De Raad van Vlissingen vergaderde. Rechtszaken Burgerlijke Stand MENTHOREX De gemeenteraad van VUaaingen verga derde hedenmorgen te 10.30 uur In het tij delijk gemeentehuis aan den Boulevard Bank er t onder voorzitterschap van burge meester C. A. van Woe 1deren. Aanwezig alle leden. Na opening der zitting sprak de VOOR ZITTER zijn traditioneels nieuwjaarsrede uit, welke wtf op pag. 2 van het eerste blad publiceeren. Deze rede werd onder groote aandacht gevolgd, terwfc'l by het herdenken van de gevallen Vlissingsche burgers en militai ren de raadsleden zich van hun zetels verhieven. REDE WETHOUDER EDELMAN. Vervolgens nam de heer W. P. EDEL MAN het woord en beantwoordde als oud ste raadslid in jaren de rede van den voor zitter als volgt TMtjnheer de Voorzitter, De traditie getrouw wil ilc voldoen aan den plicht welke op mij, als oudste raads lid, rust om Uw nieuwjaarsrede, uitgespro ken in dezen oorlogstijd, te beantwoorden. Ik wil Uw goede voorbeeld volgen en reer kort zijn met dit antwoord. Zakelijkheid is steeds een zeer goede eigenschap geweest, en zeker was ztf noodig in de moeilijke dagen welke achter ons liggen, alsook voor die welke nog kunnen volgen. Het kwam op daden en niet op Woorden aan. De Vlissingsche Raad heeft er steeds naar gestreefd om kort en zakelijk de aan geboden raadsvoorstellen te behandelen en ik ben er van overtuigd dat dit goede be ginsel als richtsnoer zal dienen in het nieuwe tijdperk, dat wij nu zijn ingetreden. Mijnheer de Voorzitter, het was te be grijpen dat Uw rede in mineur gesteld zou zijn, doordat Vlissingen en de Vlissingers Wel Zeer door den oorlog geleden hebben. In den loop der eeuwen ls Vlissingen menigmaal door den oorlog geteisterd, het geen gevoegd bij den voortdurenden strijd welke onze vaderen steeds hebben moeten voeren tegen den waterwolf, voor het be houd van zijn dierbaren geboortegrond .oor zaak is geworden van een stoeren geest, om de gevaren met kalmte onder de oogen te zien. Ook nu nog leeft de geest van „Beste- vaer" in vele van onze burgers. Moge daarom allen medewerken om, wanneer een maal de vrede, en een goede vrede, zal zijn geteekend, het geteisterde Vlissingen weder tot bloei en welvaart te brengen. Hiertoe zullen zeker de grootbedrijven, de haven en de badplaats, het hare kunnen bijbrengen. Met vreugde hebben wij uit Uw rede ver nomen, dat de gezondheidstoestand in 1940 gunstig was. Moge, met Gods hulp, alles in het werk worden gesteld, opdat dit ook over het jaar 1941 gezegd zal kunnen Worden. Voor alles wat door het bureau van Sociale Zaken, van hoog tot laag, in de eerste oorlogsdagen, gedurende de evacuatie en daarna gedaan is en nog gedaan wordt, Js de Raad zeer erkentelijk. Begrijpelijk is het, dat de grondverkoop en het bouwen van nieuwe huizen in het gedrang is gekomen, maar ook dit zal, naar wij hopen, na den vrede weder anders worden. Aangenaam stemt het ons, dat bij het vele minder aangename dat 1940 ons bracht toch ook nog lichtpunten zijn te constateeren. Wfl denken hierby aan de belangrijke uitbreiding en verbetering van het rioolstelsel en alles wat daarmede ge paard gaat, alsmede aan de uitbreiding, verbouw en verbetering van het scholen complex aan de Groote Markt Doot den aankoop van de -terreinen en gebouwen van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen kan het vraagstuk van de ge meentelijke stortplaats, dat reeds ongeveer 10 jaar een studieprobleem was, opgelost worden. Voorzeker was het en is het nog, voor het onderwijs een moeilijke tyd, doch dank zij de toewijding en de goede geest van de personeelen der diverse scholen, wordt er naar gestreefd zooveel als maar mogelijk is te bereiken, De personeelen van onze avondscholen, zoowel