Een Midza-cadeautje f504.00 KAAST I voor 3000 Huisvrouwen UIT DE PROVINCIE STADSNIEUWS Goes. Eén van de voor- Deze week deelenis reeds de premie-uitkeering van iedere week Verduisteren: De Midza wil de distributie-taak van 3000 huisvrou wen verlichten, door aanbieding van een uiterst practische distributie-map. De winkelwaarde hier van bedraagt 0.45. Zonder extra uitgaven kan iedere huisvrouw hiervan in het bezit komen. In alle Midza-zaken kunt U tegen inwisseling van 10 Mldza- bonnen van 1.zoo'n map in ontvangst nemen. Deze Midza-bonnen hoeven niet van een en dezelfde Mldza-zaak te zijn, doch voor Iedere 10 bonnen van 1.ontvangt U een map In Iedere Mldza-zaak. De huisvrouwen in de dorpen, die eventueel moeilijk naar Goes kunnen komen, raden wij aangeef 10 willekeurige Midza-bonnen van 1.mee aan ken nissen of aan de bode en laat deze voor U een Midza distributie-map medebrengen. Binnen enkele weken zullen 3000 huisvrouwen In Zuid- en Noord-Beveland dagelijks profiteeren van het practische cadeau dat onderstaande 58 Midza- zaken U aanbieden J. A. H. Aarts, „Modern", L. Kerkstf. J. de Back, Kloetinge. M. J. r. d. Berge, Lange Vorststraat. J. Bos, Lange Vorststraat. W. Th. J. Bos, Bevahuis, Papagaafstr. W. H. v. <L Broek, Klokstraat. G. J. Buyse 'a H. H. Kinderenstraat Fa. Wed. Clement Ganzepoortstraat. W. J. Döminicus, Korte Kerkstraat. J. Droogers, Lange Kerkstraat. T. Faberij de Jonge, Lange Kerkstraat A. Fraanje Zn., Papegaaistraat. J. Geense, Lange Vorststraat J. de Graag, Klokstraat. C. Harinck v.h. P. W. Bliek, LVorststr. Wed. A. F L. Harmsen, L, Kerkstraat M. A. v. d, HeM, Lange Vorststraat Fa. Wed. Heykam Massee, Gr. Markt. N.V. A. Hollander, Lange Vorststraat. V. A. Hopmans, Lange Kerkstraat. A. Huybregtse 's H. H. Kinderenstr. Wed. J. B. Huijse, Nieuwstraat. „Iris", Handwerken, Papegaaistraat H. A. Jacobs, Kreukelmarkt. J. Jansen v. d. Borght, Hansweert Fa. Wed. M. de Jonge, L. Kerkstraat. Fa. W. de Jonge Gzn., K. Kerkstraat. C. Joosse, St. Adriaanstraat, H. Joosse, „De Magneet", L. Vorststr. C. Kar^lse, 's H. H. Klnderendljk. W. Kaufmann, Luxor Bazar, Papegirtr, H. de Kok, Wijngaardstraat A. B. van Lu ijk, Groote Kade. Schoenh. „De Magneet". L. Kerkstr. N.V. H. Merison Zn„ L. Vorststraat H. D. Meulenberg, St Jacobstraat. Fa. G. Th. Meyeringh, Opril Markt. A. Ncmnekens, Beestenmarkt. P. de Nooyer, A, v. WesterwijkbuuTt. J. J. A. Poley, Ganzepoortstraat A. J. Potter, Lange Kerkstraat P. I. Rosier, De Wolbaai,Wijngaardstr. M. Siervogel, St Jacobstraat E, J. Sinke, Groote Markt. L. Snoep, Lange Vorststraat Gebr. Steutel, Klokstraat. F. J. Thiery Zn., Magdalenastraat J. Torbijn Jr., Ganzepoortstraat, M. Veenis, Kreukelmarkt. Fa. A. AL Vertregt Co., L. Vorstetr. H. Verwer, De Ooievaar, St.Adriaanstr, A. Visser Jzn., Lange Kerkstraat J. de Waal, Kortgene. M. Wal rave, Ganzepoortstraat. J. van Westen, Lange Vorststraat Witkam's Geschenkenhuls, L. Kerkstr, Goedkoope Simon, Papegaaistraat F. van Zee Zn., St Adriaanstraat van hedenavond 18.24 uur tot morgenochtend 9.22 uur De maan komt morgen te 11.13 op ep gaat te 0.16 d.a.v. onder. Winterhulp Nederland. GIFTEN UTT ZEELAND. Br} Winterhulp Nederland kwamen uit Zeeland de volgende giften binnen: N.V. Zeeuwsche Confectiefabriek 2 50 en Li. T. G. 500, beiden te Middelburgs Fa. Gebr. Duvekot te Goes 100: N.V. v/h