Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant Mussolini verbreekt het stilzwijgen. Duitsche actie in de Indische Oceaan. Noodlottig verkeersongeval te Moordrecht. Autobus met 23 personen in den Hollandschen IJssel. waarin opgenomen de 184ste JAARGANG NUMMER 47 MAANDAG 24 FEBRUARI 1941 Uitgave dei Firma s F van de Velde Ji en G W den boei ABONNEMENTSPRIJS. 19 cant na «aak ol t 2 42 par kwartaal Franco per post I 2-63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1-5 regels 11.50. Iedere regel meer 30 cent BIJ abonnement speciale prijk Kleine advertenties van 1—5 regels i 0.52, Iedere 'egel meer 10 ct. (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) Dit nummei bestaat uit twee bladen. Wij zijn al zes jaar in oorlog. DUITSCHLAND EN ITAUE NIET TE SCHEIDEN. De as strijdt voor de overwin ning, Engeland om In het leven te blijven. Gistermiddag heeft Mussoiim een rede gehouden voor de Romeinsche fasces. Mussolini zei gekomen te ztfn om den pols van de fascisten te voelen en het stilzwijgen te verbreken, dat dier baar is, vooral in oorlogstijd. Wy zyn niet sinds acht maanden in oorlog. We zyn het al zes jaar, d.w.z. die Februari- maand in 1935 by den aanvang van het conflict in Abessinië. Toen kwam het beroep van Franco, waaraan wü ons niet konden onttrekken. Het was onze plicht te hulp te komen. In werkeiyk- heid zyn wy in oorlog sinds 28 October 1922, toen wy in verzet kwamen te gen de plutocratische, ma^onnieke, ka pitalistische wereld. In September 1939 stonden wy aan den vooravond van den oorlog. Wy konden niet wachten tot wy geheel gereed waren, want de geschie denis greep ons by de keel. Italië dwong onmeteiyke vyandelyke strijdkrachten tot werkeloosheid. Nadat Frankrijk ge vallen was. bleef Engeland vyand nr. 1, waartegen wy zullen stryden tot onzen laatsten druppel bloed. Italië moest op steeds grooter afstand steeds moeilijker oorlogen gaan voeren. Tydens de vier eerste oorlogsmaanden waren wy In staat den vyand zeer zware slagen toe te brengen. DE BETEEKENIS VAN LIBYE. Het door het fascisme heroverde Libye werd steeds beschouwd als een zeer be langrijk strategisch punt. Tusschen 1 Oc tober 1937 en 31 Januari 1941 werden ïeer dan 14.000 officieren naar Libye gezonden en meèr dan 356.000 soldaten en er wer den twee legers gevormd, het vijfde en het tiende. Ook werden 1900 van de nieuwste kanonnen van alle kalibers riaar Libye ge zonden met meer dan 15.300 machinegewe ren, 11 millioen granaten, meer dan een, milliard projectielen voor hand- vuurwapenen, 24.000 ton kleedingstuk- ken en 759 pantserwagens. Deze cyfers toonen aan, dat aan de voorbereiding aandacht wordt besteed. De soldaten, die ln het ryk stryden zonder hoop op ver sterkingen, zyn de afgelegensten, maar zy zyn ons het naast. Op 9 December begon de veldslag, die ons ëenige dagen voor was en de vyand te Benghasibracht. Wij liegen niet, zooals de Engel- sche huichelaars. Wij hebben met hardnekkigheid vaak met woede weer stand geboden, wy zullen steeds de waarheid spreken en elke vervalsching afwyzen. De gebeurtenissen van deze laatste maanden hebben onzen haat slechts verscherpt, hetgeen noodzake- lyk is. ENGELANDS LAATSTE BOLWERK. Het laatste Engelsche bolwerk op den Balkan was Griekenland en Griekenland wilde geen afstand doen van de Brit- sche garantie. Het was noodzakelyk dit onder de oogen te .zien en op, dat punt was de overeenstemming tusschen alle ver antwoordelijke militairen volkomen. De Ita- liaapsche soldaten in Albanië waren schit terend, zij schreven roemryke bladzijden van legendarische beteekenis, die op de geheele wereld indruk maakten. De reeksen verliezen zyn hier groot. Weldra komt de lente en daarmede het mooie weer. Ook de Engelsche verliezen zijn aanzienlyk. Het is bespottelyk te beweren, dat de En- gelschen 2.000 