenland- sche zaken, Cinear Markowitsj. door den Führer op den Berghof werden ontvangen, aan de Yoegoslavische re geering een belofte tot hulpverleening heeft willen opdringen. De Yoegoslavische gezant te Washing ton, Fotitsj, werd, zoo meldt de correspon dent van genoemd blad, op 14 Februari door een dringend telefonisch gesprek ver zocht zich naar de particuliere woning van den onderstaatssecretaris Welles te bege ven, waar men hem een persoonlijke bood schap van Roosevelt zou overhandigen. Daar werd hem op opgewonden toon mede gedeeld, dat president Roosevelt den Prins regent en de Yoegoslavische regeering op nieuw energiek ter kennis wilde brengen, dat volgens zijn opvatting aan alle succes sen van de spilmogendheden, zelfs wanneer zij alleen maar behaald werden op politiek terrein, een einde moest worden gemaakt. Roosevelt heeft, zoo zegt de correspondent verder, bovendien laten weten, dat het bij het Congres ingediende wetsontwerp tot hulpverleening door de Vereenigde Staten zeker zou worden aangenomen, en dat de regeering der Vereenigde Staten hierdoor over middelen zou komen te -beschikken, waardoor aan alle pogingen, die streven naar een nieuwe orde, een einde zou kun nen worden gemaakt. De Vereenigde Staten zonden in staat zjjn in de toekomst aan alle Europeesche staten, die zich aan deze nieuwe orde willen onttrekken, doel treffende hulp te verieenen. De presi dent had, zoo wordt in dit verband gemeld, hierbij in de eerste plaats Jiet oog op het driemogendhedenpact, dat onderstaatssecretaris Welles het „ge niaalste" doch tevens „het voor Enge land gevaarlijkste diplomatieke werk tuig der spil" noemde. Welles heeft bij .het vertrek van den ge zant Fotisj de toezegging gevraagd, dat hy deze boodschap van Roosevelt onmid dellijk naar Belgrado zou sturen, waarvoor hem zelfs een verlaging der telegramkos- ten werd beloofd. Op 10 Februari, dus en kele dagen voor dit initiatief van den Amerikaanschen president, heeft de Ame- rikaansche gezant te Belgrado in dringen de opdracht van Roosevelt het minister presidium er van in kennis gesteld, dat Roosevelt van de eindoverwinning van Groot-Brittannië overtuigd was en van zijn kant alles tot verwezenlijking hiervan zou bijdragen. Tevens echter hebben de Ameri- kaansche diplomaten uit de hoofdsteden van den Balkan gelijkluidend aan Washing ton gemeld, dat de Grieksche tegenstand verlamde en dat het door de Engelschen aan Griekenland geleverde oorlogsmateri aal zoo goed als waardeloos was. De Grieksche regeering heeft den gezant der Ver. Staten te Athene dienovereenkomstig Ingelicht, waarop deze gezant de regee ring heeft aangeraden zich met een open lijken oproep om leveranties van oorlogs materiaal tot het Amerikaansche volk te wenden. De hierop te Washington gevoerde on derhandelingen hadden geen resultaat op geleverd en leidden hoogstens tot de con clusie, dat de door Amerika aan Grieken land geleverde oude vliegtuigen waardeloos zijn. Te Washington, zoo eindigt dit be richt van het Hongaarsche blad, heeft men de handelwijze van Roosevelt in de eerste plaats getracht te verklaren door de be hoeften van de Engelsche diplomatie om haar prestige, dat door het opheffen van het Engelsche gezantschap te Boekarest sterk verminderd is, door gebruik te ma ken van den Amerikaanschen invloed weer te verstevigen. Lord Halifax heeft in het Witte Huis er geen twijfel over laten bestaan, dat het Bulgaarsch-Turksche vriend schapspact het Foreign Office voor problemen heeft gesteld, die men reeds opgelost waande. De stap van Roosevelt heeft in ieder geval in den Amerikaanschen Senaat zeer groot opzien gewekt. Men neemt aan, dat Roosevelt, als gevolg van de vele in gediende vragen, zijn handelwijze om zich te mengen in aangelegenheden van den Balkan, nader zal uiteen zetten. BULGARIJE GEEFT SCHATKIST BILJETTEN UIT. De Kamer heeft het door den minister van financiën ingediende wetsontwerp in behandeling genomen betreffende de uit gifte van rentedragende schatkistbiljetten ten bedrage van 500 tot 600 millioen lewa. In een toespraak in de Kamer verklaarde de minister van financiën, dat de maatre gel der regeering ten doel heeft iederen vorm van inflatie onmogelijk te maken. TÜRKSCH PARLEMENT