Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant Oppositie tegen Roosevelt's plannen. I Nieuwe distributie kaarten voor textiel, Het kanalenplan Gent-T erneuzen. boter en vet. Brabantsche elftallen komen naar Zeeland. Schadeloosstelling en zoengeld opgelegd. 184ste JAARGANG NUMMER 13 DONDERDAG 16 JANUARI 1941 waarin opgenomen de Uitgave der Firma's F van de Velde Jr. en G. W den Boer ABONNEMENTSPRIJS i AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR FUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPER 18 cent per week of f 2.30 per kwartaal. Franco per port f 2.50 per kwartaal. Afzonderlijke nummer» 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS Van 1-5 regel» f 1.50, tedere regel meer 30 cent BIJ abonnement speciale prij». Kleine advertentie» van 1 - 5 regel» f 0.50, Iedere regel meer 10 ct. (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) Dit nummer bestaat uit twee bladen. m Hull over de steunverleening aan Engeland. In tal van kringen in Amerika wordt critiek uitgeoefend op de politiek van Roosevelt, neergelegd in zijn voorstellen aan het Congres tot hulpverleening aan En geland. In de isolationistische gebieden in het midden-westen is de oppositie naar het D.N.B. uit Chicago meldt, bijzonder heftig. Een aanzienlijk deel van de openbare mee ning en de pers keeren zich daar op scherpe wijze tegen de door Roosevelt ge vraagde volmachten. In dagelijksche op roepen doen talrijke commissies en orga nisaties een beroep op de bevolking en verzoeken den vertegenwoordigers in het Congres in tallooze telegrammen om zon der compromis het pachtprogramma van den president te verwerpen. De Centrale te Chicago van de vereenigde America First, de commissie, die onder leiding staat van generaal Wood, die kwartiermeester-gene raal was in den wereldoorlog, wordt sinds vele dagen overstroomd met protesttele grammen en brieven uit alle kringen van de bevolking. De zestigduizend leden van de vakvereenigingsorganisatie te Chicago van voerlieden en chauffeurs hebben een oproep gekregen van hun voorzitter om zich aan te sluiten bij de protestbeweging tegen de wet op den steun aan Engeland. Een soortgelijken oproep heeft de vrouwen organisatie Rollcall of American Women gericht tot haar 10,000 leden. Het wetsontwerp op de ooiiogsdictatuur. Het invloedrijke dagblad Chicago Tri bune noemt de wet op den steun aan En geland een „wetsontwerp op de oorlogs dictatuur", welker opstellers het Ameri- kaansche volk op valsche wijze willen in praten, dat men Engeland alleen binnen de beperkende formule „alles behalve oor log" wil helpen. In Amerika bestaat een kleine minderheid, zoo Schrijft het blad, die den oorlog en het zenden van Ameri- kaansche soldaten naar overzeesch ge bied wenscht. Alleen deze stemt eensgezind voor de wet op de oorlogsdictatuur die een einde zal maken aan den huidigen Ameri- kaanschen regeeringsvorm. Ingeval het ont werp kracht van wet krijgt, zal het Con gres feitelijk hebben afgedaan. Een uiteenzetting van Cordell Huil. De minister van buitenlandsche zaken, Huil, heeft voor de commissie van buiten landsche zaken van het Huis van Afge vaardigden verklaard, dat het wetsont werp betreffende de hulpverleening aan Engeland een maatregel is ter afwending van de Amerikaansche hulpbronnen op een wijze die de veiligheid van de Vereenigde Staten en van het Westelijk halfrond het beste dient. In de eerste plaats zal de wet mogelijk maken, dat de hulp zoo snel mo gelijk wcrdt verleend. Spoed, aldus Huil, is dringend noodig. In den geest van Roosevelts politiek deed Huil, naar het D.N.B. meldt, heftige aanvallen op