van de Handelsavondschool als van de Nijverheidsschool, zullen na het officieele einde van den cursus, trachten zooveel mo gelijk den verloren tijd in te halen. Zeker is het een geruststelling voor velen, dat het nu uitgebreide personeel der politie, der vrijwillige brandweer en van den luchtbeschermingsdienst zoo actief en paraat is, hetgeen in den laatsten tyd reeds meermalen is gebleken. Dezen mannen komt een woord van warme hulde toe. Was het seizoen in 1940 buitengewoon ongunstig voor het badbedrijf, niet minder was dit het geval voor het zoo nuttig zwemonderricht aan de leerlingen onzer scholen, waarvan in vorige jaren zooveel gebruik werd gemaakt. Dat het bedryf van de N.V. Haven van Vlissingen, de S.M. „Zeeland" en het Bun kerstation in 1940 in het teeken van den oorlog stonden, is te betreuren, vooral om dat de uitkomsten dezer bedrijven in de laatste jaren een stijgende iyn vertoonden. Des te meer stemt het tot vreugde dat de Werf- en Machinefabriek „de Schelde" zoo veel ambtenaren en werklieden te werk heeft kunnen stellen. Mijnheer de Voorzitter, wjj zeggen U dank voor Uw goede wenschen ons en onze gezinnen aangeboden en wederkeerig bieden wij U en Uw gezin onze beste wenschen aan. Tevens zeggen wij U dank voor alles wat U, in dit moeiiyke oorlogsjaar, voor Uwe gemeente heeft gedaan en hopen, dat U gezondheid en kracht moge geschonken worden om ook in den nieuwen jaarkring krachtig de belangen van Uwe gemeente te blijven behartigen. Moge steeds het device van ons wapen ons allen helder voor den geest staan „Luctor et Emergo". Zoowel na de rede van den burgemees ter als van den heer Edelman gaven de leden blijken van instemming. De VOORZ. dankte voor de woorden van den heer Edelman en den raad voor zyn instemming.. Laten wij, aldus spr., in dezen tijd met moed, beleid en trouw, pal staan voor de belangen van onze goede fltad Vlissingen. (Applaus). Ingekomen stokken. De VOORZ. deed mededeeling van de volgende Ingekomen stukken: o.a. van verschillende door Ged. Staten goedgekeur de raadsbesluiten. Overgelegd werd het verslag van den toe stand der gemeente Vlissingen over 1939. Van den waarnd. commandant der brandweer is een gewijzigde begrooting voor de brandweer ingekomen, waarbij deze voor 1941 verhoogd - wordt van 55.000 tot 100.000. De VOORZ. merkte op, dat dit slechts een fomeele wijziging is. De gemeente- financiën worden hierdoor niet zwaarder belast. Benoemingen. Tot lid van de commissie voor de straf verordeningen en van de commissie voor de oudheidkundige verzameling werd be noemd mej. H. Meijer. Tot lid van -de commissie voor. de ge meentewerken en van de commissie voor het woningbedrijf werd benoemd de heer J. M. van Linsehoten. Tot lid van de commissie voor het water leidingbedrijf werd benoemd de heer E. An- driessen. De gekozenen namen allen hun benoe ming aan, waarmee de VOORZ. hun geluk wenschte. Tot onderwijzer aan school C aan de Bouwen Ewoutstraat werd benoemd de heer J. W. G. Leeflang met 16 stemmen. De heer Van der Plugin verkreeg 3 stem men. Lichamelijke oefening op de openbare en byz. lagere scholen. Burg. en Weth. stellen voor over te gaan tot het aanschaffen van gymnastiektoestel- len voor het vak lichamelijke oefening op de O. L. scholen en tot het verleenen van het medegebruik van de gemeentelokalen aan de bijzondere scholen. Ook stellen Burg. en Weth. voor den heer L. van der Steen vast aan te stellen als gymnastiek-onderwijzer aan de openbare U.L.O. Verder stellen Burg. en Weth. voor de openbare school D aan de Bonedijkestraat tijdelijk in gebruik te geven aan het R. K. Sint Joseph-ziekenhuis. De VOORZ. deelde mede, dat In ver band met een schrijven van hooger hand, de vaste benoeming van den