Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingschë, Goesche en Breskensche Courant SPANNING IN HET VERRE OOSTEN. Bezorgdheid over de ontwikkeling der Japansch-Amerikaansche betrekkingen. Die GRIEP-aanval wordt gestuit! AKKER'S Abdijsiroop Personeel der voor malige Nederlandsche weermacht. BEZOLDIGING EN VERZORGING. Het brandstoffen- gebrek ten plattelande. Werkloosheids- subsidiefonds en belastingherziening. waarin opgenomen de 184ste JAARGANG NUMMER 40 ZATERDAG 15 FEBRUARI 1941 Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS; 19 cent per week of f 2.42 per kwartaal Franco per post f 2.63 per kwartaal» Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1.50, Iedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1 - 5 regels f 0.52, Iedere regel meer 10 ct. (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) Dit nummer bestaat uit vier bladen NGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITE1TSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREEN1GING „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS Nederlandsche schepen teruggeroepen. Volgens berichten nit Manilla (Phi- lippijnen) heeft de Nederlandsche con sul aldaar op aanwtjzingen uit Ba tavia twee Nederlandsche schepen, die zich op weg bevonden naar Hong kong, resp. Japan, het bevel gegeven onmiddellijk naar Manilla terug te keeren. De Hotsji Sjimboen meldt naar aanlei ding hiervan uit Batavia, dat de motieven voor dit bevel van den consul in Manilla niet duidelijk vast te stellen zijn. Bij ge ruchte verluidt echter, dat de naar Londen uitgeweken Nederlandsche regeering be sloten heeft alle Nederlandsche schepen uit de havens van bepaalde staten terug te trekken. Verklaring van maarschalk Brook Poham. Volgens een mededeeling van het agent schap Domei uit Sydney, heeft de com mandant van de Engelsche strijdkrachten in het Verre Oosten, maarschalkBrook Poham bij zijn aankomst uit Singapore te Port Darwin (Australië) verklaard, op een vraag over een eventueelen aanval op Singapore van de landzijde, dat Ne- derlandsch Indië en het Verre Oosten voor treffelijk op alle mogelijkheden zijn voor bereid. De Japansch-Amerikaansche betrekkingen. De nieuwe Japansche ambassadeur in de Ver. Staten Nomoera, heeft bij de overhandiging van zijn geloofs- v brieven aan president Roosevelt in de daarbij gebruikelijke toespraak o.a. verklaard, dat de recente ontwikke ling in de Japansch-Amerikaansche be trekkingen aan beide zijden van den Oceaan groote bezorgdheid teweeg gebracht hebben. Meer dan ooit ib het thans noodig beter begrip voor de wederzij dsche positie aan den dag te leggen om de belangen en de welvaart van de beide naties te verzekeren en daardoor den vrede in den Stillen Oceaan te bewaren. Hfl, Nomoera is besloten, naar hij zeide, voor deze doel stellingen alles te doen wat in zijn vermogen is. Roosevelt bevestigde in zijn antwoord, dat er in zeker opzicht een ontwikkeling in de betrekkingen tusschen de Vereenigde Staten en Japan is, die bezorgdheid ver oorzaakt. Hem is de verzekering van den ambassadeur welkom, dat deze besloten is al het mogelijke voor het ontstaan van een betere verstandhouding te doen, EEN HOPELOOZE TAAK, Het Japansche blad Kokoemin Sjimboen noemt de taak van den nieuwen Japan- schen ambassadeur te Washington, ad miraal Nomoera, hopeloos. Reeds bg het vertrek, zoo schrijft het blad, zgn de betrekkingen tusschen de Vereenigde Staten en Japan zoo slecht geworden, dat het zenden van een am bassadeur beter achterwege had kunnen blijven. Het is duidelijk, dat zijn positie