eniesc) gesloten BS8UWENAAI1 K VAK 01 KAMER brillantine J. J. WOLTERS afwezig J. C. PE£CK ZEËP ZONDER BON Kleedingmagazijn 9. J. den fioer-Zonen tot nadere aankondiging Bonvrij en roestvrij. Rijwiel-Centrale Attentie Gro8nien en OFFICIEELE PUBLICATIES. Illlllii Ter verzorging van het haar Drogisterij SGHULTE THIEME Gemengd Nieuws Radioprogramma Arts, Vlissingen is morgen (Zaierdag) ARTS MIDDELBURG IS ZATERDAG AFWEZIG. VER. VAN VRIJZ. HERVORMDEN Middelburg. Zondag 2 Pebruarl, 2.30 nur Ds. E. P. BORGMAN. Doopsgezinde Kerk. van OUDE samenstelling gaat natuurlijk niet. Maar»st vanaf a.s. Zaterdag kunt U op de nieuwe bonnen bij ons te recht. i APOTH, ASS. TEL 127 LEPELSTRAAT 13, VLISSINGEN Bellamypark 12, Vlissingen is wegens moeilijkheden bij de herbevoorrading Zij die iets verschuldigd zijn aari of te vorderen hebben van den Boedel van Wijlen Mej. J. D. PETERS, gewoond hebbende Bei lamypark no. 27 te Vlissingen, overleden te 's-Gravenhage 8 Dec. 1940, worden verzocht hiervan be taling of opgaaf te doen vóór 10 Febr. 1941 aan den Executeur- Testamentair J. van der Metilen Jr., Gravenstraat la, Vlissingen. Ook zijn Nederlandsche Kroon rij wielen van een heidsbanden vrij» Gaat U nu een Nederlandsche Króonrijwiel halen in de Ned. Kroon, Simplex, Juncker en Magneet Rijwielen. Koudekerkscheweg 59, Vlissingen. Voor goed DRUKWERK. Fa. F. VAN DE VELDE Jr. Wolstraat 58—60, Vlissingen Mooie Spruiten 28 ct. per kg. Geschrapte Worteltjes 15 ct per kg. Versche Postelein 18 ct. p. y2 kg* Stoofperen 20 ct. per kg. Smeltappels SO ct. per kg. Gele Andijvie, Kropsla, Witlof. Zeer dun gesneden Roode-, Savoye- of Boerenkool. VOOR 10 CENT: Witte Raapjes ...1PA kg. Gele Raapjes P/2 kg. Bieten P/2 kg. Boerenkool V/2 kg. enz. enz. Goudr ei netten, Sinaasappelen. Groote Mandarijnen, Citroenen. Eieren 7 ct. Groote pul Bier 17 ct Zoute Snij- of Spercieboonen 18 cent per kg. Prima Zuurkool 10 ct. per f2 kg. v. d. Manderestr. 10, Vlissingen. Telefoon 750. LANGEVIELE 8 MIDDELBURG Manufacturen, zijn a.s. MAANDAG 3 FEBRUARI den geheelen dag en VRIJDAG 7 FEBRUARI tot half twee GESLOTEN. imiuia bjuobtob ca Wettige Premleleenlng 1S12 5« KLASSE. 4e LIJST TBEKKSVO VAN DONDERDAG 30 JAMUAH 1M1 HOOGE PHEMlEN t 1000 9883 10233 10585 18913 t 400.328 1099 18426 t 300.— 43 1665 2500 19638 1 100.— 607 4743 10809 11713 12108 133» 19384 2019» PREMIEN VAN fTTL— 73 357 485 555 575 772 1330 1331 1404 1473 1486 1507 1579 1980 2037 2182 2522 2599 2660 2857 2866 2932 3093 3283 3525 4089 4274 4282 4417 4614 4847 4987 5063 5280 6282 5797 5893 5913 5930 6078 6082 6119 6148 6168 6225 6260 6441 6477 6689 6850 6889 7014 7145 7397 7552 7709 7747 7757 7761 7836 8124 8138 8404 8416 8542 8547 8554 8600 8650 8685 8819 9017 9069 9118 9303 0742 9794 9805 9854 9861 9920 10037 10215 10221 10400 10453 10523 10590 10651 10743 10888 10890 11116 H199 11335 11323 11450 11555 11600 11753 11767 11774 11953 994 12095 12177 12262 12326 12510 13761 22927 12996 13312 13548 13646 13910 13945 14315 14506 14514 14596 14650 14865 15144 15277 15352 15378 15424 15477 15694 15834 15846 15972 16000 16011 16256 16268 16358 16461 16558 16652 16933 15943 17077 17285 17385 17602 17670 17975 18085 18088 18114 13129 18206 18298 18377 18390 18425 18485 18994 18998 19046 19113 19294 19324 19424 19447 19790 19979 20008 20209 20327 2(7364 20607 20663 20770 20820 20879 GEEN PREMIËN 165 172 186 345 372 545 606 638 