Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant Een extra winteruit- keering aan gesteunden Minder koffie en thee op den nieuwen bon. Oplaag 16.000 ex. waarin opgenomen de 184ste JAARGANO NUMMER 26 VRIJDAG 31 JANUARI 1941 Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr en G. W den Boer ABOHHP4EHTSPRUS. te mmé p*r wMk .4 1142 p« pm »Mt I 2.63 P*r AHm.J.i-6. wnn 5 mA ADVERTENTIEPRIJS t Va.1-5 rapal* f 1 Ja Mm Ngal m 30 «ml «faowirw* <e~W» pr*>- Klpfew Mhmritmuttm 1 - S rpgpb 10.5'A Mm ragpl mh 10 ct (ml 8 rag«b). POSTREKENING 339300 (MIDDEtBURG) Dit nummer bestaat uit twee bladen. AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE. INGESTELD DOOR DE VEREENIGING ..DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS DE INVOERING VAN DE PERSOONSBEWIJZEN. Het Identiteitsbewijs tot 1 October geldig. Ter aanvulling en ter verduidelijking van hetgeen dezer dagen is gepubliceerd be treffende het uitvoeringsbesluit van den secretaris-generaal van het departement van binnenlandsche zaken ingevolge het besluit persoonsbewijzen, kan nog worden medegedeeld, dat het persoonsbewijs welis waar op 1 Maart a.s. wordt ingevoerd, maar dat tot 1 October a.s. het identiteits bewijs, waarmede men zich thans moet legitimeeren, geldig blijft. Uiteraard houdt deze beslissing verband met het feit, dat het practlsch onuitvoerbaar is alle per soonsbewijzen vóór 1 Maart uit te reiken. Om deze redenen dus is de geldigheids duur der identiteitsbewijzen tot 1 October verlengd. Dan echter zal iedereen in het bezit van een persoonsbewijs moeten zyn. Landelijke collectieve arbeids overeenkomst schildersbedrijf. De door de werkgevers- en werknemers bonden in het schildersbedrijf voor 1941 voorloopig overeengekomen collectieve ar beidsovereenkomst is door het College van Rijksbemiddelaars goedgekeurd. Het nieu we collectieve contract, waarvoor de be trokken partijen verbindendverklaring heb ben aangevraagd voor de niet-georganiseer- de patroons, bevat verhooging van de uur- loonen in een groot aantal plaatsen, voor al van het platteland. De bestaande duur- tebijslagen worden in het uurloon verwerkt. In afwachting van de verbindendverklaring blijft de oude collectieve arbeidsovereen komst doorloopen. Britsche vliegtuigen boven Dultsch gebied. Uit Berlin meldt het D.N.B. a de oeh- tenduren van gisteren zijn kleine groepen Britsche vliegtuigen boven Noord-West- Duitschland verschenen. Op verscheidene plaatsen lieten zij bommen vallen, zonder schade van beteekenis aan te richten. In een havenstad werd een huis vernield, waarbij verscheidene burgers gedood of ge wond werden. Voor den oorlog belangrijke doelen werden niet getroffen. Britsche schepen verloren gegaan. Het New-Yorksche marineregister meldt, aldus het D.N.B., dat het Britsche vracht schip „Shekatika", groot 5.458 ton, in de nabijheid van de lersche kust is getorpe deerd en gezonken. Het Britsche koelschip „Beacon Grange' groot 10.119 ton, dat een lading vleesch aan boord had, is vol gens berichten van Amerikaansche agent schappen getroffen door twee zware bom men, die brand op den achtersteven deden ontstaan. De bemanning moest het schip op de engelsche kust op het strand zetten. De Dultsch-Fransche betrekkingen. Scherpe Fransche perscommentaren. Alle Partjsche bladen staan in het teeken van de Duitsch-Fransche betrekkingen. De bladen zijn het er over eens, dat de tot dus ver in Vichy gevolgde politiek niet voort kan gaan. Vichy of Frankrijk, schrijft de Oeuvre o.a. Een