uiterst moeilik is. Thans is het te laat om de Vereenigde Staten nog een keer tot bezinning op te wekken, want men is in Washington reeds te ver gegaan. De betrekkingen tusschen belde lan den staan nu op het punt verbroken te worden. De Amerikaansche steun punten op Hawaii, de Philippijnen en ■andere plaatsen in den Stillen Oceaan worden dagelijks versterkt, terwijl ook de Pacific vloot voortdurend verbe terd wordt. Kortom, zoo schrijft het blad, alles schijnt op een naderen van een oorlogstoestand te wijzen. Der halve moet Japan volkomen voorbe reid en vastbesloten zijn, DE BRITSCHE LUCHTSTRIJD KRACHTEN TE SINGAPORE VERSTERKT. Volgens een bericht van de Asahi Sjim boen zijn de Britsche luchtstrijdkrachten te Singapore onlangs aanzienlijk versterkt. De Japansche correspondent acht het bui tengewoon kenmerkend, dat tegelijkertijd wijziging is gebracht in de verdeeling der luchtstrijdkrachten in Achter-Indië, doordat een eskader bommenwerpers van Singapore is verplaatst naar de Noordgrens van Malakla, ALARMEERENDE BERICHTEN IN DE NEW YORKSCHE PERS. S.P.T. meldt uit New York: Onder sensationeele koppen publiceeren de New Yorksche avondbladen van Don derdag alarmeerende berichten over den toestand in het Verre Oosten en voorspel len, dat in de naaste toekomst met een conflict tusschen Engeland en Japan reke ning moet worden gehouden. Amerikaansche vrouwen en kinderen op de Philippijnen moeten zoo spoedig mogelijk naar de Vereenigde Staten te- rugkeeren, volgens een der berichten. Het ministerie van buitenlandsche za ken heeft verklaard bevel tot dezen maatregel gegeven te hebben. JAPAN EN DE SOVJET-UNIE. De Japansche minister van buitenland sche zaken, Matsoeoka, heeft in de be grotingscommissie van het Lagerhuis ge wezen op den gunstigen keer in de ver houding tusschen Japan en de Sovjet- Unie en verklaard, dat hij de gelegenheid zou aangrijpen om de betrekkingen tus schen beide landen te regelen. Met erken telijkheid maakte de minister gewag van den door de Sovjet-Unie ondernomen stap om de onderhandelingen met Japan voor het sluiten van een handelsverdrag te her vatten, hoewel hg het resultaat van deze onderhandelingen weigerde te voorspellen. Britsche vliegtuigen boyen West-Dultschland. fe den afgeloopen nacht, aldus ver neemt het D.N.B.," zijn sterke afdeelingen Britsche vliegtuigen boven West Duitsch- lawd verschenen. De pogingen tot het aan vallen van militaire doelen of objecten, die voor de oorlogsindustrie van beteeke- nis zijn, werden door het krachtige afweer- vuur verijdeld. Door lukraak werpen van zgn bommen kon de vijand slechts eenlge woonhuizen beschadigen en hier en daar een brand veroorzaken, die snel gebluscht werd. Schade van militaire of economi sche bcteekenis is nergens aangericht. Wel echter zgn er weer verscheidene burgers omgekomen en eenige gewond. Wie kennis maakt met HET LIED DER DUISTERNIS dat de blinde schrijfster Alice Bretz gezongen heeft in haar prachtigen romein, zal er een bemoedigenden toon in beluisteren en er den weg door kunnen vinden om ook een onafwendbaarleedtoteenbronvan vreugde en geluk te herscheppen. Vraagt Uwen boekhandel. De besprekingen tusschen Pétain en Franco. Uit Vichy meldt het D.N.B. Na den terugkeer van maarschalk Pétaim. en ad miraal Darlan uit Montpellier verkrijgt men in welingelichte Fransche kringen eenige gegevens over den inhoud en de draagwijdte der besprekingen met den Caudillo. Zoo wijst men er op, dat het on derhoud van algemeenen aard geweest is, dat geen bepaald afzonderlgk vraagstuk behandeld is en dat geen nauw