Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant Londen verbreekt de diplomatieke betrekkingen met Bulgarije. Een speciale Duitsche koerier naar Ankara. Duitsche luchtaanval op Cardiff. Engelsche luchtaanvallen. De uitreiking der persoonsbewijzen. De burgemeesters van Amsterdam en Zaandam met pensioen 184ste JAARGANG NUMMER 55 WOENSDAG 5 MAART 1941 waarin opgenomen de Uitgave dei Firma s F. van de Velde Jr en G- W den Boer ABONNEMENTSPRIJS; 19 cent oei «eek of I 2.42 per kwarten!. Franco per post t 2.63 per kwartaal# Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS; Van 1-5 regels 11.50. Iedere regel meer 30 cent Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels 10.52, iedere regel meer 10 ct. (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) Dit nummer bestaat uit twee bladen. AANGESLOTEN BIJ HET B Het D.N.B. meldt uit Berlijn De Engelsche berichtendienst heeft bekend gemaakt, dat Groot-Brittannië de diplomatieke betrekkingen met Bulgarije heeft verbroken. De Engel sche gezant te Sofia zal blyven tot de Ioopende zaken afgehandeld zyn. De Londensche correspondent van Göte- borgs Posten, Thornburn, deelt mede, dat men er in Londen op wijst, dat de Engel sche toezeggingen, die het Sofia gegeven heeft, nl. dat er een oorlogsverklaring zal worden overhandigd, voordat de vijande lijkheden beginnen, niet onder alle omstan digheden van kracht zijn. Bij een Duitsche bezetting van het land is het niet noodig een oorlogsverklaring te overhandigen, daar Engeland reeds met Duitschland in oorlog is. Het voldongen feit van de toetreding van Bulgarije tot het' driemogendheden- pact en het binnentrekken van Duitsche weermachtsonderdeelen in het Balkange- bied vormden voor de Vereenigde Staten een grooter sensatie dan voor Engeland, zoo meldt het D.N.B. uit New York. Des ondanks is volgens de jongste uit Londen ontvangen berichten de indruk van het nieuwe succes der spilpolitiek in Engeland veel grooter dan in de Ver. Staten. Hèt is vooral de onzekerheid over de ontwikkeling der verhoudingen in het Nabije Oosten, waar de Engelsche minister van buitenlandsche zaken, Eden, door het aanbieden van Syrië aan Turkije een kaart heeft laten zien, die, bij de ongerustheid onder de Ara bische volken over de Engelsche poli tiek, voor Engeland geen nut zal af werpen. Hierbjj komt, zoo gaat het D.N.B. voort, de groeiende druk van Japan in den Stillen Oceaan, waarin men te Londen een gevaar ziet voor Singapore en tevens de onzeker heid over de houding van Rusland, wiens belang bij een toegang tot de Perzische Golf eventueel zou kunnen toenemen, wan neer de reorganisatie van de betrekkingen tusschen de staten in het Nabije Oosten ter sprake komt. In ieder geval houdt" men er in Londen rekening mede, dat het op gang brengen van de Duitsche oorlogsmachine op den Balkan thans nog onoverzienbare gevolgen voor de geheele ontwikkeling in Voor-Azië zal hebben en dat in het kader van deze ontwikkeling noch Griekenland, noch Yoegoslavië zich aan den dwang der spilpolitiek zullen kunnen onttrekken. De Engelsche regeering tracht de Ver. Staten er toe te brengen haar op dit oogenblik een moreele hulp te verleenen door Athene en Belgrado op te wekken de crisis tot aan het inwerkingtreden van den Amerikaan- schen steun aan Engeland te doorstaan. DUITSCHLAND EN TURKIJE. Een speciale Duitsche koerier, die gisteren met een speciaal vliegtuig op het vliegveld van Istanboel was aan gekomen, Is vandaag te Ankara aan gekomen. Radio Ankara meldtDe Duitsche am bassadeur, Von Papen, is door den presi dent der Turksche republiek, Inömu, in diens slot te Tsjankai ontvangen. De am bassadeur bracht