Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant Hitier kondigt verscherpten duikbootoorlog aan. Een groote sabotage- procedure. Engelsche luchtaanvallen. Het herstellen en lichten van vaartuigen. 184ste JAARGANG NUMMER 48 DINSDAG 25 FEBRUARI 1941 waarin opgenomen de Uitgave dei Firma s F. van de Velde Jr en G. W den Boer ABONNEMENTSPRIJS; 19 cent oe- -veelt of 2.42 per kwartaal Franco per oost t 2-63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 - 5 regeis I1.50. Iedere regel meer 30 cent Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels 0.52, iedere «-egel meer 10 ct. (max. 8 regels) POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) Dit-nummer bestaat uit twee bladen. AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR P U B L I C I T E I T S W A A R D E, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS" Engeland heeft zich vergist. VOLK EN WEERMACHT EEN ONDEELBARE EENHEID. Duitschlands economie tegenover dé politiek van de geldzaak. Ter gelegenheid van het feit, dat gis teren 21 jaar geleden de N.S.D.A.P. werd opgericht, heeft Rijkskanselier HEJtler te Mlinchen het woord gevoerd tot zjjn oude garde. De Führer begon zijn rede weer met een uitgebreiden terugblik te werpen op de oprichting der partij en op de afkondiging van het partijprogramma, dat, naar hij onderstreepte, in de sindsdien vervlogen Jaren op geen enkel punt gewijzigd is. Na gewezen te hebben op het onvrucht bare werk der andere partijen zeide Hit- Ier: Alleen door deze nieuwe beweging kon de volkomen ontbinding van het Duitsche volk verhinderd worden. Voor ons, zoo voegde de Führer hieraan nog toe, lag het schandelijke dictaat van Versailles. Ik heb dit schandelijke dictaat geheel in mg op genomen en niets er van vergeten. Ik heb het bladzijde voor bladzijde van buiten ge leerd. De tegenstanders, zoo vervolgde de Führer, wilden een democratisch Duitsch- land, niet om aan zulk een Duitschland later het dictaat kwijt te schelden, maar zij hadden een democratisch Duitschland noodig, omdat alleen zulk een Duitschland dit verdrag zou nakomen. Ik zelf heb er nooit over in twijfel verkeerd, dat op het oogenblik, waar-op het Duitsche volk zijn blnnenlandsche crisis had overwonnen, het vervolgens als krachtig volk van tachtig millioen zielen ook klaar zou spelen met de crisis van buiten af. De geweldige revolutie, die wij in Duitschland verwekt hebben, zoo vervolg de de Führer, heeft de andere wereld vol komen in slaap gesust. Ook thans nog* be grijpen die anderen niet; dat in Europa twee volken iets geweldig nieuws tot stand gebracht hebben. Evenwijdig met ons leidde ook de fascistische revolutie tot hetzelfde re sultaat. Tussohen beide revoluties be staat niet alleen een absolute iden titeit van doelstellingen, doch ook van middelen, en bovendien een vriend schap, die meer beteekent dan een zin- ver welbewust samengaan. Dat be grijpen onze tegenstanders nog niet Zij begrijpen niet, dat, wanneer ik een dien man dan terzijde sta en met deze maal een man als vriend beschouw, ik houding geen handel drijf. Daarom bestaat er gèeri twijfel, dat de band, die de beide revoluties en de beide mannen met elkaar verbindt, onverbreek baar is en dat wanneer het den eenen man slechter gaat, de ander hem zal helpen. DE GEMEENSCHAPPELIJKE VIJAND. Bovendien zullen wij immers een ge- meenschappelijken vijand verslaan. Er is een tijd geweest, waarin Italië zeer sterke vijandelijke' krachten voor ons heeft vast gehouden. Talrijke Britsche schepen zijn opgehouden en eveneens talrijke Britsche vliegtuigen in de Britsche koloniën van Noord-Afrika alsmede talrijke strijdkrach ten te land. Dat was voor ons heel goed. Onze strijd ter zee kan nu pas beginnen. De reden ligt in het feit, dat wjj eerst de nieuwe bemanningen wilden opleiden voor de' duikbooten die thans komen. Dat zjj thans komen gaan, daaraan behoeft men niet te twijfelen. Juist twee uur geleden, zoo vervolgde Hitier, heb ik van den opperbevelhebber der vloot het bericht ontvangen, dat zoo juist de rapporten zijn binnengekomen van twee dagen, waarop strijdkrachten ter zee en duikbooten 