J. J. Lagaay te Vlissingen f 10Ó. ADVIESCOMMISSIES VOOR STEDE- BOUWKUNDIGE AANGELEGEN HEDEN (KERNCOMMISSIES). Ged. Staten van Zeeland hebben benoemd tot lid der Kerncommissie, of adviescom missie voor stedebouwkundige aangelegen heden a. voor Walcheren de heeren s rar. dr. R. W. Graaf van Lijnden, Koudekerke C. A. van Weelderen, burgemeester, Vlissingen K. Fabius, burgemeester, Oostkapeüe en P. J. Elout Domburg b. voor Westelijk Zeeuwsch Vlaanderen de heeren A. I. Leenhoufcs, burgemeester, RetrancheanentJ. Mijs, notaris, Oostburg; jhr. L. E. D. S. van Bönninghausen tot Heringhaven, burgemeester, IJzendijke en L. van Dijk, hoofd van de Landbouwschool, Schoondjjke c. voor Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen de heeren rar. dr. C. J. M. A, van Rooij, burgemeester, Hontenisseir. Jpn Waes, Sluiskfl rar. W. E. M. Seijdlidtz, Hulst en H. A. A. Baron Collot d'Escury, Kkroster- zande. 4. voor Zuid- en Noord-Beveland de hee ren M. W. van Arenthals, landbouwer, Kate; A. A. El en baas, burgemeester, e Heer Arendskerkeir. W. Kakebeeke, directeur van de N.V. LandbouwmaatschappiJ De Bathpolders, Rilland-Bath en mr. J. A. A. Fmnsen van de Putte, Goes e. voor Schouwen en Duiveland de hee ren J. Vriesendorp van Renesse, Slot Moermond, Renesse Jhr. A. van Citters, burgemeester, Burgh H. C. van de Zande, landbouwer, Nieuw erkerk en mr. W. Nieu- wenhulzen, Zierikzee f. voor Tholen en St Phlllpsland de hee ren mr. H. H. Schuller, burgemeester, Sint Maartensdijk L. J. van Nieuwenhuij- Zen, landbouwer, Shit FhilipölandA. J. Blerens, notaris, St Annaland en mr. A. J. van der Hoeven, burgemeester, Tholen. VERKEERSDISCTPLINE. De ambtenaar van het openbaar mini sterie bij de Kantongerechten in het ar rondissement Middelburg, mr. B. J. Besier, schrijft ons Zooals de meesten wielrijders op Wal cheren en sommigen daarbuiten wel be kend zal zijn, bevindt zich naast het rij wielpad langs den Nieuwen Vlissingschen weg tusschen Middelburg en Souburg een dokergekleurde strook. Ht blijkt ooodig er og ens nadrukkelijk op te wijzen, dat deze strook behoort tot den rijweg en niet tot het rijwielpad- Aangezien het rijwiel pad voor de wielrijders verplicht en de rij weg verboden is, is dus ook het rijden op die strook verboden- Van deze strook en in sporadische gevallen zelfs van den rij weg, mag door wielrijders alleen dan ge bruik gemaakt worden, wanneer dit voor het uitwijken op het rijwielpad beslist noodzakelijk is. Voorts is het verboden op dit rijwielpad naast elkaar te fietsen, men dient achter elkaar te rijden. Zoolang dit rijwielpad bestaat, hebben deze bepalingen gegolden, maar het blijkt uit de talrijke bekeuringen dat nog zeer velen van deze voorschriften niet voldoen de doordrongen zijn. Een ander voorschrift en dit geldt voor de geheele provincie waartegen nog zeer veel wordt gezondigd, is het ver bod om met drie of meer personen naast elkander te blijven rijden. Men bespare zich bekeuring met alle gevolgen van dien, door steeds met eenen achter elkaar of ten hoogste met tweeën naast elkaar te fietsen. Het inhalen van ander verkeer door twee naast elkander rijdende wielrij ders is ten allen tijde verbodende „inha lers" moeten eerst achter elkander gaan rijden. Tenslotte neme men ook alle andere verkeersregels steeds in acht (zooals uiterst rechtshouden, ook op stille