ondubbelzinnige koers der Fran sche politiek is dringender dan ooit. De tot dusver ondernomen pogingen, te laveeren en af te wachten zouden Frankrijk meer kosten dan een verloren oorlog, want het zou dan ook den vrede verliezen. De fouten, die sedert den 13en December te Vichy zijn begaan, zijn, naar de meening van het blad, ministers even ernstig als die van Daladier en Reynaud. De laatsten hebben het land in een massaslachting gestort en den oorlog verloren, terwijl in Vichy de eenige moge lijkheid voor Frankrijk, er weer boven op te komen, namelijk de samenwerking met Duitschland, gesaboteerd wordt. Frankrijk, zoo besluit het blad, heeft een regeering noodig, die met de belangen en wenschen van het land in overeenstemming is. De Matin is van meening, dat Frankrijk 6p het oogenblik tragische uren doorleeft. De Petit Parisien schrijft, dat het land sedert den wapenstilstand zeker geen oogenblikken heeft meegemaakt, die van beslissender beteekenis zijn. Thans moet het tusschen twee soorten van politiek kiezen. De eerste is die, welke maarschalk Pétain na zijn bespreking te Montoire met het woord samenwerking heeft aangeduid en de andere die welke in strgd is met de ver zekeringen van den maarschalk. Men dient af te wachten, of de besluiten der regee ring het vele, waarop een geheel volk hoopt, in vervulling zullen doen gaan dan wel of 40 millioen Franschen eenvoudig aan hun lot worden overgelaten. Helaas lflkt het, aldus het blad, alsof het aanblijven van enkele ministers in de regeering een hin derpaal voor de Duitsch-Fransche samen werking vormt. Wanneer het echter om Frankrijk gaat, mogen persoonlijke vraag stukken geen rol spelen. Spoedig zal een eerste termijn worden verstrekt. Officieel wordt medegedeeld, dat aan de gesteunden Ingevolge de rijkssteunregeling zoo spoedig mogelijk een eerste termijn van een extra winteruitkeering zal wor den verstrekt. Deze eerste termijn zal gelijk zijn aan 40 van de in een week te ontvangen netto steunuitkeering. De gemeentebestu ren ontvangen spoedig schriftelijke inlich tingen hieromtrent. VERVREEMDEN VAN LANDBOUWGRONDEN. Gebonden aan een toestemming van het pachtbureau. In de Nederlandsche Staatscourant van gisteravond is opgenomen een beschik king van den secretaris-generaal van land bouw en visscherg, waarbij nadere bijzon derheden worden gegeven betreffende de uitvoering van dc verordening inzake het vervreemden van landbouwgronden. Hieruit blijkt, dat het overdragen van landbouwgronden, uitgezonderd aan en door het rijk en de provincie, gebonden is aan een toestemming van een Pachtbu reau. Bij de beschikking zijn modellen op genomen van de formulieren, waarmede deze toestemming moet worden aange vraagd. Voorts worden nadere regelingen gegeven voor de vaststelling der tegen prestatie, alsmede voorschriften ten aan zien van de veilingsvoorwaarden by exe- cutorialen verkoop of anderen verkoop in het openbaar. Samenwerking tusschen W.H.N. en andere sociale Instellingen. Zooals dezer dagen is medegedeeld heeft de directeur-generaal van de stichting Winterhulp Nederland een circulaire ge zonden aan de burgemeesters der onder scheidene gemeenten, waarin de medewer king van de W.H.N. bij collecten van an dere sociale inrichtingen wordt geregeld. In verband hiermede vernemen wg van bevoegde zijde, dat de W.H.N. reeds sinds eenigen tijd maatregelen ten uitvoer legt om den voortgang van andere liefdadig heid te verzekeren. De Winterhulporgani satie heeft daarmede de poorten