KOMT MAANDAG BIJEEN. De Turksche groote nationale vergade ring zal a.s. Maandag na beëindiging van de wintervacantie voor het eerst weer bij eenkomen. Dinsdag zal de minister van buitenlandsche zaken, Saradzjogloe, een verklaring over de ontwikkeling van de internationale politieke situatie afleggen. Konvooieeringsplan der Ver. Staten. TWEE DERDEN VAN ZEEWEG NAAR ENGELAND ONDER AMERIKA'S CONTROLE? Naar de „Deutsche Zeitung in den Nie- derlanden" in een eigen bericht uit New York verneemt, heeft de Amerikaansche regeering een plan in voorbereiding om een konvooieeringsdienst over tweederde deel van het traject over den Atlantischen Oceaan tusschen de Vereenigde Staten en Engeland in te stellen. Daarmede worden de grenzen van het Westelijk halfrond niet overschreden en de Atlantische Oceaan op dusdanige wijze verdeeld, dat tweederde van den zeeweg naar Engeland onder de Amerikaansche contróle ter zee zal vallen. Deze konvooieeringsdienst zou de oplossing van het transatlantische konvooieerings- vraagstuk voor Engeland met 66 procent vergemakkelijken. Men vreest in de V. S., dat het grootste deel der leveranties aan Engeland nooit zjjn bestemmingshaven zal bereiken, wanneer niet een nieuw sySteem van konvooibeveiliging wordt ingevoerd. GEEN RUSSISCHE EISCHEN AAN ROEMENIË. In de buitenlandsche pers zjjn ge ruchten verspreid, dat de U.S.S.R. van Roemenië afstand van zijn vlootbases in de Zwarte Zee zou hebben geëlscht. Tass is gemachtigd deze berichten als in alle opzichten verzonnen en onge rijmd te loochenen. Japansche luchtaanvallen op Chlneesch hoofdkwartier. Het persbureau van de Japansche vloot in de Chineesche wateren meldt, dat for maties Japansche marinevliegtuigen Vrij dagochtend in samenwerking met Japan sche legerkrachten aanvallen gedaan heb ben op het Chineesche hoofdkwartier ge legen ten westsen van Itsjang. De Japan sche vliegtuigen hebben aan het hoofd kwartier en andere militaire inrichtingen zware schade toegebracht. Hoewel de Chineesche luchtafweer iet vuur opende, zijn alle Japansche machines behouden op haar basis teruggekeerd. Engelsche luchtaanvallen. In de laatste nachten heeft het Engel sche luchtwapen hier te lande geen andere schade aangericht dan eenige bomtrech- ters op open veld en voorts een aantal gebroken ruiten in een krankzinnigenge sticht voor vrouwen. ZuJvelbesluit 1941. BEVOEGDHEID LANDBOUWCRISIS ORGANISATIE UITGEBREID. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij heeft vastgesteld het zuivelbesluit 1941. Dit be sluit geeft eenige uitbreiding aan het cri sis zuivelbesluit 1940. Het verleent in ar tikel 2 aan de landbouwcrisisorganisatie de bevoegdheid om aan melkveehouders op aanwijzing van den provincialen voedsel- commissaris voor te schrijven dat zij hun melk aan een bepaalde fabriek moeten leveren. Artikel 3 legt aan den producent van melk_ en zuivelproducten de nakoming van de verplichting op om melk te betrekken van de door den provincialen voedselcom- missaris aangewezen melkveehouders. Voorts worden omschreven de verplichtin gen, welke de zuivelcentrale den produ cent kan opleggen. De aangewezen afne mer wordt verplicht de melk van een bepaalden producent te koopen en in ontvangst te nemen. De Noordzeehavens. Ontwikkeling zal grootendeels bepaald worden door de nat.-soc. ordening. In tegenwoordigheid van den burge meester van Antwerpen, dr. L. Delweide, en vele vooraanstaande figuren uit de scheepvaartwereld, heeft mr. J. Timmer mans een lezing gehouden over de havens aan de Noordzee. Mr. Timmermans heeft steeds met groote belangstelling de ha venproblemen gevolgd. Zijn voordrachten, kort voor den oorlog, over Antwerpen en Rotterdam, werden steeds zeer gunstig door de pers besproken. Zelfs Rotterdam noodigde hem uit om te hooren, wat zijn standpunt was in den destijds zoo scher pen concurrentiestrijd tusschen de Diet- sche havens. Spr. gaf een overzicht van den voor- oorlogschen toestand in de havens van Duinkerken, Antwerpen en Rotterdam, met haar onderlingen strijd, en met dien in de haven van Hamburg, met haar rijk en machtig, achterland. Het gemeenschap pelijke karakter van deze havens moet niet tot concurrentie maar tot samenwerking leiden, aangezien zij door het