een persoonlijke bood schap van Hitler over, die Inömu met groote opmerkzaamheid aanhoorde. Bij dit Onderhoud was ook de Turksche minister van buitenlandsche zaken, Saradzjogloe, aanwezig. Naar aanleiding van de in buitenlandsche bladen gepubliceerde bewering, dat de Duitsche gezant te Athene een vrij langdu rig onderhoud met den Griekschen minis ter-president gehad heeft, verneemt de Berlijnsche correspondent van het A.N.P. van welingelichte zijde, dat men in Ber lijnsche politie kringen verklaard heeft, dat hiervan in de rijkshoofdstad niets be kend is. DE DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN TUSSCHEN DUITSCHLAND EN GRIEKENLAND. De verhouding tusschen Duitschland en Griekenland vormde naar het A.N.P. meldt, een voorwerp van bespreking in de krin gen der buitenlandsche journalisten. Van Duitsche zijde heeft men in dit verband gewezen op het feit, dat evenals voorheen tusschen Berlijn en Athene normale diplo matieke betrekkingén bestaan. De alge- meene betrekkingen van Duitschland met dit land kunnen echter nauwelijks goed genoemd worden sedert Griekenland zich opgeworpen heeft tot gangmaker der En gelsche belangen. WAAROM DUITSCHLAND BULGARIJE BEZETTE. De Berlijnsche correspondent van het A.N.P. verneemt- van welingelichte zijde In Berlijnsche politieke kringen zijn nog maals nauwkeurig de motieven opgesomd voor het binnenrukken van Duitsche troe pen in Bulgarije. De Duitsche maatregelen in Zuidoost-Europa berusten hoofdzakelijk op twee beginselen. Het eerste beginsel wordt geken merkt door den wil om in dit gebied een permanenten vrede en een stabiele orde voor alle tijden te verkrijgen en te waarborgen. Het tweede beginsel wordt bepaald door den oorlog tegen Engeland, een oorlog, waarin Duitsch land, zooals de Führer reeds gezegd heeft, Engeland zal verslaan waar het maar te verslaan is. Duitschland zal, zoo verklaarde men van Duitsche zijde opnieuw, iedere poging van Engeland om den oorlog over te brengen naar gebieden, die Duitschland beschouwt als te behooren tot zijn economisch gebied, verhinderen. Door deze beide elementaire beginselen der Duitsche politiek worden de vriendschappen van het Rijk evenzeer bepaald als de organisatie van deze vriend schappen en de maatregelen van het Rijk wat betreft omvang, vorm en tijd. Ook tal van vliegvelden gebombardeerd. Naar het D.N.B. verneemt hebben Duit sche gevechtsvliegtuigen in den nacht van 3 op 4 Maart een aanval van vijf uur gedaan op Cardiff. In steeds nieuwe aan vallen wierpen de Duitsche vliegers bom men op de havenwerken en de groote docks, welke zij zwaar beschadigden. Ver scheidene groote branden braken in de havenwerken uit. Bij goed zicht kon wor den waargenomen, dat de groote droog dokken en drijvende dokken treffers kre gen. Verscheidene vliegtuigen richtten hun aanvallen op een groote staalfabriek, waarvan de gebouwen door een reeks vol treffers van groot kaliber werden ge troffen. Een Britsch koopvaardijschip is in den nacht van 3 op 4 Maart voor de Schot- sche kust aangevallen door een Duitsch gevechtsvliegtuig. Het schip werd door verscheidene treffers zwaar beschadigd en bleef mét slagzij liggen. Dinsdagnacht zijn door een reeks afzon derlijke acties van het Duitsche luchtwa- pen verscheidene vliegvelden in de Ooste lijke graafschappen van Engeland zwaar geteisterd. Op het vliegveld Mildenhall troffen de bommen een benzine- en mu nitie-opslagplaats, die met zware en voort durende ontploffingen in brand vloog. Drie vliegtuigen werden op den grond ver nield. Ook ging op een vliegveld bij Doc king een vliegtuig in vlammen op en bij twee andere toestellen kwamen de bom men zoo vlakbij