VREUGDE EN ARBEID BOS' BAZAR DONKERE WERELD PUNCH {fS- J.GOETHEER BloeiendeAzalea's Hyacinthen HOLLAERS-VERBERKT ROZEMON D Aanbevolen Adressen voor gezin en handel ie Souburg Schemerlampen Rooktafels RADIO TEMME Advertentiën Mrs BOODSCHAP Met de koude dagen TIJD VAN DADEN: VERVUL NU UW OUDE IDEALEN! Breng Uw eigen toekomst naderbij: Bouw mee! Ontuangen Bakkerij LUYK KRUIDENIERSWAREN BOEKHANOEL VAN OER PEYL Drogisterij OLIJSLAGER Firma A. I. WITTE S ZONEN Mandjes veelkleurige 3 Nederlandsche oorlogs-romans: Leesbibliotheek BONGERS Overgeplaatst Lange Noordstraat 43 Nu is nog de tijd Van den Driest Horloges en Klokken W.J. CAMPER Woon- en Winkelhuis Waschmachines Wringers en Wringerbokken Voor de talrijke bewijzen van 'deelneming, ontvangen voor en na liet overlijden van onze lieve Vrouw, Zuster, Tante en Behuwd zuster TRIJNTJE VOGELENSANQ, betuig ik bij dezen mijn wel har- telijken dank. Uit aüler naam, W. L. VAN DE PUTTE. Middelburg, 31 Januari 1941. voor den nood des tijds Zaterdag (morgen) 1 Februari, des namid dags te 5 uur in de verwarmde LUTHERSCHE KERK aan de iWalstraat Zoo juist verschenen t IN EEN D. J. KOOPMANS en Ds. TOUW schrijven over R D. J. H C DÉ VRAGEN DER KERK. Ds. M. J. PUNSELIE en Prof. Dr. F. W. A. KORFF schrijven over DE VRAGEN VAN ONS PERSOONLIJK LEVEN. Ds. D. KUILMAN en Prof. Dr. H. KRAEMER schrijven over DE VRAGEN DER WERELD. Dit is een der eerste po gingen om van het Evangelie uit, in een veelzijdige be lichting te komen tot een open bezinning op de groote vragen, die het leven van den Christen en de Kerk bewegen in dezen tijd. PRIJS 0.95. Alom in den Boekhandel. U. M. HOLLAND, Heerengracht 149, A'dam. smaakt en verwarmt een glas C O O N A C of WARME PUNCH 3.95 3.55 3.35 P- A' Wijnhandel en Slijterij FIRMA Vlisslngen Walstra at 21, Telefoon 18. De dagtaak volbrachtGeniet dan van de vreugde, waarop Uw arbeid recht geeft. Sport en ontspanning: levensvreugde ln de vi^je natuur, gezondheid en levenskracht. Naar Mengelberg'» woord: „De Kunst Is als de zon, die schijnt voor èlle menschen** Vreugde door en na den arbeid! Dit kin en zM straks wer- kelijkheid worden, wanneer de socialistische vrede het einde der kapitalistische overheersching brengt. Reeds nu in vollen oorlogstijd wordt door het N.V.V. daarvoor de grondslag gelegd, wordt gebouwd aan de nieuwe arbeidsgemeenschap. Na tallooze beloften en holle leuzen worden thans daden gesteld en oude idealen vervuld. „Vreugde en Arbeid" is de grondslag voor de verzorging van den Nederland- schen werker in zijn lichamelijke, geestelijke en cnltureele behoeften, waarbij slechts één maatstaf geldt: Voor den arbeider is het beste nauwelijks goed genoeg. Prachtzending KEUKENFORNUIZEN met en zonder circulatie en HAARDKACHELS. Ook GAZELLE RIJWIELEN en andere merken uit voorraad leverbaar. Reparatie aan alle mogelijke Kachels en Rijwielen vlug en netjes. GRAVENSTRAAT MIDDELBURG - TEL. 545 BAKKERIJ Voor Uw dagelUksch Brood, voor ftJn en smakelijk Gebak tegen billijken prijs j. M. DEURWAARDERS BAKKERIJ, BAKKERIJ Kanaalstraat 65 OOK VOOB BOEKHANDEL Kanaalstraat 45, Souburg. School-, Schrijf- en Teekenbehoeften Vulpennen en Vulpotlooden. Parker-, Swan-, Glmborn, Xalena Inkt. DROGIST levert U Geneesmiddelen, Verbandstoffen, Parfumerieën, Toiletartikelen, VBHFWABEN. CAFÉ H" Clnbgebonw B.C.S. Kanaalstraat 84 Telef. 38 intercomm. Helneken's Bier, 't meest getapt. Voor vergaderingen ZAALTJE aanwezig W. F. L. KOBFF. DIVERSEN Voor de betere WIJNEN, Gedistilleerd en Likeuren i J. M. DEURWAARDER'S WIJNHANDEL Kanaalstraat 3, Oost-Souburg, Telef. 