omschre ven beslissingen genomen zijn. Admiraal Darlan en de Spaansche minister van bui tenlandsche zaken, Serrano Suner, hebben een algemeene bespreking gehouden met inachtneming van den tegenwoordigen oorlogstoestand' en van de opbouwplamnen in Europa. In bevoegde kringen wordt gezegd, dat Duitschland en Italië van den inhoud der besprekingen in kennis gesteld ztjn. Griekenland roept reservisten op. De „Politika" meldt uit Saloniki, dat het Griekqphe ministerie van luchtvaart tegen 20 Februari alle reservisten van de lichtin gen 1933 en 1935, electriciens van de lich tingen 1930, 1932, 1933, 1935, 1936, 1937 en typografen, schilders en metselaars van de lichting 1938 heeft opgeroepen. Het mi nisterie van marine heeft alle reservisten uit Attica en Boeotië van de lichting 1936 en de ziekenverplegers uit het geheele land van de lichtingen 1930 tot 1940 opgeroe pen. Zij moesten zich binnen 12 uur melden. HOUDT UW VOLK IN STAND; STEUNT HET GROOTE GEZIN. WINTERHULP VAN ALLEN VOOR ALLEN Duizenden hebben reeds vroeger de ver rassende werking van Akker's Abdijsiroop bij griep-aanvallen ondervonden. Door haar hoest-stillende werking, haar ziektekiem- doodende eigenschappen, haar gunstigen invloed op de borst, keel en ademhalings organen is de bekende, vanouds geprezen het beproefde hoest-geneesmiddel INKOMSTENBELASTING EN LOONBELASTING. HET ONTHEFFINGSBESLUIT. De Staatscourant van gisteren bevatte het reeds aangekondigde besluit van den secretaris-generaal van het departement van financiën tot uitvoering van het be sluit op de loonbelasting. De eerste drie artikelen van dit besluit luiden als volgt-: Artikel 1. Aan dengene, die in de belastingen naar het Inkomen over het belasting jaar 1940/41 Is aangeslagen uitsluitend ter zake van opbrengst van in dienst betrekking verrichten arbeid en vóór 1 Mei 1941 inkomsten geniet, welke aan de loonbelasting zjjn onderworpen, wordt op zgn verzoek een ontheffing van zjjn aanslag verleend over vier maanden. Artikel 2. Aan dengene, die in de belastingen naar het inkomen over het belastingjaar 1940/41 is aangeslagen mede ter zake van op brengst van in dienstbetrekking verrichten arbeid en vóór 1 Mei 1941 inkomsten'geniet, welke aan de loonbelasting zgn onderwor pen, wordt op zijn verzoek een ontheffing op zijn aanslag verleend ten bedrage van de belasting over vier maanden, welke verschuldigd zou zijn geweest, indien hij uitsluitend opbrengst van in dienstbetrek king verrichten arbeid had genoten. De aldus berekende ontheffing mag echter niet het bedrag van een ontheffing van zjjn aanslag over vier maanden overtreffen. Artikel 3. Indien wegens een feit, dat zich vóór 1 Januari 1941 heeft voorgedaan, ingevolge artikel 95 der wet op de inkomstenbelas ting 1914 ontheffing wordt verleend, wordt de ontheffing ingevolge de vorige artike len berekend over de opbrengst van in dienstbetrekking verrichten arbeid, welke in het overgebleven belastbaar inkomen, bedoeld in het tweede lid van het genoem de artikel, is begrepen. In afwachting van de totstandko ming van de in artikel 1 van het be sluit op de loonbelasting 1940 bedoel de enkele inkomstenbelasting wordt terzake van feiten, welke zich na 31 December 1940" voordoen, geen onthef fing ingevolge hoofdstuk 13 der wet op de inkomstenbelasting 1914 verleend. HEERLEN MOET 100.000 BOETE BETALEN. Van bevoegde zg'de vernemen wij, dat de Duitsche instanties zich ge noodzaakt hebben gezien de gemeen te Heerlen een geldboete van 100.000 op te leggen. Deze strafmaatregel vindt zgn motiveering in het ongedici- plineerde