neer, dat verwacht kan worden, dat zij vernield zijn. Op de vliegvelden Upwood West-Raynham, Wy- ton en bij Honington ontstonden ontplof fingen en vrij groote branden in de han gars en schuilgelegenheden. Britsclie tioepen in Noord- Afrika aangevallen. Aan de Middellandsche Zee bombardeer den Duitsche duikbommenwerpers Maan dagmiddag in de Noord- Af rik aansche woestijn de transportwegen der Britsche troepen. Groote en kleine concentraties auto's ten Noorden en Oosten van Ageda- bia werden doeltreffend met duikaanvallen met bommen bestookt en vernield. Op ver scheidene plaatsen raakten de voertuigen bovendien in brand. Ten slotte wordt nog bekend, dat een Duitsche verre afstandsbommenwerper bij Atlantischen Oceaan in de nabijheid van de Engelsche kust op een Britschen jager van het type Spitfire stiet. De Britsche jager liet zich, de strijdkracht van de Duitsche grooe vliegtuigen miskennende, verleiden tot den strijd, die na een kort vuurge vecht te zijnen nadeele werd beslist. De Spitsfire werd getroffen en stortte bran dend in zee. DE VERLIEZEN DER BRITSCHE KOOPVAARDIJ. Voor de week van 18 tot 24 Februari geeft de Britsche admiraliteit de verliezen der koopvaardij aan met 13 Britsche sche pen met in totaal 53.834 brt. en een ge allieerd schip met 7.034 brt. Groot aantal brandbommen geworpen. In den nacht van Maandag op Dinsdag zijn eenige Engelsche vliegtuigen het Ne- derlandsche luchtgebied binnengevlogen en hebben op verschillende plaatsen brisant- en brandbommen geworpen. Een deel viel op open veld en richtte geen schade aan. In een plaats In het Zuiden des lands is een groot aantal brandbommen gewor pen. Hierdoor werden een groote brand en een explosie veroorzaakt, terwijl een gashouder door een bom werd getroffen. Er ontstonden ook eenige kleine branden, welke snel gebluscht konden worden. Een lid van den luchtbeschermingsdienst is zwaar, eenige anderen zjjn licht gewond. In twee andere plaatsen des lands ont stonden, eveneens door brandbommen, branden. Een van deze werd snel gebluscht, in het tweede geval brandde een woon huis af. Van eenige boerderijen werden stallen en schuren vernield, waarbij klein vee werd gedood. Behalve de genoemde gevallen kwam geen persoonlijk letsel voor. NEDERLANDSCHE ARBEIDS DIENST VOOR MEISJES Op 20 Maart zullen de eerste ar beidsdienst-kampen voor meisjes in de verschillende provincies van Nederland worden geopend. Iedere Nederlandsche in den leeftijd van 1725 jaar kan zich aanmelden. De arbeidsdiensttij d duurt een half jaar. In dezen tijd krijgen de deel neemsters naast vrije woning, ver zorging en kleeding een zakgeld van 0,20 per dag. Aanmeldingen moeten tot 20 Maart of een latere datum geschieden bij: Nederlandsche arbeidsdienst voor meis jes, Scheveningen, Gevers Deynootweg 59. Men schrijft ons: Het Nederlandsche meisje heeft zich ver dienstelijk gemaakt op allerlei gebied. De één in het huishouden, de ander op kan toor, een derde in fabriek enz. Nu breekt echter de tijd aan, waarin vooral ook elk meisje meehelpen moet, Nederland op te bouwen, er een bloeiend en vredig land van te maken. Dit is alleen mogelijk met een goede opleiding: te velen hebben er nog geen begrip van, waardoor een land eigenlijk bloeit en dat niet alleen geld een land rijk maakt. Neen, in de eerste plaats moet er gewerkt worden, en hieronder ver staan we vooral dat werk, dat voor een land de meeste waarde heeft. Dit is toch zeer zeker-het werk van de boeren buiten op het land, in hun bedrijf en huis. De mooiste taak is, de boeren te helpen met alles, wat de hand te doen vindt. Wat zou er toch van Nederland worden en hoe zou het volk eten, als onze