235.000 ton tot zinken heb ben gebracht, waarvan alleen door duik booten ,110.000 ton en daaronder een ge heel convooi, dat gisteren vernietigd werd met 125.000 ton. De heeren zullen zich echter van Maart en April af op heel andere dingen voorbereid moeten houden en dan zullen zij bemerken, of wij dezen winter weer geslapen hebben en wie zijn tijd goed gebruikt heeft In deze lange maanden van tevoren, waarin wij met zoo weinig duikbooten stre den, heeft Italië voor ons sterke krachten vastgehouden. Ons kan het thans onverschillig zijn of onze Stu ka's Engelsche schepen in de Noord zee of in de Middellandsche Zee kunnen aanvallen, het blijft steeds hetzelfde. Dit eene is zekerwaar de Britten aan het continent raken, zullen wij hen terstond tegemoet tre den én waar Britsche schepen zich vertoonen, treden onze duikbooten daar tegen op totdat bet uur van de beslissing slaat. Wanneer mijn tegen standers gelooven mij met den tijd te kunnen afschrikken, zeg ik het volgende ik heb Ieeren wachten, tnaar in den tijd van het wachten, heb ik nooit geluierd. Hitier herinnerde aan den strjjd van het nationaal-socialisme. Wij hebben tien jaar moeten wachten, maar in die tien jaar hebben wij gewerkt, totdat eindelijk de dag kwam waarop wij de macht overna men. Toen zeiden onze tegenstanders: Nu hebben zij de fout gemaakt. Binnen zes weken of hoogstens drie maanden is het met de nationaal-socialis- ten afgeloopèn. En in den oorlog doen ze het net zoo. Het zijn dezelfde lieden, de zelfde profeten en politieke wichelroede- loopers, die thans in het Engelsche pro- pagandaministerie en in het Engelsche mi nisterie van buitenlandsche zaken zgn aan gesteld. Ik behoef slechts aan een be roemde uitspraak van een grooten Brit- schen staatsman te herinneren, die nog en kele dagen voor den negenden April 1940 verklaarde„God zij dank, zij hebben de autobus gemist". Of aan een uitspraak van den Engelschen opperbevelhebber „Eenige maanden geleden was ik bezorgd, thans hebben zij den tjjd voorbij laten gaani Bovendien heeft hjj uitsluitend jonge generaals, dat is zgn fout". Enkele weken later heeft deze generaal zijn pntslag ge nomen, waarschijnlijk was hij ook nog te jong. WAAR BLIJFT HET BRITSCHE OFFENSIEF Ook thans bepalen zij weer termijnen. In het najaar zeiden zij Wanneer er thans geen landing komt, is alles in orde. In het voorjaar 1941 zal Engeland het offensief op het vaste land nemen. Ik blijf op het Britsche offensief wachten. Zjj hebben het naar ergens anders verplaatst. Wjj moeten hen achterna loopen om hen te vinden. Maar we zullen ze vinden, waar zjj ook heengaan. En wjj zullen ze ook daar vin den, waar de slag voor hen de vernieti gendste uitwerking zal hebben. De Führer herinnerde eraan, dat hjj van de wereld niets anders verlangd heeft dan dat zjj aan Duitschland dezelfde rechten zal geven, daarbjj wjjzende op de herhaalde voorstellen, om met de anderen tot over eenstemming te komen. DE ECONOMISCHE POLITIEK. Hitier besprak in dit verband de eco nomische politiek en trok een parallel tus- schen die van den gouden standaard en die welke door het nationaal-socialisme werd aanbevolen. Het resultaat van deze economische po litiek getuigt voor ons en niet voor de goudstaten. Zeer zeker hebben wjj achter onze economische politiek ook de georden de kracht en de discipline van de natie ge plaatst. De economische strijd heeft opge houden. Uiteraard was daartoe een alge meen sociaal fundament noodig. Men kan thans geen staten meer opbouwen op een lcapitalistischen grondslag. Op den duur ontwaken de volken en wanneer men meent, door den oorlog het ontwaken der volken te kunnen verhinderen, dan meent men verkeerd, want daardoor wordt het ontwaken juist bespoedigd. Aan de kusi van hei Kanaal. Vèr-dragend geschut der Duilsche weermacht in stelling bij de beschieting van de militaire doelen In Engeland (Foto W.ltbüd) Deze staten zullen wegzinken in fi- nancieele catastrophes, welke den grondslag van hun eigen financieele kracht zullen vernietigen. Uit dezen oorlog zal niet de gouden standeerd als overwinnaar haar intrede doen. En zjj zullen onder