Provinciale Zeeuwsche Courant D F] 411 Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant Groote activiteit der luchtmachten. Zware aanvallen op Engeland en Malta. De inspecties voor de prijsbeheersching. Britsche vliegtuigen bij Vlissingen neer geschoten. Oplaag 16.100 ex Britsche bommen op Nederland. Vijftien dooden bij Engelsche lucht aanvallen. ,84ste JAARGANG NUMMER jtfAANDAG 17 FEBRUARI 1941 waarin opgenomen de Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS: 19 cent per week of f 2.42 per kwerteel Franco per post f 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1.50, iedere regel meer 30 cent Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1 5 regels f 0.52, iedere regel meer 10 ct (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) Dit nummer bestaat uit twee bladen. A A N GESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PÜBLICITEITSW AARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE N E D E R L A N D S C H E DAGBLADPERS" In het afgeloopen weekeind zijn de luchtmachten van beide strijdende par tijen buitengewoon actief geweest. Naar de Engelsche berichtendienst meldt, is de Duitsche activiteit in de lucht boven Engeland in den nacht van Zaterdag op Zondag heviger geweest dan anders in <jen laatsten tijd. Het Engelsche ministerie van luchtvaart en het ministerie voor binnenlandsche vei ligheid maakten bekend, dat uit vele dee- len van het land melding gemaakt is van vjjandelijke actie in de lucht. Er zijn voor namelijk bommen gevallen in het noorden en oosten van Engeland, alsmede in de buurt van Londen en het noordwesten van Schotland. Het D.N.B. meldt over deze aanvallen, dat duikbommenwerpers Zaterdag In de avonduren aanvallen ondernamen op eenige oorlogs- en koopvaardijschepen aan de Britsche oostkust. - Twee koopvaardijsche pen van tezamen 8000 b.r.t. kregen eenige zware voltreffers en gingen binnen zeer korten tijd verloren. Een schip van 4000 b.r.t. werd in brand geschoten. Een lichte kruiser, die de koopvaardijschepen moest beschermen, werd eveneens aahgevallen, kreeg een treffer midscheeps en geraakte in brand. Zaterdagnacht hebben Duitsche gevechts vliegtuigen, naar het D.N.B. verneemt, de havenwerken en andere belangrijke mili taire doelen van een stad aan de westkust van Noord-Engeland met succes aangeval len. In totaal werden elf vliegtuigen tusschen Kingslgn asm de Baai the Wash en de Theems met bommen bestookt. Op de Vliegvelden Cambridge ontstonden groote branden, waardoor een munitieopslagplaats in brand vloog. Er ontstond een aantal ontploffingen, die door het aanvallende vliegtuig nog waargenomen konden wor den, nadat het reeds op de thuisvlucht was. Op het vliegveld Debden werden eveneens ontploffingen veroorzaakt. Waar genomen kon worden, dat een vliegtuig vernield werd. Op het vliegveld Middenhall werden groote branden veroorzaakt, die nog van de kust uit gezien konden worden. Het vuur breidde zich, nadat de bommen geworpen waren, uit en tastte ook de on derkomens aan. Twee vliegtuigen gingen in de vlammen op. Op alle aangevallen vliegvelden werden de vliegterreinen be schadigd. Van de Duitsche gevechtsvliegtuigen, die in den loop van Zondag over het Britsche kustgebied gevlogen hebben, heeft er een een schip gezien en wel een koopvaardij schip van ongeveer 6000 b.r.t. Dit schip werd aangevallen en kreeg een treffer midscheeps. De andere vliegtuigen vlogen daarom gedeeltelijk naar de havens, waar zij de dok- en kade-installatie in verschei dene havens doeltreffend met bommen be stookten. In de haven van Great Yarmouth liggende schepen werden met de boordwa- pens beschoten. NACHTELIJKE OP MALTA. AANVALLEN Het D.N.B. meldt uit Stokholm In Londen werd officieel medegedeeld, dat Za terdagnacht een reeks luchtaanvallen op Malta zijn ondernomen, waarbij talrijke bommen geworpen zijn. Daarbij is schade berokkend aan „regeeringsbezit" en aan gebouwen. Het D.N.B. meldt verder dat gistermor gen drie Engelsche jachtvliegtuigen van het type Hurricane boven Malta zijn neer geschoten. Alle Duitsche toestellen keer den op hun steunpunten terug. Ook zijn de Britsche troepenconcentra ties van Bei el Agheila in Noord-Afrika gisternacht opnieuw door een sterke groep Duitsche gevechtsvliegtuigen aangevallen. De bommen troffen doel. Er werden zware branden veroorzaakt in tenten en aan voertuigen. ENGELSCHE AANVAL OP KANAALKUST EN OP