heer Van der Steen nog moet worden aangehouden; De heer VAN OORSCHOT heeit sympa thie voor het voorstel tot instellen van lichamelijke oefening, doch tot zijn groote spijt mist hij het aanstellen van een vasten gymnastiek-onderwijzer op de lage re scholen. Er zijn maar enkele onder wijzers, die de wettelijke bevoegdheid hebben. Het gymnastiek-onderwijs zal nu tot zijn recht komen. Hij hoopt dat B. en W. dit nog eens onder oogen zullen zien. De heer DE WIT sluit zich bij de woor den van den heer Van Oorschot aan. De heer DE RUITER heeft wel bezwaar tegen den leeftijd van den gymnastiek- onderwijzer. De heer KORTEWEG brengt hulde aan B. en W. voor de goede verzorging van de ziekenhuisverpleging, wat nu weer blijkt uit de verplaatsing van het St. Joseph ziekenhuis. Weth. EDELMAN wijst er op, dat B. en W. al het mogelijke gedaan hebben ten opzichte van het gymnastiek-onderwijs. Indien het mogelijk was geweest voor de lagere scholen een vakleeraar aan te stel len, dan had B. en W. dit zeker gedaan. Doch hiertoe is geen toestemming ver kregen. Spr. wees er echter op, dat onder de jongere onderwijzers zeer veel animo bestaat om zich in het gymnastiekonder wijs te bekwamen. Hij is van meening, dat de raad dit voorstel gerust kan aannemen. B, en W. doen alles om zooveel mogelijk het gymnastiek-onderwijs te bevorderen. De heer VAN OORSCHOT is er van overtuigd, dat het onderwijs bij den heer Edelman in goede handen is. Hij wijst er echter op, dat onder de onderwijzers zeer veel oudere krachten zijn, en minder jongeren. Eerst dan zal het vak lichamelijke oefeningen tot zijn recht ko men, wanneer er vak-onderwijzers worden aangesteld. Spr. dringt er nogmaals op aan, dat B. en W. een onderzoek zullen in stellen en hun aandacht aan deze belang rijke zaak zullen wijden. Weth. EDELMAN zegt, dat zoodra het mogelijk is, B. en W. vak-onderwijzers zul len aanstellen. De toestemming hiertoe is nog niet verkregen. De VOORZ. zegt, dat het hier een fl- nancieele kwestie betreft. Hierna werd het voorstel aangenomen. Veranderen vluchtheuvel Singel*— Paul Krugerstraat. Daar de vluchtheuvel bij het kruispunt SingelPaul Krugerstraat voor het verkeer voortdurend groote moeilijkheden oplevert, vragen Burg. en Weth. machtiging van den Raad den toestand ter plaatse te ver beteren en hen daartoe een crediet van 5200 te verleenen. De heer DE WIT maakt een opmerking over den te plaatsen paal, die naar zijn meening geen langen levensduur zal heb ben. Spr. zag liever zooiets als op het Betje Wolffplein. De VOORZ. zegt, dat dit slechts een voorloopigen maatregel is. De zaak is van alle kanten bezien. Aangenomen. Verbetering kluis. Tot het aanbrengen van een betere be veiliging van de kluis in het gemeentehuis aan de Houtkade stellen Burg. en Weth. den Raad voor hen een crediet te verleenen van ten hoogst^ 1000. Aangenomen. Gratificatie gemeente-ambtenaren. Als stoffelijk blijk van waardeering voor de in de dagen ran Mei 1940 door verschil lende gemeente-ambtenaren verrichte extra-werkzaamheden, stellen Burg. en Weth. voor dezen een gratificatie toe te kennen. De VOORZ. stelt voor, de afwikkeling van deze zaak in handen van B. en W. te stellen. De bezwaren van den raad worden ook door B. en W. gedeeld en zij zullen met de gemaakte opmerkingen rekening houden. De beer VAN OORSCHOT meent er aan toe te voegen „en werklieden" en de heer KORTEWEG „brandweerlieden". De VOORZ. zegt, dat dit de bedoeling ia. Hierna wordt het voorstel aangenomen. De heer KöNIG wenseht het voorstel van Ged. Staten over te nemen. De VOORZ. zegt, dat dit niet kan. De heer VAN ROOLJEN meent, dat dit voorstel niet ver genoeg gaat Ook de hoogere ambtenaren voelen de stijging der levensmiddelen. Nu er