boerenstand niet zoo hard zwoegde? Nu hebben we gezonde, vrooüjke meisjes noodig, die gezamenlijk hun "aderland van dienst willen zijn, door dezen toch zoo hard noodigen arbeid te verlichten en die door het zonnetje, dat elk echt Neder- landsch meisje meebrengt, ook juist deze menschen ^pvroolijken. Dit kunnen we bereiken door in den ar beidsdienst te gaan, waar \.e niet alleen de waarde van den arbeid leeren kennén, maar ook door het prettige kampleven en de kameraadschap een ernstigen en vroo- lijken tijd doormaken, die ons altijd in herinnerir zal blijven en waaruit we veel vreugde en kracht voor ons verdere leven zullen putten. Fabrlcageverbod van pure- en melkchocolade, chocolademelk en fosco. Naar het Ned. weekblad voor den groot handel in levensmiddelen mededeelt, is de fabricage van pure- en melkchocolade, o.a. holfiguren, verboden. Derhalve mag uit sluitend gevulde chocolade worden gefa briceerd en afgeleverd. Fabricage en aflevering van melkchoco lade gemengd, d.w.z. melkchocolade, waar in hazelnoten, rozijnen, amandelen enz. verwerkt zijn, alsmede van hagelslag en strooisel van melkchocolade is toegestaan. Voor de bereiding van cacaodranken zou- als chocolademelk, fosco, enz. wordt geen cacaopoeder meer beschikbaar gesteld. Te Weenen is in den vorm van een officieele plechtigheid Bulgarije toegetreden tot het Driemogendhedenpact. Het oogenblik der onderteekening van het protocol. (Foto Atlantic). Bijzondere maatregelen voor de varende, rijdende en zwervende bevolking. Bij beschikking van den secretaris-gene raal van het departement van binnenland- sche zaken is ten aanzien van het uitvoe ringsbesluit „Persoonsbewijzen" o.a. het volgende bepaald Ieder gerechtigde, die geacht kan wor den te behooren tot de varende, rijdende of zwervende bevolking, moet zich, ter ver krijging van een persoonsbewijs, eigener beweging vervoegen ter secretarie der ge meente, in welker bevolkingsregister hij is opgenomen of, indien hij is opgenomen in het centrale bevolkingsregister, ten buree- le van de rijksinspectie. Een verzoek van tot genoemde zwerven de bevolking behoorende gerechtigden om uitreiking van een persoonsbewijs wordt terstond in behandeling genomen, zonder dat tevoren een schriftelijke uitnoodiging wordt gezonden. De vaststelling van identiteit, nationali teit, burgerlijken staat, beroep en signale ment, geschiedt ten aanzien van deze be volking met meer dan gewone nauwkeurig heid. De gerechtigde is verplicht desge- vorderd de noodige bewijzen omtrent zijn identiteit te leveren. Aan tot de varende, rijdende of zwerven de bevolking behoorende gerechtigden, die, ten genoegen van den burgemeester of den aangewezen ambtenaar eener andere ge meente dan die, in welker bevolkingsregis ter zij opgenomen zijn, aantoonen, wegens beroepsbezigheden of anderzins, niet dan ten koste van belangrijk geldelijk nadeel, binnen den voor de uitreiking bepaalden termrjn, aan de hiervoren bedoelde ver plichting te kunnen voldoen, kan worden toegestaan een „aanvraagformulier per soonsbewijs", model A (hetwelk als bijlage bij de beschikking is gevoegd) in te vullen. Het Ingevulde en door den gerechtigde behoorlijk onderteekende aanvraagformu lier wordt op beide deelen te bestemder plaatse voorzien van een afdruk van diens rechterwijsvinger en van het gemeente stempel en, begeleid van de beide voorge schreven foto's aangeteekend toegezonden aan den burgemeester der gemeente in wel ker bevolkingsregister de belanghebbende volgens zijn verklaring opgenomen is of aan het hoofd der rijksinspectie, indien hij verklaard heeft te zijn opgenomen in het centraal bevolkingsregister. De burgemeester