wegen, steeds richting aangeven, ook als er geen ander verkeer te zien is, en. enz.) en zor- ge voor de voorgeschreven afscherming van een brandend voor- en achterlicht. Het is waarlijk niet moeilijk om buiten bekeu ring te blflven wegens het overtreden der verkeersregels, maar men moet dan ook behoorlijk opletten, waarmede dan tevens de verkeersveiligheid gediend is. Aan de politie is een zeer verscherpt toezicht op de naleving der verkeerswet- gevii" nr-r lrf"" Zeeuwen door hun gevoel voor verkeersdisoipline er voor zorgen, dat het boekje en het pot lood zoo weinig mogelijk te voorschijn be hoeven te komen t Walcheren LICHAMELIJKE OEFENINGEN. Nu met 1 Jan. Jl. op alle scholen* open bare zoowel als bijzondere, het vak licha melijke oefeningen moet onderwezen wor den, brengt -it eenige moeilijkheden, vooral voor de bijzondere scholen, daar deze tot dusver er nog vrijgesteld van waren. De moeilijkheden betreffen zoowel de lo- caliteiten als het onderwijzerspersoneel. In de gemeenteraadsverslagen kan men gere geld lezen, dat de gemeenten gelden uit trekken om lokalen er voor te stichten en gymnastiekwerktuigen aan te schaffen. De meeste bijzondere onderwijzers heb ben echter nog nooit practisch les in het vak gegeven. Het is vele jaren geleden, dat zij er voor examen hebben gedaan. Boven dien zijn er nog verscheidenen, die heele- maaï geen akte of aanteekening J hebben. Voor de laatsten Is dus een applicatiecur sus voor lichamelijke oefening noodzake lijk, maar ook voor de andere onderwijzers is zij gewenscht, want rust roest. Daarom wordt te Middelburg en te Vlissingen zoo'n cursus voor onderwijzers gegeven door leeraren met middelbare bevoegdheid. Benoeming. O. EN W. SOUBURG. De heer I. van der Jagt te Middelburg, thans als volontair werkzaam ter gemeentesecretarie te Oost- kapelle, is benoemd in gelijke functie op de gemeentesecretarie alhier. WINTERHULP. DOMBURG. In een rondschrijven aan de ingezetenen deelt de burgemeester als plaatselijk directeur voor de Winterhulp Nederland mede dat uit de eerste collecte aan onze gemeente is toegewezen 50 en uit de tweede collecte 120. Het rondschrijven besluit met een op wekking tot medewerking en hulp aan de landgenooten die dit noodig hebben. Zuid-Ti eveland TUSSCHEN LIER BEKNELD GERAAKT. YERSEKE. Het zoontje wan den heer Jac. Meulbroek kwam Woensdagmiddag spelenderwijs, in de oesterschelpenmaalde rij van den heer v. d. Jagt, met zijn been tusschen een lier met het noodlottige gevolg dat dit lichaamsdeel voor een ge deelte werd verbrijzeld. De knaap werd onmiddellijk naar het ziekenhuis te Goes overgebracht Muzikale hulde, YERSEKE. Woensdagavond bracht het fanfaregezelschap .Mozart" aan het echt paar KosterNieuwenhulze een muzikale hulde ter gelegenheid van hun 50-jarige echtvereeniging. Ditmaal was het een on gewone optocht door de donkere straten. ONFORTUINLIJKE DIEF. 