man verloren hadden. Sinds 11 November zyn de oorlogsgebeurtenissen tegen ons geweest. Het is altyd zoo ge weest. Rome verwoest Cartago en deed het van de wereldkaart verdwynen. De kracht, waarmede wy ons her stellen, Is ontzaggelyk. De laatste veld slag heeft slechts beteekenis. De over winning van de as Is volstrekt zeker. Engeland kan niet overwinnen. Wat er ook geschiedt, Italië cal tot aan het einde aan Duitschlands zyde marchee- ren. Dit bondgenootschap tusschen twee volken en twee revoluties Is be stemd om op deze eeuw zijn stempel te drukken. De samenwerking tusschen de belde ge wapende machten is gegrondvest op kame raadschap en hartelykheid. De Duitschers weten, dat Italië den druk van twee mil lioen soldaten en enorme lucht- en artille rie-strijdkrachten doorstaat. De houding van de Duitsche soldaten op Sicilië en in Libye is volstrekt volmaakt. Een sterk leger en een sterk volk waardig. DUITSCHE VERLIEZEN MINIMAAL. De strijdkracht van Duitschland is niet verminderd, maar vermeerderd. Zyn verliezen aan manschappen en materiaal zyn minimaal, in de eerste plaats ligt het bevel in de sterke handen van den Fiiher, die eerst gemeen soldaat was en naderhand aan zijn volk een hooge revolutionnaire vlucht wist te geven. In de tweede plaats is het Duitsche wapentuig oneindig supe rieur aan het Engelsche. Indien men in de derde plaats Oost Europa in vogelvlucht beschouwd dan.is het vrijwel geheel tegen Engeland. In de vierde plaats heeft in tegen stelling tot den oorlog van 19141918 het Engelsche blok in 't geheel geen beteeke nis. In de vyfde plaats is het moreel van de volken van de as superieur aan dat van de Engelschen. De as strydt voor de overwinning, Engeland om in het leven te blijven. Het is idioot, aldus Mussolini over een afzonderlijken vrede te spreken. Het is onmogelyk het moreel van het Italiaan- sche volk te verzwakken, ondanks al die bombardementen op steden. Ten zesde staat Engeland alleen en roept Amerika dringend te hulp, maar het is noodig, dat deze hulp zoodanig is, dat zy d^ macht van Duitschland overtreft. Ten zevende: wanneer Engeland versiagen is, is de oor log uit Ten Achtste heeft Italië een rol op het eerste plan. Zyn bewapening ver meerdert zich van dag tot dag, dank zij de off eis van zyn arbeiders. Ten negende is Italië er trotsch op, dat het gewaagd heeft zich met Groot Brittannië te meten. Volken worden groot indien zij moed heb ben. Ten tiende zouden de Engelsche legers om te kunnen overwinnen het vasteland moeten overweldigen, waaraan geen enkele Engelschman ook maar denkt. De leiding van de Vereenigde Staten van Arm.ika is gebaseerd op de leu gens van een aanval van de as op Amerika. Een inval in Amerika is een be\achelyke fantasie. In u heb ik tot het geheele Italiaan- sche volle willen spreken, dat volk, dat werkt. Het fascistische Italiaansche volk verdient de overwinning en zal haar behalen, want het draagt de offers, waarvoor het gesteld wordt, met voorbeeldige waardigheid. De over winning van Italië is vrede en recht vaardigheid. DE ENGELSCHEN IN BULGARIJE. Het Engelsche instituut te Sofia heeft, naar het D.N.B. meldt, zyn lezingen ge staakt en zyn Bulgaarsche personeel ont slagen. De Engelsche employé's van het instituut bereiden hun vertrek naar Istan- boel voor. Ook zyn enkele ambtenaren van het Engelsche gezantschap en verschillende familieleden van het Engelsche gezant schap reeds naar Istanboel vertrokken. Het scheepvaartverkeer in het Suez-kanaal. LIGT SINDS 5 FEBRUARI GEHEEL STIL Het te Cairo verschynende blad Al Ahram publiceert, naar het A.N.P. uit Bei roet meldt, byzonderheden over de schade welke het Duitsche luchtwapen in het Suezkanaal heeft aangericht. Hieruit büjkt, dat men er nog steeds niet in geslaagd is de aangerichte schade te herstellen. Oog getuigen, die uit