679 802 974 1030 1073 1104 1109 1471 1578 1587 1596 1611 1781 1782 1784 1821 1835 2080 2081 2146 2203 2230 382 399 481 815 836 876 1178 1231 129/ 1612 1621 1640 1896 1948 1965 2262 2283 2295 2653 2730 2794 3219 3221 3230 5165 5917 6418 6516 6846 6866 7228 7266 7291 7738 7758 7794 8087 8154 34 492 498 884 903 1363 i383 1649 1706 1987 2C26 2296 2350 2408 2449 2531 284t 2881 2900 8038 3108 3165 3177 3240 3253 8271 3347 3350 3417 3489 3520 3538 3600 3633 8644 3661 3656 3669 3749 3819 3826 3898 3899 3933 4024 4028 4032 4065 4145 4194 4261 4275 4281 4289 4329 4439 4453 4470 4522 4529 4535 4563 457o 4591 4687 4726 4772 4896 5051 5102 5150 5152 5316 5349 5385 6443 5594 5672 6718 5915 5963 5977 6008 6168 6107 6227 6265 6303 6351 6648 6746 6777 6791 6794 6803 6818 6876 6883 6913 7011 7051 7079 7189 7217 7345 7449 7479 7483 7490 7543 7610 7797 7799 7845 7870 7914 7919 8046 8193 8223 8223 8237 8312 8334 8361 8421 8462 8494 8611 8698 8721 8729 8785 8793 8377 8887 8890 8895 8924 8973 8984 9034 9051 9059 9064 9188 9192 9240 9279 9280 9288 9296 9345 9465 9517 9520 0541 9589 9591 9678 9694 9834 9932 9976 9999 10011 10091 10154 10234 10265 10333 10419 10444 10530 10531 10580 10588 10606 10628 10684 10731 10851 10852 10877 10879 10882 10912 10941 10968 10975 11040 11043 11140 11169 11198 11228 11247 11299 11325 11349 11438 11506 11546 11552 11744 11777 11824 11844 11865 11881 11909 11938 11972 12021 12072 12191 12215 12226 12229 12250 12312 12448 12521 12552 12664 12690 12709 12752 12781 12819 12831 12932 12936 13033 13038 13119 13164 13166 13184 13308 13309 13350 13362 13409 13419 13481 13569 13618 13672 13679 136S7 13701 13702 13729 13737 13764 13850 13883 13964 13981 14004 14019 14034 14031 14101 14124 14131 14146 14201 14222 14226 14249 14326 14355 14504 14568 14587 14604 14642 14652 14664 14674 14700 14774 14775 14788 14854 14913 14953 14969 15009 15082 15157 15173 15210 15255 15311 15318 15331 15390 15421 15438 15443 15462 15492 15553 15639 15645 15751 15775 15781 15788 15865 15893 15961 15993 16010 16037 16118 16167 16172 16221 16232 16240 16347 16368 16397 16617 16623 16696 16707 16758 16829 16879 16930 16999 17029 17041 17047 17053 17054 17066 17099 17110 17173 17199 17209 17261 1727' 17290 17362 17440 17530 17604 17746 17750 17751 17801 17815 17819 17836 17839 17886 17887 17974 18044 18056 18063 18087 18094 18122 18275 18354 18517 18595 18638 18C78 18686 1S718 18751 18843 18892 18914 18915 18965 10986 19013 19044 19048 19131 19142 19361 19422 19481 19547 19560 19567 19621 19712 1980" 19842 19876 19941 19992 20039 20224 20248 20272 20319 20320 20496 20505 20561 20581 20583 20599 206-14 20662 20672 206^9 omna tJmr.g 20772 20775 20776 20788 20845 20890 20991 ONGECORRIGEERD Verbeteringen Me klasse. 3de UJst: Premlën van f 70.- 497ö moet ziin 4973; 13006 moet zijn 13090. In flacons, potjes, tuben en dozen van Coty, Maja, Nlvea, Dralle, Soir de Paris, Tosca, Botdoot, Silvifix, Brylcream, «~i Danty. z~i in het Huis met de Roode Pilaren, Middelburg bekendmakingen. De Burgemeester van Middel burg vestigt er de aandacht van be langhebbenden op, dat nota's voor leveringen of verrichtingen ten be hoeve van de Duitsche Weermacht uiterlijk op den löden van iedere maand, volgende op die in welke de levering of verrichting geschiedde, ter gemeente-secretarie moeten worden ingediend. Middelburg, 31 Januari 194L De Burgemeester voornoemd, DE