Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant Tobroek na feilen strijd gevallen. Zaterdag a.s. nieuwe kolenbonnen. Oplaag 16.000 ex. waarin opgenomen de 184ste JAARGANG NUMMER 20 VRIJDAG 24 JANUARI 1941 Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABOHHEMENTSPRUSI 19 mm* pmr vmmk ml I 2.41 pmr twsrtrf Fr»™» p<r p«l I M3p« kw»rW. Afzonderlijk» nmnmnmr* 5 eefl*. e ADVERTENTIEPRIJS V»» 1 -5 regel» 1130, Iedere regel mmmr SO eeel M mbmnnmmmm* «pedel. rti Klein» edvert»ntte«:ye»1-5 1032. Iedere regel ew 10 el Cme». 8 regels). POSTREKENING 3S9300 MIDDELBURG) Dit nummer bestaat uit twee bladen. AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE. INGESTELD DOOR DE VEREENIG ING „DE NED^RLANDSCHE DAGBLADPERS Het Itallaansche hoofdkwartier pubïl- oeert weermachtbericht no. 230. Het luidt als volgt: Aan het Grieksche front acties van plaatselijken aard, gedurende welke de vy- and gevoelige verliezen leed. Vgandelgke troepen werden bestookt met bommen van klein kaliber. Ty'dens een vrjandelijken luchtaanval op een Albaneesche plaats be gaf een onzer jachttoestellen zich naar de vtjandelijke toestellen, schoot er één van neer en dreef de andere op de vlucht. De zeer hardnekkige stryd tusschen de stellingen der sterkte Tobroek is Woens dag den geheelen dag voortgezet. Eerst des middags drongen de Australiërs door in de stad Tobroek, waar alles in brand was gestoken en waar het oude schip „San Giorgio" met dynamiet was opgeblazen. In den westelijken sector der sterkte bieden de stellingen nog steeds een zeer moedigen tegenstand van den vtjandelijken aanval. De te Tobroek geconcentreerde Italiaansche strijdkrachten bestonden uit een enkele di visie en eenige detachementen der marine en grenswachttroepen. Zelfs de vijand is gedwongen toe te geven, dat de verliezen, geleden door zijn vijf divisies, die de stad aanvielen, bijzonder ernstig waren. Onze luchtmacht bombardeerde een con centratie van vijandelijke troepen. De luchtmacht van den vijand deed een aanval op eenige plaatsen in, Lybië, waarbij eenige schade werd aangericht. In Oost Afrika, aan het front van den Soedan, acties der wederzijdsche artillerie en patrouilles in de zóne van Gallabat. Vij andelijke aanvallen in de zóne van Cheru werden afgeslagen door onze tegenaanval len, die den tegenstander aanzienlijke ver liezen toebrachten. In de Aegeische zee hebben vijandelijke vliegtuigen getracht een van onze bases te treffen. Zij werden ontvangen door luchtafweer en verwijderden zich zonder er in geslaagd te zijn eenige schade aan te richten. Een vliegtuig werd getroffen door onze batterijen en stortte brandend neer. Een tweede vliegtuig van een type, dat per katapult kan worden gelanceerd, werd neergeschoten door onze jachtvliegtuigen In de omgeving van een vijandelijke basis. Ir. den nacht van 22 op 23 Januari heb ben Britsche vliegtuigen aanvallen ge daan op Catania en een andere plaats op Sicilië zonder schade te veroorzaken. Sterke Engelsche strijdkrachten vielen Tobroek aan. De speciale correspondent van Stefanl aan het front in Cyrenaica wijst er op, dat Engeland voor den'strijd om Tobroek, die in totaal een-en-twintig dagen heeft ge duurd, aanzienlijke strijdkrachten had ge concentreerd, t.w. twee door artillerie ge steunde pantserdivisies, drie Australische divisies, versterkt met middelzware en zware artillerie en ten slotte een gemo toriseerde brigade bestaande uit Fran- schen van de beweging van De Gaulle. Voorts hebben de Engelschen op groote schaal van vliegtuigen en vlootstrgd- krachten gebruik gemaakt. De Engelsche aanval nam In de avond uren van, 20 Januari in hevigheid toe. Er werd een uiterst hevige artillerie-actie ontketend, waarop de Italiaansche kanon nen krachtig antwoordden, waardoor de gemechaniseerde strijdmiddelen van den vijand tot staan gebracht en verspreid