Duitschland, Italië en Ja pan, welker zoogenaamde aanvalshande- lingen hij opsomde, beginnende met den oorlog in Mandsjoerije in 1931. Wanneer deze drie mogendheden de zeeën zouden beheerschen, aldus Huil, zou het thans reeds „groote" gevaar voor Amerika nog vele malen ernstiger worden. Derhalve is het van belang, dat een zoo groot moge lijke steun wordt verleend aan Engeland en de andere landen, die tegen de spilmo- gendheden strijden. Toen de democraat Johnson vroeg, of in het wetsontwerp de bepaling over de repa ratie van schepen vain oorlogvoerende landen in Amerikaansche havens geen in breuk op het internationale recht betee- kent, antwoordde Huil, dat slechts „een realistische beoordeeling een gezond in zicht" is. De „wetten der zelfverdediging" moeten worden toegepast, voor het te laat is. Alleen de practische factoren kunnen beslissend zijn. Tevoren had Huil verklaard, dat naar het oordeel der Amerikaansche regeering de Haagsche conventie van 1907 niet meer op den tegenwoordigen oorlog kan worden toegepast, daar die conventie niet meer door alle oorlogvoerenden erkend wordt. De minister beweerde opnieuw, dat het wetsontwerp noodig is voor de verdediging der Vereenigde Staten, omdat verdediging niet alleen eigen bewapening beteekent. Op de vraag van den democraat Burgin, of het ontwerp een grooter oorlogsgevaar inhoudt dan de vroegere neutraliteitspoli tiek, antwoordde Huil„Wjj kunnen niet met de armen over elkander blijven zitten, tot de aanvaller over onze grenzen komt". Na nieuwe heftige uitvallen tegen de spilmogendheden, die hij „aanvallers" noemde, besloot Hull met een aanval op Japan, dat, naar hij beweerde, meermalen het Volkenrecht heeft geschonden door China binnen te vallen. Japan heeft zich van den aanvang af laten leiden door het doel, zelf een beheerschende positie in het Westelijk deel van den Stillen Oceaan te krijgen. Door wapengeweld heeft het ge tracht heerscher te worden over een ge bied, dat door bijna de helft van de bevol king der geheele aarde bewoond wordt. De voorgestelde nieuwe orde in den Stillen Oceaan, aldus de minister, beteekent een politieke overheersching door een land, economische exploitatie van alle hulp bronnen ten voordeele van dat land en daardoor verarming van alle andere an- den. Geen machtiging tot daad van oorlog. In de commissie voor buitenlandsche zaken van het huis van afgevaardigden heeft de republikein Tinkham Huil nog gevraagd, of het ontwerp den president tot een daad van oorlog machtigt. Huil antwoordde, dat in dit opzicht het ont werp geen nieuwe volmachten verleent naast die, welke de president reeds bezit. De president of iedere commandant van een oorlogsschip, aldus Huil, zou ook zon der wet altyd een daad van oorlog kunnen verrichten. Tinkham noemde dit antwoord ontwij kend, doch kreeg op verdere vragen geen duidelijk bescheid. Berichten over een hervatting der plannen op zijn minst voorbarig. Den laatsten tijd hebben in onderschei den bladen berichten gestaan over een aanstaande uitvoering van het kanalen- plan GentTerneuzen. In deze berichten was er sprake van, dat de plannen, die voor het uitbreken van den oorlog in be werking waren, thans wederom ter hand zouden zijn genomen. Het gevolg van dezen kanaalaanleg zou zijn, dat Terneu zen een belangrijke zeehaven zou worden en deze suggestie heeft ongetwijfeld tot gevolg gehad, dat in het betrokken ge bied verwachtingen zijn gewekt, welke, naar ons bij uitgebreide informatie is gebleken, vooralsnog lederen grond mis sen. Het denkbeeld over een hervatting van dit ongetwijfeld belangrijke object stamt van particuliere zijde. Bij