Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant Amerikaansche Huis van Afgevaardigden neemt de wet aan. Leveranties blijven beperkt tot 1.3 milliard dollar. CRITIEK VAN LAND0N. De Italianen geven I Benghazi prijs. Britsch convooi met bommen bestookt Zes schepen vernietigd. waarin opgenomen de 184ste JAARGANG NUMMER 34 MAANDAG 10 FEBRUARI 1941 Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS: 19 cent per week of f 2.42 per kwartaal Franco per po»t f 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS; Van 1-5 regels f 1.50, iedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels f 0.52, iedere regel meer 10 ct (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) Dit nummer bestaat uit twee bladen. AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR P U B L I C I T E I T S W A A R D E, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE N E D E R L A N D S C H E DAGBLADPERS" DE LEEN- EN PACHTWET Het Amerikaansche Huis van afgevaardigden heeft het wets voorstel tot hulpverleening aan Engeland met 260 tegen 165 stem men aangenomen. Thans zal de Senaat zich over het ontwerp moeten uitspreken. In groote spanning wordt de te rugkeer van Willkie tegemoet ge zien, aan wiens verklaringen voor de Senaatscommssie van buiten- landsche zaken men groote betee- kenis hecht» 'De debatten In het Amerikaansche huis Vdn afgevaardigden zijn Zaterdag besloten mpt de eindstemmingen over het leen- en •p^chtontwerp en over de amendementen. pet Huis heeft een voorstel aangenomen, volgens hetwelk de leveranties aan Enge land tot het einde van het begrootings- jaar beperkt blijven tot 1,3 milliard dollar. Het voorstel van den republikein Con- tello, volgens hetwelk hoogstens een derde van alle tot nu toe in dienst zijnde Ame rikaansche vliegtuigtypes zoü mogen wor den afgestaan en de chefs van de weer macht steeds voor lederen afstand hun toestemming zouden moeten verleenen, werd ïuet 105 tegen 73 stemmen verwor pen. Daarvoor was nog een republiekeinsch voorstel van Dewey verworpen, op grond waarvan de regeering der Ver. Staten als garant voor den duur van den oorlog het bezit der Engelschen of andere buiten landers in ondernemingen op het Westelijk halfrond moest overnemen. Veel belangstelling ontmoette het voor stel van republikeinsche zijde, dat de wet tot hulpverleening aan Engeland bepalingen zou bevatten, volgens welke geen Ameri kaansche troepen buiten de territoriale wateren van het westelijk halfrond gezon den zouden mogen worden. De verwerping van dit voorstel werd van de zijde der regeeringspartij hiermede gemotiveerd, dat in de wet tot hulpverleening aan Engeland niets het recht geeft, troepen buitenlands te zenden. Het voorstel van den republikein Fish, te verbieden, dat havens der Ver. Staten beschikbaar zouden wor den gesteld voor reparaties aan sche pen van belligeranten, werd met 147 tegen 70 stemmen verworpen. Met 177 tegen 120 stemmen verwierp het huis het voorstel van den republikein Eaton, de hulp aan Engeland te beperken tot 2 milliard dollar, en met 122 tegen 38 het voorstel van den republikein Wads- worth, een maximum grens van 7 mil liard dollar vast te stellen voor de leveran ties aan landen, welker verdediging van belang is voor de verdediging van de Ver. Staten. Daarmede werd een der belang rijkste voorstellen van de oppositie ver- Worpen. De stemming In het Luis van afgevaar digden werd voortdurend rumoeriger. De democraat Mc. Cormack beweerde, dat de republikein Fish een zuiver opportunis tische politiek voerde. Er weerklonken tal- rjjke protesten en de voorzitter moest ingrijpen. Om het woord te krijgen, had Fish het pro-formavoorstel ingediend, de hulpverleeningswet in haar