VLISSINGEN IN HET OORLOGSJAAR 1940 Bombardementen, evacuatie en groote materieele schade. Het aantal inwoners liep met ruim 3000 terug. STADSNIEUWS Vlissingen. STADSNIEUWS Middelburg. NIEUWJAARSREDE BURGEMEESTER C. A. VAN WOELDEREN. 62 namen die Vlisslngen niet vergeten zal. De burgemeester van Vlisslngen, de heer C. A. van Woelde ren, heeft in de heden morgen gehouden vergadering van den gemeenteraad de eerste in het nieuwe jaar de gebruikelijke Nieuwjaarsrede uitgesproken. De burgemeester zeide in «3» interessante toespraak Geachte Raadsleden, Mijn Nieuwjaarsrede in dezen oorlogstijd moet zoo kort en zakelijk mogelijk zijn, omdat wij leven in een tijd, waarin zelfbe perking en ingetogenheid voor ons eerste eisch is en waarin het meer aankomt op daden dan op woordentoch wil ik niet met de traditie breken, U een beknopt overzicht te geven van de positie onzer gemeente. Allereerst herdenken wij eerbiedig hen, die in het afgeloopen Jaar in Vlis slngen vielen door de oorlogsomstan digheden en de Vlissingsche militairen, die elders hun leven voor het vader land lieten, nL 32 militairen, waarvan 35 Vlissingers en 30 burgers 62 na men, die Vlissingeu niet zal vergeten. Bovendien bestaat nog over 24 ver miste Vlissingsche militairen onzeker heid. ZQ bleven op hun post en vervulden hun plicht. De geschiedenis heeft ons steeds geleerd, dat als Nederland in een oorlog wordt be trokken, Vllssingen aan de Soheldemon- ding tot de meest bedreigde plaatsen be hoort In dezen oorlog heeft Vlisslngen zelfs tot nu toe bet grootst aantal bom bardementen van alle Nederlandsche ge meenten moeten doorstaan. Eenmaal heeft onze gemeente een gedwongen gedeeltelijke en eenmaal een gedwongen geheele eva cuatie doorleefd; nog hebben vele Vlissin gers hun woonplaats verlaten, groote ma terieele schade is geleden. Maar met recht- matigen trots stel ik vast, dat niet het gemeentebestuur het gemeente- en politie personeel, daaronder de hoofden van dienst voorop, getrouw en met groote toewijding ook onder de moeilijkste omstandigheden op hunne posten zijn gebleven om hun plicht te vervullen. De oprechte dank, die hun daarvoor gebracht zij, omvat tevens allen, die zich wijdden aan den luchtbe schermingsdienst, het personeel van de vrijwillige brandweer en in het algemeen alle vereenigingen en personen, die in dit afgeloopen jaar bijzondere diensten in het algemeen belang verrichtten. Over de Vlis singers, die rustig in Vllssingen de dingen afwachten, die komen zullen, blijve de stoe re geest der vaderen vaardig. Zij mogen kracht putten ui£ het voorbeeld van man nen uit ons groot verleden als admiraal de Ruyter en vele anderen, daarbij geschraagd door het rotsvast vertrouwen op een betere toekomst, want door de eeuwen heen heeft Vllssingen steeds alle stormen doorstaan, dank zij zijn gunstige ligging. Echter wordt reeds nu al ons beleid en al onze kracht vereischt om te verhoeden, dat de geschiedenis van Vlisslngen zich herhaalt van de jaren na het bombarde ment van 1809. De meeste invloedrijke en welgestelde inwoners hebben toen Vlissln gen blijvend verlaten vooral naar de nabu rige gemeenten en daardoor hielp na den vrede niemand meer het arme Vlisslngen, dat zieltogend ter neer lag. Dat is nu ge lukkig geheel anders, want het centrale gezag in Den Haag kent thans zijn vader- landschen plicht beter en helpt ons in alle opzichten prachtig, waarvoor hier diepge- voelden dank zij gebracht Het strekke