elkaar den voor haar noodigen handel drjjven. De volken zul len het in de toekomst van de hand wijzen om van een bankier voorschrif ten in ontvangst te moeten nemen over hun handelspolitiek. Zjj zullen de handelspolitiek voeren, die voor hen goed ia En wjj kunnen gerust zeggen: Duitschland is een geweldige econo mische factor, niet alleen als produ cent maar ook als consument. Wij heb ben een groot afzetgebied maar wjj zijn ook de grootste koopers. Wjj hebben niets tegen de andere we reld gehad. Nooit heb ik verlangd, dat Amerika of Engeland of een ander ons goud zou schenken. Dat hebben wij niet noodig. Dat mogen zij -houden. Maar wjj voeren geen economische politiek volgens de wenschen van de bankiers in New- York of Londen, maar uitsluitend volgens de belangen van het Duitsche volk. Zjjn belangen geven richting aan onze economische politiek. Wanneer de andere wereld zegtDus dan oorlog, dan kan ik slechts zeggen goed, ik wil den oorlog niet, maar de vroomste kan niet in vrede leven, wanneer het den boozen buurman niet "bevalt. Hitier herinnerde aan de uitlatingen van Churchill en betoogde, dat hjj reeds lang voor dit Churchill-gevaar had gewaar schuwd, maar in het bewustzijn, dat een kliek naar den oorlog dreef, heb ik, zoo vervolgde hjj, terstond alle maatregelen getroffen, ora de Duitsche natie te be wapenen. Ik zie het conflict met kalmte tegemoet, moge slechts de andere partjj het met de zelfde kalmte tegemoet zien. Ik steun daarbij op de beste weermacht ter wereld, op de beste weermacht, die het Duitsche volk ooit bezeten heeft. Zij is numeriek sterk, wat de wapens betreft maximaal uitgerust, wat de leiding betreft, beter dan ooit tevoren. Achter deze soldaten en leiders staat het geheele Duitsche volk. Temidden van dit volk en als zjjn kern staat de nattonaal-soclallstische beweging, die een organisatie ls waartegenover men ln democratische landen niets beters kan plaatsen, doch die haar evenknie nog slechts vindt ln het fascisme. Volk en weermacht, partjj en staat, zjj zjjn thans een ondeelbare eenheid. Geen macht ter wereld kan deze structuur meer losmaken of uiteen rjjten. Alleen dwazen kunnen zich verbeelden, dat het jaar 1918 zich kan herhalen. GEEN HONGER. Hitier weerlegde vervolgens de meening, dat er in Duitschland een revolutie zou kunnen komen. Het Duitsche volk is ook bestand tegen den winter. Op dat punt hebben wij onze voorzorgsmaatregelen ge nomen. De tijd helpt altijd slechts diengene, die werkt. En ln Duitschland wordt ge werkt. Alles welbeschouwd zjjn al deze vage verwachtingen terecht naïef. Het Duitsche volk zal alles doorstaan, wat he den en toekomst het brengen, evenals het hét verleden doorstaan heeft. Maar het zal alles nog beter te boven komen, omdat er wel altjjd een Duitsch volk geweest is, maar niet altjjd de Duitsche eenheid van thans. Maandag ls voor een Duitsch krijgs- gerechfc te 's-Gravenhage een proces tegen leidende functionnarissen van een intusschen opgeheven organisatie van Nederlanders begonnen, welke organi satie zich ten doel had gesteld, niet slechts sabotage- en terreurdaden te gen leden van de Duitsche weermacht en daartoe behoorende Inrichtingen te begaan, doch ook aan het vjjandeljjke buitenland met het oog op luchtaanval len enz. Inlichtingen en gegevens over de militaire verhoudingen ln Neder land te verstrekken en daarmede op de meest ernstige wjj ze ook het Ne- derlandsche volk en land in gevaar had gebracht. Over het resultaat van het proces zullen mededeellngen volgen. Ik ben de voorzienigheid dankbaar, dat, nu deze strijd eenmaal niet langer kon uit blijven, hij tijdens mijn leven is uitgebro ken en op een tjjd, waarin ik mjj nog flink en sterk voel. En juist thans voel ik mjj heel monter. De lente komt, dien wjj allen begroeten- De tjjd breekt weer aan, waarin men de krachten kan meten. Ik weet, dat ondanks de vreeselijke hardheid van den strjjd op dit oogenblik millioenen Duit sche soldaten net zoo denken als ik. HET NIEUWE GEVECHTSJAAR. Wjj staan voor een nieuw gevechtsjaar. Wij weten allemaal dat het groote beslis singen zal brengen en blikken met vast