Port Said in Cairo zyn aangekomen, deelen mede, dat sinds 5 Fe bruari het geheele scheepvaartverkeer door het Suezkanaal stil ligt. Sinds twee weken probeeren de Britsche autoriteiten tever geefs de twee gezonken schepen uit de vaargeul weg te halen. Bij de Japanscht soldaten éan het front In China De manschappen worden op bananen getracteerd (Foto Weltbild) BR1TSCH KOOPVAARDIJSCHIP MET AMERIKAANSCHE KENTEEKENS IN DEN GROND GEBOORD. „Op den Indischen Oceaan hebben Duit sche zeestrydkraehten den gewa-r*>"m Britschen koopvaarder Canadian Cruiser, groot 7.178 brt. tot zinken geo,<.wa. schip had als camouflage dé vlag der Ver. Staten geheschen en Amerikaansche 'merk- teekens op den scheepswand geschilderd zoo meldde Zaterdag het Duitsche le- gerbericht. In dit verband wordt van bevoegde zyde aan het D.N.B. medegedeeld: Dit voorval is een teeken des tyds. De camouflage heeft het schip niets gebaat De identiteit van het verkapte Britsche schip is vastgesteld en de Britsche koop vaardij werd een waardevol schip van ruim 7000 brt armer. De Canadian Cruiser be hoort volgens Lloyds register aan de Ca nadian National Steamship Company en hoort thuis in Halifax in Nieuw Schot land. Het schip is onder Britsche vlag ge registreerd. De interessante factor doet zich voor, dat Canada zich klaarblykelyk onder de vlag van de Ver. Staten veüiger voelt dan onder dc Britsche vlag. By gelegenheid van den ruilhandel der torpedobootjagera heeft de Amerikaansche regeering immers reeds voor vele maanden een hypotheek ge legd op de Britsche vloot. Engeland moest zich bereid verklaren om zyn vloot naar Amerika te sturen, zoodra de thuiswateren niet veilig meer zyn. Dit perspectief is zeker niet zonder effect op de denkwyze van de Canadeesche reeders geweest, die den gezagvoerder van him E'hip by wyze van voorzorg bevolen hebben van vlag te veranderen. Het incident toont dus, hoe de kansen van het moederland in de Britsche domi nions aan gene zijde van de zee worden beoordeeld. De verlaging van de leerlingen- schaal. Naar ons van bevoegde zyde wordt medegedeeld, zal de verlaging van de leerlingenscbaal geschieden voor alle vakken van onderwijs, waarvoor ook de verlaging van de salarissen van de reli gieuze leerkrachten wordt doorgevoerd. Wijziging in den bloemenhandel. Regeling van de exportprijzen. Ongeveer een week geleden is in den bloemenhandel een belangrijke wyzlging gekomen, doordat ook hier de maximum prijzen voor den export zyn ingevoerd. Dit heeft wel een byzondere werking gehad, daar vooral voor de rozen en anjers veel vraag bestond, waarvan de pryzen nu bin nen de perken werden gehouden. Voor de seringen wordt een goeden prys besteed, doch men meent in vakkringen, dat voor verschillende andere soorten de pryzen hooger zouden kunnen zyn. De export van bloemen naar Duitschland is momenteel van beteekenis, ook als gevolg van de om standigheid, dat voor dit kwartaal een ruim contingent beschikbaar is gesteld. Voor de tulpen is een uitzondering ge maakt, en hiervan kan helaas geen export plaats vinden. Toch zy'n de prijzen nog wel bevredigend, als gevolg van een goede vraag in het binnenland. De aanvoer van bloemen is in de laatste dagen flink toege nomen, vooral nu de vorst een einde heeft genomen. Elf Inzittenden verdronken. Zondagmorgen is met de autobus van de onderneming Gebr. van Gog te Cappelle aan den Usel, -die een uur- dienst onderhoudt tusschen Gouda en Rotterdam, een ernstig ongeluk ge beurd, dat elf dooden heeft geëischt. Door een defect aan de stuurinrich ting is de bos, die 9.45 uur van Gouda vertrekt, tusschen Moordrecht en Nieu- werkerk aan den IJsel van den dyk ge reden. De bus, waarin 23 personen za ten, stortte in den IJsel en kwam on der een daar gelegen schalt te liggen. De chauffeur heeft verklaard, dat het veroorzaakt is