tot troost, dat vernielde ge bouwen weer zullen worden opgebouwd, dat de Inwoners weer zullen terugkeeren, maar het gevaar biyft toch bestaan, dat eenmaal vertrokken en overgeplaatste Instellingen en zaken niet zullen terugkeeren. Dat worde uit v&derlandsch saamhoorlg- helds- en rechtvaardigheidsgevoel verhoed, waarbij zich gelukkig de practische over weging voegt dat vooral onze haven, de maatschappijen „de Schelde" en de Zee land" en onze badplaats poorten zijn, waar door na den vrede de welvaart in het ge heele eiland Walcheren zal terugkeeren. Bevolking. Door het vertrek van vele Inwoners be droeg do bevolking van Vllssingen op l Januari JL 19.696 Inwoners tegen 28.006 op 1 Januari 1940. Er hadden 411 geboorten plaats tegen 394 in 1939 en 313 sterfgevallen tegen 243 in 1939 er vestigden zich 1702 en er ver trokken 5166 personen, waaronder er bin nen de provincie Zeeland 2345 bleven wo nen. Het aantal verhuizingen binnen de ge meente bedroeg niet minder dan 1909 om vattende ongeveer 6300 personen het aan tal kiezers steeg tot 13.470, Gezondheidstoestand- De gezondheidstoestand was in 1940 gun stig, van besmettelijke ziekten kwamen voor 1 geval van paratyphus, 1 geval van dyphterie en 17 gevallen van roodvonk. In de ziekenhuizen werden door tusschenkomst van den gemeentelijken geneeskundigen dienst voor rekening van de gemeente 501 personen opgenomen (460 in 1939), het aantal verpleegdagen bedroeg 10.907 (9835 In 1939), de totale kosten van den gemeen telijken dienst bedroegen 33.124.47 (in 1939 32.726.60), .JjSk 'js£ rMjwwaaafl Werkloosheid iets hooger. De werkloosheid was gedurende 1940 Iets hooger dan ln 1939, het gemiddeld aantal by de Arbeidsbeurs Ingeschreven werkzoeken den bedroeg 452 (413 in 1939), in de twee de helft van het jaar werd het aantal werk zoekenden ln het bijzonder verminderd door de bemiddeling van werkkrachten naar Duitscliland. Ingevolge de van Rijkswege gesubsidieer de steunregeling voor werkloozen werden 284 verschillende personen ondersteund (179 in 1939), gemiddeld per week 52 (30 in 1939), waarvoor de kosten bedroegen 24.646.63 12.941.20 in 1939). Aan vali de arbeiders, die niet in deze steunregeling konden worden opgenomen werd ongeveer 5000 uitgekeerd 7200 in 1939). Terzake van de verstrekking van kleeding, dekking en schoeisel aan armlastigen werd voor een waarde van 1836.70 verstrekt (in 1939 2855.76) en voor schoenreparatie f 536.94 566.70 in 1939), terwijl aan zoogenaam- den B-steun aan werkloozen werd ver strekt voor een waarde van 915.45 (in 1939 2238.23) en voor schoenreparatie 356.14 442.88 in 1939). Door Maatschappelijk Hulpbetoon werd in allerlei vorm van ondersteuning betaald 69.946.74 79.750.— in 1939). In totaal werd dus uitbetaald 136,866.07 138.721.37 in 1939). Bovendien hebben in 1940 in het geheel 195 verschillende personen in de Werkverruiming gewerkt (207 In 1939), gemiddeld per week 29 man (100 man ln 1939) aan wie 21.351.31 loon is uitgekeerd of gemiddeld 14.21 per week (resp. 72.985.94 en 14.28 ln 1939). Evacuatie. Toen in de eerste phase van den oorlog bleek, dat gedeeltelijke evacuatie van de bevolking van onze gemeente, hoofdzake lijk van de vrouwen, kinderen en ouden van dagen, noodzakelijk was en toen later de evacuatie der geheele bevolking werd bevolen, werd het gemeentelijk bureau voor sociale zaken belast met de voedselvoorzie ning. Dit moest geheel geïmproviseerd ge schieden, omdat vroeger steeds