Tonicum NOURY Onze Kleintjes c D Groenten- en Fruitcentrale Parels PRODENT Duur? Schorten. INSPECTEUR M. VAN LOO 3 Advertentiën Alles voor Uw rijwiel F. J. VAN AARTSEN „'T MODEHUIS" H.H. Landbouwers en Veehouders! GOESCHE RADIO-CENTRALE Slechts f 1.50 p. maand Oprit 37 - Telefoon 560 - Vlissingen Maandag 3 Februari den geheelen dag GESLOTEN. Zilroe Zoon Koop en Verkoop Diverse* Op 27 Januari J.l. overleed in een Rusthuis te 's-Graven- hage, onze Broeder, Behuwd- broeder en Oom MARINUS MARIA FAGGINGER AUER, in den ouderdom van 57 jaren, Uit aller naam, U. FAGGINGER AUER. Middelburg, 31 Januari 1941. Heden overleed plotseling, onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer JOHAN MARIE VAN DER PEIJL, in den ouderdom van ruim 61 laar. Namens de familie, A. VAN DER PEIJL—DEIJ. Goes, 30 Januari 1941. Begrafenis zal plaats heb ben op Maandag 3 Februari a.9. 's namiddags 1 ut^. Heden overleed te mijnen huize, de Heer H. P. BOELTJES, in den ouderdom van 85 jaar. L. DUVEKOT Cz. Goes, 29 Januari 1941. Beestenmarkt 7. Heden ontvingen wij het bericht, dat op 16 Januari te Folembrai (Frankrijk) is overleden onze geliefde Moe der en Schoonmoeder, J. S. DE ZEEUW— RIEMENS. Namens de familie, A. J. J. RISSEEUW— DE ZEEUW. I. J. RISSEEUW. KapelUe, 31 Januari 1941. Heden overleed ons Eere lid, de Heer A. POPPE. Gedurende vele jaren was Je overledene een getrouw muzikant en bestuurslid. HET BESTUUR O.N.D.A. N. en St. Joosland, 30 Jan. De ondergeteekende betuigt bij deze zijn hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling op zijn 90sten jaardag ondervon den. P. F. MARINUSSE. Middelburg, 31 Januari 1941, Segeersweg 40. Voor de vele bewijzen van deel neming tijdens de ziekte en na het overlijden van onzen geliefden Man, Vader, Behuwd- en Groot vader, den Heer C. CORNELISSE Cz^ betuigen wij onzen hartelijken dank. Wed. C. CORNELISSE— WI^F C. MARINISSEN CORNELISSE. J. MARINISSEN. Middelburg, 31 Januari 1941. Voor de vele blijken van belang stelling en deelneming ons be toond na het overlijden van onze geliefde Vrouw en Moeder HENDRKA BAAS, Echtgenoote van M. v. MARIS, betuigen wij onzen hartelijken dank. M. VAN MARIS. D. VAN MARIS. Kapelle, 31 Januari 1941. Voor de vele bewijzen van me deleven en deelneming, ontvangen tijdens de ziekte en na het over lijden van onzen geliefden Man, zwager en Oom, den Heer MICHIEL JOZIASSE, betuigen wij onzen welgemeenden dank. Uit aller naam, S. JOZIASSE—WISSE. Oost-Souburg, 31 Januari 1941, VOLG NU Schriftelijke lessen Steno-Typen-Talen, Boekh., Vestigingswet, enz. Schoevers v. Baerlestraat 1, Amsterdam. Prosp. en proefles gratis. Prodent geeft mooie, parelblanke tanden! De ftissche heerlijk schui mende tandpasta met het dispergon tegen tandsteen I En ge" weldig voordeelig! TANDPASTA Meen toch niet dat boeken lezen veel geld kostvooral niet wanneer XJ ze zoo voor deelig kunt leenen. 10 ct. per deel en per week, op knipjeaart; 13 boeken 1.10; 26 boeken 1.75; 39 boeken 2.50 Knipkaarten blijven 3 maan den geldig. Leen eens 'n boek van .7alstraat IS Missingen Vlug en als nieuw terug. RIJWIEL-CENTRALE Koudekerkscheweg 59, Vlissingen Aluminium fluitketels, Emailie fluitketels Goede carbidlampen Carbid per kg. en per vat. SPAN.JAAEDSTEAAT MIDDELBURG Wij brengen thans BANDSCHORTJES KINDERSCHORTEN en JAPONSCHORTEN met treksluiting, in mooie frissche dessins, in de oude kwaliteiten tegen zeer lage prijzen. ZIE ETALAGE. W. J. DOMINICUS. Korte Kerkstraat 