DUITSCHLAND. De Royal Air Force deed Zaterdagnacht een poging tot een aanval op de door Duitschland bezette Kanaalkust. Het D.N.B. verneemt hieromtrent van bevoeg de zijde Van 15 Februari om zalf zeven 's avonds tot 16 Februari 2 uur 's nachts hebben in totaal 23 Engelsche 'vliegtuigen getracht het gebied tusschen Heyst (België) en Boulogne te bereiken. Tien van deze toe stellen vlogen boven zee langs de kust, twaalf vlogen naar het gebied Antwerpen- Hasselt-Ieperen. Een machine vloog over de monding van de Somme tot aan Amens het bezette gebied binnen. In totaal werden bg Boulogne tachtig brisant- en brandbom men uitgeworpen. In woonwijken ter plaat se ontstonden tien branden in huizen. En kele Franschen werden gedood. Er ont stond geen schade aan militaire of oorlogs- economische werken. By Brest poogden Zaterdag tusschen half zeven en elf 's avonds drie Engelsche vlieg tuigen zonder bommen uit te werpen boven het land te komen. Twee ervan werden nog boven zee neergeschoten. Zondagmiddag is ten westen van de monding van de Somme een Britsche bom menwerper van het type Bristol-Blenheim neergeschoten. Het stortte brandend met een groote rookpluim in zee. In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft de R.A.F. naar het D.N.B. verneemt, met sterke krachten West-Duitschland binnengevlogen en op verscheidene plaat sen brisant- en brandbommen geworpen. Er werden uitsluitend woonhuizen bescha digd, bovendien werden een kerk en een ziekenhuis getroffen. Militaire of voor de oorlogvoering belangrijke doelen werden niet aangevallen. Verscheidene personen, onder wie eenige vrouwen, werden gewond. Op den avond van 15 Februari zgn twee Engelsche vliegtuigen van het type Bris tol-Beaufort neergeschoten. Achteraf blgkt, dat in den nacht van 14 op 15 Februari een Britsche Lockhead-machine is neerge haald. De bedrijvigheid aan het Grleksche front. De Grieken worden in kun opmarsch mar Valona doeltreffend door de Italia nen gestuit. Sinds de opmarsch van Port-Edda langs de kust hebben de Grieken niet verder kunnen doordringen dan 10 k.m. ten Noorden van Himara (Chimara) de be doeling was met de tweede Grieksche colonne die bij Tepelena opereerde gelijk tijdig op te trekken naar Valona. De Ita~ lianen hebben thans het omliggende we gennet rondom Valona vast in handen. Tepelena is voor de Grieken een strui kelblok gewordende Italiaansche artil leriestellingen bestoken gedurig kampe- meuten,troepen en wagens van den vijand. Op het kaartje, dat het voornaamste front in Albanië weergeeft zijn de aan valsrichtingen der Grieken aangegeven met zwarte pijltje-:, bij de kust zijn zij iets verder doorgedrongen dan het pijltje aan geefttot onder Logartipas, bij Terbasi en in de omeving van Tepelena worden ver bitterde gevechten geleverd Dertig Belgische schoolkinderen verdronken. Op het Albert kanaal naby Hasselt (Bel gië') zgn by een scheepsongeluk 30 school kinderen om het leven gekomen. Naby Godsheide wilden 35 kinderen zich op een vlot naar den anderen oever laten overzet ten. Toen een golf over het vlot spoelde, drongen alle kinderen naar één kant, waar door het vlot omsloeg en alle kinderen in het water vielen. Niettegenstaande met be hulp van politie en brandweer onmiddellgk reddingspogingen in het werk gesteld wer den, konden slechts 5 kinderen levend ge borgen worden. Van de 30 kinderen, die verdronken zgn, heeft men tot dusvèr slechts drie lgken geborgen. Engelsche blokkade tegen Roemenië. Naar Associated Press uit Londen meldt, heeft het Britsche ministerie voor de blokkade Roemenië geplaatst op de lgst van landen, op welke de contrabandeoorlog en de bepalingen ten aanzien vanden handel met vijandelijke landen van toepas sing zgn. Het Amerikaansche agentschap meldt voorts, dat volgens een mededeeling van de Englsche regeering Roemenië wordt beschouwd als een gebied, dat onder vg- andeiyke bezetting staat. Engelsch consulaatpersoneel uit Roemenië vertrokken. Het Turksche s.s. „Ismir" heeft Zater dagmiddag de haven van Constantza ver laten en naar Istanboel koers gezet. Aan boord van het schip bevinden zich de leden van het Britsche gezantschap te Boekarest, van de Engelsche consulaten en van de En gelsche kolonie, alsmede eenige Nederlan ders en Belgen, waaronder de voormalige Belgische gezant te Boekarest. Met een Duitsch convooi op zee. Passeerende mijnenvegers geven de vaartuigen het vlagge- signaal .Behouden thuisreis" (Foto Woltbild) Reeds verschillende belangrijke straffen uitgedeeld. De onlangs ingestelde inspecties voor de prgsbeheersching zgn nu met hun contröle begonnen. In nauwe samenwerking met de verschillende opsporingsorganen worden vooral diegenen gecontroleerd, die ondanks de herhaalde waarschuwingen door middel van pers en radio, voortgaan de prijsvoor- schriften te overtreden. In tal van plaatsen in den lande moesten in de laatste dagen aan firma's en personen, die de prgsvoor- schriften niet in acht hadden genomen, door de inspecteurs voor de prgsbe heersching belangrijke geldstraffen en andere in artikel 7 van het prgsbeheer- schingsbesluit genoemde straffen,-wor den opgelegd, w.o. een schoenenwin kel wegens te hooge prijzen voor schoenen een boete van 1500. Een winkelier in heerenmode-artikelen wegens te hooge prijzen voor overhemden een boete van 1000,verbeurdverkla ring der in beslag genomen goederen en openbaar making van de tuchtbeschikking. Een winkelier in manufacturen wegens te hooge prgzen voor stoffen een boete van 1000.en verbeurdverklaring van meer daft 200 coupons wollen en andere stoffen ter waarde van ongeveer 3000, welke in beslag werden genomen. Een winkelier in manufacturen wegens te hooge prgzen voor stoffen een boete van 1000,sluiting en stillegging der zaak voor tien dagen en openbaarmaking van de tuchtbeschikking. Een handelaar in leder en fournituren wegens te* hooge lederprijzen 500 boete. Een houtfabrikant wegens overtreding van de prijzenbeschikking brandhout no. 1 een boete van 400. Een winkelier wegens te hooge prgzen voor blikjes sardines 350.boete en verbeurdverklaring van de in beslag ge nomen blikjes sardines. Een winkelier wegens te hooge pry zen voor blikjes sardines en koffie-surrogaat een boete van 350, Voorts hebben de inspecteurs voor de prgsbeheersching in verschillende gevallen strafvervolgingen bg de officieren van jus titie ingeleid. Het onderzoek naar overtredingen wordt stelselmatig voortgezet. DE AANMELDINGSPLICHT DER JODEN. 10 Januari j.l. verscheen een verordening van den rijkscommissaris over de aanmel dingsplicht van personen, die geheel of ge- deeltelgk van Joodschen bloede zgn. De be- teekenis van deze verordening heeft, of schoon zy absoluut duidelgk is, allerlei vra gen doen rgzen. Er wordt daarom nogmaals op het volgende gewezen Volgens art 2 der verordening wordt als geheel of gedeeltelgk van Joodschen bloede beschouwd, iemand, die ook maar van één vol-joodschen grootvader of vol-joodschen grootmoeder afstamt. Als voljoodsch geldt een grootouder zonder meer, wanneer deze lid is of geweest is van een joodsche ge meente. Aanmelden moet zich dus ieder, die ook slechts één joodschen grootouder gehad heeft. Zijn geen van de vier grootouders ooit lid geweest van een joodsche gemeente, dan kan er desalniettemin toch een aan meldingsplicht bestaan, nameiyk dan, wan neer één dezer grootouders naar het ras voljoodsch was, d.w.z. wanneer diens beide ouders joden waren. Het lid zgn van een joodsche godsdienstige gemeenschap is als zoodanig dus niet van belang, maar alleen als bewysmiddel voor het ras. Aangezien het verzuimen van de aanmel dingsplicht strafbaar is, kan ieder slechts dringend aangeraden worden, bovenstaande in acht te nemen. Het D.N.B. meldt uit Berlijn: Een Britsch jachtvliegtuig vloog Za terdagmiddag in scheervlucht boven de eilanden aan de monding van de Schelde. Duitsche jagers achtervolgden het toestel en schoten de Hurricane in de buurt van Vlissingen omlaag. Kort nadat dit toestel was neergeschoten, verscheen een tweede vyandelijke ma-, chine van hetzelfde type boven de Westen-Schelde. Het werd evenals het. eerste door Duitsche jagers neerge schoten. Daarmede verloren de Brit ten op een dag drie vliegtuigen aan de monding van de Schelde, daar in de ochtenduren, eveneens een gevechts vliegtuig was, neergehaald. Behalve deze vliegtuigen, is er, naar het D.N.B. verneemt, nog een ander vjjandeLjjk toestel van het type Hand- ley Page aan de Nederlandsche kust door luchtdoelartillerie neergehaald. Daarmede werden vier vgandelijke vliegtuigen neergeschoten, terwijl bo ven dien nog minstens twee machines op den beganen grond vernield wer den, g. MOGELIJKHEID TOT VORMING VAN DOELCORPORATIES. BESLUIT AFGEKONDIGD. In het Verordeningenblad komt voor een besluit van den secretaris-generaal van het departement van