was ver klaard, dat evacuatie van de bevolking van Vllssingen niet te duchten was. De om standigheid, dat het in dien tijd bijna voort durend bijzonder gunstig weer is geweest en dat allerwege de meest volledige mede werking werd ondervonden, is zonder twij fel oorzaak, dat aan vele moeilijkheden het hoofd geboden kon worden. Hier moge nogmaals aan de Walchersche gemeente besturen onzen oprechten dank worden betuigd. Dank zij den prachtigen arbeid van het bureau voor sociale zaken was het moge lijk de Vlissingsche bevolking, over het geheele eiland Walcheren verspreid, dui zenden vluchtelingen in de verschillende dorpen, door veldkeukens van warm eten en drinken te voorzien. Een haastig inge richte keuken te Vllssingen zorgde voor het personeel, dat ter plaatse nog diensten had te verrichtenhet bakken en de ver koop van brood werd zoodanig geregeld, dat ieder geholpen kon worden. Oorlogsschade. Een niet minder belangrijke taak van het bovengemeld bureau was daarna de registratie van de oorlogsslachtoffers. Door het oorlogsgeweld hebben vele In woners ernstige schade geleden, waardoor groote moeilijkheden dreigden te ontstaan. Daartoe ln staat gesteld door het Zeeuw- sche Provinciaal Hulpcomité 1940 en de Stichting Zeeland 1940 kon de grootste nood worden gelenigd. Aan vele kleine middenstanders en win keliers werden voorschotten verstrekt voor het weder op gang brengen van hun zaak, en veie gedupeerden werden van huisraad, kleeding en dekking voorzien. In verband met het luchtgevaar en den onzekeren toestand in Vlissingen werd in Oostkapelle een tijdelijke inrichting tot het opnemen van kraamvrouwen ingericht, waarin 68 kraamvrouwen werden opgeno men er werden 61 verlossingen verricht. Voor patiënten lijdende aan open tubercu lose is een verpleeghuis te Arnemuiden ingericht. Op korten termijn bouwt het Rijk voor ons een centrale keuken op het gemeente terrein hoek Hendrikstraat en Emm astraat, de exploitatie geschiedt op gezamenlijke kosten van Rijk en. Gemeente. Werkverruiming. In werkverruiming kwamen gereed het plateau Nolledjjk, de verbindingsdam met uitwateringskoker aan den Zeeboulevard by den Spuiboezem en de aanleg van een rijwielpad aan den Prins Hendrikweg. In bewerking zijn nog: het verbroeden van den Boulevard Bankert met omhoog brengen van het standbeeld van Frans Naerebout en restauratie der onderaard- sche gangenaanleg van schuilloopgra- venverkaveling van gronden voor sport terreinen verschillende werkzaamheden in het Nollebosch, de plantsoenen en de be graafplaatsen het verbeteren van de ta luds langs den Vlissingschen Watergang en voor werklooze hoofdarbeiders het maken van een alphabetischen klapper op de be volkingsregisters van 1816 tot 1861. Nieuwbouw en herstellingen. Door de tijdsomstandigheden werden slechts 3 bouwvergunningen uitgereikt voor nieuwbouw van 3 perceelen met 3 wonin gen. De plannen der R. K. Bouwvereeni- ging „Sint Willibrord" voor den bouw van 130 woningen konden door de tijdsomstan digheden niet worden uitgevoerd. De grond- verkoop bedroeg slechts 1300 M2 voor 6000. De door ons ingestelde Herstel- dienst Vlissingen heeft een groot aantal beschadigde perceelen water- en winddicht gemaakt. Een groot aantal schadeformulie ren met schade-aangifte werden door be middeling van dezen dienst by de bevoeg de instanties ingediend. Voor een groot aantal gevallen hebben de Stichting Zee land 1940 en het Provinciaal Zeeuwsch Hulpcomité