geen andei-e oplos sing is zal spr. zich er bij neerleggen. Hij hoopt, dat B. en W. spoedig met een ander voorstel zullen komen. De heer VAN OORSCHOT noemt dit een zeer sympathiek geluid. Niet alleen voor de minimum-lijders is het leven moeilijk. De grens is veel te laag getrokken en VRIJAGE OF SLAPERIGHEID De moeilijke vraag, die gisteren aan de Almelosche rechtbank werd voorgelegd, was, of een auto-ongeluk, dat op den mor gen van den Sisten October van het vorige jaar op den weg Den HamWierden onder laatstgenoemde gemeente gebeurde, te wij ten is geweest aan de verliefdheid van den bestuurder, of wel aan het feit dat hij dien morgen slaperig was. De jeugdige inwoner van Wierden, verdachte In deze zaak, ver zekerde met nadruk dat hij wat slaperig was, omdat hij twee nachten laat naar bed was gegaan, doch twee getuigen hadden door het achterruitje van den tweepersoons auto gezien, dat verdachte en zijn verloofde even voor het ongeluk „met de schouders en de hoofden extra dicht bij elkaar zaten". Ook de inspecteur van politie A. Koot uit Almelo, die als deskundige een onder zoek heeft ingesteld, is tot de conclusie gekomen, dat verdachte niet heeft opgelet, waardoor het kleine wagentje van den weg afraakte en tegen een boom opreed, waar bij het meisje van verdachte een lichte her senschudding opliep. Verd. en zijn verloofde ontkenden, dat er iets tusschen hen was gebeurd. De officier van justitie zei in zijn requi sitoir, dat er voor het ongeluk geen andere verklaring kan worden gegeven dan dat de twee inzittenden van den wagen een beetje hebben zitten vrijen, wat aldus de officier, op een tijdstip als waarop het ongeluk gebeurde half twaalf des morgens ongemotiveerd is, De officier vorderde een geldboete van 50 gulden subs. 50 dagen hechtenis en intrekking van het rijbewijs voor den tijd van een jaar. „IK WEET NIET OF 17 WEL EENS VAN EEN MEISJE GEHOUDEN HEBT Een meisje van duizend weken dat naar den naam Tinie luisterde, was verloofd ge weest met 'n 25-jarigen jongeling, die nu maar niet zoo kon dulden, dat haar liefde was overgeheveld op een ander en die zich vermoedelijk op zijn rivaal heeft willen wreken. Toen Tinie op den 20sten Sep tember 's avonds met haar nieuwen min naar thuis kwam, stond de versmade het tweetal op te wachten en op dat moment ontvlamden de gemoederen dusdanig, dat een klein duel ontstond, waarbij de 23-ja- rige opvolger zijn voorganger een stevigen klap op het rechteroog toediende, waar voor hij zich nu voor de Haagsche recht bank moest verantwoorden. Hij gaf als reden voor zijn aanwezigheid bij het tweetal op, dat hij even tevoren een brief in de bus van zijn ex-verloofde's huis had gedaan. Hij zei zielsveel van het meisje te hebben gehouden en zei tot den rechtbankpresident: „Ik weet niet of u wel eens van een meisje gehouden hej>t.." De president bleef het antwoord schuldig en gaf het woord aan den officier, die zich tot een korte verklaring van zijn eisch te gen den verdachte beperkte en dezen eisch op 25 stelde. Uitspraak volgt 11 Februari. HAAGSCHE GERECHTSHOF. Verboden uitvoer. De Procureur-generaal bij het Haag sche Hof was slecht te spreken over E. J. van H. uit St Jansteen, en die ontstem ming bleek ook uit de verzwaring van straf die hij vroeg. Dat gebeurde ook uit een oogpunt van algemeene preventie. Want van H. had geprobeerd dynzaad uit te voeren, waarvoor hy geen vergun ning had. Tenminste, dat werd door den Proc. generaal aangenomen, doch ver dachte zei dat hij wel een vergunning had. Hy was op 3 Juli met vier wagens be laden met lynzaad naar de Belgische grens gereden. Hjj wilde de 9500 kilo zaad die zich op den wagens bevonden, van zyn be- dryf naar zyn hof in België brengen. De ontvanger