werden. In den nacht kwam het geschut der Britsche oorlogsschepen in actie, ter wijl patrouilles zonder succes trachtten de eerste linies te naderen. By het aanbreken van den dag, op 21 Januari, nam het vij andelijke artillerievuur nog ln hevigheid toe, terwijl vliegtuigen in massa aanval len deden, welker hevigheid van uur tot uur toenam. Ondertusschen vielen de vij andelijke pantsercolonnes de Italiaansche verdedigingslinies aan. Kort voor het mid daguur verhoogde de vijand nog den druk van zijn land- en luchtstrijdkrachten en de eerste tanks en pantserauto's, gevolgd door infanterie, slaagden er ln, de verdedigings werken binnen te dringen. De strijd is buitengewoon fel geweest, vooral Woens dag, toen de vijand er in slaagde, de ver sterkingen van den Oostelgken verdedi gingssector te bezetten. De Westelijke verdedigingswerken heb ben alle aanvallen van den tegenstander afgeslagen. De wanhopige tegenstand van de Italiaansche troepen heeft den vijand zeer zware verliezen berokkend. De strijd om Tobroek bevestigt, dat het de bedoeling van Engeland is, aan het front van Cyrenaica zijn beste strijdkrach ten en middelen in den strijd te werpen om te trachten een succes te behalen, dat niet alleen het gedrukte moreel van het land verbetert, doch ook van pas komt voor de propaganda ln het buitenland» vooral ln Amerika, aldus StefanL DE BETEEKENIS VAN DEN STRIJD. Na den val van Bardia kon men de ge beurtenissen van Tobroek verwachten, schrijft de „Giornale d' Italia". Deze ge beurtenissen zijn echter van geen belang rijken invloed op het verloop van den oor log en evenmin op de strijdvaardigheid van Italië. Evenals in Bardia hebben de Itall aansche troepen zich ook lp Tobroek held haftig gedragen en hebben zij wegens hun dapperheid tegenover een veel sterkeren vijand den hoogsten lof verdiend. De Grieksche verliezen. Uit Belgrado meldt Stefanl: In een of ficieel Grieksch communiqué worden de namen bekend gemaakt van 158 officieren en 7565 onderofficieren en minderen, die sedert 28 October LL in den oorlog gesneu veld zijn.' Dit officieele communiqué van Athene wordt door de Italiaansche bladen groot opgemaakt. Het Grieksche communiqué geeft geen enkeleaanduiding omtrent het aantal gewonden, vermisten en krijgsge vangenen, doch het is alleszins duidelijk, dat het totaal hiervan aanzienlijk moet zijn, nu het aantal dooden reeds zoo hoog is. Er zij op gewezen, dat volgens de officieele communiqué's van Rome het aantal gesneu velde Italianen sedert het begin der vijan delijkheden tot einde December slechts 2.081 heeft bedragen, d.w.z. 27 procent der Grieksche verliezen. In aanmerking geno men, dat Italië over verscheidene millioenen soldaten beschikt, ligt de conclusie voor de hand, dat de zeer beperkte strijdkrachten van het Grieksche leger deze zware verlie zen geducht moeten voelen en dat haar lot nog slechts een kwestie van tijd is en spoe dig zal zijn bezegeld, meldt Stefanie. DU1TSCHE LUCHTAANVALLEN OP BRITSCHE SCHEPEN. Naar het D.N.B. verneemt, heeft gister middag een licht Duitsch gevechtsvliegtuig aan de Engelsche Zuid-Oostkust ten Oos ten van Felixstown een vrachtschip van 12.000 ton in duikvlucht aangevallen met bommen van middelbaar kaliber. Een bom ontplofte aan stuurboord. De bemanning van het vliegtuig nam onmiddellijk daar na het ontploffen van twee andere bom men, gepaard gaande met steekvlammen, waar. Door het optreden vag. Engelsche Jagers konden geen verdere bijzonderhe den worden vastgesteld. Het vliegtuig is behouden teruggekeerd. Voorts zijn, volgens het D.N.B., ten iWesten van Ierland twee stoomschepen door Duitsche bommenwerpers aangeval len en zóó ernstig getroffen, dat zij ver loren geacht moeten worden. De beman ning van belde schepen ging in de sloepen. Tenslotte heeft een Duitsch gevechts vliegtuig Donderdagmiddag strategische