Tweede blad PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Vrijdag 31 Januari 1941 Kroniek van den dag Antonescu en de IJzeren Garde. Rechtszaken 1941 beslissend voor Duitschland en de nieuwe ordening. Hitier herdenkt den achtsten verjaardag der nat.-soc. revolutie. V 'V 4iroot* 4 7 7 lefp«ri»9 Grtap, Kett, Pm». ÊtaTio De herbouw van het platteland. Nu de orde Jji Roemenië to hersteld, krijgt men een duidelijk overzicht van de gebeurtenissen, welke de vorige week in dit land zoo'n groote onrust hebben te weeggebracht De opstandige beweging heeft zonder twijfel, zoowel in de hoofdstad Boekarest als in de provincies, een ernstig en bloe dig karakter gehad. De conclusie waartoe men komt nu deze troebelen tot het ver leden behooren, to, dat de geheele strijd een binnenlandsche politieke aangelegen heid is geweest. Het was een worsteling om de bestuursmacht, welke slechts indi rect to voortgevloeid uit den moord op den Duitschen majoor DÖring. Men moet bij dit conflict niet vergeten, dat het land in een overgangsstadium ver keerde, en dat van het nieuwe stelsel nog slechts de omtrekken waren te bespeuren. De Engelsch gezinde koning Carol werd bij de September-revolutie van den troon gestooten en uit het land verjaagd, waarbij zijn zoon Michael hem opvolgde. Voor Roemenië volgde daarop echter geen periode van rust, welke zoozeer ge wen scht was. Het land moest territoriale en economische offers brengen teneinde met de omringende landen (Rusland, Bul garije en Hongarije) goede en ongestoorde betrekkingen te kunnen blijven onderhou den. Het was dan ook niet te verwonde ren, dat de gebiedsafstand aan deze landen bij een deel der bevolking moeilijk te accepteeren vieL De onzekere toestand, welke door dergelijke gebeurtenissen meestal geruimen tijd blijft bestaan, leidt maar al te dikwijls tot uitbarstingen. Het geringste feit kan het vuur doen ontbran den. Roemenië heeft dit de vorige week moeten ondervinden. Tegenover de buitenwereld droeg de opstandige beweging in dit land een eigen aardig karakter. Immers, men was ge neigd, verband te zoeken tusschen deze gebeurtenissen en den internationalen toe stand. Dit is onjuist gebleken. Tengevolge van de jarenlange vervol gingen, welke de IJzeren Garde te verdu ren heeft gehad, hebben deze legionnairs vele leidende persoonlijkheden verloren. Niet alleen de stichter en leidjer, Codreanu is hiervan het slachtoffer geworden, maar ook vele mannen, die een groote kracht voor de beweging vormden, verdwenen. Toen dan ook na de September-revolutie de tijd voor de IJzeren Garde gekomen scheen te zijn, misten de legionnairs den krachtigen man, die zich met de leiding van 's lands zaken zou kunnen belasten. Een oplossing scheen gevonden te wor den, door generaal Antonescu, die bij ver schillende gelegenheden, hoewel niet tot de partij der Gardisten behoorende, niet temin blijk had gegeven van zijn sympa thie met deze legionnairs, aan het hoofd der regeering te plaatsen. Het feit, dat hij de voornaamste beginselen van Codreanu was toegedaan, had hem onder het Carol- regime in ongenade doen vallen. Toen Antonescu het. bewind eenmaal in handen had, bleek ten aanzien van onder scheidene punten verschil van inzicht met de legionnairs te bestaan. In zijn regeering had Antonescu namelijk, behalve de op volger van Codreanu, Horia Sima, ook eenige andere gardisten op ministers-pos ten geplaatst. Na eenigen tijd openbaarden zich de meeningsverschillen tusschen Antonescu en zijn medewerkers, leden van de IJzeren Garde. De moord op den Duit schen majoor vormde de aanleiding tot een conflict. Enkele vooraanstaande gar disten werden uit him verantwoordelijke functies ontheven, omdat zij blijkbaar niet voldoende zorg hadden gedragen voor de