aan de grens hield het geval aan, en toen begon een heele herrie-partij. Want van H. beriep zich op de omstan digheid dat hy van den Ortscommandant een vergunning had gekregen om het zaad te vervoeren. Doch, aan den verbalisant had genoemde autoriteit gezegd, de mede deeling alleen te hebben verstrekt, om te AGENDA VLISSINGFN. Alhambra-theater. Vanaf Vrydag 31 Jan. tot en met Dinsdag 4 Februari „Dat komt er van". MIDDELBURG. Electro-bioscoop. Vanaf Vrydag 31 Jan. tot en met Donderdag 6 Februari „Amor doet in kousen". GOES. Grand-theater. Vrydag 31 Jan., Zater dag 1, Zondag 2 en Dinsdag 4 Febr. „De mannen de baas". apr. hoopt ook, dat spoedig een beter voor stel zal komen. Vreder zegt spr. dat hfl de salariee- ring der wethouders zeer onbevredigend vindt, «y, die er van leven moeten behooren ook tot de minimum-lyders. Gaarne zou hy 't salaris bepaald zien als te Middelburg. Zoolang dit niet mogeiyk is, dringt hy aan op een duurtetoeslag voor de wethouders. De heer POST vraagt, of ook het ty- delijk gemeente-personeel onder deze duur- te-toeslag valt. De VOORZ. beantwoordt dit toestem mend. Wat de salaries ring der wethouders betreft, dit heeft zyn volkomen instemming en hy wil gaarne stappen doen bij Ged. Staten. (De zitting duurt voort.) DE AMERIKAANSCHE HULP AAN ENGELAND. Commissie vóór buitenlandsche zaken bepleit spoedige aanvaarding. De commissie voor buitenlandsche zaken van het huis van afgevaardigden heeft gisteren met 17 tegen 8 stemmen een spoe dige aanvaarding bepleit van de wet op de hxxlp aan Engeland. De goedkeuring van het wetsvoorstel werd er mede gemoti veerd, dat de wet van de grootste betee- kenis is voor de vitale belangen van Ameri ka en de Amerikaansche beschaving. De commissie deelde in een rapport mede, dat het duideiyk is, dat de Amerikaansche po litiek er naar moet streven: ten eerste Amerika buiten den oorlog te houden, ten tweede Engeland en andere landen, wier verdediging ook voor de defensie der Ver. Staten van belang is, de daarvoor benoo- dige oorlogsmiddelen zoo snel mogelijk toe- gankelyk te maken. Voorts bracht de com missie het standpunt naar voren, dat het wetsvoorstel de strekking heeft de Ver. Staten huiten den oorlog te houden en niet hen dichter by den oorlog te brengen. De gebeurtenissen in Roemenië. EEN GROOT AANTAL ARRESTATIES Officieel wordt medegedeeld, dat be halve de 106 in Boekarest en de 392 in de provincie wegens aanstichting en leiding van den opstand gearresteerde personen in Boekarest nog 2022 en in de provincie 269 personen wegens actief deelnemen aan den opstand gearresteerd zyn. De militaire autoriteiten hebben groote hoeveelheden wapens en munitie bij de opstandelingen in beslag genomen. De veiligheidspolitie van den staat heeft voorts medegedeeld, dat prof. Cantacuzino, een lid van de legion naire beweging, is gearresteerd, omdat in zyn woning in Boekarest een in bedrijf zyn- de radiozender werd gevonden, die voor de opstandelingen werkte. MIDDELBURG. GeborenJacomina, d. van G. Geljon en P. Aarnoutse Ludwina Johanna Maria, d. van J. van der Zee en P. A E. van Schaik. Overleden J Walrave, 55 J., vrouw van J. J. Mulders; E. Pundke, 92j., ongeh. vr.; Z. Verlinde, 83 j., ongeh. vr.M. Vèrstraa- te, 64 j., vrouw van J. DijkeI* Klap, 34 j., ongeh. man P. Sonius, 69 j„ wed. van P. Daniëlse. Ondertrouwd J. Sanstra, 23 j. en A. M. S. Verswyveren, 17 j.A. van Poelje, 26 j. en O. J. de Graaf, 21 j. kennen te geven, dat hy geen bezwaar had tegen vervoer. Maar de geldende douane bepalingen werden daardoor niet buiten werking gesteld- De Politierechter te Middelburg had van H. veroordeeld tot drie weken gevangenis straf, van welk vonnis hy in hooger be roep kwam by het Hof, want verdachte