geheel te ver werpen. Dit voorstel werd met 163 tegen 0 stemmen verworpen. DE WET AANGENOMEN. Het huis van afgevaardigden heeft het wetsontwerp inzake de hulpver leening aan Engeland met 260 tegen 165 stemmen aangenomen. Het ont werp zal thans aan den senaat worden doorgezonden. Kort voordat het ontwerp was aan genomen, had het huis met 263 tegen 160 stemmen het voorstel verworpen van den republikein Fish, het ontwerp terug te zenden naar de commissie van buitenlandsche zaken van het huis van afgevaardigden en in de plaats van de hulpverleeningswet een wetsontwerp in te dienen, waarbij aan Engeland een crediet van 2 milliard dollar ter be schikking zou worden gesteld,- LANDON'S CRITIEK. Voor de senaatscommissie van buiten landsche zaken heeft de republikeinsche candidaat voor het presidentschap in 1936 Alf Landon, ten aanzien van de hulpver leeningswet o.a. verklaard, dat Roosevelt senator Wheeler denmond wil snoeren, omdat deze een tegenstander van de wet is. De debatten en de vrijheid van spreken over de hulpverleeningswet, aldus tandon, worden door de regeeringspropaganda af geschrikt. Daarbij staat Roosevelt vooraan. Nooit in de geschiedenis hebben de Ver. Staten een president gehad, die getracht heeft, een vooraanstaanden en oprechten senator den mond te snoeren. Landon oefende er voorts kritiek op uit, dat de volmachten, die de hulpverleenings wet aan den president verleent, niet vol doende bepaald zijn. De natie is dan ge dwongen, zeide hij, tot het bittere einde door te gaan. Wanneer men beweert, dat de president de volmacht niet ten volle zal gebruixen, dan is het ook dwaas van het congres, ze toe te staan. INCIDENTEN. Tijdens de vergadering van de senaats commissie hebben zich incidenten voorge daan. De voorzitter van het Amerikaan sche jeugdcongres, Machmichael, werd door de politie uit de zaal verwijderd. Hg had getracht, namens de jeugd het woord tot de senatoren te richten. Later verklaarde hg, dat hg een verklaring had willen voor lezen, volgens welke de hulpverleenings wet beslist, of de jeugd van Amerika ge legenheid zal hebben, een scheppend en nuttig leven te leiden, dan wel in het Europeesche bloedbad zal moeten sterven. In de senaatscommissie verklaarde Lan don, dat hij zich voor de Amerikaansche democratie geen grooter gevaar kon den ken dan de wet tot hulpverleening aan Engeland. DE TERUGKEER VAN WILLKIE. Met groote spanning verwacht men, naar het D.N.B. meldt, in Amerikaansche regee- ringskringen het voor morgen aangekon digde bezoek van den uit Engeland terug keerenden republikeinschen candidaat voor het presidentschap Wendell Willkie aan het Witte Huis. Daar Willkie Maandag voor de senaatscommissie zijn meening bekend zal maken over de leen- en pacht wet, gelooft men in goedingelichte kringen, dat zijn uitspraken voor deze commissie morgen in het Witte Huis uitvoerig be sproken zullen worden, waarbij de presi dent aan zijn voormaligen tegenstander bepaalde richtlijnen zou geven. Ook de terugkeer van Harry Hopkins ziet men met groote belangstelling tegemoet. Hop kins komt pas half Februari met de „Cambion" in de Vereenigde Staten aan. Naar verluidt, zou Hopkins zich niet al te zeer hebben willen haasten, daar hij zeer ongaarne voor de senaatscommissie ver schijnt. WILLKIE WEER THUIS. Wendell Willkie is gistermorgen op het vliegveld van New York aangekomen. Hij weigerde aan persvertegenwoordigers mee te deelen tot welke gevolgtrekkingen hfl op grond van zijn indrukken in Engeland gekomen is. H$ verklaarde deze mededee- lingen te reserveeren tot zijn verschijning voor de senaatscommissie van buitenland sche zaken, waarschijnlijk Dinsdag. Willkie zei evenwel, dat hij in Engeland In het