Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant Oplaag 15.800 ex. De Engelsche luchtaanvallen. waarin opgenomen de 184ste JAARGANG NUMMER 15 ZATERDAG 18 JANUARI 1941 Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS! IS aam Mf aaak oi f 2.30 par kwartaal. Fraaeo par pott (2.50 par kwartaal. Aftoederiljke MMimm 5 ce«L ADVERTENTIEPRIJS! Vm 1 -5 rag all 11 AO, tartara rapat maar 30 aar*. B« abonnamaM apactala prfjx. IQM*. aSvartanttaa»aa 1 - 5 rapa* 10.50, tartara ragat maar 10 et. (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) Dit nummer bestaat uit vier bladen AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS" Zeeland, gaat herbouwen. wy hebben den laatsten tijd eenige som bere klanken ten beste gegeven» met be trekking tot het herstelprobleem, dat velen in Zeeland met zorg en ongerustheid ver vult. In onze beschouwingen hebben wjj slechts uitdrukking gegeven aan datgene, wat ln de harten van zeer velen, gedupeer den door het geweld van den oorlog, leeft. Het is een algemeen landsbelang, dat men deze zaken ook eens vanuit den gezichts hoek der gedupeerden zelf beziet en het herstel niet verbindt aan overleggingen van dikwerf al te administratieven aard Voor de gedupeerden toch is herstel en wederopbouw niet in de eerste plaats een administratieve aangelegenheid, bq hen wegen de zuiver menschelqke overwegin gen het zwaarst. Hebben ^wq daarmede een domper willen zetten op het eigenlijke werk van den wederopbouw Geenszins, wq heb ben slechts getracht duidelijk te maken, dat het een niet van het ander te scheiden is en dat voortreffelqke plannen slechts dan ten volle tot verwezenlqking kunnen komen, wanneer met de belangen der gedu peerden ten volle rekening wordt gehou den. Want zy zullen ervoor hebben te zor gen, dat in de herbouwde steden een nieu we welvaart zal opbloeien, Wq behoeven daarover niet uit te weiden de herbouwde steden van Nederland, hoe fraai en voor— treffelqk en met hoeveel eerbied voor het verleden zq ook mogen worden ingericht, zullen doode steden worden, wanneer de menschen, die belast zullen worden met den economischen wederopbouw en dat zyn toch ook de gedupeerden van Mei 1940 met een te zware belasting van hun energie en hun geestelqk en maatschappe- lqk vermogen worden geroepen tot .een arbeid, die in zich zelf reeds zoo veel van het doorzettingsvermogen zal vergen. Maar daartegenover staatZeeland wil houwen aan een nieuwe toekomst. Zeeland zal ook bouwen aan een nieuwe toekomst en het zal alle middelen aangrqpen, om van dien herbouw het mooiste te maken, dat er van te maken valt. Daarom ook mogen wq met intense voldoening de publi catie begroeten van het wederopbouwplan, zooals dat dezer dagen in groote trekken werd openbaar gemaakt. Het is ons daar uit duidelqk geworden, dat uren in Den Haag en ook in Middelburg geenszins heeft stilgezeten. Inderdaad is dit van groote beteekenis, dat in een tyd van enkele maanden niet slechts een dienst uit den grond werd gestampt, maar dat deze dienst tastbaar werk heeft geleverd van zoo groo te waardq' als waarvan de plannen voor de onderscheiden plaatsen in Zeeland blijk geven. Na de Meidagen was er niets. Slechts de chaos van verwoeste steden en dorpen, van geïnundeerde gebieden en vernielde kunst werken. De opperbevelhebber van Land- en Zeemacht verstrekte aan dr. ir. J. A. Ringers de opdracht, in dezen chaos een heid te scheppen niet alleen, maar boven dien, om in een geheel nieuw organisato risch verband den wederopbouw van Ne derland ter hand te nemen. Dr. Ringers, die als directeur-generaal van den Rijks waterstaat zqn sporen reeds had verdiend, heeft als Regeeringscommissaris, later als Algemeen Gemachtigde van den Weder opbouw en sedert kort als Algemeen Ge machtigde voor de Bouwnijverheid, in kor ten tijd een omvangrijk apparaat opge bouwd en in de veelheid der problemen een eenheid geschapen, welke hem in staat stelde constructief werk te doen. Construc tief in de eerste plaats, waar het ging om het herstel van bruggen en verkeerswegen, het bevaarbaar maken van rivieren en het ontsluiten van geblokkeerde spoorlijnen. Een belangrijk onderdeel van het weder- opbouwwerk was het