of het hoofd der rijks inspectie zendt tijdig vóór het in de aan vrage vermelde tijdstip een ten name van den aanvrager gesteld en voor uitreiking onderteekend persoonsbewijs, benevens een zooveel mogelijk ingevuld ontvangbe wijs, beide voorzien van de voorgeschreven foto, aangeteekend aan den burgemeester der gemeente, waar de aanvrager het stuk volgens zijn opgave in ontvangst zal ne men. De burgemeester der gemeente, waar de aanvrager het persoonsbewijs volgens zijn opgave in ontvangst zal nemen, zorgt voor het vaststellen van identiteit, natio naliteit, burgerlijken staat, beroep en sig nalement en doet het persoonsbewijs en het ontvangstbewijs voor zooveel noodig aanvullen of wijzigen. Nadat persoonsbe wijs en ontvangstbewijs op de voorgeschre ven wijze zijn voorzien van de noodige vingerafdrukken, van het rijkszegel, van de handteekeningen van belanghebbende en van de vereischte stempelafdrukken, wordt het persoonsbewijs tegen betaling van de verschuldigde leges dan wel koste loos uitgereikt. Hun opvolgers tevens regeeringscommissaris. Het rijkscommissariaat maakte gis teren bekend De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden heeft krach tens par. 1 van zijn verordening nr. 3/40 over de uitoefening van de re- geeringsbevoegdheden in Nederland, de burgemeesters dr. De Vlagt te Am sterdam, en mr. In 't Veld te Zaan dam met ingang van heden gepension- neerd. Met ingang van heden heeft de Rijkscommissaris tot burgemeester van Amsterdam benoemd den heer Edward John Voüte te Arasterdam Voorts heeft de secretaris-generaal van het ministerie van binnenlandsche zaken krachtens de hem by de veror dening van den Rijkscommissaris nr. 108/40 over bijzondere administratief rechtelijke maatregelen verleende machtiging, den gepensionneerden ka pitein van Ravens waay te Nun speet met ingang van heden tot burgemees ter van Zaandam benoemd. Nadat door het decreet van den Rijks commissaris nr. 37/41 de gemeenten Am sterdam, Hilversum en Zaandam aan de voorschriften van de nieuwe verordening nr. 36/41 over buitengewone maatregelen op constitutioneel en administratief-rech- telijk gebied waren onderworpen, heeft de Rijkscommissaris met ingang van heden tot regeeringscommissaris voor de gemeen te Amsterdam den nieuwen burgemeester Voüte en tot regeeringscommissaris voor de gemeente Hilversum den burgemeester aldaar, jhr. mr. Ernst von Bönninghausen, aangewezen. Voorts heeft de secretaris generaal van het ministerie van binnen landsche zaken op grond van de hem ver leende volmacht, den nieuwen burgemees ter van Ravenswaaij met ingang van he den tot regeeringscommissaris voor de gemeente Zaandam aangewezen. VLASBESLUIT 1941 VASTGESTELD. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij heeft het Vlasbesluit 1941 vastgesteld. De gewijzigde omstandigheden maken een regeling ten aanzien van het verwer ken en verhandelen van vlas, in het bijzon der ten aanzien van maximumprijzen, ven- schelijk. Te dien einde is dit besluit opge maakt, waarbij het verwerken van stroo- vlas en het verhandelen van stroovlas en vlaslinten zoo geleid worden, dat de bij do stichting „Buvlaslint" aangesloten groot handelaren de beschikking over alle in Nederland verwerkt vlaslint krijgen. De stichting Buvlaslint verzorgt dan den ver deren afzet. Door de Akkerbouwcentrale worden daar na overeenkomsten met tusschenhandela- ren-commissionnairs en met tusschenhande- laren aangegeven, waarbij deze zich o.m. verplichten zich te houden aan de door de centrale vast te stellen prijzen en de cen trale van hun laandelingen op de hoogte te houden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1