openbare veiligheid. De IJzeren Garde meende door deze ge beurtenissen het oogenblik gekomen te zien, de leiding van den staat geheel tot zich te trekken. Een belangrijke factor in een dergelijke strijd om de macht is evenwel, aan welke zijdê het leger zich schaart. Het leger toch is in laatste instantie het instrument van het gezag om zich te doen gelden. Het Roemeensche leger bleek voor het overgroote deel achter Antonescu te staan. En na bloedige botsingen moesten de legionnairs de bestuursmacht aan Anto nescu laten. De leiders van den opstand worden thans als verraders behandeld. Antonescu heeft na deze gebeurtenissen een overgangs-kabinet samengesteld, waarin de overgroote meerderheid ge vormd wordt door generaals en kolonels. Men heeft dus op het oogenblik een soort militaire dictatuur, welke op den duur in meer geordende banen geleid zal worden. Te Berlijn qüalificeert men de gebeurte nissen in Roemenië als een zuiver intern Roemeensche aangelegenheid. Men uit het vermoeden, dat Antonescu een beweging zal stichten, waarop hij zich kan beroepen en dat hij zich waarschijnlijk tevens zal dtotanceeren van de kringen die hem heb ben teleurgesteld en hem de gehoorzaam heid hebben opgezegd bij zijn streven naar opbouw van het land. IntuBschen heeft Antonescu, in een op roep aan het land, verklaard, dat Roe menië zijn toekomst zoo zal vormen als het voorbeeld van de as zulks leert. DOODSLAG TE OSS. De Bossche rechtbank heeft gisteren vonnis gewezen in de strafzaak tegen den 22-jarigen arbeider A. W. M. van E. uit Oss. In den nacht van 12 op 13 October 1940 heeft hij te Oss M. G. den Brok opzettelijk van het leven beroofd, door hem tijdens een vechtpartij een mes diep in de borst te steken, waardoor een groote slagader werdi stuk gesneden, Den Brok stierf spoedig daarna aan inwendige ver bloeding. Veertien dagen geleden had de officier van justitie een gevangenisstraf van 6 jaar geëischt. Uitspraak doende veroordeelde de recht bank van E., na hem te hebben schuldig verklaard, tot een gevangenisstraf van 3 jaar met aftrek van het voorarrest. REDE VAN HITLER Ter gelegenheid van den achtsten ver- 1 jaardag der nationaal-socialistische revo lutie to in het Sportpaleis te Berlijn een massale vergadering gehouden, in welker middelpunt een met groote spanning ver beide redevoering van den Führer en Rijks- kanselier stond. Rijksminister dr. Gëbbels verwelkomde den Führer en herinnerde aan den gedenk- waardigen dag van acht jaar geleden, toen het geheele Duitsche volk den Führer trouw beloofde, wat de .toekomst ook zal mogen brengen. In de afgeloopen acht ja ren, aldus dr. Göbbels, heeft de Führer het Duitsche volk van overwinning tot over winning, van triomph tot triomph gebracht Onder het stormachtige gejubel van de geestdriftige menigte betrad daarop den Führer de sprekers-tribune. De rede van den Führer. In zijn redevoering gaf hij eerst een historisch overzicht van den tijd voor acht jaren. De eigenlijke oorzaak van den toen zoo ellendigea toestand van Duitschland, zoo zeide hij o.a., is natuurlijk de wereld oorlog geweest. Aan den wereldoorlog ech ter heeft Duitschland geen schuld. Dat hebben Amerikaansche doctoren in op dracht van den tegenwoordigen president Roosevelt vastgesteld. De werkelijke oor zaken hingen daarmede samen, dat Enge land zijn wereldheerschappij wilde handha ven. Gedurende 300 jaar, zoo vervolgde de Führer, is het Engelsche wereldrijk opge bouwd en slechts door geweld opgebouwd, door voortdurende oorlogen. Daarbij was de democratie slechts een masker. Achter de democratie staat in werkelijkheid de over- heersching der volken in het algemeen en de kneveling der menschen in het bijzon der. Egyptische en Indische nationalisten verdwijnen bij duizenden