13 Goes. Ondergeteekende Firma C. BLOKPOEL EN ZONEN te Goes, beveelt zich aan voor het leveren van rundvee in verband met de verplichte veelevering aan de Ne- derlandsche Veehouderij Centrale. Fa. C. BLOKPOEL EN ZONEN St. Adriaanstraat 1 GOES Telefoon no. 2125. Officieel erkend rundveehandelaar voor Zeeland. Gebruik «ene een tij&ong fe^elmoffg TONICUM NOURY. Onderga de weldadig kalmeefonde werking ap het zenuwstelsel den pittig opwekkende* invloed ep den geest. Ondervind hoe Uw geheeld wezen wordt verkwikt, hee werklust en veerkracht toenemen en U zich kalmer, sterker en op* gewekte* gaat voelen. Duizenden heeft TONICUM NOURY reeds geholpen ook U zol het zeker goed doen! Prifu 1.50 po flacon. Dobbel» flacon: 2.25. verdubbelt Uw energie Groote financieele instelling zoekt voor haar buitendienst een HEER VAN STANDING om opgeleid te worden als Uitvoerige brieven met opgaaf van leeftijd, opleiding, referenties no. 762, bureau van dit blad, Middelburg. Coöperatieve Voorschot- vereenlging en Spaarbank G.A. te Goes. Alilie spaarinleggers worden drin gend uitgenoodigd hun Boekjes ter vergelijking met de boekhou ding en bijschrijving der rente ter zitting van Maandag 3 Februari 1941, van 67 uur in te leveren. Spaargelden worden dezen avond niet ontvangen of uitbetaald. Voorschotaanvragen worden als gewoonlijk behandeld. HET BESTUUR. FIJN ZOUTGEBAK, gesorteerd, met roomboter bereid. FIJNE BOTERKOEKJES, assorti en Gemberstaafjes. Ha vermout, Gortmout, Kogelboonen enz. Alles op bon, evenals Koffie en Thee aan de beste kwaliteiten. S: J. KLEINEPIER, M'burg. In 16.000 gezinnen wordt dit dagblad bezorgd. GEHEEL ZEELAND kunt ge bereiken met een advertentie in dit blad. Weet U reeds, dat de tarieven sinds 1 Januari belangrijk zijn verlaagd? of 0,35 per week, kost een abonnement bij de radio-centrale! Als U nu eens nagaat, hoeveel ontspan ning Uw gefieele gezin Voor slechts 5 ct. per dag wordt geboden, dan moogt U toch niet langer wachten, met U te laten aansluiten. Laat 'de radio-centrale U helpen betere tijden af te wachten! GOESCHE RADIO-CENTRALE De Kantoren van ondergeteekenden te GOES zullen met ingang van Zaterdag 1 Februari a.s. geopend zijn vanaf 9 uur 30 's morgens en met ingang van Maandag 17 Februari a.s. vanaf 9 uur 's morgens. AMSTERDAMSCHE BANK N.V. BANK VOOR ZEELAND N.V. DE TWENTSCHE BANK N.V. INCASSO-BANK N.V. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK N.V. NEDERLANDSCHE LANDBOUWBANK N.V. ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING N.V. SIEMENS VOORLICHTINGSDIENST df\uiü<JüC\'iiUfCn /\>uvi lL' luu.\Vh<uu' Siemens Wascheenfrifuge spoort zeep en. Uw goed Won) hoe neef mi weekwoter uk de wmrti verwqderd wordl, hoe minder zeep men bi) hel wosschen noodig heeft. Daarom sleedt grondig centrifugeeren, dól: «oor en M hel spoelen. Geen slijtage; zelfs niet von de teerste stoffen, tdeool voor de bobywoschi binnen een uur vrinddroogl I Vra^ SrWrfttje» b» Uw inslallateur ot bij NEDERL.SIEMENS MIJ.N V.'S-GRAVENHAGE Wij hebben deze week weer prachtig Witlof b 25 cent per kg. Stoofperen 20 ct. per kg. Spruiten 30 ct. per kg. Wortelen (geschrapt) 15 ct. per kg. Ook weer gesneden Roode en Savoye kool, 10 cent per kg. Verder mooie Appelen, Sinaasappelen, Citroenen en Noten. Wij hebben zoo juist ontvangen blikjes heerlijke Groentensoep van de Hero b 20 cent per blikje. Aanbevelend, KORTE NOORDSTRAAT MIDDELBURG Van den OOGARTS met Uw recept naar DE SPECIAAL ZAAK voor Uw BRIL Noodwinkel 64 - Turfkade MIDDELBURG, Telefoon 978. Leverancier Ziekenfondsleden. (Bijeenkomsten e.