geheel geen verwachting of voor stel vernomen had omtrent deelneming van de Vereenigde Staten aan den oorlog. Hjj voegde hieraan toe, dat het Ameri kaansche volk wel dankbaar mocht zijn, dat het niet behoeft te leven op een wijze, als waartoe het Engelsche volk thans gedwongen wordt. De New York times publiceert het resultaat van een onderzoek van het galiuplnstltnut over een mogelijke deel neming van de Vereenigde Staten aan den oorlog. Volgens dit onderzoek zijn de deelnemers tusschen de twin tig en dertig jaar voor negentig procent tegen het deelnemen van Amerika aan den oorlog. Van de deel nemers tusschen dertig en vijftig jaar zijn 85 procent en van de deelnemers boven de vijftig, tachtig procent tegen den oorlog. STAKINGEN IN DE VEREENIGDE STATEN. Door stakingen zijn naar het D.N.B. meldt in het afgeloopen jaar in de Ver. Staten 6.5 millioen werkdagen verloren gegaan, zoo meldt de New York Sun op grond van een publicatie van het minis terie van arbeid. Het totaal aantal sta kingen, zoo wordt verder gezegd, bedraagt 2450, Hierdoor zgn 57.500 man getroffen. In het Italiaansche legerbericht van Zaterdag werd ojm. het volgende mede gedeeld i In den loop van den vijfden en den zesden Febrnari is In het gebied ten zuiden van Benghazi een tdterst felle veldslag geleverd, tijdens welken onze verliezen ernstig en die van den vijand aan mannen en strijdmiddelen niet min der ernstig waren. In den avond van den zesden Februari bezette de vijand Benghazi, dat ontruimd was door onze troepen om de nationale en tnboorlin- genbevolkingen te sparen. Het oordeel van Ward Price In Libyë Is voor ons niets meer te winnen. „Neem niet te veel hooi op uw vork", aldus begint de bekende chef-verslaggever van de Daily Mail, Ward Price, een inte ressant artikel, dat onlangs onder het op schrift „Britain and the mediterranean" „we must beware these pitfalls", in het veelversprelde dagblad verschenen is en thans in het Duitsch vertaald door het Ber- lijnsche weekblad „Das Reich" gepubliceerd wordt. In zijn beschouwingen over de strategi sche waarde van de Britsche successen in Noord-Afrika komt Ward Price tot de vol gende conclusie „Alle militaire acties in de Middellandsche Zee moeten getest wor den op het volgende eenvoudige principe 1. wat brengen zij voor schade toe aan den vijand. 2. Welke voordeelen hebben wij hier van? Wanneer men geen rekening houdt met deze wijze van overleggen, dan is een punt bereikt, waarop successen nog slechts met ontzaglijke onkosten kunnen worden behaald. Soldaten en politieke economen komen misschien in opstand tegen de wet van de minder wordende winsten. Juist daarom is het na het innemen van Tobroek voor ons van twijfelachtige beteekenis om nóg verder naar Lybië door te dringen. Ik ben op den kustweg van Tobroek uit naar het westen per auto door Cyrene en Derna naar Benghazi gereden en kan bevestigen, dat, wanneer de Britsche strijdkrachten zich nog verder op de nauwe, moeilijke en ge cultiveerde strook tusschen de Sahara- woestijn en de zee, van hun basis in Egypte verwijderen, hier geen tastbaar resultaat voor ons uit kan voortvloeien. De weg loopt omhoog naar een hoog rotsplateau tot men Benghazi misschien bereikt. Benghazi is een prachtige kleine stad zonder eigen bronnen. Achter Benghazi ligt niets anders dan een vacuum van vijfhonderd mijl, waarin de troosteloosheid der woestijn wed ijvert met de onvruchtbaarheid der zee. In Lybië is voor ons niets meer te winnen. Aan ons prestige is door de overwinningen van Sidi Barrani, Bardia, Jarasoes en To broek voldoening geschonken. Wg hebben daarmede alles verkregen, wat de zegevie rende Lybische campagne ons kon bieden. En wanneer dit zoo is, zou het