lot verbon den zijn en een gemeenschappelijke eco nomische functie vervullen. Deze havens hebben ook gemeenschappelijke belangen, niet alleen in Europa, maar ook tegen over de andere werelddeelen. De economi sche autarkie is geen doel op zichzelf. Zij is slechts een middel om een nood toestand te overwimien en om daarna een nieuwe periode van wereldeconomie in te luiden. Daarom moet er ordening ko men in de havenpolitiek, moet er een po sitieve havenpolitiek gevoerd worden en moeten thans reeds alle maatregelen ge nomen worden om ons daarop voor te bereiden. Redelijke wedijver moet in de plaats komen van de concurrentie, die el kaar slechts verzwakte. In de eerste plaats moet er ordening komen in het havengebied van de Dietsche delta. Spr. erkent geen belangentegenstelling tusschen Antwerpen en Rotterdam. Hij is van mee ning dat de vroegere tarievenstrijd onzin nig was en alleen voordeel bracht aan derden. Thans zullen Antwerpen en Rot terdam ook rekening dienen te houden met hun Germaansche en Europeesche rol. Hun verdere ontwikkeling zal grooten deels bepaald worden door de nat. socia listische ordening van Europa, welke den grondslag zal leggen voor een natuurlij ken, niet meer gemonopoliseerden goede- renruil. Het 'voorbeeld der Hansa moet hen bezielen, die zich met de toekomst der havens bezig houden. Nu reeds moet gewerkt worden aan de uitbreiding der technische uitrusting onzer havens. Nu reeds moeten de plannen opgesteld wor den om later sterk te staan. Geen hout meer voor verduisteringsdoeleinden. OOK GEEN VEZEL- EN KURKPLATEN. Ingevolge een bekendmaking in de Nederlandsche Staatscourant van 7 Maart 1941 is het van dien datum af zonder vergunning van den directeur van het rijksbureau voor hout verboden gezaagd naaldhout, gezaagd loofhout, triplex, vezelplaaten (board) of kurk- platen te bewerken, te verwerken, te doen bewerken of te doen verwerken voor verduisteringsdoeleinden of ter bescherming van glasruiten. Deze maatregel is getroffen in verband met de voorraodpositie van genoemde materialen. In het algemeen zal geen vergunning kunnen worden verstrekt Oefeningen in de sneeuw. Bergjagers in actie tijdens manoeuvre in het winterlandschap (Foto Weltbild) BON AANWIJZING VOOR DE VOLGENDE WEEK. Bon 6 van de vleeschkaart kan vernietigd worden. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt het volgende bekend. BOTER EN VETTEN. Gedurende het tijdvak van Maandag 10 Maart tot en met Zondag 16 Maart a.s. geeft de met „07" genummerde bon van de laatste uitgereikte boter- en vetkaart recht op het koopen van 250 gram boter of margarine of 200 gram spijsvet. De met „07" genummerde bonnen, die op 16 Maart nog niet gebruikt zijn, blijven voorts nog geldig tot en met Zondag 23 Maart a.s. EIEREN. Gedurende het tijdvak van Maandag 10 Maart tot en met Zondag 16 Maart a.s. geeft de met „91" genummerde bon van de „bonkaart algemeen" recht op het koo pen van één ei. De bonnen, welke op 16 Maart nog niet gebruikt zrjn, blijven geldig tot en met Zondag 23 Maart a.s., met dien verstande, dat zij gedurende de week van 17 Maart tot en met 23 Maart niet ge bruikt mogen worden in hotels, restaurants e.d. KAAS. Gedurende het tgdvak van Maandag 10 Maart tot en met Zondag 23 Maert a.s. geven de met „61" en „71" genummerde bonnen van de „bankaart algemeen" elk recht op het koopen van 100 gram kaas. De bonnen, welke op 23 Maart nog niet ge bruikt zijn, blijven voorts nog geldig tot en met Zondag 6 April a.s. BROOD EN GEBAK. Gedurende het tijdvak van Maandag 10 Maart tot en met Zondag 16 Maart a.s. geeft elk der met „07" genummerde bon nen van de broodkaart recht op het koopen van ongeveer 100 gram brood. Voorts geeft elk der met ..07" genum merde broodbonnen recht op het koopen van een rantsoen gebak. Dit omvat voor de hierna genoemde bakkerijproducten tel kens ten minste he* daarachter geplaatste aantal grammen: Beschuit 75 gram, biscuits en wafels 90 gram, speculaas 140 gram, andere koek jes 200 gram, koek 160 gram, cake 300 gram, gevuld klein korstgebad (bijv. aman delbroodjes 400 gr., gevuld groot korstgo bak (bijv. boterletter) 500 gram, taart en gebakjes 600 gram. Voor geheel of ten deele uit meel of bloem gebakken producten, welke