'S-HEER HENDRIKS KINDEREN. Op een der donkere avonden van de vorige week hoorde een onzer ingezetenen een verdacht geluid achter in zijn tuin, In de buurt van het konijnenhok. Toen htl op onderzoek uit ging schoot een gestalte onder den heg door. De dief bleek te vlug te zijn geweest. Echter b$ nader onderzoek bleek, dat hg in zijn werk was gestoord en niet slechts de konijnen ongemoeid had moeten laten, maar ook zijn fiets had achtergelaten. Aangifte bjj de politie volgde. WINTERHULP NEDERLAND. WEMELDÏNGE. De Winterhulp collecte in December j.l. bracht op f 97, terwijl het bericht ls ontvangen dat in deze gemeen te 550 mag worden uitgekeerd. Zeeuwsch-Vlaanderen DB RAAD VAN GADZAND VERGADERDE. Het ontslag van den gemeentegeneesheer. CADZANDu De Raad vergaderde Woens dag onder voorzitterschap van wethouder J. Kools. Wegens ongesteldheid waren met kennisgeving afwezig de burgemeester en wethouder I. H. de Brutjne. Waar de Raad thans voor de eerste maal In 1941 vergaderde, sprak de voor zitter ztfn beste wenschen voor het welzijn der gemeente in het algemeen, als voor de raadsleden in hun persoonlijk leven, uit. Medegedeeld werd, dat het raadsbesluit, waarbij aan de gemeente 's-Heerenhoek een kasgeldleening van 6000 verstrekt werd, door Ged. Staten was goedgekeurd. Voorts werd medegedeeld, dat het amb tenarengerecht te Den Bosch bij zijn uit spraak van 30 December jL het raadsbe sluit van 1 April 1940 vernietigde, waarbij aan den gemeentegeneesheer een niet ge vraagd eervol ontslag werd verleend met toekenning van een ruime schadeloosstel ling, welk raadsbesluit door Ged. Staten werd goedgekeurd. Na kort beraad werd de vraag of de ge meente van deze uitspraak in beroep zal gaan, met algemeen e stemmen ontkennend beantwoord. Het ophalen van huls- en straatvuIL Naar aanleiding van de omstandigheid, dat de persoon, die op bij overeenkomst vastgestelde voorwaarden, het straat- en huisvuil ophaalt, deze overeenkomst met ingang van 1 Februari a.s. opzegde, deelde de voorzitter mede, dat B. en W. gega digden voor dit werk hebben opgeroepen. Twee personen meldden zich aan. Het werk werd gegund aan A. Aalbregtse voor een bedrag van 180 per jaar. Bij de rondvraag wees een der leden op het feit, dat meermalen stra&tvuil gede poneerd wordt op den dam, die toegang geeft tot zjjn weide. Hg verzocht maat regelen te nemen, dat dit niet meer ge beurt. De voorzitter zei onderzoek toe. HETLLK KRIJGT ELECTRIGTIEIT. SLUIS. De raad dezer gemeente heeft besloten over te gaan tot electrificatie van Heille. Hoewel het aanvankelijk de be doeling was alleen de kom van Heille van electriciteit te voorzien, werd na gehouden besprekingen met de belanghebbenden be sloten om ook de buitenbewoners daarin te doen deelen. Hiermee zijn dus zoowel het plan-Heüle als het plan-Flandria aanvaard. Dat is mogelijk geworden dank zg de bil lijke voorwaarden door de P.Z.E.M. gesteld. Tevens is besloten om van het nieuwe sta tion Flandria af tot aan de fabriek Flan- dria eveneens een electrische leiding aan te leggen zoodat de naast de fabriek lig gende huizen ook van electriciteit kunnen worden voorzien. De fabriek Flandria is intusschen reeds aangesloten en draait sedert 24 December jL electrisch. Gouden ambtsjubileum. HOOFDPLAAT. Zaterdag 1 Februari hoopt de heer Floremonders Gecluyze den dag te herdenken waarop hij voor 50 jaar öenoemd werd als koster en organist der R.K. kerk. Hr.ttBENOEIVlING BURGEMEESTER. OVERSLAG. Btf besluit van den secre taris-generaal van het departement van binnenlandsche zaken is G. C. E. M. Dierick, met Ingang van 20 Maart 1941 opnieuw tot burgemeester van deze ge meente benoemd. HENGSTENKECRDs G TE AXEL. Woensdag had te Axel de voorjaars- hengstenkeuring plaats, waarvoor groote belangstelling bestond uit fokkerslcringen. Aanwezig waren ook de algemeen voor zitter, jhr. Van Vredenburgh en de alg. secretaris van het Paardenstamboek, de heer Bom. Er waren tal van goede heng sten, waarvoor hooge prijzen werden be steed en er bestond een levendige handel. Goedgekeurd werden voor 1 jaar de vol gende hengsten: Janus van Frederica, van Th. en P. David te Sluskll; Albert var. 