wederom bevaarbaar maken van de stroomen en rivieren en het lichten van de vaartuigen, die gedurende de oorlogsdagen tot zinken waren gebracht. Deze schepen moesten bovendien versleept en hersteld worden en reeds het vorige jaar waren 600 schepen hersteld, terwql een groot aantal zich in een vergevorderd sta dium van herstel bevindt. In Zeeland waren alleen reeds 300 schepen gezonken. Aan 240 eigenaren werden reeds vergoedingen in uitzicht gesteld, waarvan 120 gevallen geheel zijn afgedaan, boedelschade inbegre pen. Voorts zijn aan 60 eigenaren voorschotten verstrekt voor aankoop van inventaris en inboedelartikelen. Het eigenlijke herbouwwerk, men hééft dit in Middelburg wel ervaren, begint met de voortzetting van den afbraak. De orga nisatie van het puimruimen behoorde tot de eerste opdracht van het Regeeringscom- missariaat. Een organisatie, welke veelom vattend was en waarvan het noodig was, dat zij spoedig tastbare resultaten te zien gaf. Immers, ook een psychologische fac tor viel er ln deze opdracht te onderkennen en het kan niet worden ontkend, dat de spoed, waarmede het opruimingswerk ter hand werd genomen, er zeker toe heeft bijgedragen, om de getroffenen in de eer ste plaats, maar daarnaast ook het geheel e Nederlandsche volk tot de werkelijkheid terug te roepen en de bezinning te herge ven op wat er in de naaste toekomst te doen stond. Dat antwoord is gegeven wederopbouw. Het is belangwekkend, thans eenige cij fers te geven, met betrekking tot het puin ruimen. In Middelburg moest 80.000 M3. puin worden geruimd, waarvoor de kosten werden geraamd op 350.000 terwql in Rotterdam een hoeveelheid van 2.5 k 3 mil- lioen M3 puin moest worden verwerkt, waarvoor de kosten 'werden geschat op 19 millioen gulden. De kosten blijken echter in de praktijk wat mee te vallen, hetgeen niet wegneemt, dat ook een bedrag van 12 millioen gulden wel karakteriseerend mag worden genoemd voor de beoordeeling van den omvang van de ramp, die Rotter dam heeft getroffen. Het eigenlijke wederopbouwwerk hééft zich tot nog toe in hoofdzaak binnens kamers afgespeeld. Slechts hier en daar, wanneer er sprake was van bepaalde on derdeden, zooals de onteigeningen, welke voor een deel ook betrekking hadden op niet verwoeste stadsgebieden, kreeg men gelegenheid een blik achter de schermen te werpen. En daaruit mocht men wel concludeeren, dat de wederopbouw geen frase was en allerminst een zoethouder^ voor het groote publiek. Voor niet minder dan 21 plaatsen in den lande moesten nieuwe plannen worden ontworpen in een organisatie, welke vanaf den grond moest worden opgebouwd. Het is goed, dat men zich bij de beoordeeling van het gepresteer de werk van deze omstandigheden goed doordringt en dan kan de conclusie slechts luiden, dat vanwege het Regeeringscom- missarlaat voor den Wederopbouw inder daad voortreffelijk opbouwend werk is ver richt met betrekking tot den herbouw der getroffen gebieden en steden. In de laat ste weken zqn voor de onderscheiden ge troffen gebieden bijzonderheden gepubli ceerd omtrent de herstelplannen. Thans is Zeeland aan de beurt gekomen. - Uit den aard der zaak valt het accent op de plannen van Middelburg, doch daar naast moet ook aandacht worden ge schonken aan wat voor de andere getrof fen plaatsen in ons gewest werd voor bereid. Samenvattend kan worden gezegd, dat er voor alle plaatsen naar gestreefd is, het herstel tevens dienstbaar te maken aan verbeteringen, waaraan reeds vroeger de noodzakelijkheid was aangetoond. Dat daarbij een aaupassing is gezocht by de plaatselijke omstandigheden en dat de aan gebrachte correcties niet geforceerd wer den, mag in het algemeen als de groote verdienste der plannen worden beschouwd. De ontwerpers hebben op gelukkige wijze de aanbevelingen van plaatselijk deskun digen ln htm plannen verwerkt. Zij hebben zich dus bij voorbaat een beperking opge legd en de projecten zooals deze thans openbaar zijn gemaakt zijn er in de eerste plaats op gericht het karakter der plaat sen beter te accentueeren. Voor Middel burg geldt dit wel ln bijzondere mate. Immers hier zijn de ontwerpers er van uit gegaan, het typisch-stedelijke ka rakter van Middelburg een