vertrouwen in de toekomst. Wjj hebben de hardste school doorloopen, die menschen doorloopen kunnen en weten, dat deze groote offers niet tevergeesch waren, want wij gelooven hier ook aan een rechtvaar digheid. De Führer besloot zjjn redevoering, als volgt „Wanneer ik naar mjjn tegenstan ders kjjk,in andere landen, dan wordt het mjj bang te moede bjj het afwegen van mjjn gevoelens. Wie zjjn zjj, deze egoïsten? Elk van hen komt slechts op voor de belangen van zjjn stand. Ach ter hen allen staat of wel de Jood of wel de eigen geldzak. Zjj zijn allen niets dan geldverdieners. Zjj leven van den winst van dezen oorlog. Daarop kan geen zegen rusten. Tegenover deze lieden treed ik op als niets anders dan de strijder voor mjjn volk. Voor dit volk kom ik op en ik ben er van over tuigd, dat evenals deze strjjd door de Voorzienigheid gezegend werd, hij ook in de toekomst gezegend zal zjjn. 21 jaar geleden kwam ik ook voor mijn volk op als een onbekende en in deze 21 jaar is er een nieuwe wereld ont staan. De weg van thans naar de toe komst zal gemakkelijker zjjn dan de weg van 24 Februari 1920 tot heden op deze plek. Zoo zie ik met een fanatiek vertrouwen de toekomst tegemoet. Het geheele volk staat thans aangetreden. Ik weet, dat wanneer het commando Voorwaarts marsch weerklinkt, alles optrekt". In het afgeloopen weekeinde hebben de Engelschen slechts aanvallen met afzon derlek opereerende vliegtuigen op Neder- landsch grondgebied gedaan. Een woonhuis is afgebrand door een brandbom. Voorts is er -eenige glassehade. De „Brlnlo" zinkt weg. Een verslaggever van de Enkhuizer Courant is dezer dagen mee geweest met de eerste proefvaart van den Veerdienst op Stavoren. In deze reportage wordt o.m. verteld „Aan het begin van de reis ging de be langstelling uiteraard uit naar de over- bijfselen van de „Brinio". Zou het wrak de kracht van het ijs doorstaan hebben? Het wrak bleek nog zichtbaar, maar al leen het bovenste deel van den commando toren. De mast hing er zielig-afgeknapt bjj neer. De rest was nog dieper wegge zonken. Langzamerhand is het een gevaarljjk obstakel voor de vaart geworden. Acht termijnen voor belasting 194041. Naar de TeL verneemt, zal binnenkort officieel toestemming worden gegeven, dat het overgebleven tweederde gedeelte van de „oude inkomstenbelasting" in acht ter- mjjnen mag worden voldaan. Dit geldt uit sluitend voor hen, die op grond van hun aanslag in de nieuwe loonbelasting onthef fing voor een derde van den aanslag 1 Mei 1940 tot 1 Mei 1941 hebben gevraagd. De maatregel is bedoeld gis een tegemoetko ming aan hen, die thans loonbelasting be talen en hun biljet over Mei 1940-Mei 1941 zoo laat ontvangen hebben, dat zjj tevens nog de volle twee derden der oude belas ting of althans een groot gedeelte daarvan moeten voldoen. Deze belastingplichtigen zouden, zoo geen regeling sverd getroffen, wel voor zeer zware lasten komen te staan. De vroegere bepalingen stonden, gelijk bekend, betaling van inkomstenbelasting in ten minste' vijf termijnen toe. Kreeg men zjjn aanslagbiljet vóór November, dan kon het aantal termjjnen ook grooter zjjn. Over een maand zullen vrijwel alle gezonken schepen gelicht zijn Op 1 februari waren bjj de afdeeüng vaartuigen in totaal 1666 schadegevallen geregistreerd. Hiervan waren 692 Vaartui gen gezonken. Op genoemden datum waren 775 geheel hersteld en 193 als onherstelbaar opge geven. Om een indruk te krjjgen van het tempo, waarin de schepen bed rijf svaardig zijn gemaakt, dienen de volgende cjjfers Op 1 November waren 370 schepen her steld, 1 December 478, 1 Januari 592 en 1 Februari 775. Thans zjjn nog 67 vaartuigen gezonken. Onder dit aantal is een vijftigtal visschers- vaartuigen, welke op het IJsselmeer en elders gezonken zijn en niet meer voor lichting of herstel in aanmerking komen. Het aantal schepen, dat nog gelicht en voor het vervoer of bedrijf geschikt ge maakt zal worden, bedraagt dus nog ca. 17. Men kan veilig aannemen, dat over een maand deze werkzaamheden achter den rug zullen zijn, behoudens dan een enkel uitzonderingsgeval.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1