in de gevange nissen. Concentratiekampen, zoo zeide Hitier, zijn niet in Duitschland uitgevon den, maar door de Engelschen. Een ander middel om de ruggegraat van andere vol ken te breken is het middel van de leugen en de phrase. Als spreekwo'ord wordt ge zegd, dat wanneer de Engelschman van God spreekt, hij katoen bedoelt. Dat to heden ten dage nog zoo. Zelden is de menschelijke huichelarij tot een dergelijk maximum gestegen als het bij de tegen woordige Engelschen het geval to. In ieder geval is het resultaat van dezen 300 jaar langen en met bloed bevlekten weg, dat thans een paar Engelschen drievierde deel van de wereld beheerschen, dat 46 men schen op vijftig vierkante kilometer ruimte wonen. Wanneer men zich dit eigenaardige ont staan van het Britsche wereldrijk voor oogen houdt, dan wordt het proces zelf alleen begrijpelijk door het feit, dat het Europeesche vasteland als afgesloten oeco- nomische factor tegenover deze ontwikke ling volkomen was uitgeschakeld. Deze af zondering werd vooral gekenmerkt door het uitschakelen van het Duitsche rijk. Naarmate het Duitsche volk zijn kracht inwendig begon te verbruiken en daar mede practisch als machtsfactor naar bul ten verdween, heeft Engeland zijn wereld rijk bijeen kunnen rooven. Maar niet Duitschland alleen is in deze drie eeuwen practisch van de concurrentie dezer aarde verre gebleven, hetzelfde heeft ook gegol den voor Italië. Weer om andere redenen zijn andere groote volken in Oost-Azië er buiten gebleven. Hitier wees er vervolgens op, dat het doel van de Britsche politiek eeuwen lang geweest is, desorganisatie van het Euro peesche vasteland. Ondanks z\jn verovering van de wereld ls Engeland in sociaal opzicht de achter lijkste staat, die er in Europa bestaat. Sociaal achterlijk, d.w.z. een staat, wiens geheele inrichting gericht is op de belan gen van een betrekkelijk kleine en dunne bovenlaag en van de met deze bovenlaag verbonden Joodsche gemeenschap. Zoo is het mogelijk, vervolgde Hitier, dat ln een staat, die over de grootste rijk dommen der aarde beschikt, wiens reus achtige levensgebieden ter beschikking staan, millioenen menschen geen deel heb ben aan deze zegeningen, maar armzaliger gehuisvest zijn dan de menschen in onze overbevolkte staten van Midden-Europa. De nieuwe organisatie van het vasteland. De geheele Britsche wereldheerschappij berust nog op het denkbeeld, zoo vervolgde Hitier, steeds weer vreemde landen te kun nen krijgen om tegen het Continent op te treden. Maar buiten dit Europeesche Con tinent zijn groote staten ontstaan, die voor Engeland volkomen onaantastbaar zijn. Engeland moet thans probeeren wereld staten tegen elkaar uit te spelen om al thans nog den schijn van een wereld macht te kunnen handhaven. In Europa zelf Is aan de desorganisatie van het Con tinent reeds een einde gekomen, doordat de volken ontwaakt zijn. De diepste oorzaak van den wereldoorlog zoo vervolgde de Führer, moet ln het vol gende gezien wordensinds 1871, sinds den tijd, dat de Duitsche stammen zich be gonnen te organiseeren en zich met de na tionale wedergeboorte van het Duitsche volk de staatkundige eenheid aankondigde, begon Engeland Duitschland met zijn haat te achtervolgen. Zoo kwam de tijd van 1871 tot 1914, waarin Engeland onverstoord tegen Duitschland tot den oorlog ophitste, en wel bij elke gelegenheid, totdat de oorlog eindelijk uitbrak. Ook bij deze gelegen heid, zoo zeide Hitier, heeft Engeland weer vreemde hulp gekregen. In al de 400 jaar der verovering van zijn wereldheer schappij heeft Engeland zich van vreem de hulp bediend. Ondanks het feit, dat de heele wereld in den vorigen oorlog tegen Duitschland gemobiliseerd was, to Duitschland in feite niet overwonnen. Thans kan Duitschland dat