credieten verleend. De Alge meen Gevolmachtigde voor den Wederop bouw heeft in alle opzichten grooten steun verleend. Verschillende werken. Verschillende straten, pleinen en trottoirs werden verbeterd door het aanbrengen van nieuwe wegbedekking of door vervanging van versleten materiaalveel oorlogsscha de moest worden hersteld. Op 6 April kwam de doortrokking van den Zeeboulevard rond den Gevangentoren tot stand. De belangryke uitbreidingen en verbete ringen van het rioolplan werden voortge zet, de werkzaamheden werden echter ver traagd door de tijdsomstandigheden. De persleiding van het Betje Wolff plein tot den Watertoren werd gelegd, de zuigleiding in den Singel kwam tot de helft tot stand, een gedeelte hoofdriool werd in de Bone- dijkestraat gelegd en een aanvang werd gemaakt met den bouw van den pompkel- der met pompgebouw by den watertoren. Een verbindingsweg met trottoirs werd aangelegd tusschen de Boschjeslaan en de Bloemenlaan ten Noorden van de Azalea straat. Voorbereidende maatregelen en de fun deering werden uitgevoerd voor een be- dryfsgebouw in het Nollebosch. De bouw van het nieuwe schoolgebouw aan de Groote Markt voor het Christelijk Lager Onderwas is voor een groot gedeelte uitgevoerd. Vele werken zgn verricht door den dienst van Gemeentewerken voor herstel van schade aan gemeentegebouwen, voor het maken van schuil gangen, het inrichten van kaze matten enz. Besloten Is tot den aankoop van byna 20 H.A. grond met gebouwen, het zooge naamde oude station met omgeving van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen voor ongeveer 90.000, waarop zoo spoedig mo gelijk een nieuwe gemeentelijke stortplaats zal worden ingericht. De financiën. Het batig saldo over de gemeente rekening van 1939 bedraagt 59.619.46, hiervan moet worden afgetrokken 70% van 't renteloos voorschot ad 57.960, d.L 40.572, zoodat ten bate van de begrooting 1941 komt 19.047.46. Op 1 Januari 1940 bedroegen de vaste geldleeningen totaal 1.765.625, in het afgeloopen jaar werden daarop afge lost 69.575, zoodat de gemeente schuld op 1 Januari jl. bedraagt 1.695.750, waarby gevoegd moet wor den de resteerende stedelijk gevestigde getiërceerde schuld, op 1 Januari jl. groot 424.000. Uw Raad besloot op 27 December jl. een definitieve geld- leening te sluiten ten bedrage van 100.000 voor het consolideeren van vérschillende buitengewone uitgaven. Met ingang ran 1 Januari J.L is de loonbelasting ingevoerd, terwyi de Ryks- inkomstenbelasting, de Gemeentefondsbe lasting, de gemeenteiyke opcenten op de hoofdsom der Gemeentefondsbelasting en de uitkeeringen uit het Werkloosheidssub- sidlefonds zijn vervallen. Het blijft dus vooralsnog een zeer ernstige open vraag, hoe de gemeentelijke lasten zullen moeten worden gefinancierd. Het onderwas. Het onderwijs heeft ook zeer groote moeiiykheden ondervonden door de tyda- omstandigheden; thans wordt volgens een rouleersysteem het lager onderwijs in de niet gevorderde scholen gegeven. De R.K. U.L.O. school werd 1 Januari 1940 opge heven, bij raadsbesluit van 30 Augustus 1940 werd het schoolgebouwencomplex aan de Wagenaarstraat aan de N.V. Maat- schappy „De Schelde" verkocht. De Zeevaartschool „De Ruyterschool" werd in 1940 bezocht door 416 leerlingen tegen 446 in 1939, in de verschillende cur sussen voor stuurman, machinist en radio telegrafist werden 138 diploma's behaald tegen 159 ln 1939. De Blnnenvaartschool werd door 33 leer lingen