doelen te Great Yarmouth met brisant- en brandbommen aangevallen. Er werden ontploffingen en branden waargenomen. Amerikaansche militaire missie ln Europa. Uit Lissabon meldt het D.N.B.: Met het Clipper-vliegtuig is Woensdag te Lis sabon een Noord-Amerikaansche militaire missie aangekomen, bestaande uit kolonel Galley, luitenant-kolonel Macdonald en ma joor Wamanker met nog verscheidene an dere officieren. De „Diario de Notlcias" meldt, dat deze officieren tot taak hebben, den definitieven tekst op te stellen van het verdrag over het afstaan van vloot- en vliegtuigsteun punten op het Westelijk halfrond aan de V.ereenigde Staten. Chlneesche piraten overvallen een eiland. Vier jonken, bemand met omstreeks zestig Chineesche zeeroovers, hebben vori ge week het eiland Pingtsjau in de baai van Mins in de nabgheid van Hongkong overvallen. Zonder opgemerkt te worden door de waterpolitie van Hongkong landden zjj op het eiland, plunderden de bewoners volkomen uit en vertrokken met een twin tigduizend dollar buit en 25 Chineezen als gijzelaars. Dit is de eerste actie van eenigen om vang, die de Chineesche piraten sedert ja ren ondernomen hebben. De baai van Mins was vroeger berucht in de zeerooverfl. Volgeling van de Gaulle ter dood veroordeeld. Uit Vlchy meldt het D.N.B.: De krflgs- raad van Toulon heeft den luitenant ter zee Lucien Deschartrer, die terecht stond, ter dood en tot degradatie veroordeeld. De schartrer, die op het Fransche oorlogsschip „Audace" gediend had, was in dienst van de Gaulle getreden. HET NOODWEER IN SPANJE. In geheel Spanje woedt nog steeds een hevige storm, die met regen gepaard gaat. Spoorwegen en telefoonverbindingen heb ben op talrqke plaatsen door het hooge water geleden. Ten Westen van Tarifa is een treiler vergaan. Vgf van de tien op varenden ztjn om het leven gekomen. Volgens berichten uit Tanger woedt se dert eenige dagen ook in Marokko een zware storm. In het Atlas gebergte ligt rijkelijk veel sneeuw. Vele telefoon- en telegraafleidingen zijn verbroken, wegen onbegaanbaar geworden. Daardoor is een aantal plaatsen van de, buitenwereld afge sloten. Geldig van 25 Januari tot en met 28 Februari. De secretaris-generaal van het depar tement van handel, nijverheid en scheep vaart maakt het navolgende bekend: Ten gevolge van de plotseling ingetre den vorst zijn er de afgeloopen weken moeilijkheden ontstaan by den aanvoer van vaste brandstoffen. Aangezien echter onder de huidige weers gesteldheid wederom een normale aanvoer mag worden verwacht, zal de brandstof- fenvoorziening waarschijniyk binnenkort een beter verloop hebben. Uiteraard kan echter, indien onverhoopt de vorst opnieuw mocht intreden, in den aanvoer eenige stagnatie ontstaan, met als gevolg, dat plaatseiyk een tgdelgk ge brek aan brandstoffen zou optreden. In dat geval zal echter worden getracht hier in met den grootsten spoed te voorzien. In verband met het bovenstaande ls bepaald, dat gedurende het tydvak van Zaterdag 25 Januari tot en met Vrijdag 28 Februari a.s. de met „11", „12' en „13" gemerkte bonnen van de „bonkaart distributie vaste brandstof fen haarden, kachels", alsmede de met „25", „26", „27", „28", „29", „30", „81" en „32" gemerkte bonnen van de „bonkaart distributie vaste brandstof fen centrale verwarming" elk recht geven op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen. De geldigheidsduur der met „08", „09", „10" gemerkte bonnen van de „bonkaart distributie vaste brandstoffen haarden, kachels"; alsmede die van de met „15" tot en met „24" gemerkte bonnen van de „bon kaart distributie vaste brandstoffen centrale verwarming", is verlengd tot en met Vrijdag 14 Februari a.s. Nader zal worden bekendgemaakt, wan neer de met „brandstoffen één eenheid vierde periode" en de met „cokes één een heid vierde periode" gemerkte bonnen gel dig zullen worden