rustig zeggen. Ik zou geen critlek leveren op het verleden, als ik het niet beter gedaan had. Thans echter kan ik als een der historische mannen, die het beter gedaan hebben, ook het verleden be- oordeelen en ik kan slechts zeggen het resultaat van het jaar 1918 is uitsluitend het gevolg van een zelden voorkomende opeenhooping van persoonlijke onbekwaam heden in de leiding van ons volk. Geen herhaling van 1918. Een dergelijke opeenhooping, verklaar de de Führer, is in de geschiedenis nooit voorgekomen en zal zich in de toekomst niet herhalen. En desondanks heeft Duitschland en de Duitsche soldaat ruim vier jaar lang stand gehouden. Wanneer de Engelschen thans meenen, dat het voldoende is weer de oude propa- gandaplaat van 1917 op te zetten, teneinde nieuwe resultaten te verkrijgen, dan heb ben zij niets geleerd. Het Duitsche volk heeft sindsdien wel geleerd. Het heeft ech ter sindsdien ook niets vergeten. Wat van 1918 tot 1921 is geschied waren woord breuken aan den loopenden band. Nog nooit is een volk zoo bedrogen geworden als toen het Duitsche volk. Os grootste besparing op Uw stroomrantsoen verkrijgt U door hef gebruik van de beste en sulnlgs!» lampen ooit door Philips vervaardigd; PHILIPS De nationaal-socialistische macht Vervolgens besprak Hitier de oprichting van de nationaal-socialistische beweging, die de eerste was welke toen de gedachte, die' men fantastisch noemde en waarom men lachte, tot werkelijkheid maakte, n.l. de vereeniging van het nationalisme met het socialisme. Italië to de tweede staat waar dit pro ces als geslaagd beschouwd kan worden. Vervolgens stelde de Führer opnieuw vast dat hij in 1933 onder het president schap van den generaal-veldmaarschalk Von Hindenburg, langs wettigen weg aan de macht is gekomen. Het nationaal-socia- lisme heeft in de democratie, met de de mocratie, de democratie overwonnen. Langs streng wettigen weg heeft het alle machts middelen in handen gekregen. Hitier besprak daarop uitvoerig hoe hij den te volgen weg duidelijk heeft afgeba kend en geen stap van dat programma to afgeweken. Overal betrad ik, aldus apr., hier den weg van leeren, van opvoeden, den langzamen weg van aanpassing, want het was mijn trots deze revolutie uit te voeren zonder dat er in Duitschland ook maar een vensterruit vernield werd. Liquidatie van Versailles. Op het terrein van de buitenlandsche politiek heeft Hitier het volgende pro gramma opgesteld Liquidatie van Versailles. Men moet thans in de rest van de wereld niet zoo dwaas 4}jn met te beweren, dat dat een program was, dat ik in 1933 ontdekt had. De heeren hadden slechts moeten lezen, wat ik duizendmaal geschreven heb Ver sailles was het grootste onrecht en de gemeenste mishandeling van een groot volk, welke ooit In de geschiedenis heeft plaats gehad. Met dit program ben ik in het jaar 1919 opgetreden en heb daarover voor de eerste maal gesproken en dit pro gram heb ik mfl als een plechtig bindend gebod alle jaren van den strijd om de macht voorgehouden. Maar ook hier wilde ik dit program niet met geweld uitvoeren, maar ik heb gepraat wat een mensch maar praten kon. Wat een aanbiedingen heb ik niet gedaan. Wat heb ik niet gebedeld verstandig te ztfn en aan een groot volk de levens- en bestaansmogelijkheden niet te beknibbelen. Maar elk voorstel, dat van mij kwam was voldoende om een bepaalde Joodsche internationale kapitalistische kliek terstond in opschudding te brengen. Ik heb als nationaal-socialtot na enkele maanden gezien, dat er voor het forum van den Volkenbond niets te winnen viel. Men mag van ons niet verwachten, dat wij naar Genève zouden gaan en blijven bedelen. Nadat de Führer had aangetoond, dat Duitschland door dwang van buiten den Volkenbond en de ontwapeningsconferentie