informatie is ons echter ge bleken, dat bij de Nederlandsche water staatsinstanties van een hervatting der plannen niets bekend is. Ook de Duit- sche instanties, die bij een uitvoering van een zoo belangrijk werk toch zeker gekend zouden moeten worden, dragen van eenig -officieel voornemen dienaan gaande geen kennis, terwijl in officieele Belgische kringen evenmin zoodanige plan nen bestaan. Voor het oogenblik kunnen alle sugges ties met betrekking tot dit object verwezen worden naar het terrein der fantasie. Wat er in de toekomst zal gebeuren, of Ter- neuzen inderdaad een belangrijke zeehaven zal worden, is een aangelegenheid, waar- "i wij ons voorloopig maar niet moeten Vlietulgmoederschip „Illustrious" door Stuka's aangevallen. Het schip door bommen getroffen. Uit Berlijn meldt het D.N.B. De Brit- sche admiraliteit heeft medegedeeld, dat het vliegtuigmoederschip „Illustrious" ern stig is getroffen bij een aanval door Stuka's. Van Duitsche militaire zijde ver neemt het D.N.B. nog, dat het schip aan bakboord in de nabijheid van den schoor steen door zware bommen getroffen en ernstig beschadigd is. Verder zijn de ma chinerieën beschadigd, zoodat het herstel geruimen tijd zal vergen, hetgeen van bui tengewoon groote beteekenis is, omdat een vliegtuigmoederschip zoo belangrijk is. De „Illustrious" meet 23.000 ton. Het schip is na het uitbreken van den oorlog voltooid. Volgens de Engelsche berichten bood het op twee dekken plaats voor 72 vliegtuigen. De bemanning bestond uit 1600 koppen. De Engelsche vlootverliezen. Naar In bevoegde Italiaansche kringen te Rome verklaard wordt, zyn de officieele mededeelingen van de Britsche admiraliteit over de verliezen der Engelsche vloot bij de botsingen in de straat van Sicilië erg ge brekkig gehouden, om de Engelsche open bare meening zooveel mogelijk te ontzien. In werkelijkheid, aldus het D.N.B., zijn bij deze operaties een Engelsche kruiser tot zinken gebracht, drie Engelsche slag schepen ,twee vliegtuigmoederschepen, een kruiser en twee torpedojagers getroffen en beschadigd. Aan Italiaansche zijde bleven de verliezen beperkt tot het tot zinken brengen van een torpedoboot. verdiepen. De toekomst is uitermate on doorzichtig en het zou niet vanwijs be leid getuigen en geenszins in overeen stemming zijn met de Nederlandsche nuchterheid, wanneer men zich nu liet paaien door verwachtingen, die geen rede lijken grond hebben. Weer 100 punten op de textlelkaart De secretaris-generaal van de depar tementen van handel, nijverheid en scheep vaart en van landbouw en visschery maakt bekend, dat zeer binnenkort zal worden overgegaan tot de uitreiking van een nieuwe serie textielkaarten en boter- en vetkaarten. Deze uitreiking zal op de gebruikelijke wijze door de plaatselijke distributiediensten „geschieden op nader door dezen dienst bekend te maken plaats en tijd. TEXTIELKAARTEN. Er zullen wederom verschillende textiel kaarten, elk van 100 punten, worden uit gereikt voor de navolgende groepen van personen: a. mannen en jongens, die ge boren zijn vóór 2 Februari 1926; b. vrou wen en meisjes, die geboren zijn v r 8 Februari 1926: c. jongens, die geboren zijn op of na 2 Februari 1926 maar vóór 1 Februari 1938; d. meisjes, die geboren zijn op of na 2 Februari 1926 maar vóór 1 Februari 1938. Bovendien zal één toeslagkaart voor textielproducten (50 punten) worden uit gereikt aan elk hoofd van een gezin met ten minste twee minderjarige kinderen, dat voor het hieronder vermelde aantal gezinsleden een gezamenlijk jaar-inkomen heeft, hetwelk minder bedraagt dan het achter dat aantal vermelde bedrag: 3 gezinsleden minder dan f 1050, 4 gezinsleden minder dan 1400.