verklaard. JAPAN BIEDT BEMIDDELING AAN TUSSCHEN FRANKRIJK EN THAILAND. Uit Vichy meldt het D.N.B.: Den 21en Januari heeft, naar officieel meegedeeld wordt, de Japansche regeering gelijktijdig de Fransche en de Thailandsche regeering haar bemiddeling aangeboden om de re geling van het Thailandsch-Fransche con flict betreffende de gemeenschappelijke grenzen tusschen Indo-China en Thailand te vergemakkeüjken. Ofschoon, zoo wordt in het officieele communiqué verder gezegd, deze kwestie den laatsten tyd onderwerp was van rechtstreeksche besprekingen tus schen den Franschen zaakgelastigde te Bangkok en de Thailandsche regeering, heeft de Fransche regeering met het oog op de vriendsehappeiyke betrekkingen tus schen Frankrijk en Japan, zooals zy door het Fransch-Japansche accoord van den 30en Aügustus 1940 zyn vastgelegd, de aangeboden bemiddeling in principe aange nomen. De Fransche ambassadeur te To kio heeft opdracht gekregen, met de Jé~ pansche regeering alle vraagstukken be treffende de uitvoering van deze bemid deling te bespreken. FELLE GEVECHTEN IN CAMBODSJA. Volgens een bericht uit Hanoi woedt er een felle stryd in de buurt van Sisophon in de provincie Cambodsja, waar Fransch Indo-Chineesche vliegtuigen in samenwer king met koloniale troepen aan den strijd deelnemen, en de Thailandsche strgdkrach- ten dwongen zich op de grens terug te trekken. 23 Thailandsche vliegtuigen vernield. Uit Hanoi meldt DomeiFransche vlieg tuigen en luchtafweergeschut hebben se dert het uitbreken van het Thailandsch- Indochineesche conflict 23 Thailandsche vliegtuigen vernield en 6 beschadigd, zoo heeft de Fransche generale staf medege deeld. Zes Thailandsche vliegtuigen wer den neergeschoten door luchtafweerge schut, vier tgdens luchtgevechten, dertien werden vernield, toen zg op den grond stonden. Drie vliegtuigen werden bescha digd door afweergeschut, drie toen zij op den grond stonden. Volgens het commu niqué hebben de Franschen tot dusver geen machines verloren. VROUW EN DRIE KINDEREN BIJ SNEEUWVERSCHUIVING OMGEKOMEN. Uit Hammerfest (Noorwegen) wordt ge meld Een hofstee, die uit verscheiden hulzen bestaat en gelegen ls in de nabyheid van de Noordkaap, is door een sneeuw- verschuiving in zee gesleurd. Daarbij zgn een vrouw en haar drie kinderen om het leven gekomen. Een ander gebouw is even eens door de sneeuwverschuiving meege trokken. Verscheiden menschen konden zich op het laatste oogenblik nog in veiligheid brengen, nadat zij reeds meer dan 600 jtneter meegesleurd waren in de diepte, Koning Michaël van Roemenië inspecteert de troepen tijdens de jongste parade, welke te Boekarest werd gehouden (Foto Wehbild) De nieuwe bonnen. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visschery maakt het navolgende bekend. BOTER EN VETTEN. Gedurende het tijdvak van Zaterdag 25 Januari tot en met Vrgdag 31 Januari a.s. geeft de met 27 genummerde bon van de boterkaart en van de vetkaart recht op het koopen van een half pond boter óf een half pond margarine óf twee ons vet. De met 27 genummerde bonnen, die op 31 Januari .nog niet gebruikt zgn blgven voorts nog geldig tot en met Vrgdag 7 Fe bruari a.s. RIJST. Gedurende het tijdvak van Zaterdag 25 Januari tot en met Vrydag 21 Februari geeft de met „92" genummerde bon van het algemeen distributiebonboekje recht op het koopen van 250 gram rijst of rgstebloem of rgstemeel of gruttemeel (gemengd meel). BROOD EN GEBAK. Gedurende het tijdvak van Maandag 27 Januari tot en met Zondag 2 Februari a.s. geeft elk der met 25 genummerde bonnen van de broodkaart recht op het koopen van ongeveer 100 gram brood. Voorts geeft elk der met 25 genummerde broodbonnen recht op het koopen van een rant soen gebak. Dit omvat voor de hierna ge noemde bakkerijproducten telkens ten min ste het daarachter geplaatste aantal gram men beschuit 75 gram, biscuits