door een defect aan het stuur, waardoor de wagen juist in een bocht stuurloos werd en van den zeven meter hoogen dyk in den Hollandschen IJsel stortte. Het voertuig draaide een keer op zijn zyde geheel om en kwam zes meter onder water onder een schip op zyn wie len op den rivierbodem terecht. Twaalf inzittenden, die het dichtst by de portieren zaten, hebben zich uit de auto weten te redden. Onder hen was de chauf feur T. de Redelykheid, die een jongetje, dat naast hem zat, wist te redden. Van de geredden zyn er vijf gewond in het Van Iterson-ziekenhuis te Gouda opgenomen. Hoe het ongelok geschiedde. De plaats, waar het ongeluk geschiedde, is een bocht van den Schielandschen hooge- zeedyk binnen de gemeente Nieuwerkerk aan den LJsel. De dyk maakt daar ter plaatse een vry scherpe bocht en de bus is hier plotseling van den dyk afgereden. Diepe wielsporen in den wegberm en een kromgebogen ijzeren bermpaaltje zijn stille getuigen van het vreeselykc ongeluk. Uit de sporen blykt, dat de chauffeur ge probeerd heeft den wagen te remmen, het geen echter tengevolge van de snelheid en de steile helling van den dyk niet gelukte. Even verder maakt de dyk een bocht in tegenovergestelde richting, zoodat zich tusschen beide bochten een soort inham van de rivier bevindt. Hier lag, enkele me ters van den kant, een groot schip en juist naast dit vaartuig verdween de bus in het water. Door de snelheid is de bus onder water nog enkele meters doorga- Jhr. mr. D. J. de Geer in Nederland. EEN NADERE TOELICHTING. In aansluiting op de verklaring van jhr. de Geer aan „Het Vaderland" verneemt het A.N.P. van Duitsche zyde nog het volgende: De heer De Geer vertoeft sinds 5 Fe bruari in Den Haag. Te voren had hy tien dagen in Lissabon vertoefd. Hij had het plan vandaar naar Nederlandsch-Indië of naar de Vereenigde-Staten door te rei2ea. Nadat hy echter te Lissabon den werke- lyken toestand op het vasteland en in Ne derland had leere kennen, besloot hy naar Nederland terug te keeren om daar n ruste te gaan leven. Hy kreeg by de Duitsche vertegenwoordiging in Lissabon spoedig vergunning voor de reis, zonder dat hem vrijheidsbeperkingen zyn opge legd. De Engelsche propaganda heeft het voorgesteld, alsof de heer De Geer zich aan een officieele opdracht zou hebben onttrokken en heeft hem van desertie be schuldigd. Van een dergeiyke opdracht was geen, sprake. Slechts heeft jhr. De Geer in Engeland by het voorbereiden an zyn reis het plan geuit naar Nederlandsch-Indië te gaan. Van Duitsche zyde is tot nu toe over het geval gezwegen, omdat jhr. "De Geer den wensch geuit had als ambteloos bur ger buiten den politieken strijd te blyven. Nu de Engelsche propaganda echter be weerd heeft geheel in tegenstelling tot de vroegere beschuldiging van desertie dat hy in Stuttgart in gevangenschap zou vertoeven, wil men van Duitsche zyde deze propaganda aan de kaak stellen. United Press berichtte dezer dagen uit Londen, dat de heer De Geer in Lissabon door Duitschers zou zyn ontvoerd en als gevangene in een vliegtuig naar Duitsch land zou zyn gevoerd. De Daily Mirror wist te vertellen, dat de Duitschers den heer De Geer met bedreigingen zouden hebben willen pressen inlichtingen te geven en hem, toen hy dit weigerde, in Stuttgart in de gevangenis zouden hebben geworpen. Deze berichten zyn, raar uit de ver klaring van den her De Ger en uit zyn verbiyf te 's-Gravenhage blykt, ofwe' moedwillig gelogen ofwel berusten op een volslagen gebrek aan informaties omtrent hetgeen zich op het continent afspeelt gepaard aan verregaande lichtvaardigheid. slipt, zoodat de wagen juist onder het schip terecht kwam. Voorbygangers die het ongeluk hebben zien gebeuren, stelden direct reddingspogingen in het werk. Leden van de E.H.B.O. en het Roode Kruis uit Nieuwerkerk en Moordrecht waren spoedig