openge zet voor samenwerking met bestaande sociale instellingen. De directeur-generaal der W.H.N.heeft persoonlijk aan de com missarissen der provincies en aan alle bur gemeesters de verzekering gegeven, dat hij alles zal doen'om positief werk der be staande sociale instellingen allen steun te verleenen. In verscheidene plaatsen zoo vernemen wij is deze samenwerking reeds tot stand gekomen en heeft ze zeer vruchtbare resultaten gehad. Met den dag wordt deze samenwerking inniger en 'e resultaten beter. Amerikaansche bewapeningsmaatregelen In het Zuidzeegebied. De oorlogsvoorbereidingen der Ver. Sta ten in het Zuidzeegebied hebben thans haar hoogtepunt bereikt, zoo meldt de Tokio Sjlmboen in een speciaal bericht uit Los Angeles. Het verkeer van marine-tank schepen en andere transportschepen tus schen de V.S. en Hawai neemt voort durend in omvang toe. Daar het aantal tankschepen der marine niet voldoende is, wordt reeds van de tankschepen van tal rijke particuliere maatschappgen gebruik gemaakt. In de vliegtuigfabrieken, dokken en marine-arsenalen wordt koortsachtig ge werkt. In het geheim worden reparaties aan talrijke oorlogsschepen der Zuidzee- vloot uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden enorm versneld. Op een vraag, wat er waar is van de berichten in de Japansche bladen over de bewapening der Ver. Staten in het Zuid- zeegebied, heeft de woordvoerder van het inlichtingenbureau geantwoord, dat men op dit punt nog niet over officeele rap porten beschikte. Opstandlgen In Roemenië gearresteerd. Uit Boekarest meldt het D.N.B.: Offi cieel wordt medegedeeld, dat van de deel nemers aan en de aanstichters tot den op stand in Boekarest 106 en in de pro vincie 392 man zgn gearresteerd. Tot dusverre is niet officieel bekend gemaakt wie de gearresteerden zgn. Alleen de naam van den vroegeren prefect van politie van Boekarest, Zavoiannu, is genoemd. INTREKKING VERVOERS- EN AFLEVERINGSVERBOD. Gisteren is bij beschikking van den se cretaris-generaal van landbouw en vissche rg de voor natte aardappelenvezels verleen de ontheffing van het algemeen vervoers- en afleveringsverbod ingetrokken. 125 gram koffie of 50 gram thee. De secretaris-generaal van het depar tement van landbouw en visscherj} maakt bekend, dat het noodzakelijk Is gebleken voor de komende distributieperiode het koffie- en theerantsoen te verminderen. Gedurende het tydvak van Maandag 3 Februari tot en met Zondag 16 Maart a.s. geeft de met 02 genummerde bon van de nieuw uitgereikte „bonkaart algemeen" recht op het koopen van 125 gram koffie of 50 gram thee. VERLENGING TOEWIJZINGEN „VLEESCHWAREN". De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visschery maakt het volgende bekend De geldigheidsduur van de toewijzingen voor „vleeschwaren" die door de dlstribu- tiediensten worden uitgereikt en geldig zijn verklaard tot 2 Februari a.s. of een daarna gelegen datum, wordt verlengd tot 1 Maart a.s. Evert van Dijk vliegt weer. De K.L.M.-vlieger Evert van Dflk is thans in dienst by de K.NJ.L.M. en vliegt op de Australische ïyn, aldus lezen wy in het Vliegveld. Twee der door de K.L.M. by Douglas ge kochte DC-5 verkeersvliegtuigen zjjn in ge bruik genomen op de iyn BataviaLydda in Palestina, welke verbinding thans eenmaal per week wordt onderhouden. Brltsch patrouillevaartuig tot zinken gebracht. Uit Stockholm meldt het DN.B. T De Britsche admiraliteit heeft bekend gemaakt dat het Engelsche patrouillevaartuig „Pel- ton" tot zinken gebracht is. De naaste ver wanten van de slachtoffers zijn verwittigd. Geen totalitaire bewlndsvorm voor Japan. Uit Tokio meldt Domei: Ministerpresi dent Konoje heeft nog eens bewezen een tegenstander te zyn van toepassing van het Duitsch-Italiaansche totalitaire stelsel op Japan. In de begrootingscommissie van het Lagerhuis verklaarde hij, het verkeerd te achten, dat de totalitaire methoden on- gewgzigd op Japan worden toegepast. 