't Westland van A. Haak Czn. te Zaamslag; Toon van Luntershoek van Corn, de Feg- ter Johzn. te Boschkapelle; Paul van Vera, van J. Dieleman Azn.-Riemens te Hoek; Colosse Steüe van Gebr. AL en P. Ser- rarens e.a. te Assenisse; Simon van A. Haak Czn. te Zaamslag; Mayeur van Othene, van A. de Krater Jr. te Zaam slag; Frans, van Wed. H. Boorte te Koe- "wacht; Frans van Gebr. AL C. en P. Ser- ïarens e.a. te Ossenisse; Benny van Acron, van Jac. de Putter Pzn. te Axel; Elegant van Jac. de Putter Pzn. vnd.; Brutes van Dragon van Gebr. Daelman Jzn. te West- dorpe; Pluto van Dragon, van Gebr. Dael man Jzn., vnd.: Arius van Clairon, van Wed. Jac. de Fejjter Czn. te Boschkapelle; Mars. van Hardenbroek, van M. van Fraaijenhove Jzn. te Axel en O. A. de With te Hoofddorp (N.B.); Jasper, van Wed. EL Bonte te Koewacht; Leon Jessel n, van M. A. B. Puijlaert te Zuiddorpe; Lion van P. David te Sluiskil; Frans van de Lente, van Corn, de Feijter Johzn. te Boschkapelle; Herseur van Zaamslag, van Firma P. Dekker Pzn. te Axel; Saphir van M. van Fraayenhove Jzn. te Axel en M. Immmk te Nieuw-Vennep, Haarlemmer meer; Nero van Veerhoek, van Corn, de Fejjter Johzn. te Boschkapelle; Avenir van Jac. de Putter Pzn. te Axel; Certain van Lamswaarde van L. den Exter te Sluiskil en Jac. Hurjssen te AxeL Goedgekeurd voor 4 Jaar: Urbain van Frederica, van L. den Exter te Sluiskil en Jac. Hugssen te Axel; Byon van Fre- dericapolder, van Wed. H. Bonte te Koe wacht. Opgenomen in K.stamboek de eerste klas voshengst Roland van Clairon, van Iz, de Feyter Wzn., Wed. J. den Hamer Jzn. en W. L. den Hamer te AxeL Afgekeurd werden 18 hengsten. OPBRENGST W.H.N.-COLLECTE. Naar men ons mededeelt bedroeg de op« brengst van de tweede collecte voor „Win-» terhulp" 746.44. Het beschikbare bedrag voor Goes bedraagt 1800. Dezer dagen zal tot verdeeling worden overgegaan. DRANK NA ZEVEN UUR. Tegen den caféhouder A. J. is proce#» verbaal opgemaakt wegens het verstrek ken van sterken drank na des avonds zeven uur. HET ROODE ACHTERLICHT. Opnieuw vielen er eenige slachtoffert van het beruchte niet schgnende roode achterlicht. Het is goedkooper het roodé achterlicht goed te verzorgen! ALLEEN BLAUW LICHT 1 Elke andere kleur Is voor voet gangers verboden. Gisteren werd proces-verbaal opge maakt tegen M. H. te Goes, wegens het gebruiken van een „voetgangerslantaarn'' met ander dan het goedgekeurde blauwt licht. Wtj wijzen er nog eens nadrukkelijk op, dat alle voertuigen, op de voorgeschreven wijze wit en rood licht mogen gebruiken, en dat voetgangers zich alleen bedienen mogen van een lantaarn met blauw licht, waarbjj het lampje het dgkskeur moet dragen, terwijl het licht voorts naar boven afgeschermd moet zijn. Ook dit blauwe licht mag men dus niet naar boven rich ten. HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING. Naar wij vernemen is voor de bekende cursussen in koken en voedingsleer de in schrijving weer opengesteld. Deze reeds eer met veel succes in de Vakschool voor meisjes