ter plaatse. De twaalf inzittenden die zich konden redden, werden in Nieuwerkerk liefdevol verzorgd. Enkelen konden, na van droge kleeren te zyn voorzien, naar hun woning terugkeeren, anderen echter moes ten in het gemeenteziekenhuis te Gouda worden opgenomen. Van alle kanten kwam hulp opdagen. Het duurde niet lang, of het dreggen had tot resultaat, dat acht lyken werden op gehaald. Zy werden per auto naar de gym nastiekzaal in Nieuwerkerk gebracht, waar de gemeente-geneeskundige, iyk- schouwing verrichtte. In tusschen had men met lange stokken getracht de ligging van de bus te vin den en het bleek, dat de wagen maar dan vyf meter diep lag. Men kon dus geen ber gingspogingen in het werk stellen, maar moest wachten, tot een dryvende bok en een duiker zouden komen. De Rotterdam- sche rivierpolitie was terstond van de ramp in kennis gesteld en trachtte tele fonisch enkele Rotterdamsche duikers te bereiken. Van hen was ongelukkigerwyze niemand thuis, waarna aan de firma Van der Tak's bergingsbedrijf opdracht gege ven werd, zoo spoedig mogeiyk voor een bok en een duiker te zorgen. De bok werd uit Lekkerkerk gerequire^rd, terwijl de duiker per sleepboot uit Dordrecht moest komen. Het duurde tot vier uur, eer de bok arriveerde en een half uur later kwam een sleepbootje met een duiker. Nadat de noodige maatregelen getroffen waren, werd om vyf uur met het duiken een aan vang gemaakt. Om zeven uur is de autobus met behulp van den dryvenden bok opgehaald en op den dyk gezet In het voertuig werden de lyken van drie personen gevonden, zoodat het ongeluk in totaal elf dooden geëischt heeft. De namen van de slachtoffers zyn: juffrouw G. v. d. Heuvel, wed. Kerper- Verburg, mevr. Van Loon-Tuinenburg, de heer en mevr. L. Kerver, allen uit Moor drecht, mevr. Peterson en haar dochter en mevrouw De Haan-van Vliet allen uit Rotterdam, de 61-jarige heer Maree en zyn 69-jarige echtgenoote mevrouw D. Maree- Maters uit Gouda, de heer Nlbbeling uit Zevenhuizen. NIEUWE PETR0LEUMB0NNEN. Na 31 Maart geen petroleum meer voor verlichting. De secretaris-generaal van het depar- ement van handel, nyverheid en scheep vaart maakt bekend, dat gedurende het tydvak van Maandag 24 Februari tot en met Maandag .31 Maart a.s. de met pe riode „E" gemerkte petroleumzegel recht geeft op het koopen van twee liter petro leum. De aandacht wordt er op gevestigd, dat na 31 Maart a.s. geen petroleum meer voer' verlichtingsdoeleinden beschikbaar zal worden gesteld, zoodat de met periode „K" gemerkte zegels komen te vervallen. Voorts geeft gedurende het tydvak van Maandag 24 Februari tot en met Zondag 20 April a.s. de met periode „9" gemerkte petroleumzegel recht op het koopen van twee liter petroleum voor kookdoeleinden. VRIJWILLIGERS VOOR DEN ARBEIDSDIENST. Zy, die in aanmerking wenschen te ko men voor de vrijwillige dienstneming by den op te richten Nederlandschen Arbeids dienst, moeten een bewijs van goed gedrag overleggen. De secretaris-generaal van het de partement van Binnenlandsche Zaken meent, dat het algemeen belang vor dert, de verlangde bewyzen kosteloos te verstrekken. Hoewel vele leges- verordeningen reeds bepalingen zullen bevatten, op grond waarvan vrystel- ling zou kunnen worden verleend, zal ten einde de noodige uniformiteit te bevorderen, by besluit de vrystelling van leges ter zake van bewyzen als hier bedoeld worden bepaald. Aangezien het ©enigen tyd zal vorderen, alvorens dit besluit kan worden afgekon digd, ligt het in de bedoeling, daaraan terugwerkende -kracht te verleenen tot 15 Februari 1941 en daarbij de mogelykheid van terugvordering van ten onrechte be taalde bedragen te openen. In verband hiermede is het wellicht mogelyk de bedoelde bewijzen thans reeds zonder heffing van leges te doen afgeven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1