bezocht, die 13 diploma's behaalden tegen 26 leerlingen met 17 diploma's in 1939, door de tydsomstandigheden meldden zich in October j.L geen schippers, zoodat er nu alleen een cursus voor motordrijvers wordt gehouden. Het maken van een nieuwen catalogus van het Oud-Archief, een zeer omvang rijke arbeid, wordt voortgezet. Politie en brandweer. Het politiepersoneel ls en wordt riog meer uitgebreid door de tijdsomstandighe den. Behalve menigen brand door den oorlogstoestand, heeft de Vrywillige Brand weer in 1940 geen uitslaande, binnen- of kleine branden behoeven te blusschen, slechts 32 schoorsteenbranden. Alles wordt ln het werk gesteld de brandweerorgani satie zoo goed mogeiyk te maken, om de brandveiligheid zoo hoog mogelijk op te voeren. Ook aan de organisatie van den luchtbeschermingsdienst wordt de groot ste zorg besteed, er is wederom een groot crediet verleend om de openbare schuil- gelegenheid nog belangryk te vergrooten. De verschillende bedrijven. Het gemeentelijk waterleidingbedryf had in 1940 groote moeiiykheden te overwin nen, de inkomsten zijn o.a. door sterk ver minderde water-afname verminderd, de administratie is tijdelijk in een huurhuis ondergebracht» Het gemeenteiyk badbedryf had een bui tengewoon ongunstig seizoen, er werden slechts 18.528 baden geboekt Het bad paviljoen werd door storm geheel vernield. Hoewel het nog jeugdige gemeentelijke vischmijnbedrijf gedurende 6 maanden vol komen heeft stil gelegen, is het bedrijfs resultaat over ±940 alleszins gunstig te noemen door een onverwachte uitbreiding van de laatste maanden, oa door de groote schardynvangsten in December; zoowel voor de visschery als voor den handel biykt het vischmynbedryf van groot belang te zyn. De nieuwe N.V. Grand Hotel „Britan nia" werd begin Mei J.L gesticht, de ge meente Vlissingen neemt voor 20.00 deel in het preferente aandeelenkapitaaL Het openbaar slachthuis heeft de moei lijkheden van het afgeloopen jaar finan cieel goed doorstaan. Sterk verminderde scheepvaart. Het bedrgf van de N.V. Haven van Vlissingen stond in 1940 geheel in het teeken van den oorlog, door de sterk ver minderde scheepvaart en den daardoor ster ken teruggang van te verwerken goederen. Na het uitbreken van den oorlog wordt nog slechts militair gebruik van de bui tenhaven gemaakt benevens door de pro vinciale stoombootdiensten. Tot Mei j.L liepen behalve sche pen van de Nederlandsche marine en van het Nederlandsch en Bel gisch loodswezen slechts 606 zee schepen, metende 137.559 N.R.T., Vlissingen aan en over het ge heel e jaar 1187 binnenschepen met 266.754 ton d.r.v. en 30Ö6 schepen van den Provincialen Stoombootdienst met 606.988 ton d.r.v.; 84 stoomschepen met 33.720 NJR.T. bunkerden by het Steen- kolenbunkerstation en 30 motor schepen met 4122 N.R.T. bunker den by het oliebunkerstation. Se dert Mei j.L ligt het bunkerbe- bedryf by de S.H.V. stil. Voor de binnenscheepvaart zyn de be reikte resultaten minder ongunstig dan voor de zeescheepvaart, daar de binnen vaart ook na het uitbreken van den oor log eenigermate op peil bleei, zoodat het financiëcl eindresultaat van het eigeniyke havenbedrijf niet tegengevallen ls. Ook de S.M. „Zeeland" ligt geheel stil en heeft ernstige oorlogsschade geleden; voor het personeel bestaat een gezamen lijke wachtgeldregeling van rgk, gemeente en maatschappij. nDe Schelde." By de Werf- en Machinefabriek „De Schelde" waren einde De cember jJ. ongeveer 400 ambte