BORDES. INKWARTIERING. De Burgemeester van Middel burg verzoekt personen, die in het bezit zijn van inkwartieringsbewij- zen over de maand Januari 1941 t.b.v. Inkwartiering van leden der Duitsche Weermacht, deze bewijzen in te leveren ter gemeente-secreta rie (S.D.O.A. gebouw, Molenwater), le afdeeling, Kamer 19, vóór 5 Fe bruari a.s. Middelburg, 31 Januari 1941. De Burgemeester voornoemd, DE BORDES. Burg. en Weth. van Middelburg brengen ter openbare kennis, dat de uit Ged. Staten van Zeeland ge vormde Commissie, genoemd in hun kennisgeving van 14 Januari J.I., op Donderdag 6 Februari a.s., des na middags te 2 uur een zitting zal houden in het tijdelijk gebouw van de Provinciale Griffie aan de Koe poortstraat alhier, tot het aanhoo- ren van bezwaren, welke tegen de opstelling van electrische aggre gaten ten behoeve van de in te richten telefooncentrale in het tele foongebouw, L. Noordstraat 48, al hier, kad. bekend in sectie D no. 2739, mochten zijn gerezen. Uitdrukkelijk wordt de aandacht van belanghebbenden erop geves tigd dat zij, die schriftelijk bezwa ren inbrengen deze op bovenge noemde zitting dienen toe te lichten. Middelburg, 29 Januari 1941. Burgemeester en Wethouders voornoemd, DE BORDES, Voorzitter. M. VAN DER VEUR, Secretaris. LUCHTBESCHERMING. De Burgemeester van Vlissingen, overwegende, dat het noodzakelijk is, de maatregelen ter bestrijding van branden ontstaan door brand bommen, nit te breiden Gelet op artikel 12 der Wet be treffende de bescherming tegen luchtaanvallen besluit in te trekken zijn Jbesluit van 16 Januari 1941, opgenomen in de Provinciale Zeeuwsche Courant van 16/IS Januari jL beveelt L dat de gebruikers van wonin gen en andere gebouwen zorg dra gen, dat in hun woning en andere in gebruik zijnde gebouwen steeds een behoorlijke hoeveelheid droog zand met een schop, benevens een of meer emmers water en een vtnur- zweej), waaronder wordt verstaan een lange stok met daaraan beves tigde doeken of dweilen, aanwezig zijnbö een bovenwoning, een een gezinswoning of bö gebouwen, wel ke niet als woning gebezigd wor den, pakhuizen e-d-, moet het bo venstaande aanwezig zijn op den zolder van deze woningen of ge bouwen. IL dat de ingezetenen, welke re gelmatig des avonds hun woning# winkels of magazijnen verlaten om den nacht buiten him woning, win kel of magazijn door te brengen, daarvan opgave moeten doen ten gemeentehuize (tijdelijk Zeevaart school) (Kamer No. 17 Luchtbe schermingsdienst HL dat zoo spoedig mogelijk alle voorraden hooi en stroo door de eigenaren uit de bebouwde kom der gemeente verwijderd moeten wor den en dat zooveel mogelijk licht- brandbare voorwerpen en stoffen van de zolders der woningen moe ten worden verwijderd bepaalt dat deze voorschriften met in gang van heden in werking treden g en wtjst er op dat hij, die opzettelijk aan boven bedoelde bevelen niet voldoet en hij, aan wiens schuld het te wijten is, dat aan die bevelen niet wordt voldaan, wegens het begaan van een mi^rijf, streng wordt gestraft, Vlissingen, 29 Januari 1941. De Burgemeester voornoemd, VAN WOELDEREN, Gemeentebestuur van Vlissingen. ZEEP AAN KAPPERS. De Burgemeester van Vlissingen maakt bekend.- dat aan kappers extra zeep zal worden verstrekt. Hiertoe dienen zij aan loket No. 5 van het Distributiegebouw een aanvraagformulier in te dienen, dat vanaf heden aan genoemd loket verkrijgbaar is. Vlissingen, 31 Januari 1941. De Burgemeester voornoemd, VAN WOELDEREN. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Vlissingen Gelet op artikel 45 der DrankwetJ doen te weten, dat bij hen is ingekomen een ver zoek van Dieudonné Franclscus Neyenbuur, wonende te Vlissingen, om verlof tot den verkoop van zwak-alcoholischen drank in het klein (verlof A) voor de beneden- localiteit van het perceel Nieuwen- dijk 31 dat vanaf heden gedurende twee weken tegen het verleenen van het gevraagde verlof schriftelijke be zwaren kunnen worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders voornoemd. Vlissingen, 31 Januari 1941. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN WOELDEREN. De Secretaris, F. BISSCHOP. ADVERTEERT EN DIT BLAD TEGEN BRUGLEUNING DOODGEDRUKT. Op de Maasbrug te Gennep reed Woensdagavond de 18-jarige A. Corne'lis- sen nit Gennep, toen de voorste van twee tegemoet komende vrachtauto's plotseling stopte. De achterste auto moest, ten einde een botsing te voorkomen, uithalen en kwam daarbij in aanrijding met den wielrijder C. en drukte hem tegen de leu ning. C. werd in hopeloozen toestand op genomen en naar het Canisius-ziekenhuis te Nijmegen overgebracht. Hier overleed de jongeman enkele uren na aankomst. ONTPLOFFING IN GANG VAN WONING. Gistermiddag had in de Swaerdecroon- straat te Rotterdam in de gang van de woning van zi)n ouders, de 15-jarige HJ3.S.- leerling D. Peters een zelfgemaakt explo siemiddel tot ontploffing gebracht, waar van de samenstelling nog niet beleend is. Het gevolg was, dat de jongeman aan beide handen ernstige verwondingen opliep. O.a. waren verschillende vingers afgerukt. Hij is naar het ziekenhuis Bergweg overge bracht en daar ter verpleging opgenomen. Verschillende ruiten van de woning waren door de ontploffing vernield, evenals de Voordeur. FRAUDULEUS GESLACHT VLEESCH. De Amsterdamsche politie heeft twee mannen uit Veenendaal, die in een auto vier halve varkens vervoerden, aangehou den. VIER GEWONDEN BIJ BOTSING TUSSCHEN VRACHTWAGEN EN AUTOBUS. De bestuurder van een autobus, waari* werklieden gezeten waren, heeft gisteren ep den Koningsweg te Arnhem, een vrachtauto, die hij voorbij wilde rijden, aangereden. Beide wagens werden zwaar beschadigd en vier werklieden in de auto bus werden gewond, een hunner vrij ern stig. Alle patiënten zijn naar het gemeente ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de bus is in hechtenis genomen wegens het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsei. ELF KINDÉREN DOOR EEN VERGISSING BIJ HET INENTEN*" GEDOOD. In èen weeshuis te Fribourg (Zwitser land) achtte de arts, die riiet de zorg voor den gezondheidstoestand der kinderen be last is, de inenting van 15 kinderen tegen diphterie noodzakelijk. Hij verzocht de zuster, die aan het hoofd der inrichting staat, de entstof bfl het hygiënisch en bac teriologisch instituut aldaar te bestellen, wat zij dan ook deed. Na de ontvangst van een fleschje met vermeende antitoxine tegen diphterie ging de arts tot de inenting over. Spoedig daarop werden eenige kin deren onwel, hetgeen men aanvankelijk als de normale uitwerking der inenting be schouwde. Binnen een paar uur moesten de arts en de zusters van het weeshuis echter bemerken, dat dit onwelzïjn een veel ernstiger beteekenis had. Nog denzelfden dag stierven acht van de 15 ingeente kin deren, terwtjl in den loop van den nacht nog