binnenlandsche zaken in zake de uitbreiding van de in de artike len 129 tot en met 146 van de Gemeentewet geregelde mogelgkheid tot vorming van doelcorporaties. Dit besluit luidt als volgt 7 O^Regeiingen ter gemeenschappelijke behar tiging van belangen kunnen door de gemeenten mede met andere publiekrechtelijke lichamen alsook met stichtingen, vereenigingen, maat schappijen en natuurlijke personen, worden ge troffen. (2) Binnen de grenzen hunner bevoegdheid kunnen mede de burgemeesters voor de gemeen ten dergelijke regelingen treffen en wel zoowel met de burgemeesters van andere gemeenten alsook met andere publiekrechtelijke lichamen, met stichtingen, vereenigingen, maatschappijen en natuurlijke personen. <3) De artikelen 129, leden 2 en 3. 130 tot en met 137 van de Gemeentewet, vinden overeen komstige toepassing. (^^Onverminderd het bepaalde in de artikelen 138 tot en met 145 en 146 van de Gemeentewet kan de secretaris-generaal van het departement van binnenlandsche zaken in het algemeen be lang bepalen, dat gemeenten, hetzij onderling, hetzij met andere publiekrechtelijke lichamen, met overeenkomstige toepassing van het bepaal de in artikel 1, leden 2 en 3, van dit besluit regelingen ter gemeenschappelijke behartiging van belangen treffen of bestaande regelingen wijzigen. Hij kan de ter zake noodige aanwijzin gen geven. (2) Indien binnen een door den secretaris generaal gestelden tijd de regeling of de wijzi ging der regeling niet tot stand is gekomen, treft hij, den Radd van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, gehoord, de noodige voor zieningen. Artikel 8. In de gevallen, bedoeld in artikel 1, leden 1 en 2, en in de gevallen, bedoeld in artikel 2, voor zoover het bij deze laatste gaat om samen werking tusschen gemeenten en andere publiek rechtelijke lichamen of tusschen burgemeesters onderling, treedt de secretaris-generaal van het departement van binnenlandsche zaken in plaats van Ged. Staten als toezichthoudend orgaan op. Artikel 4. De ter zake van dit besluit noodige uitvoe ringsbepalingen worden door den secretaris generaal van het departement van binnenland sche zaken uitgevaardigd. Zij worden in de Ne derlandsche Staatscourant bekend gemaakt. Het D.N.B. meldt uit Berlin S Engelsclie bombardementsvliegtui gen hebben in den nacht van 15 op 16 Februari op verscheiden plaatsen in het bezette Nederlandsche gebied bri santbommen geworpen. Daarbij werd te 'Rotterdam een huis volkomen ver** nield, terwjji een ander ernstig bescha digd werd. Een aantal Nederlanders werd gedood, onder wie een vrouw en twee kinderen. Voorts werden ver scheiden burgers gewond, onder wie drie vrouwen en zeven kinderen. Volgens tot dusver ontvangen be richten werd geen enkel militair doel of voor de oorlogvoering belangrijk doel getroffen. (Zie ook Laatste Berichten)?» GROOT AANTAL STEDEN EN DORPEN AANGEVALLEN. Twaalf personen zwaar gewond. Het A.N.P. meldt T Het Engelsche Inchtwapen Is In den nacht van Vrijdag op Zaterdag bijzonder actief geweest in het Nederlandsche lucht gebied en heeft een groot aantal steden en dorpen met bommen aangevallen. Vooral verschillende plaatsen in het oosten des lands hebben van de Britsche bommen te lijden gehad. In het bijzonder zijn woon wijken door de aanvallen geteisterd. Zes huizen zijn geheel vernield, twintig zwaar beschadigd, ongeveer vierhonderd woonhui zen zijn licht beschadigd en een groot aan tal woningen moest worden ontruimd. Ook is een klooster beschadigd. Een waterlei ding is gedeeltelijk vernield. In een plaats is ook de gasleiding beschadigd. Ook is schade aan verschillende kleine binnensche pen toegebracht. Voor het overige is de glasschade zeer groot. Verontwaardiging heeft het feit gewekt, dat ergens mltrail- leurvuur benedenwaarts is afgegeven, waardoor verschillende woningen zijn ge troffen. Het valt na het bovenstaande niet te ver wonderen, dat talrgke slachtoffers zjjn ge vallen. In totaal zjjn er vijftien dooden, onder wie vier vrouwen en drie kinderen, twaalf zwaar gewonden, onder wie zes vrouwen en vijf én twintig licht gewonden waaronder verschillende kinderen. 144 dooden bij bombardement van Genua. Uit Rome meldt het D.N.B. Volgens een officieel communiqué zgn bg het recente bombardement van Genua door Engelsche oorlogsschepen 144 menschen om het leven gekomen en 272 gekwetst.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1