naren en 3500 werklieden in dienst, over 1940 werden aan sa larissen en arbeidsloonen onge veer 4,5 millioen uitbetaald. Doordat de N.V. Vlissingsche Mineraal- olie en Asphaltraffinadery over voldoende grondstoffen beschikte, kon zy met uit zondering van de maand Mei regelmatig doorwerken, waardoor de behaalde resul taten reden tot tevredenheid geven. In 1940 werden 9 raadsvergaderingen gehouden, de raadsleden de heeren De Graaff. en De Wilde traden af en werden vervangen door mejuffrouw Meg er en den Heer Van Linschoten. Onze beste wenschen ln dezen oorlogs tijd gelden onze zwaar beproefde gemeente en hare inwoners. Allen, die er nu in de diepste zorgen en ellende zitten, mogen er troost uit scheppen, dat ook het grootste mensche- ïyke leed vergankelijk ls, maar dat on vergankelijk als de eeuwige afwisseling van eb en vloed de vaste regel ls, dat op de diepe oorlogsdepressie weer tyden van welvaart zullen volgen, waarop Vlisslngen by goed beleid door zyne saillante ligging snel kan reageeren. Het water van de breede heeriyke Schelde - die ln den loop der eeuwen van vele rampen maar ook van grooten voorspoed van Vlissingen zou kunnen ge tuigen stroomt ook in dezen oorlogstijd rustig voort, vlak langs onze Vlissingsche kust, waar Wielingen en Oostgat samen vloeien, nu een van de brandpunten van het West-Europeesche oorlogsterrein, maar straks als de vrede weer nieuwe wel- vaartsmogelijkheden brengt, een veilig verkeerscentrum voor de internationale scheepvaart. Laat ons allen te Vllssingen op onzen voor Nederland belangryken Scheldepost ernstig onzen vaderlaudsehen plicht met zelfbeheersching en Stipte trouw biyven vervullen. U geachte Raadsleden en gemeente secretaris, moge ik daarby in het bijzon der toewenschen, dat gij len met Uwe gezinnen ongeschokt de betere tijden spoe dig zult mogen beleven, terwijl Ik U daar by tevens voorspoed en goede gezondheid toewensch. GOES. Gehuwd: Jacob Beenhakker, 29 j. jm. te 's-Heer Arendskerke en Lena Cornelia de Braai, 27 j. jd.; Dirk de Jonge, 21 j. jm. te Heinkenszand en Dina Gelok, 21 j. jd. Geboren: Adriana Johanna, dochter van Leendert Johannes Groenenberg en Maatje Adriana Lorier, ERWTENSOEP-UITDEELING OP „DE SCHELDE". Naar wfl vernemen ls een dezer dagen begonnen met het verstrekken van erw tensoep pp de My. „De Schelde", aan ar beiders die in de buitenlucht werkzaam zyn. In verband met de huidige distribu tiebepalingen ten aanzien van de peul vruchten moest eerst de toestemming worden gevraagd van de daartoe bevoeg de autoriteiten, teneinde de beschikking te kunnen krijgen over een toereikende hoeveelheid erwten en vleesch voor de be reiding van de soep. De verstrekkingen vinden gratis plaats; wel zullen in het vervolg distributiebon- netjes moeten worden gegeven. Bij de eerste uitdeeling der soep waren o.m. tegenwoordig de wethouder van So ciale Zaken en de directeur van dezen dienst, de heer C. J. Corver. GROOTE DRUKTE IN DE MANUFAC TURENWINKELS. Du laatste textielpunten worden „opgesnoept". Toen de eerste lextielkaart werd uit gereikt zgn vele huisvrouwen uiterst zui nig met de punten omgegaan. Morgen wordt echter de nieuwe extielkaart gel dig terwpl dan op de oude niets meer ge kocht kan worden. In de laatste dagen is zoodoende een ware rage op de manufac turenwinkels ondernomen, teneinde de overgebleven punten in te wisselen. In vele winkels moet onder hoogspanning worden gewerkt en uit den gragen koop lust zou men