drie anderen het leven verloren, meldt de NJft.Ct Bij het onderzoek van een der kinderlijkjes bleek, dat de kinderen ver giftigd waren. Zij waren met diphterie- „toxine" in plaats met anti-toxine inge ënt Het onderzoek naar de verantwoorde lijkheid voor de begane vergissing is nog niet volkomen geëindigd. Doch zooveel is reeds komen vast te staan, dat iemand van het personeel, van het Fribourgsche hygiënische en bacteriologische instituut ter uitvoering van de door den directeur van het instituut gegeven opdracht, om entstof naar het weeshuis te zenden, een fleschje verzonden heeft, dat zich reeds zes jaar in het laboratorium bevond met een etiket erop „diphterie-toxine". Er wordt nog on derzocht of het fleschje nog het etiket „toxlne" droeg, toen de arts daaruit de Inenting volvoerde. Van een zekere onacht zaamheid ls ook de arts niet vrij te spreken. MAND MET VLEESCH OP ZIJN FIETS. De Amersfoortsche politie heeft een wielrijder aangehouden, die in een mand een partij ongekeurd vleesch vervoerde. Bij onderzoek in de woning van den aangehoudene werd nog 150 kg. vleesch, afkomstig van drie clandestien geslachte varkens, in beslag genomen. Tegen den man is proces verbaal opgemaakt wegens het vervoeren van ongekeurd vleesch en overtreding van de distributiewet Stille handel op de Amsterdamsche beurs. Het feit dat de nieuwe 4 procent staats- leening met succes is bekroond, maakte op de effectenbeurs een goeden indruk. Men was op de beurs niet pessimistisch ge stemd inzake het koersverloop der stuk ken in de naaste toekomst, en de meening werd uitgesproken, dat de leening vrij sterk overteekend was. Intusschen waren in verband met een en ander de Neder landsche staatspapieren goed gedisponeerd, maar de affaire was minimaal. De omzetten op de locale aandeelen- markt waren klein. Reeds eergisteren was er weinig te doen, maar het scheen wel alsof de affaire gisteren zelfs nog iets was ingekrompen. Er bestond geen bepaalde stemming. De koersen waren weinig of niet veranderd. Voor Olies was de belang stelling niet groot. Voor Tabakken bestond een vaste stemming. De rubbermarkt was stiL Amsterdam Rubbers waren vrijwel on veranderd. De handel in Suikerfondsen was zeer gering. De scheepvaartiubriek was kalm, prijshoudend. Industrieelen trokken weinig attentie. De koersen waren weinig gewijzigd. Op de Amerikaansche afdeeling ging maar zeer weinig om. Hier en daar waren de koersen iets lager, maar naar verhouding van de daling in Waïlstreet vielen de noteeringen mee. Amsterdam 1936 3'A 83 Bataafsche Petr. Mif. ObL Z/2 80801/, A Amsterdamsche Bank 111% 110% A Ned. Gist- en Spiritusfabr. 365 A K.M. De Schelde Nat Bez. 71 68/, A Houthandel Alberts 105% C Union Pac Rr. 80 80% Nederland le lng 1940 4 99 99 Nederland 2e lng. 1940 4 94% 94 NederL met bel. fac. 1940 4 98% 99 Ned. t 1000 1938 (8 /2> 3 8414 84% Indië 1000 1937 3 83% 84% A Koloniale Bank 181 A Ned. Ind. Handelsbank 127% 126/, C Ned. Handel Mij. 115% 116% A Van Berkels Pat 46% 47% C Calvé Delft 78% 70% A Lever Bros en Unilever 120% 119 A Philips Gloeil. Gem. Bez. 198% 197% C Am. Car Foundry 32 32 C Anaconda Copper 291/, 28% C Bethlehem Steel 83'4 82% C General Motor 50% 50% C Kennec. Copper 35% 35% C North Am. Aviation 17 17 Zaterdag 1 Februari 1941. HILVERSUM I. 415 M. NED. PROGB. KRO. 8.00 Wij beginnen den dag. 8.30 Eer. ANP. 8.45 Gram. 9.30 Ned. Koorconc. (opn.). 