30 Januari In de Dultsche pers. Naar aanleiding van het feit, dat acht jaar geleden de macht door het nationaal socialisme werd overgenomen, publiceeren de Dultsche bladen uitvoerige artikelen, waarin zy terugzien op de komst van het Duitsche ryk, die in hoofdzaak aan het nationaal socialistische initiatief te danken is. De bladen schrgven, dat de groei der nationaal socialistische party tot draagster van den nieuwen Dultschen staat en de volksgedachte voor een groot deel van. het buitenland even verrassend snel is geko men als de historische resultaten, die het nationaal socialistische bewind in acht jaar heeft behaald. De herdenkingsdag is dit jaar van bijzondere beteekenis aldus de bladen, omdat hy valt in een reusachtigen oorlog tusschen twee werelden. Sommige bladen geven speciale byvoeg- sels en publiceeren bydragen van vooraan staande personen. De pers legt er den na druk op, dat deze dag voor het Duitsche volk aanleiding is, zich zgn gelofte van trouw aan den Führer en de groot Duit sche gedachte te herinneren en in ver sterkte mate alle kracht aan te wenden voor de eindoverwinning van Duitschland en het verbonden Italië. DE AMERIKAANSCHE BEGROOTING. Uit Washington meldt het D.N.B.De onderstaatssecretaris van het ministerie van financiën Bell, heeft voor de commissie van het huis van afgevaardigden ter voor bereiding van wetten verklaard, dat het Congres minstens 3% milliard dollar meer zal moeten voteeren dan oorspronkeiyk op de begrooting was voorzien. De begrooting, die Roosevelt in begin Januari heeft inge diend, had, zooals men weet, betrekking op 17,8 milliard dollar. ARBEIDERS SCHENKEN GEDEELTE VAN HUN LOON. Naar den persdienst van het N.V.V. mededeelt hebben ongeveer 600 arbeiders, werkzaam te Austerlitz, besloten wekelijks 2% van hun loon af te staan voor „Winter hulp Nederland", hetgeen neerkomt op een bedrag van 450. Zij besloten hiertoe, naar aanleiding van eenigo belangrijke sociale verbeteringen, die de sociaal-economische dienst van het N.V.V. voor de daar te werk gestelden wist te bereiken. De nieuwe bonnen. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visschery maakt het volgende bekend. Boter en vetten. Gedurende het tydvak van Zaterdag 1 Februari tot en met Zondag 9 Februari a.s. geeft de met „28" genummerde bon van de boterkaarfc en van de vetkaart recht op het koopen van een half pond bo ter óf een half pond margarine. Ter ver- myding van misverstand wordt erop ge wezen, dat het hier bon 28 van de „oude" boter- en vetkaart betreft. De met „28" genummerde bonnen, die op 9 Februari nog niet gebruikt zyn, blgven voorts nog geldig tot en met Zondag 16 Februari a.s. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de bonnen van de boter- en vetkaart voortaan in plaats vanaf Zaterdag tot en met Vrydag. d.a.v., steeds geldig zullen worden verklaard vanaf Maandag tot en met den daaropvolgenden Zondag, het geen zooals bekend, eveneens het geval is met de bonnen, welke recht geven op het koopen van brood, gebak, kaas en eieren. In verband hiermede is bon 28 van de boterkaart en van de vetkaart by uit zondering geldig verklaard voor een tyd vak van negen dagen. Brood en gebak. Gedurende het tijdvak van Maandag 3 Februari tot en met Zondag 9 Februari a.s. geeft elk der met „1" genummerde bonnen van de nieuw uitgereikte brood kaart recht op het koopen van ongeveer 100 gram brood. Voorts geeft elk der met „1" genum merde broodbonnen recht op het koopen van een rantsoen gebak. Dit omvat voor de hierna, genoemde bakkergproducten tel kens ten minste het daarachter geplaatste aantal grammen: beschuit 75 gram; be schuit en wafels 90 gram; speculaas 140 gram; andere koekjes 200 gram; koek 160 gram; cake 300 gram; gevuld klein korstgebak, (b.v. amandelbroodjes) 400 gram; gevuld groot korstgebak (b.v. bo terletter) 500 gram; taart en gebakjes 600 gram. Voor geheel of ten deele uit meel of bloem gebakken producten, welke hier boven niet genoemd zgn, geldt, dat een rantsoen een hoeveelheid bevat, waarin 70 gram meel of bloem is verwerkt. De op 9 Februari nog niet gebruikte bonnen blgven voorts nog geldig gedurende de week van 10 tot en met 16 Februari a.s., met dien verstande, dat zy gedurende laatstgenoemde week niet mogen worden gebruikt in hotels, restaurants e.d. Eieren. Gedurende het tydvak van Maandag 3 Februari tot en met Zondag 9 Februari a.s. geeft de met „03" genummerde bon van de nieuw uitgereikte „bonkaart alge meen" recht op het koopen van één ei. De bonnen, welke op 9 Februari nog niet gebruikt zgn, blgven geldig tot en met Zondag 16 Februari a.s., met dien ver stande, dat zy gedurende de week van 10 tot en met 16 Februari niet gebruikt mogen worden in hotels, restaurants e.d. Koffie en thee. Betreffende de aanwijzing van den bon voor koffie en thee zal een afzonderlgk persbericht verschgnen. BON „01" VOOR TOILET- EN HUISHOUDZEEP. De secretaris-generaal van het departe ment van handel, ngverheid en scheepvaart maakt het volgende bekend. Gedurende het tgdvak van Zaterdag 1 Februari tot en met Vrijdag 28 Februari a.s. geeft de met „01" genummerde bon van de nieuw uitgereikte „bon kaart algemeen" recht op het koopen van 150 gram toiletzeep (nieuwe samenstelling) of 120 gram huishoudzeep of 150 gram toiletzeep (nieuwe samenstelling) of 120 gram huishoudzeep of 150 gram zachte zeep, of 300 gram zachte zeeppasta of 250 gram zeeppoeder of 600 gram waschpoeder. Volledigheidshalve wordt er op gewezen, dat waschpoeder niet gekocht kan worden door het publiek, doch uitsluitend wordt beschikbaar gesteld ten behoeve van was schepen. Voorts biyft de bepaling van kracht, dat de oude voorraden zeepvlokken, zelfwer kende waschmiddelen en vloeibare zeep, welke zeepsoorten thans niet meer worden aangemaakt, nog mogen worden uitver kocht, met dien verstande, dat elke bon recht geeft op het koopen van 125 gram zeepvlokken of 250 gram zelfwerkende waschmiddelen of 200 gram vloeibare zeep. Distributie van vaste brandstoften. De secretaris-generaal van het departe ment van handel, ngverheid en scheep vaart maakt bekend Gedurende het tydvak van Zaterdag 1 Februari tot en met Vpdag 28 Februari a.s. geven de met „brandstoffen, één een heid, vierde periode" en de met „cokes, één eenheid, vierde periode" gemerkte bonnen recht op het koopen van één een- Eén Engelsch vliegtuig boven Nederland verschenen. BOMMEN IN HET OPEN VELD GEWORPEN. Officieel wordt medegedeeld dat gister nacht slechts een Engelsch vliegtuig bo ven ons land heeft gevlogen. Vier brisant bommen, welke werden afgeworpen, kwa men in het open veld terecht zonder scha de aan te richten. Ruwe Huid PUROL Ruwe Handen doos 30 cent Ruwe Lippen J Bij Apoth.en Drogist De legerberlchten van gisteren. HET DUITSCHE. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelde mede Bg gewapende verkenning boven de Britsche eilanden heeft de luchtmacht in- dustrieele bedrgven aan de oostkust van midden-Engeland, alsmede in het zuid oosten van Engeland aangevallen. Verdragend geschut van het leger be schoot militaire doelen in zo. Engeland, Sterke formaties gevechtsvliegtuigen heb ben in den nacht van 29 op 30 Januari strategische doelen rond Londen met bri sant- en brandbommen bestookt. De vyand wierp in denzelfden n?fht in het N.W. Duitsche kustgebied twee plaatsen bommen, die uitsluiten^. ,.oon- wyken* waaronder een arbeiderskamp,, troffen. Verscheidene burgers werden ge dood of gewond. De aangerichte schade is onbelangrgk. Het in het weermacht- bericht van Woensdag als vermist opge geven Duitsche gevechtsvliegtuig is in- tusschen teruggekeerd. HET ITALIAANSCHE. Het 237ste communiqué van het Ita- liaansche hoofdkwartier van gisteren luidt: Aan het Grieksche front werden de krtjgsverrichtingen door slecht weer be lemmerd. By een levendige bedrijvigheid van patrouilles hebben wy gevangenen ge maakt en wapens veroverd. In Cyrenaica levendige bedryvigheid van artillerie, patrouilles en snelle afdeelingen, die door onze luchtmacht actief gesteund werden. In Oost-Afrika zyn aan het noordeiyke front Australische afdeelingen afgeslagen^ Een plaats, die zy bereikt hadden, werd opnieuw bezet. Gevangenen en wapens vielen ons in handen. In drie verschillende sectoren aan. het zuidelgke front hebben wg vyandelgke colonnes aangevallen en op de vlucht gedreven. Onze luchtforma- ties hebben vgandelgke gemotoriseerde strfdmiddelen, troepen en stellingen ener giek gebombardeerd. De Britsche luchtmacht heeft eenige onzer luchtbases aangevallen en lichte schade toegebracht. Een vyandelgk jacht vliegtuig is neergeschoten. Olie uit Ned. Indlë voor Japan. Het D.N.B. meldt uit Tokio: De minister van buitenlandsche zaken, Matsoeoka, heeft heden in de begrootings commissie van den rgksdag medegedeeld* dat Japan zich tijdens de onderhandelingen in Nederlandsch-Indië van een aanzienlgke hoeveelheid petroleum verzekerd heeft. Daar er nog geen concrete overeenkomst bestaat, kan er over de naar Japan te ver voeren hoeveelheid nog geen opgave ver strekt worden. De tot dusver verkregen hoeveelheid is echter grooter dan het mi nimum dat Japan in ieder geval wilde ver- krggen. held vaste brandstoffen. Verbruikers in de groepen b, c en d, met een verbruik van meer dan 25 eenhe den per periode, dienen zich in de maand Februari tot de distributiediensten op door deze diensten te bepalen tgdstippen te wenden, teneinde de toewyzingen in ont vangst te nemen. Bonnen voor honden- en kattenbrood. Het rgksbureau voor de voedselvoorzie ning in oorlogstgd maakt bekend, dat van 1 tot en met 28 Februari 1941 op bon no. 15 van de voederkaart voor honden beschik baar wordt gesteld voor Groep 110 kg. hondenbrood. Groep 2 10 kg. hondenbrood. Groep 3 8 kg. hondenbrood. Groep 4 5 kg. hondenbrood. Groep 5 4 kg. hondenbrood. Groep 6 3 kg. hondenbrood. Op bon 15 van de voederkaart voor kat ten wordt over dezelfde periode 1% kg. kattenbrood beschikbaar gesteld. Na 28 Februari 1941 is bon no. 15 van bedoelde kaarten ongeldig en mag deze niet meer worden aangenomen,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1