zoo mogelijk scherper toets te geven en naar uit wat wij van deze plannen thans hebben gezien zyn zij daarin ongetwijfeld geslaagd. In het plan-Middelburg spreekt de eerbied voor het verleden van de stad. Neen, Mid delburg wordt geen museum, geen opeen- hooping van min of meer geslaagde imi taties, geen in wezen doode stad. Middel burg in zijn nieuwe gedaante zal een le vend organisme worden, waarin de herin nering aan het verleden behouden zal zyn gebleven. Bovendien een stad, die aan gepast aan dc behoeften van dezen tijd, de mogelijkheid heeft tot ontplooiing en die, mede doordat dit plan moet worden gezien in het kader van het streekplanontwerp voor het eiland Walcheren belangwekkende perspectieven ter expansie biedt In dit nieuwe Middelburg zullen de getroffenen een nieuwe welvaart kunnen opbouwen, waar ook gestreefd is naar een concen tratie, welke ln veel afwijkt van het voor bijgegane. De Middelburgera zullen bou wen: zij zullen dat doen, gelijk de andere getroffenen in Zeeland. Het ia daarom te hopen, dat er nog een weg kan worden gevonden, om hun ook in de regeling der door Ieder hunner geleden schade de mo gelijkheid te verschaffen, zich aan den opbouw van de vernietigde welvaart met volle energie te geven. Deze twee elemen- ten van het wederopbouwprobleem hangen Duizenden soldaten van het leger van Tsjang Kai Sjek hebben zich in de afgeloopen weken aan de Japansche troepen overgegeven. De manschappen in het krijgsgevangenkamp. (Foto Weltbild) EEN PACT TUS5CHEN TSJ0ENGK1NG, ENGELAND EN DE VER. STATEN De Tokio Nitsji Nitsji' méldt in een spe- caal bericht, dat volgens betrouwbare in lichtingen uit China op 1 Februari een driemogendhedenpact zal worden gesloten tusschen Tsjoengking, Engeland en de Ver. Staten. Een afzonderlijke overeenkomst tusschen Tsjoenking en Londen ia hieraan reeds voorafgegaan. Naar Domei in dit verband verneemt, heeft Tsjoenking zich tot Engeland en de Ver. Staten zoowel als tot Birma gewend om den spoorweg BirmaYoennan weer in orde te brengen. Engelsche aanvallen op N.W.-Duitschland. Eenige vliegtuigen hebben in de eerste helft van Donderdagnacht, naar het D.N.B. verneemt, Duitsch gebied aangevallen. In Noordwest Duitschland werden eenige bommen neergeworpen, die echter slechts geringe schade aan gebouwen aanrichtten. Militaire of militair-economische doelen werden niet getroffen. In een stad werd slechts een school met brandbommen be stookt. De brand is inmiddels gebluscht. Persoonlijke schade is niet voorgekomen. De termijn voor aangifte van radlo-ontvanginrlchtlngen verlengd. In verband met de omstandigheden dat nog niet alle radioluisteraars een circulaire hebben ontvangen en dus ook nog niet in het bezit zijn van een aangifte-formulier, rijst de vraag hoe men kan voldoen aan de verplichting tot aangifte van zqn ontvanginrichting voor 15 Januari. Deze moeilqkheid geldt voor beide cate gorieën van luisteraars n.L voor de toe- stelbezitters en voor de aangeslotenen op een radiocentrale. Het is o.m. door gebrek aan het noodige materiaal, onmogelijk ge bleken de huls- aan huisbezorging van de circulaires en het in te vullen aangifteformulier zoo tijdig te doen plaats hebben, dat iedere luisteraar aan de ver plichting tot aangifte vóór 15 Januari kan voldoen. In verband hiermede heeft de leiding van het staatsbedrijf der P.T.T. bepaald, dat voor hen, die de circulaire nog niet heb ben ontvangen, de datum waarop de in zending van het aangifte-formulier moet hebben plaats gehad, nader is vastgesteld op Maandag 27 Januari a.s. Elke luisteraar blijft uiteraard verplicht ora na ontvangst der circulaire het aangifte-formulier on verwijld in te zenden aan het hoofdbestuur der P.T.T., derde afdeeling. De verplich ting tot betaling der luisterbijdrage is natuurlijk ook voor deze luisteraars op 1 Januari 1941 ingegaan. onverbrekelijk samen. Het schoons plan voor Middelburg kan op bevredigende wijze verwezenlijkt worden, wanneer de eigen lijke bouwers in de hun toegewezen scha deloosstelling de voorwaarden voor de uit voering van hun opdracht ontvangen. Dan zal de voldoening over wat nu door de ontwerpers van het plan tot stand werd gebracht volledig kunnen