moest verlaten, vervolgde hij Wij zijn den weg opgegaan, dien wij moesten opgaan, daarbij steeds voor oogen houdende om, wanneer dit ©enigszins mo gelijk was, toch nog tot overeenstemming te komen. En ik mag er op wijzen, dat het in een geval bijna scheen te gelukken, nL met Frankrijk. Toen het Saargebled tot ons terugkeerde, hebben wij de consequen ties getrokken. Ik heb toen van een ver dere herziening der Duitsche grenzen in het Westen afgezien. De nietsontziende tactiek der kapitalistische plutocraten in deze landen is echter kort daarop weer aan den dag getreden. Nu stond mijn be sluit echter vast WiJ zijn niet gekomen om de belangen van het Duitsche volk, maar wij zijn gekomen met den eed ik geef geen belangen prijs, ik ben vastbeslo ten geen duimbreed te wijken. Daarna kwamen in Engeland de oude oorlogsop hitsers weer voor den dag. In deze jaren, te beginnen met 1934, ben ik gaan bewa penen en wel zwaar gaan bewapenen. Toen Frankrijk dezen oorlog begon, had het in het geheel geen reden daartoe. Het was eenvoudig de lust om weer tegen Duitschland te vechten. En met Engeland hadden wjj in het geheel geen conflict Een enkel punt bestond er het terug geven van de Duitsche koloniën en daar over zeide ikdaar zullen wij eens over onderhandelen. Ook de tijd speelt geen rol. Niets heb ik verlangd, wat den Engelsch man heeft toebehoord. Slechts datgene, wat zij ons in 1918 en 1919 in strijd met de plechtige verzekering van den Ameri- kaanschen president Wilson geroofd heb ben. Vervolgens besprak de Führer weer de pogingen ook het conflict tusschen de vol ken bij te leggen. Hitier verklaarde, hoe na den Poolschen veldtocht en na de ineen-, storting in het Westen hij de hand heeft uitgestoken, maar het was tevergeefs. Het bloed der volken moet dus weer in dienst van het geld eener heel kleine be langengemeenschap gesteld worden. Een terugblik werpend kan ik echter dit eene zeggen feeds het jaar, dat achter ons ligt, heeft practisch dezen oorlog beslist. Ik heb nu eenige malen gelezen, dat de Engelschen het voornemen hebben om er gens met een groot offensief te beginnen. Ik had slechts den eenen wensch, dat zij mij dit tevoren zouden mededeelen. Be zou het gebied dan van te voren laten ontrui men, want ik zal hun graag de moeilijk heden der landing besparen. Wat verwacht Engeland? Wat verwachten de Engelschen nu Wij staan hier op dit Continent en waar wij staan, haalt niemand ons meer weg. Wij hebben bepaalde steunpunten voor ons in gericht en wij zullen, wanneer het uur komt den beslissenden slag slaan. Dat wij den tijd daarvoor gebruikt hebben, dat zul len de heeren dit jaar historisch meema ken. Waar hopen zij op Op hulp van anderen Op Amerika Ik kan slechts het volgende zeggen Wij hebben van tevoren met alle mogelijkheden rekening gehouden. Dat het Duitsche volk tegen het Ame rikaansche volk niets heeft, is iedereen duidelijk, die niet bewust de waarheid ver- draait en het tegendeel beweren wiL Duitschland heeft nog nooit op het Ame- fikaanschè vasteland belangen vertegen woordigd, tenzij dat het medegestreden heeft voor de vrijheid van dit Continent. Wanneer staten van dit Continent nu pro beeren, wellicht in het Europeesche conflict in te grijpen, dan zal de doelstelling zich slechts nog sneller wijzigen, doch dan zal juist Europa zich verdedigen. Ditmaal vecht men niet tegen een afge mat Duitschland als in den wereldoorlog. Wanneer er gezegd wordtItalië zal afvallig worden, dan moeten de heeren toch geen revoluties te Milaan uitvinden, doch dan moeten zij oppassen, dat er bij hen zelf geen onrust ontstaat. Wanneer zij in eenige mislukkingen van onzen bondgenoot thans reeds het bewijs van hun overwinning zien, dan begrijp ik de Engelschen niet. In him eigen misluk