hièr- boven niet genoemd zijn, geldt, dat een rantsoen en hoeveelheid omvat, waarin 70 gram mee! of bloem is verwerkt. De op 16 Maart nog niet gebruikte bon nen blijven -oorts nog geldig gedurende de week van 17 Maart tot en met 23 Maart a.s. met dien verstande, rat zij gedurende laatstgenoemde week niet mogen worden gebruikt in hotels, restaurants e.d. VLEESCH EN VLEESCHWAREN. Gedurende het tijdvak van Maandag 10 Maart tot en met Woensdag 19 Maart a.s. geeft elk der vier met „07 vleesch" ge merkte bonnen van de laatst uitgereikte vleeschkaart recht op het koopen van 100 gram vleesch, been inbegrepen, óf één rantsoen vleeschwaren. De met „07 worst, vleeschwaren" gemerkte bon geeft uitslui tend recht op het koopen van een rantsoen vleeschwaren. De bonnen, welke op 19 Maart a.s. nog niet gebruikt zijn, blijven nog geldig tot en met Zondag 23 Maart a.s. Het rantsoen vleeschwaren, dat per bon kan worden verkocht bedraagt 75 gram voor gerookt of gekookt varkens-, rund-, of kalfsvleesch en voor gerookte worst soorten, 100 gram voor gekookte worst soorten, rolpens en knakworst, 125 gram voor leverartikelen, tongenworst en nier brood en 150 gram voor bloedworst. De met „06" genummerde bon van de vleeschkaart zal niet worden aangewezen en kan dus worden vernietigd. De oorlog in de lucht. DUITSCHE LUCHTAANVALLEN OP ENGELAND. Volgens een communiqué van het En gelsche ministerie van luchtvaart en dat van binnenlandsche veiligheid zijn Vrijdag afzonderlijk vliegende vliegtuigen boven verscheidene deelen van Engeland ver schenen. Er zijn bommen geworpen op een plaats in het N.O. van Schotland. Bij een aanval op een plaats in de Midlands zijn „gebouwen" beschadigd. Uit verschil lende andere streken, in het bijzonder aan de Oostkust, worden „ongevallen" gemeld. ITALIAAN SCHE LUCHTAANVAL OP VIJANDELIJKE SCHEPEN. Uit Rome meldt het D.N.B. Met betrek king tot den aanval van Italiaansche vlieg tuigen op vijandelijke schepen, waarvan in 't Italiaansche weermachtsbericht van gis teren sprake ls, worden nog de volgende bijzonderheden vernomen: Om 9.25 namen Italiaansche verkenningsvliegtuigen op de Egeïsche Zee een vijandelijk convooi, dat uit verschillende schepen bestond en door oorlogsschepen geëscorteerd werd, waar. Dit en een ander convooi, dat 's middags in het Oostelijk deel der Middellandsche Zee, halfweg tusschen Alexandrië en het eiland Kreta, werd waargenomen, wer den van 11.45 tot 17.25 door 6 vliegtuig formaties in opeenvolgende golven aan gevallen. Bij deze actie zgn vier koopvaar dijschepen, een kruiser en een torpedojager getroffen. Men nam één schip waar, dat brand aan boord had en stil lag en blijk baar niet meer vooruit kon komen. Een beroep op eigenaren van bosschen. INZAKE HET VELLEN VAN BOOMEN. De commissie inzake het gebruik en de ver-werking van inlandsch hout in Ne derland deelt het volgende mede: Nu ons land, doordat vrijwel geen hout uit het buitenland wordt aangevoerd, voor de houtvoorziening zoo goed als geheel is aangewezen op de hier nog aanwezige voorraden en de eigen houtproductie, spreekt het vanzelf, dat veel meer hout moet worden geveld, dan in normale tijden. Intusschen doen zich bij het vellen van het hout in het bosch en het vervoer daar van naar de zagerijen en opslagplaatsen moeilijkheden voor, waardoor deze werk zaamheden ernstig worden vertraagd. Door het op veel plaatsen heerschende gebrek aan geschoolde boomenrooiers, is de velling in sommige streken zeer ver traagd, terwijl de moeilijkheden bij het vervoer in de afgeloopen maanden ten zeerste zijn verhoogd, o.m. door den lang- durigen en wisselvalligen winter, waarin hoog water, perioden van vorst, sneeuw en dooi ekaar gedurig afwisselden, ten gevolge waarvan het vervoer van boomen over onverharde wegen telkens onmoge lijk was. Een en ander geeft bovengenoemde com missie aanleiding een ernstig beroep te doen op eigenaren van bosschen en andere houtopstanden, die bij den verkoop van boomen een termijn van ruiming hebben bedongen, om bij de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst indien zich althans daartegen geen bijzondere beswaren doen gelden de noodige soepelheid te be trachten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1