gedrag, in de overtredingen door bepaalde kringen der bevolking, alsmede in de anti-Duitsche provocaties die zich in deze stad op 31 Januari hebben voorgedaan. In verband hier mede is tevens de commissaris van po litie te Heerlen uit zjjn ambt ontheven* Prov. voedselcommissaris in Utrecht gearresteerd. VERDACHT VAN VERDUISTERING. In de provincie Utrecht zjjn onregelma tigheden bij de regeling der voedselvoorzie ning aan het licht gekomen. Dezer dagen is de provinciale voedselcommissaris in Utrecht, de heer de G., door de politie aan gehouden en verdacht van verduistering in arrest gesteld. Het onderzoek in deze zaak is nog in vollen gang en de verdachte zou een gedeeltelijke bekentenis hebben afge legd. De jeugd en verkeer. Leerlingen der Amsterdamsche scholen bezoeken de door de stichting „Winterhulp Nederland" in de hoofdstad georganiseerde verkeers* tentoonsteWing. (Foto Pax Holland)] Het verordeningenblad vau heden bevat het tweede uitvoeringsbesluit van hfet hoofd van het afwikkelings bureau van het departement van de fensie nopens maatregelen ten aanzien van de bezoldiging en verzorging van militair en burgerlijk personeel der voormalige Nederlandsche zee- en landmacht. Hierin wordt bepaald, dat aan de offi cieren der marine-reserve, die, ter aan vulling van een bestaand tekort aan be roepsofficieren, krachtens een daartoe door hen gesloten vrijwillige verbintenis voor onbepaalden tijd in werkeljjken dienst zijn gekomen en wien eervol ontslag niet op eigen verzoek is of wordt verleend, voor zoover dezen de instructies van den Duitsdien commissaris voor de demobili satie der Nederlandsche zee- en landmacht zijn nagekomen en meer in het bijzonder de verklaring op eerewoord, welke voor het beroepspersoneel van de voormalige Nederlandsche zee- en landmacht is be doeld, hebben afgelegd, ten laste van het rijk een wachtgeld wordt toegekend met toepassing van de bepalingen, vervat in het besluit van den 17en Augustus 1935 tot vaststelling van een wachtgeldregeling voor het militair personeel der zeemacht, met dien verstande, dat te hunnen aan zien onder diensttijd wordt verstaan, de tijd, welken zjj gedurende hun dienstver band bij de marine-reserve in werkelijken dienst hebben doorgebracht, waarbij de tijd, binnen de keerkringen doorgebracht, dubbel wordt geteld. Aan de reserve-officieren der land macht, die, ter aanvulling van een be staand tekort aan beroepsofficieren, krachtens een daartoe gesloten vrjjwillige verbintenis in actieven dienst zjjn geko men of gebleven met bestemming om naar het korps beroepsofficieren bij het leger hier te lande over te gaan en die ten gevolge van de demobilisatie van de Nederlandsche weermacht in het genot van groot verlof zijn gesteld, wordt ten laste van het rijk een wachtgeld toege kend met toepassing van de bepalingen, vervat in het besluit van den 17den Augus tus 1935 tot vaststelling van een wacht geldregeling voor officieren, behoorende tot de koninkljjke landmacht, met dien verstande, dat te hunnen aanzien onder diensttijd wordt verstaan de tijd, welken zij bij het reserve-personeel der land macht in werkelijken dienst hebben door gebracht, dat onder laatsteljjk genoten be zoldiging zal worden verstaan het bedrag, hetwelk laatstelijk diende als grondslag voor de berekening van de bijdrage voor eigen en voor weduwe, en weezenpensioen, eventueel vermeerderd met de tjjdeljjke kindertoelage, en dat het wachtgeld ingaat op den dag, volgende op dien van vertrek met groot verlof. Bovenstaande wordt geacht in werking te zijn getreden op 15 Juli 