kingen hebben zij tot dusverre altijd slechts het bewijs van hun groote overwinning gezien. De heeren kunnen ervan overtuigd zijn de rekening is een totale rekening, en zij zal aan het einde van den oorlog worden vereffend, punt voor punt, vier kante kilometer voor vlerkante kilometer. Misschien hopen zij ook op den Balkan. Ik zou ook daarom niet veel geven, want dit eene to zeker waar Engeland verschijnt, zullen wij het aanvallen en wij zijn daartoe sterk genoeg. Met enkele denkbare moge lijkheid hebben wij rekening gehouden. Aan het einde staat onze overwinning. "Verhongeren zal het Duitsche volk nooit. Eerder het Engelsche. Gebrek aan grond stoffen? Ook daar hebben wij voor ge zorgd. Daarom bestaat het vierjarenplan. Het nieuwe jaar. Zoo gaan wfl thans het nieuwe jaar In met een weermacht, zoo sterk als nog nooit in de Duitsche geschiedenis het geval is geweest. Het aantal divisies te land to geweldig uitgebreid. De geweldige oorlogs ervaring bij de leiding en bij de manschap pen, hebben wij ons ten nutte gemaakt, want er is gewerkt en er wordt voortdu rend gewerkt. De uitrusting is verbeterd. Onze tegenstanders zullen zien, hoe zij verbeterd is. Ter zee zal dit voorjaar de duikbootoorlog beginnen en ge zult dan ook daar bemerken, dat wij niet geslapen hebben. En het luchtwapen zal eveneens toonen, wat het vermag. De geheele weer macht zal de beslissing afdwingen. Onze productie is op alle gebieden geweldig ge stegen. Het jaar 1941, daar ben ik van over tuigd, zal het historische jaar eener groote nieuwe ordening van Europa zijn. Het afgeloopen jaar was het Jaar van de grootsche successen, maar ook van de grootste offers. Al is ook het aantal doo- den en gewonden klein vergeleken met alle vroegere oorlogen, toch is het offer zwaar voor degenen, die erdoor getroffen worden. Onze volledige sympathie, onze liefde en onze zorg gaan uit naar hen, die dit offer moesten brengen. Dat de Heer ons in den strijd van het ko mende jaar niet moge verlaten, dat moet ons gebed zijn. Duitschland, Sieg HeiL Na de slotwoorden van den Führer brak de menigte los in een oorverdoovend ge juich. Ook de redevoering werd steeds weer door geestdriftige toejuichingen onderbro ken. •ttad Mil po«d«r rA each*» va» MQnfca Mijnharde» Poeder» per «tuk 8 et. Doo» 45 Cadiet».cetia«Bid.Mitnhardt}e»'*2«t lOctD Onderhoud met den heer A. D. van Eek. Direct nadat de oorlogstoestand hier te lande was beëindigd, is de wederopbouw van het platteland, die van zooveel be lang is voor de voedselvoorziening, met kracht ter hand genomen. In totaal zfla 527 boerderijen verwoest. De leiding van den wederopbouw van dei boerderijen to opgedragen aan den heer A, D. van Eek, hoofd van de bouwkundige af- deeling van de directie van de Wieringer- meer. Wij hebben dezer dagen een onder houd gehad met den heer Van Eek, die ons het een en ander over het herstel van het platteland vertelde. Nog in den winter van dit jaar zullen wanneer al te veel te genslag ten minste uitblijft alle boeren onderdak zijn. De eerste nieuwe boerderij te Hoogland is dezer dagen reeds betrok ken. Reeds zijn er tweehonderd boerderijen aanbesteed, ruim honderdvijftig architec ten zijn ingeschakeld en alle vijfhonderd zevenentwintig boerderijen zijn opgedra gen. Zoo is op het oogenblik de stand van zaken. Maar het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voor het zoover was. Men ging er van uit dat de te herbouwen boer derijen er goed moesten uit zien, aesthe- tisch in de omgeving moeten passen, dat de inrichting landbouwtechnisch zoo goed mogelijk moest zijn en dat de bouw niet te kostbaar mocht wezen. De boerderij moest wat uiterlijk betreft, zooveel mogelijk bij de omgeving aanpas sen, soms waren er nog fundaties of kel ders