het beste zijn, wanneer wij daarmede tevreden wa ren." VAN HET FRONT DER MIDDELLANDSCHE ZEE. Aan het Middellandsche Zeefront heersch- te, naar het D.N.B. meldt, Vrijdag groote bedrijvigheid van Duitsche gevechtsvlieg tuigen. Verscheidene vliegvelden op het eiland Malta werden met bommen bestookt. Op de vliegvelden Halfar en Lucca werden treffers geplaatst op hangars en schuil plaatsen alsmede op de startbanen. Boven dien werden de havenwerken van La Va- letta opnieuw op succesvolle wijze aange vallen. De Duitsche vliegtuigen keerden zonder verliezen op him uitgangspunten terug. Engelsche luchtaanval op Düsseldorf. Het D.N.B. meldt uit BerlijnIn den nacht van 4 op 5 Februari hebben, naar het Duitsche weermachtbericht meldde, Britsche vliegers een aanval gedaan op de stad Düsseldorf. De rondom de indus triewijk gelegde gordel van spervuur werd, naar onomstooteöjk is vastgesteld, door de Britsche vliegtuigen gemeden om het dicht bevolkte woongebied in het centrum van de stad regelmatig met brisant- en brandbommen te bestoken. Het aantal dooden is volgens de laatste cijfers tot 35 gestegen. Naar het D.N.B. verneemt heeft de Royal Air Force in den nacht van 7 op 8 Febru- arie, tijdens mistig weer, gepoogd storings- aanvallen te ondernemen op de kust van het kanaal. De door zwakke krachten on dernomen aanvalspogingen strandden op den Duitschen afweer. De vijand maakte ruim gebruik van lichtfakkels om zich bjj het slechte zicht te orienteeren. Deson danks was hij genoodzaakt zjjn bommen lukraak in open terrein te werpen. Ver dreven door den Duitschen afweer, bleven zijn aanvalspogingen tot een klein gebied beperkt. In het bezette gebied is geen schade yan beteekenis ontstaan. b bet Kanaal. De camouflage-kleuren onttrekken de passeerende vaartuigen aan het spiedend oog der vijandelijke waarnemers (Foto Wefebftd) Uit Berlijn meldt het D.N.B.? Duitsche gevechtsvliegtuigen met grooten actiera dius hebben Zondagmiddag op den Atlanti- schen oceaan ten Westen van Spanje een Britsch convooi aangevallen in duikvlucht Twee schepen werden tot zinken gebracht, de andere, waaronder een schip van 6.000 ton, zwaar beschadigd. Een stoomschip van 5.000 ton zonk na een rechtstreekschen treffer van zwaar kaliber in korten tijd. Een iet-of wat kleiner schip werd zoo ernstig getroffen, dat het na eenige minuten eveneens zonk. Men zag, dat de bemanning der drie an dere schepen, die zwaar beschadigd wer den, in Öe sloepen ging. Zaterdag vernam het D.N.B. van bevoegde zijde, dat in totaal negen Britsche koopvaarders bg dezen aan val met bommen zjjn bestookt. Drie der grootste zonken onmiddellijk, drie andere bleven brandend liggen, zoo dat verwacht kan worden, dat zij ge heel verloren zgn. Bovendien werden nog drie schepen zwaar beschadigd. De aanval van de Duitsche zware ge vechtsvliegtuigen werd met een nauwkeu righeid, alsof het een oefening betrof, ten uitvoer gelegd. Tijdens den feilen af- weerstrijd der convooieerden schepen on dernamen de Duitsche machines him stout moedige scheervluchten en wierpen hun bommen op de Engelsche schepen. De Duitsche aanval op dit britsche konvooi beteekent volgens het D.N.B. voor de Engleschen een algeheel ver lies van omstreeks 10.000 brt. terwgl 22.000 brt. scheepsruimte althans zoo zwaar beschadigd is, dat gebruik voor geruimen tijd uitgesloten is, naar uit de jongste rapporten blijkt. Onder de aangevallen schepen bevond zich ook een koopvaarder van 8000 brt. die door bomtreffers zeer zwaar bescha- digd werd. BRITSCHE MIJNENVEGER GETROFFEN. Voorts zijn volgens het D.N.B. twefil Britsche mijnenvegers Zondag aan de kust van het graafschap Norfolk bij verras sing door een Duitsch gevechtsvliegtuig aangevallen. Ondanks het hevige afweer- vuur der schepen dook het vliegtuig tot op twintig meter op een van de booten af en plaatste een bom" als voltreffer. Dg aangevallen mijnenveger bleef met half gezonken achtergedeelte en slagzg aan stuurboord liggen. Uit Berlijn meldt het D.N.B., dat dfl Engelsche admiraliteit heeft bekend ge maakt, dat de Britsche patrouillebooten „Almond" en „Arctic Trapper" tot zin ken zijn gebracht. De familieleden dee slachtoffers zijn op de hoogte gebracht. MISLUKTE ENGELSCHE AANVAL OP DUITSCHE MIJNENVEGERS. 