en wafels 90 gram, speculaas 140 gram, andere koek jes 200 gram, koek 160 gram. cake 300 gram. gevuld klein korstgebak (bgv. aman delbroodjes) 400 gram, gevuld groot korst gebak (bijv. boterletters) 500 gram, taart en gebakjes 600 gram. Voor geheel of ten deele uit meel of bloem gebakken producten, welke hierbo ven niet genoemd zyn, geldt, dat een rant soen een hoeveelheid omvat, waarin 70 gram meel of bloem is verwerkt. De op 2 Februari nog niet gebruikte bonnen blijven voorts nog geldig gedurende de week van 3 tot en met 9 Februari a s., met dien verstande, dat zij gedurende laatstgenoemde week niet mogen worden gebruikt in hotels, restaurants e.d. Voorts geven de met 4 genummerde bon nen van de hloemkaart gedurende het tijd vak van Maandag 27 Januari tot en met Zondag 23 Februari a.s. recht op het koo pen van 50 gram brood óf een half rant soen gebak als hierboven genoemd. TARWEBLOEM. De met 4 genummerde bonnen van de bloemkaart geven gedurende het tydvak van Maandag 27 Januari tot en met Zon dag 23 Februari a.s. recht op het koopen van 35 gram tarwebloem of tarwemeel of boekweitmeel of roggebloem of roggemeel of zelfrijzend bakmeel. KAAS. Gedurende het tgdvak van Maandag 27 Januari tot en met Zondag 23 Februari a.s. geeft elk der met 19. 32, 45 en 58 genum merde bonnen van het algemeen distributie bonboekje recht op het koopen van 100 gram kaas. EIEREN. Gedurende het 'tijdvak van Maandag 27 Januari tot en met Zondag 2 Februari a.s. ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN. Gedurende verscheidene dagen vonden geen Engelsche luchtaanvallen op ons land plaats. Woensdagnacht zgn echter eenige Engelsche vliegtuigen ons land binnenge vlogen of deden pogingen daartoe. Op enkele plaatsen, voornamelgk in het Zui den van het land, werden brisantbommen neergeworpen van welke de meeste in het water vielen of op akkers terecht kwamen. In een kleiner dorp werd eenige schade toegebracht, voornamelgk aan pakhuizen. Japanners bezetten Chineesche .stad. Naar Domei uit Pautau in Soeijoean wordt gemeld hebben Japansche en Mon- goolsche troepen de belangrijkste stad Tsjangitsjentse, 50 kilometer ten Zuid oosten van Pautau, bezet, na de Chineesche bezetting beslissend verslagen te hebben. De Birma-weg gebombardeerd. Volgens een bericht van een Japansche militaire basis in Indo-China hebben Ja pansche marinevliegtuigen Donderdag een hevigen aanval op den weg van China naar Birma gedaan en de oude brug tusschen Koengkwo en China vernield. Volgens dit bericht is daardoor het verkeer over dezen weg onmogeiyk geworden. Op 23 Decem ber was de zoogenaamde nieuwe brug Koengkwo-Tsjiau door Japansche vliegers vernield. geeft de met 59 genummerde bon van het algemeen distributiebonboekje recht op het koopen van één el. De bonnen, welke op 2 Februari nog niet gebruikt zyn, blgven gel dig tot en met Zondag 9 Februari a.s., met dien verstande, dat zij gedurende de week van 3 tot en met 9 Februari niet gebruikt mogen worden in hotels, restaurants e.d. VLEESCH. Gedurende het tydvak van Maandag 27 Januari tot en met Woensdag 5 Februari a.s. geeft elk der vier met 16 vleesch ge merkte bonnen van de vleeschkaart recht op het koopen van 100 gram vleesch, been inbegrepen, óf één rantsoen vleeschwaren. De met 16 worst, vleeschwaren gemerkte bon geeft uitsluitend recht op het koopen van een rantsoen vleeschwaren. De bonnen, welke op 5 Februari a.s. nog niet gebruikt zgn, biyven nog geldig tot en met Zondag 9 Februari a.s. Het rantsoen vleeschwaren, dat per bon kan worden gekocht bedraagt 75 gram voor gerookt of gekookt varkens-, rund-, of kalfsvleesch en voor gerookte worst soorten, 100 gram voor gekookte worst soorten, rolpens en knakworst, 125 gram voor leverartikelen, tongeworst en nier brood en 150 gram voor bloedworst.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1