vond dat hy met strafbaar is. De Proc. Generaal wees erop dat ver dachte al eens eerder 1000 heeft moeten betalen aan gewetensgeld, wegens verbo den invoer. En heel gunstig in dezen staat verdachte niet bekend. Een aanvankelyke vergunning die aan van H. was verstrekt door de Duitsche autoriteiten, is later weer ingetrokken, orndat hy er misbruik van maakte. Spr. stelde de vraag of van H. nu te goeder trouw is geweest, in welk geval een lichte straf kan volgen, terwijl anders zwaar moet worden gestraft. En goede trouw kon de Proc. Generaal niet aannemen, want anders zou van H. niet dadelijk na zijn aankomst in België daar dadelyk het lynzaad hebben aangegeven. Naar het oordeel van spr. heeft verdachte den ontvanger met het briefje van den Ortscommandant opzy willen dringen, hetgeen niet is gelukt. De Proc. generaal wees erop dat in den laatsten tyd veel verboden uitvoer be staat in één week ontving spr. uit Mid delburg deswege 24 verbalen, daarna 29 verbalen, en vervolgens S3 verbalen. Dat kan niet door den beugel, en streng optre den is noodig. Daarom vorderde spr. ver hooging van de straf tot twee maanden ge vangenisstraf. De verdediger, mr. Groene wegen utt Oostburg schetste de wisselingen in mili tair bestuur in de oorlogsdagen, waardoor velen niet meer wisten hoe zy er mee aan moesten. De verdachte, die eerst naar den burgemeester was gegaan, en van hem een briefje had ontvangen, meende met de verklaring van den Ortscommandant ge dekt te zyn. Spr. stelde voor om de be slissing aan te houden, indien dit noodig is, teneinde van den betrokken comman dant, die thans met vacantie bleek te zyn, alsnog een verklaring te ontvangen om trent diens opvatting over de kwestie. Het Hof kon met dit voorstel aceoord gaan, en besloot dit daartoe op 3 Maart 'nader te behandelen. Distributie vraagstukken. De giij.ee punten van ie textiel' toeslagkaarten blijven tot na der aankondiging geldig. Naar békend ls, vervallen met ingang van 1 Februari 1941 alle thans ln omloop zynde textielpunten. Een uitzondering wordt evenwel gemaakt voor de tegen woordige toeslag-textielpunten, waarvan de geldigheidsduur met eenigen tyd wordt verlengd, leder is dus gerechtigd om te gen afgifte van de oude extra-textielpun ten textielgoederen te koopen. Van 1 Fe bruari af zullen er derhalve twee soorten extra-textielpunten gangbaar zijn. Deze faoiliteit is echter slechts voor een beperkt tijdvak toegestaan. Wij zullen in deze ru briek tydig bekendmaken wanneer de gel digheidsduur vervalt. Naast de beide ex tra-textielpunten kunnen textielgoederen- alleen worden gekocht op de punten van de dezer dagen uitgereikte persoonlijke textielkaarten, Tham ook extra kolenbonnen voor zieken. Benige weken geleden konden wtj acljrö- ven, dat er een regeling op handen was ten aanzien van de verstrekking van extra ko- ïenbons ten behoeve van ernstige zieken. Naar wij vernemen is deze regeling thans in werking getreden. Aan alle daarvoor in aanmerking komende medici zijn de richt lijnen bekend gemaakt, in welke gevallen extra verwarming noodzakelijk kan wor den geacht. In verband met de moeilijke branostoffenpositie is voorgeschreven, dat alleen extra brandstoffen kunnen worden verstrekt, indien de vermoedeiyke duur van de ziekte langer is dan één week en dan nog uitsluitend in de beslist onafwijs bare gevallen. Zieken, die in verband met htm ziekte aanspraak raeenen te kunnen maken op extra kolenbonnen, moeten zich tot hun huisarts wenden met het verzoek een dok tersattest te willen afgeven, waarop ex tra brandstoffen worden voorgeschreven. Met dit attest kunnen de patiënten zich dan tot den distributiedienst hunner woon plaats wenden, welke daarop, na accoord- bevinding, 1 kolenbon