1 Uit Berlijn meldt het D.N.B. Een Engel sche Lockheed-machine heeft onder succes aan de Noorsche Westkust een flottieljes Duitsche mijnenvegers aangevallen. Dei mijnenvegers wisten de bommen door han dig manoeuvreeren te ontwijken. Tegelij kertijd namen zg, ondanks de ongunstige weersgesteldi - :<i, het vijandelijke vliegtuig krachtig onder vuur en plaatsten v -schei- dene treffers. Een jachtkruiser heeft daar op de Engelsche machine na een luchtge vecht neergeschoten. Churchill bespreekt de operaties In Afrika. Winston Churchill heeft Zondagavond een radiorede uitgesproken, waarin hij zich in het bijzonder uitvoerig bezig hield met den toestand in Afrika. In het begin van zijn rede zeide hij over de Duitsche lucht aanvallen op Engeland, dat voon. eiken ton door de R, A. F. op Duitsch gebied ge worpen bommen het Duitsche luchtwapen drie tot vier ton op Engelsch gebied heeft geworpen. Verder gaf Churchill toe, dat de Duit sche luchtaanvallen nog feller zonden kunnen worden. Hij sprak echter de meening nit, dat z\j korter zonden du ren. Bij z}jn bespreking van de gebeurte nissen In Afrika wees Churchill er op, dat de Engelsche troepen groote ver sterkingen nit Indië, Australië, en Nienw Zeeland in den strijd tegen de Italianen in het veld hebben gebracht. Waarschuwing. Asm zijn optimistische voorstelling van de Engelsche situatie verbond Churchill echter de waarschuwing dat men er aan denken moest, dat de oorlog spoedig in een phase van toenemende felheid zou treden. De Engelsche premier besloot met te verwijzen naar de uit de Vereenigde Sta ten verwachte materieele hulp. Woordelijk zeide hij„Wij hebben op de meest drin gende wijze behoefte aan ontzaglijke leve ranties en voortdurend aan oorlogstuig en technische machines van allerlei soort Wg hebben ze hier (in Engeland), noodig en Geen zekerheid omtrent heropening der universiteiten te Lelden en Delft. Naar aanleiding van een bericht in een der bladen, dat de universiteit te Leiden en de technische hoogeschool te Delft reeda heropend zouden zijn, wordt ons van be voegde zijde verzocht mede te willen deelen< dat de colleges aan deze instellingen van hooger onderwas nog niet hervat zijn. Wanneer dit wel het geval zal zgn kan nog niet met zekerheid worden medege deeld. STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. 1000 20803 21877 400 15356 f 200 4830 14103 16638 18982 100 1545 3778 4520 6235 6690 6932 7338 9190 9566 11941 12671 13236 16474 17774 18797 20185 het is noodzakelijk, dat zij hier naar toe gebracht worden. Wij hebben voor 1942 be hoefte aan oen groote hoeveelheid koop- vaardij-tonnage, veel meer dan wij zelf kunnen bouwen, wanneer wij onze oorlogs inspanning in het Westen en het Oostefl op peil willen houden en vergrooten". Er kan echter verwacht worden, zoo voegde Churchill hieraan toe, dat Duitschland alles, wat maar mogelijk is, zal doen om de Engelsche tonnage te vernielen en den omvang van de Amerikaansche leveranties te vermin deren. Hij waarschuwde derhalve het Engelsche volk, dat het zich niet moest overgeven aan een gevoel van. al te groote veiligheid,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1