door bekwame leeraressen gege ven cursussen, bedoelen in 4 lessen de huis vrouwen te leeren, hoe men zich zoo goed mogeltjk voeden kan, rekening houdende met de tijdsomstandigheden en daarbij wordt dan onder „zoo goed mogelijk" verstaan 'J voedzaam, smakelijk en goedkoop. Het cursusgeld bedraagt slechts enkele dubbel tjes en wordt geregeld naar het Inkomen. Secretaresse der commissie is mevrouw A. M. van Ballegoyen de Jong-Henny. OVERTREDERS VAN DISTRIBUTIE- EN HAMSTER WET VEKBALISEERD, De Haagsche politie heeft de laatste da gen weer eens opruiming kunnen houden onder de overtreders van de distributie- ea hamsterwefc, alsmede onder hen, die zon der vergunning textiel aan. den nxara trachtten te brengen. De 24-jarige winkelier M. L. A. de had eenige partijen koffie opgekocht, wel ke hij weer verkocht buiten de distributie en tegen verhoogde prijzen. De politie maakte proces-verbaal op en gebruikte bovendien de bevoegdheid, welke de distributiewet haar toestaat om in zulk een geval ook andere distributie-artikelen, in beslag te nemen. Dit waren 90 kg. zeep en 40 kg. boter in blik. Bij den 30-jarigen winkelier Th. HL M, K. werden alle distributie-artikelen in beslag genomen, daar hij meermalen de distributie» en hamsterwet had overtre den. Nog zes andere winkeliers werden eveneens verbaliseerd ter zake van ver handelen van artikelen buiten de distribu tie. De 24-jarige slager J. G. v. d. B., liep tegen de lamp, wegens rertreding van de hamsterwet Bij hem werden nL 25 kazen gevonden en in beslag genomen. De sigarenwinkelier L. S. werd eveneen» betrapt op het hamsteren van kaas. Hier vond de politie 20 Edammerkazen. Voorts was het de politie ter oore geko men, dat er in de omgeving van de Alke- madelaan den laatsten tijd veel gevent werd met textiel-artikelen, zooals kousen en ondergoederen. Dezer dagen heeft zij dan ook in deze wijk eeu razzia gehouden, waarbij ver schillende personen werden aangehouden. Drie van hen werden verbaliseerd wegens venten zonder textielvergunning. DIEFSTALLEN TEN NADEELE VAN OLIEFABRIEKEN TE WORMERVEER. Dinsdagavond werd op de Zaanbrug tus schen Worraerveer en Wormer de in Wor- mer wonende ongeveer 35-jarige stoker L„ die op de fièts van zQn werk huiswaarts keerde, door de politie aangehouden ter contróle van den inhoud van twee benzine- blikken, die achter op de fiets waren beves tigd. Het vermoeden van de politie, dat hierin boterolie, afkomstig uit de oliefa- briek „De Toekomst", waar de aangehou dene werkt, werd vervoerd, bleek juist te zijn. De stoker werd gearresteerd en over gebracht naar het bureau van politie te Wormerveer, waar hij aan een verhoor werd onderworpen. In den loop van den dag zijn verschillen de huiszoekingen verricht, waarbg een groot aantal gestolen artikelen in beslag werd genomen. Negen personen, allen vaste arbeiders bij genoemde fabriek, voor namelijk stokers en machinisten, zijn gear resteerd. De hoofddaders zullen ter beschik-. king van de justitie worden gesteld. In totaal werden in beslag genomen zes tien zakken steenkolen, ongeveer honderd liter boterolie, 29 baallakens (viltdoeken) en verder gereedschappen, xnachine-onder- deelen, leer enz. De diefstallen, die hoofdzakelijk in de nachtelijke uren plaats vonden, waren door de directie nog niet ontdekt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 3