afgeeft. Met dezen kolenbon moet 2 weken toegekomen wor den, terwyl per gezin slechts 1 extrako- lenben kan worden afgegeven, ook al zyn er meerdere zieken. Na 1 April a.s. wor den geen kolenbonnen voor zieken meer verstrekt. Over het algemeen zal men niet gemak kelijk de beschikking krygen over een ex tra kolenbon, omdat de voorschriften op dat punt vrij streng zyn. Het ligt boven dien :n het voornemen om controle te la ten plaats vinden ten huize van betrokken patiënten. De boter- en vetbonnen mogen voortaan door de winkeliers per 10 stuks werden ingeleverd. Voor het inleveren van consumentenbon nen door winkeliers en grossiers is be paald, dat van iedere soort minstens 40 bonnen geplakt op een opplakvel by den distributiedienst moeten worden ingele verd. Van deze bepaling is thans afgewe ken door de bekendmaking, dat in het ver volg boter- en vetbonnen in veelvouden van 10 stuks mogen worden ingeleverd-, met een mytimuwt van 10 bannen, zooals vanzelf spreekt. Een winkelier mag dus inleveren 10, 20, 30 of meerdere tientallen boter- óf vetbonnen. Iedere soort bonnen moet op aparte opplakvellen worden inge leverd. Het is dus niet toegestaan op een zelfde opplakvel boter- en vetbonnen te zamen in te leveren, zoodat men de bei de soorten bonnen niet gebruiken kan voor het aanvullen van een tientaL De consumentenbonnen voor de andere distributie-artikelen behooren nog steeds met een minimum van 40 te worden in geleverd, zoolang daaromtrent niet na'ders wordt gepubliceerd. Op één kelenbon kan men thans 5 EL. kolenslik betrekken* Zboals indertijd bekend is gemaakt kan men op een kolenbon verschillende ge- wichtshoeveelheden ver .ygen ai naar ge- Irng de soort kolen, die verlangd wordt. Zoo kan men ten hoogste 75 KG anthra- ciet bekomen tegenover 100 KG. cokes enz. Aanvankelyk was bekend gemaakt, dat ten hoogste 2/z HL. kolenslik, kolen gruis, op één kolen'-'>n gekocht kon wor den. Deze hoeveelheid blijkt thans verdub beld te zfc'n, want van heden af kan men A sgewenscht 5 HL van dit kolengruis op één bon bekomen. Ontslagenen uit den Ned. Op- bouwdienst Jcunnen, bij gemis van kun. distributiebescheiden, tijdelijk losse bónnen ontvan gen. Het komt nogal eens voor, dat ontsla genen van den Nederlandschen Opbouw- dien.°t, niet onmiddellijk d? beschikking hebben over al hun distributiebonnen, zon der welke zy feitdyk niec kunnen leven. Dit vind*; zijn oorzaak in het feit, dat de administratie van de distributiebescheiden centraal geregeld is, terwijl de ontslagenen somtyds uit de meeat verschillende deelen van het land komen. Bij een wachtperiode van een week ondervind a deze personen dikwijls groote mooilykhedei. met hun maaltijden, omdat zy niet ov bonnen be schikken, waaraan, zy in het geheel geen schuld hebben. In dergelijke gevallen .6- de betrok kenen zich tot den distributiedienst hun ner woonplaats kunnen w aden met een verzoek om lc3se rantsoenbonnen voor den duur van één week. Na het onderteekenen van een schriftelijke verkl - g zullen zij dan losse bonnen kunnen ontvangen, ech ter alleen voor de gebruikeiyke weekrant- soenen, zooals brood, b<-ter, kaas, eieren en vleesch en vleesch waren. Vocht de an dere artikelen zullen zij moeten waehten, totdat zy in het bezit zyn van de stam kaart en bybehoorende kaarten, waarna zy zich deze artikelen met de geldige nummerbonnen kunnen aanschaffen. Vloerzeil is ook nog vrj}. Van verschillende zyden wordt ons ge vraagd of vloerzeil nu vry is of niet Na gedane Informatie kunnen wy mededeelen, dat vloerzeil tot op heden nog niet onder de textieldistributiebepalingen valt Ieder kan dus nog vrij vloerzeil koopen. verkoudheid en Drogisten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 6