1940. Voorts wordt nog bepaald In de „regeling van de bezoldiging van het militaire personeel der zeemacht", vastgesteld bij besluit van 11 Maart 1929, wordt in de le afdeeling, X personeel der marine-reserve, a. officieren, het bepaalde onder VI en VII, zoomede de leden 2, 3 en 4 betreffende toekenning van vast trakte ment en tegemoetkoming kleeding van of ficieren der marine-reserve, tijdelijk bul ten werking gesteld. In de „regeling van de bezoldigingen, enz. voor het militaire personeel der landmacht", vastgesteld bij besluit van 4 December 1939, wordt tijdelijk buiten wer king gesteld li afdeeling van hoofdstuk m betref- Aan de moeilijkheden kan tegemoet worden gekomen. Naar aanleiding van de moeilijkheden, welke de brandstoffenvoorziening bepaal delijk ten plattelande ondervindt, heeft de secretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart zich beraden, hoe daaraan zooveel mogelijk kan worden tegemoet gekomen. In verband hiermede is aan de burgemeesters het vol gende in overweging gegeven a lo. Voor zoover de bevolking door ge brek aan vaste brandstoffen geen of on voldoende warm eten kan bereiden, ward uwerzijds te bevorderen, dat een of meer centrale kookgelegenheden worden georga niseerd, bijv. door het beschikbaarstellen van keukens van restaurants, café's e.d. Indien daarvoor meer gas of electriciteit zou zijn benoodigd dan de toegestane 100 procent van 1939-1940, zullen de betrokken gas- en electriciteitsbedrjjven stellig tot medewerking bereid worden bevonden. Mocht geen gas of electriciteit aanwezig zijn, dan zou de burgemeester zich, met in schakeling van den betrokken districts adviseur van het rijkskolenbureau, tot den leider van het Centraal Distributiekantoor te 's-Gravenhage kunnen wenden voor een extra toewijzing van vaste brandstoffen voor dit bijzondere doel. Ook voor het ver krijgen van een voorschot resp. extra toe wijzing voor levensmiddelen zal men zich' tot den leider van het Centraal Distribu tiekantoor kunnen wenden. 2o. Zoowel voor het bereiden van warm eten als voor verwarming onder leiding van den burgemeester een onderlinge hulp verleening door de bevolking te bevorderen, In eventueel hieruit voortvloeiende groo- tere individueele behoeften aan gas, elec triciteit of vaste brandstoffen (de laatste uiteraard tot zeer beperkte hoeveelheden) zou dan op dezelfde wijze als hierboven omschreven kunnen worden voorzien. In het verordeningenblad staat een be sluit van de secretarissen-generaal van de departementen van financiën, van binnen- landsche zaken en van sociale zaken, dat regelingen geeft in verband met de belas tingherziening. Onder meer brengt dit mede, dat in de wet van 4 Maart 1935 (Staatsblad no. 76), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 December 1939 (Staats blad no. 409), een aantal wijzigingen aan gebracht wordt. Zoo komt artikel 1, eerste lid, te luiden- Ingesteld wordt een fonds, waarvan dé inkomsten volgens de bij deze wet gestelde regelen worden aangewend tot het doen van uitkeering aan 's rgks schatkist en aan de gemeenten in verband met uitgaven wegens voorzieningen ter zake van werk loosheid. Voorts worden de uitkeeringen aan het Werkloosheidssubsidiefonds geregeld. fende tegemoetkoming in de kosten van aanvulling van kleeding en uitrusting 2) afdeeling van hoofdstuk m, voor zoo veel betreft het toekennen van de alge meene toelage aan het reserve-personeel der landmacht. Dit besluit wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 Januari 1941.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1