zjjn. GOEDKEURING VAN OPDRACHTEN EN BOUW VERGUNNINGEN. Naar men weet, bepaalt artikel 3 van het besluit betreffende de bouwnijverheid, dat alle opdrachten tot uitvoering van werken op het gebied van waterbouw, spoorwegbouw, wegenbouw, burgerlijken bouw eu utiliteitsbouw, onderworpen zijn aan de goedkeuring van den algemeen ge machtigde voor den wederopbouw en voor de bouwnijverheid. Ook de door de ge meentebesturen te verleenen bouwvergun ningen moeten door den algemeen gemach tigde worden goedgekeurd. Dr. Ringers heeft dezer dagen een rond schrijven verstuurd, waarin hij mededeelt, dat tot nader order bovenbedoelde goed keuringen kunnen worden geacht te zijn verleend. Men kan dus voorloopig ten aanzien van die zaken handelen als tot dusver gebruikelijk was. Moet men een vasten slager kiezen In een ledenvergadering van de Nieuwe Leeuwarder Slagersvereeniging deelde de voorzitter mede, dat varkensvleesch in de nabije toekomst niet meer verkrqgbaar zal zqn. Besloten is dan ook de varkens- vleeschcommissie op te heffen, komen er toch nog varkens, dan zullen die door de plaatselijke toewqzigingscommissie worden verdeeld. Ook de kwestie van de losse klanten ls met de Duitsche en Nederlandsche autori teiten besproken. Men wil de losse klant een vasten slager doen kiezen en diens naam komt dan ook op de vleeschkaart. Dit wacht nog op goedkeuring uit Den Haag. Dit is gedaan om nog kwaliteitsvee te krflgen, hoewel het al aardig den kant van de eenheidskoe uitgaat. Voor de boer komen nu vaste markt- handelaars, waarvan de rayoncommissies weer kunnen koopen. Hoe alles zal loopen is nog niet bekend. Te Utrecht wordt nu de eerste proef genomen. Wel wordt het geen vrtje handel, want het bestuur stelt zich voor, dat voor heel het rayon een vaste commissie zal koopen. De aardappelschaarschte In België. De Belgapress meldt, dat de controle diensten van de bevoorrading in een twin tigtal gemeenten van de provincie Hene gouwen huiszoekingen hebben gedaan by de voortbrengers van aardappelen. De uit slagen waren merkwaardig, want meer dan 1 millioen kg. werd in beslag geno men. Men verwacht overigens nog andere inbeslagnemingen, daar de controleurs hun TWAALF DOODEN BIJ VLIEGONGELUK IN HONGARIJE. Het verkeersvliegtuig uit den geregelden dienst van de Hongaarsche luchtvaart- maatschappy Malert, is Vrydagochtend op het traject BoedapestKlausenburg vlak voor een tusschenlanding op het vliegveld van Crosswardeln neergestort. Behalve de uit drie personen bestaande bemanning zyn negen passagiers om het leven gekomen. De overige inzittende passagier^ werden deels ernstig gewond. Weer twee personen gedood. Van officieele zqde verneemt 't A.N.P., dat Engelsche vliegers Donderdagavond en -nacht op verschillende plaatsen van ons land brisant- en brandbommen hebben ge worpen. Het meerendeel dezer bommen werd van zeer groote hoogte afgeworpen zonder het doel te treffen. Zq ontploften in het open veld zonder schade aan te richten. Op een plaats werd het telefoon net beschadigd en ergens anders de wa terleiding gestoord. Een aantal boerenhof steden werd door bomscherven of door luchtdrukwerking beschadigd. In een dorp werd een woning door een treffer grootendeels vernietigd. Helaas vielen hierbq slachtoffers. Een vrouw en een acht-jarig kind werden gedood en een man gewond. Elders kreeg een boerdery, welke door een brandbom werd getroffen, ernstige brandschade. Stortte Woensdagnacht 'n Engelsch vlieg tuig brandend neer, ook Donderdagnacht slaagde het afweergeschut er in een der aanvallende Britsche toestellen onschade- ïyk te maken. Twee der inzittenden van dit toestel sprongen met parachutes naar beneden. Zy zyn krijgsgevangen gemaakt. Een van hen is gewond. Vm het lot der overige leden van de bemanning is nog niets bekend. Zy, die hierover inlichtingen kunnen geven, dienen zich *e wenden tot het dichtsby gelegen bureau van een Ne derlandsche politie-instantie of tot het dichtsbyzijnde bureau der Duitsche weer macht. ff4", v* Wintersport In Noorwegen. üe dik- besneeuwde wegen door de wouden bieden een ideale gelegenheid voor ski-tochten (Foto Weltbil<0

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1