bjj oogenblikken geneigd zijn te veronderstellen, dat alles gratis wordt verstrekt. Er worden echter goede pryzen betaald, zoodat behalve de koo- pers die nog waar voor htm geld krijgen ook de winkeliers met dezen gang van za ken gebaat zgn. PAARDENVORDERING OP DE NIEUWE MARKT. Op de Nieuwe Markt aan de verlengde Hobeinstraal was het vanmorgen buiten gewoon druk. Nadat enkele weken geleden de voormonstering van paarden had plaats gehad, moesten heden de uitgekozen paar den ter definitieve vordering door de Duit- sche weermacht worden voorgeleid. Uit ge heel Westelgk Walcheren waren de boeren met een 200-tal paarden opgekomen. Reeds In de omliggende straten was het hoefge trappel en gehinnik hoorbaar. Vanzelfspre kend bestond voor een en ander, vooral uit landbouwerskringen, vee! belangstelling. Nadat de dieren waren gekeurd werd het meerendeel definitief overgenomen, DE PATATES-FRTTESKRAMEN JBN DE VET-DISTRIBUTIE. Het bestaan van onze patates-friteskra- men wordt door de nieuwe distributievoor schriften ernstig in gevaar gebracht. Kort geleden konden wy melden, dat voor elk „zakje" een boter- of vetbon óf wisselbon nen moesten worden afgegeven door den kooper voor de hoeveelheid vet, die er ln is verwerkt. Deze hoeveelheid varieert, naar wy vernamen, tusschen de 15 tot 25 gram vet, al naar gelang de grootte van het „zakje". Nu is het publiek in het algemeen weinig geneigd om een boterbonnetje af te geven, óók al ontvangt men daarvoor een groot aantal wisselbonnen van terug. Deze wisselbonnen, die een blauwe kleur hebben, met opdruk l/50ste boter, hetgeen beteekent 1/50 deel van één rantsoen (250 gram 50) is 5 gram, blgven onbeperkt geldig en kunnen opgebruikt worden voor maaltijden in hotels en restaurants, als mede voor patates-frites kramen. Tot heden bleek het nog mogeiyk om patates-frites te bekomen zonder afgifte van een bonnetje, waarmede de kraarfibaas ten zeerste benadeeld werd, omdat hy zgn voorraad inteerde. Met ingang van 1 Fe bruari dient echter de hand gehouden te worden aan het afgeven van bonnetjes door bet pubhek, omdat zulks thans ver plicht is voorgeschreven. In het belang van de petafces-frites kraamhouders herinneren w\j er het publiek er nog eens aan om boter- of vetbonnetjes af te geven. Door gebrek aan vet zullen deze zaken anders geheel moeten sluiten. Geslaagd. Voor het practykexamen boekhouden, af genomen door de Fed. v. Handels- en Kan toorbedienden Mercurius is geslaagd de heer M. C. Harinck, alhier. Onze bevolking. In het raad8verslag van gisteren werd medegedeeld, dat ongeveer 280 inwonera van Middelburg tydelgk elders wonen- Naar gebleken is hebben deze tydeiyke uitwoners zich verdeeld over St. Laurens, Koudekerke, Oostkapelle, Domburg en Vrouwenpolder. DE PAARDENVORDERING. Hedenmorgen heerschte er groote drukte ep het Molenwater, waar 221 paarden uit een groot gedeelte van Walcheren ter vor dering werden voorgebracht. Het over groots gedeelte werd ook inderdaad over genomen, doch de drachtige paarden vielen daar niet onder. Deze paarden moeten echter ter beschikking blijven van den voedselcommissaris voor Zeeland, die er eventueel over moet kunnen beschikken om de paarden, die de gedupeerden ver loren hebben, te kunnen vervangen. WILHELMINADORP. Abonnementen en advertenties voor de Provinciale Zeeuwsche Courant worden aangenomen door dén, Agent P. VAN KLEUNEN te Kaftendrjke.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 2