8. CONCUBBEERENDB PPJJ& GALANTERIE Uw adrea voor Huishoudelijke Artike len, Galanterieën, Schrijfbehoeften, Leerwerk, Glas- en Aardewerk, Souve- nlers, Speelgoederen en Schoonmaak artikelen is „DE HEMA" Paspoortstraat 5 Oost-Souburg. MANUFACTUREN D A M E 8 I t Heeft U al eens kennis gemaakt met onze KOUSEN? Nog niet? Doet dit dan nu direct en U zult tevre den zijn. Ook in Kinder- en Sportkou sen een mooie sorteering. M. ARENDSE Ritthemsche straat 8. RIJWIELEN ENZ. L. HERMES, Kanaalstraat 1 Telefoon 2L Rijwielen, Kachels, Wsschmachlnes, Wringers, Hnlsh. artikelen. Ijzerwaren. ALLE BEPABATIES. AUTO'S TE HUUR. Voor r en naar op de DAM 8 Middelburg Artistieke Bloembinderij tegenover Postkantoor. Telef. 141 Vlissingen Verzenden naar alle plaatsen. (Fleurop Buitenland.) Tussen Vuur en Ijzer, Door wolken omhoog. Chauffeur Maas in het vuur. Verder vele nieuwe boeken, o.a. van A. M. de Jong, Iependaal en Zoomers-Vermeer. Van Ernst WiechertHet simpele leven, enz. Ook nieuwe meisjesromans. 10 cent per week per deel. Per abonnement veel voordeeliger. Paul Krugerstraat 68, Vlissingen. van Lange Noordstraat 49 Middelburg naar recht tegenover het Postkantoor. in Heerenmode Heden ontvangen de nieuwste HEERENHOEDEN, PETTEN EN ZELFSTRIKKERS. voor een goede nieuwe fiets. Zie de enorme collectie in de etalage. Een fiets zonder zorgen, waaj U voor 100 van op aan kunt. Een best karretje met garantie en, voor een kleinig heid extra, nog voor een jaar deskundige service. Heerenstraat 12 - Telef. 51Q Middelburg. Groote keuze fant. Klokjes, Wekkers, Bare* en Thermometers* Horlogebanden en nog veel meorbQg K. Delftl, Tel. 816, Middelburg TE KOOP bij inschrijving ln massa 10 IEPENBOOMEN staan de op de hofstede ,*Het Hot- landsch Hof" te Kleverskerkë. Inschrijvingsbiljetten worden vóór of op 8 Februari a.s. inge wacht bij J. K. CRUCQ. B 113, Arnemuiden, waar nadere inlich tingen worden verstrekt TE KOOP staande aan den Oostweg B 9, Krabbendijke. Inlichtingen zijn te bekomen Doelstraat A 358g, Krabbendijke. STOFZUIGERS en onderdeelen van 't meest bekend adres TELEFOON 757 tegenover Postkantoor L. Noordstraat 47' Middelburg Zie links en rechts, n komt voor druk werk toen terecht bj) Drukkerij G. W. den Boer Middelburg Tel. 160 Officieele publicatie van bet Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart VERPLICHTE VOORRAAD» OPGAVE RUWIJZER EN FERRO- LEGEERINGEN. De Directeur van het Rijksbureau voor tjzer en staal, daartoe gemach tigd door den secretaris-generaal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, maakt onder verwijzing naar artikel 6 van de jjzer- en staalbeschikking 1940 no. 1 bekend Elke natuurlijke- of rechtsper soon, die een hoeveelheid ruwtjzer en/of ferro-legeeringen voorhanden of in voorraad heeft, is verplicht, voorzoover deze hoeveelheid ruw» ijzer en/of ferro-legeeringen niet reeds maandelijks op en overeen» komstig daartoe door den directeur van het rijksbureau voor tfzer en staal vastgestelde formulieren wordt opgegeven, binnen 6 dagen na deze publicatie, aan den direc teur van het rijksbureau voor ijzer en staal opgave te doen van de na volgende gegevens 1. naam van den aangever, 2. naam van den eigenaar, 3. hoeveelheid ruwjjzer (gesplitst naar de soorten gieterij-jjzer, staalijzer, hematiet, bijzondere soorten), 4. hoeveelheid ferro-legeeringen, 5. plaats, waar de onder 3 en 4 genoemde hoeveelheden zich bevinden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 4