10.00 Gram. 10.30 Ned. Kamerorkest (opn.). 11.30 Godsd. half uurtje. 12.00 Gram. 12.15 Rococo-octet (opn.). 12.45 Nieuws- en eoon. ber. ANP. 1.00 Gram. 1.15 Musiquette (opn.). 1.45 Zang met het Rotter- damsch Philharmonisch orkest (opn.). 2.00 Voor jong Nederland. 3.00 Onze Zaterdagmiddag. 5.15 Nieuws-, econ.- en beursber. ANP. 5.30 Reporta ge. 6.00 Gram. 6.15 Causerie. 6.30 Overpeinzing met muzikale omlijsting. 6.45 Actueele reportage of gram 7.0 Vragen van den dag. 7.15 Gram. (7.30—7.45 Ber. Engelsch). 8.00 Ber. ANP. 8.15 „De Nederlandsche ambachtskunst", vraagge sprek. 8.30 Ber. Engelsch. 8.45 KRO-Symphonie- orkest, KRO-koor en solist 9.30 Gram. 9.40 Wij sluiten den dag. 9.45 Engelsche ber. ANP. 10.00 Ber. ANP en sluiting. HILVERSUM IL SOLS JL VARA 9.00 Gram. (Om 8-30 Ber. ANP). 10.00 VPRO Morgenwijding. 10.20 Voor de kinderen. 12.00 Ber. 12.15 Esmeralda en soliste (plin. J2.3Q VA- RA-Almanak. 12.45 Nieuws- en econ. ber. ANP. 1.00 Sylvia-Amusementsorkest en solist 1.45 Le zing. 2.00 Gram. 3.00 Tuinbouwhalfuurtje. 3.30 Luisterparade. 4.20 Residentie-orkest 5.00 VP RO Lezing. 5.15 Nieuws-, econ.- en beursber. ANP. 5.30 Gram. 6.00 Lezing. 6.15 Gram. 6.42 VARA-Almanak. 6.45 Actueele reportage of gram. 7.007.15 Groningsch praatje ANP en sluiting. C Rep. Steel C Un. States Steel C North Am. Cy. A Kon. Petroleum My. C Contin. Oil Cy. C Philips Petrol. C Shell Union C Tide Water Ass. OiL A Ned- Scheepvaart Unie A Handelsver. Amsterdam A Ned. Ind. Suiker U, A Deli Batavia Mij. C Deli Mij. 1000 A Senembah Mif. C Pennsylv. Rr. A South Railway C Amsterdam Rubb. A Deli Batavia Rubb, Mij. A Hessa Rubber Mij. A Serbadjadi Sum Rubb. MR. M. M. ROST VAN TONNINGEN rDe Wtnterhülpactie is de beste teeg tiaar de éénwording van het Neder landsche volk". Officieele publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherij. DISTRIBUTIE VAN KOFFIE EN THEE. De secretaris-generaal van het departement van landbouw en vis scherij brengt in aansluiting op "ijn bekendmaking betreffende vermin dering van het koffie- en theerant soen ter kennis, dat de toewijzingen voor detaillisten en grossiers met ingang van 1 Febr. eveneens wor den gebaseerd op de nieuwe rant soenen. De detaillisten zullen van de dis tributiediensten toewijzingen ent- vangen voor het aantal rantsoenen koffie en thee, dat zij in de ufge- loopen distributieperiode aan hun klanten afgeleverd hebben. Zij zul len echter met deze toewijzingen slechts 50 gram thee of 125 gram koffie per rantsoen van hun leve rancier kunnen betrekken. Daar evenwel het rantsoen voor den consument gelijkelijk is vermin derd, zullen zij gedurende de ko mende distributieperiode aan een gelijk aantal klanten als in de afge- loopen periode koffie of thee kun nen verkoopen. Ook de dezer dagen aan hotels, restaurants, café's en dergelijke in stellingen uit te reiken toewijzingen zijn gebaseerd op het nieuwe rant soen. Zij geven derhalve per rant soen recht op het korpen van 50 gram thee of 125 gram koffie. Aan gezien het aantal toegewezen r-nt- soenen gelijk is aan dat van de maand Januari zijn ook de aan de instellingen toegewezen hoeveelhe den koffie en thee in overeenstem ming met het consumentenrantsoen verminderd. RILLAND BATH. Abonnementen en advertenties voor de Provinciale Zeeuwsche Courant worden aangenomen door den Agent D. VAN DE BOOMGAARD,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 7