te gebruiken en bovendien moest re kening worden gehouden met de wensch en van de boeren. Normaliseering was dus niet mogelijk en de architecten konden werken naar eigen initiatief, echter onder toezicht van het bureau. Moeilijkheden leverde aanvankelijk ook de flnancieele regeling op. Soms moesten er boerderijen worden herbouwd, die oor spronkelijk eigenlijk in vergelijking met het bedrijf te klein waren geweest. Dei boerderij wordt dan grooter herbouwd, doch vooraf moet de ruimtewinst door den boer worden betaald. Bovendien moet iede re bóer een bepaald bedrag aan hypotheek op zfln nieuwe woning nemen, om het ver schil tusschen „oud" en „nieuw" te beta len. Een bedrag, varleerend tusschen tien en vijfentwintig procent van de bouwkosten. Wanneer de eigenaar van een zeer oud en bouwvallig gebouw een nieuwe boerderij krijgt, kan dit bedrag nog iets worden verhoogd. Deze hypotheek werd gegeven tegen rijf procent voor rente en aflossing en in dertig Jaar is de geheele hypotheek afgelost Deze zeer gunstige regeling was echter voor enkele zeer kleine bedrijfjes nog een bezwaar, doch om ook aan de billijke wen» schen van deze boeren tegemoet te ko men, zal binnenkort een regeling dienaan gaande worden gemaakt Het financieels gedeelte was opgedragen aan de.schade- enquête commissie. De boeren mochten zelf een architect aanwijzen en hiervan werd druk gebruik gemaakt Sommige kleine plattelandsch architecten kregen niet minder dan dertig opdrachten. Bg het bureau wederopbouw boerderijen moesten de architecten een schetsplan indienen, vergezeld van een schetsplan van de oude boerderij. Aanvan kelijk bleek, dat de meeste te herbouwen boerderijen te groot waren ontworpen. Na dat de plannen uit aesthetisch en land bouwkundig oogpunt waren beoordeeld, kon dan ten slotte de aanbesteding plaats hebben. Vooraf moest echter de begrooting zijn goedgekeurd. Bij de ingediende plannen bleek in dq meeste gevallen het streek type te zijn ge handhaafd. Sommige boeren echter had den den wensch te kennen gegeven, een geheel moderne boerderij te bezitten, zoo als die in de Wieringermeer zijn gebouwd. Sommige boerderijen worden verplaatst, omdat bjj den herbouw rekening wordt ge houden met de aanstaande ruilverkaveling in die streek, of omdat de nieuwe plaats op andere wijze gunstiger is dan de oude. Zooals wfl reeds schreven, zullen aan het einde van dit jaar alle boerderijen gereed zifn. Direct na deze vorstperiode wordt aan tweehonderd boerderijen gewerkt. Thans ia een deel van de boeren ondergebracht in de eenenveertig noodwoningen, die door het bureau van den heer Van Eek zijn ge bouwd, het vee vijfenveertighonderd stuks heeft een onderdak gevonden in tweehonderdeenenrijftlg noodstallen. Voor den bouw van deze noodinstallaties was veel hout noodig. Dit is voor een belang rijk deel afkomstig uit de gesloopte stel lingen. De noodwoningen die van steen zijn opgetrokken, zullen later worden ingericht als varkenshokken en blijven het eigen dom van den boer. Bij de schaderegeling is hiermede rekening gehouden. De nood stallen zullen worden afgebroken. Ten slotte enkele cijfers: In het district Amersfoort moeten 134 boerderijen worden herbouwd, in het district Deurne 40, in het district Dordrecht 72, in district Mill 112, het district Veenendaal 152, terwijl 17 boer derijen verspreid liggen. BRUG DOOR SNEEUWLAWTNE VERNIELD. In de nabijheid van Albertrille in de Fransche Alpen to een 30 m. lange brug door een reusachtige sneeuwlawine volkomen vernield. Tusschen Ugine en Flumet to eveneens een groote grondlawine van 800 kub. meter neergekomen, waardoor een be langrijke verkeersweg over verscheidene honderden meters volkomen werd bedol ven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 5