<L waarvoor voorberichten en/of verslaggevers worden verzocht, alsmede familie berichten, worden In deze rubriek niet opgenomen.) Van 15 regels (6-pnnts letter) 62 ct. Iedere regel meer 10 iet. (maximum 8 regels). Betaling contant. Gevraagd voor man, vrouw en kind van 10 jaar, een flinke Slaapkamer. Liefst Vlissingschestraatweg, Koude- kerke. Br, lettere X C, bureau v. d. blad, Vlissingen Te koop een party AFWIJKENDE TJIEN, ongeveer 1000 KG. P. VAN KLEUNEN, A 34 Kattendjjke. Te koop bij inschrijving, 8 WILGE- BOOMEN, geschikt voor klompenma kers of voor brandhout. Adres P. BRASSER, bij de Lange Pacht B 363, Koudekerke. Te koop een prachtige partij mooie KISTEN met mooie sluiting, zeer ge schikt voor boekenkist of zandkist Adres Firma Minderhoud, Bellink- straat 35. Bij afwezigheid nieuwe Ha ven 11, Middelburg. Te koop gevraagd te Middelburg een HUISJE; eenigszina beschadigd geen bezwaar. Brieven onder no. 759 bureau v. d. blad. Middelburg. Te koop: prima hotelfornnig, gas kachels, bakkersheetelachthoven, buis- org electrische wasohmachlnes, zware trapnaaimachlne, enz. Verkooplokaal „DIANA", Slijkstraat 15, Vlissingen. Huur en Verhuur Te haar BOVENWONING, Glacis- straat 174. Te bevragen Spuistraat 17, Vlissingen. Te huur het BENEDENHUIS Spuistr. 24. Te bevragen Spuistraat 17, Vlis singen. Aangeboden te Middelburg voor juf frouw b.b.b.h.h. zit-slaapkamer of slaapkamer met huiselijk verkeer met of zonder pension. Geen beroeps. Brie- bur, v. d. blad, Mid- ven onder No. delburg. Omgeving Middelburg te huur ge vraagd WOONHUIS voor twee kleine gezinnen van elk 3 personen. Brieven onder lettere X D, bureau van dit blad, Vlissingen. Tersoneel geur, j Terstond gevraagd een SMIDSKNECHT, goed bekend met hoefbeslag. J. DE KAM. RijksgedipL Hoefsmid, Wol- phaartsdük C 74. Gevraagd een NET MEISJE voor da morgenuren. Paul Krugerstraat 68, Vlissingen. Terstond of met Mei een MEED ge vraagd, liefst boven de 25 jaar, bij JAN POPPE Kz., rustend landbouwer te Oostkapelle. Gevraagd een arbeider of flinke knecht. Adres DEKKER, Ter Hooge, 't Zand, bij Middelburg. FLINKE DIENSTBODE GEVBAAGD, boven 18 Jaar. Adres Tijdinghal P.Z.C., Vlissingen. Voeding Vtabakker}] Vlasmarkt. Mosselen Mosselen in 't zuur. Mosselen Croquetten. Middelburg. Telefoon 636, N. J. HOLSTER. Prima boerenboter, verse eieren. Pracht goudrelnet, Jonathan, etoofp. fijne sinaasapp., mandarijnen. Citroenen en sinaasapp. 5 v. 25 cent. Prima lof, spruitjes, andijvie, worteltjes. Snij- en spercieboontjes, andijvie, eigen inmaak, enz. D. JOZIASSE. Hoogstr. 29, M'burg, bijeenkomsten Zondag 2 Febr. 1941. Ev. Lath, kerk Vliss. (Walstr.) voorm. 10.30 uur. Ds. C. F. NOLTE. M'burg (Bree) nam. 6 tot 6 uurDezelfde. Onderw. „Ik beb niemand A. E. J. LACOMBLé, Arts, morgen (Zaterdag) afwezig. Serieuze Jongeman, 20 Jaar, ZOEKT KENNISMAKING met dito meisje. Brie ven met foto, welke op eerew. wordt geret., onder lettere X.B., Bureau Prov. Zeeuwsche Courant, Vlissingen. Jongeman 25 jaar, P. G. wenst ken nismaking met meisje. Leeftijd 2025 jaar. Brieven met foto, welke geretour neerd wordt te zenden aan het Bureau van dit blad onder No. 761, Middelburg. Buimt na op oud goud, dat U niet meer gebruikt. De hoogste prijzen geeft W. J. CAMPER, Korte Delft 1, Mid delburg, Horloge- en klokkenmagazijn.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 8