— 5 gezinsleden minder dan 1750, enz. enz. dus per verder gezinslid telkens 350, meer gezamenlijk jaarinkomen (b.v. voor een gezin van 9 personen is de grens dus 9 X 350,— 3150,—). Bij de uitreiking van de textielkaarten zullen geen punten vorden ingehouden. Ten behoeve van de lnwonenden van in stellingen met vaste bevolking, b.v. kloos ters, zullen textielkaarten voor ieder dezer inwonenden worden verstrekt. BOTER- EN VETKAARTEN. Evenals dit bij de eerste uitreiking van boter- en vetkaarten het geval was, zullen in het algemeen boterkaarten worden ver strekt, doch personen of gezinnen, waar van het jaarinkomen over 1940 minder bedroeg dan het hieronder vermelde be drag, kunnen desgewënscht voor vetkaar ten in aanmerking komen. Vetkaarten kunnen derhalve uitsluitend aangevraagd worden door personen, die behooren tot gezinnen, welke voor het hieronder vermelde aantal gezinsleden een gezamenlijk jaarinkomen over 1940 had den, dat minder bedraagt dan het achter dat aantal vermelde bedrag: 1 persoon minder dan 1000, 2 gezinsleden minder dan 1100,— 3 gezinsleden minder dan 1200,— 4 gezinsleden minder dan 1300, enz. enz. dus per verder gezinslid telkens 100, meer gezamenlijk jaarinkomen. Ieder der leden van b.v. een gezin, bestaande uit acht personen, met een gezamenlijk jaar inkomen over 1940 van minder dan 1700 kan dus desgewenscht in aanmerking ko men voor een vetkaart. Ten behoeve van kinderen, die geboren zijn op of na 2 Februari 1936, zal slechts een halve boter- of vetkaart worden uit gereikt. Personen, die zwaren of zeer zwaren arbeid verrichten, komen in aanmerking voor extra vetkaarten, dus ook, indien zij bij de gewone uitreiking boterkaarten ontvangen. Zij, die zwaren arbeid ver richten, ontvangen een halve ■••-tkaart ex tra en zy, die zeer zwaren arbeid ver richten, twee heele vetkaarten extra. De beoordeeling, of iemand zwaren dan wel zeer zwaren arbeid verricht, ^'berust bij den plaatselijken distributiedienst, AANVRAAGFORMULIEREN. Degenen, die overeenkomstig het boven staande in aanmerking kunnen komen voor toeslagkaarten voor textiel of voor vetkaarten, dienen op nader door de plaat selijke distributiediensten te bepalen dagen een daartoe bestemd formulier bij deze diensten af te halen en ingevuld wederom in te leveren. Personen, die behooren tot gezinnen, waarvan het gezamenlijk inkomen boven de aangegeven grens ligt, behooren dus geen formulier af te halen, evenmin als zij, die niet voor vetkaarten en toeslag- kaarten voor textielproducten In aanmer king wenschen te komen. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat het ruilen van boterkaarten tegen vetkaarten na de uitreiking niet meer zal worden toegestaan. NOODLOTTIGE BRAND. Vier kinderen in den leeftijd van 4 tot 7 jaar zijn om het leven gekomen, toen in het Canadeesche plaatsje Jonquiere in de provincie Quebec een woonhuis in brand raakte. De ouders der kinderen en een vijfde kind konden zich door uit het raam te springen in veiligheid brengen. Het einde van het 42.000 ton metende mailschip „Empress of Britain", dat op den Atlantischen Oceaan getorpedeerd werd, nadat het door een luchtaanval in brand was geraakt. (Foto Weltbild). De Duitsche autoriteiten zullen toestemming verleenen. VERHEUGEND NIEUWS VOOR DE ZEEUWSCHE VOETBALLERS. Uit Den Haag kwam heden het voor de Zeeuwsche voetballers verblijdende bericht, dat in overleg met de Duitsche autoritei ten het contact tusschen de Brabantsche en Zeeuwsche voetbalelftallen binnen enkele dagen kan worden hervat. In een onderhoud, dat de heer Lotsy, naar aanleiding van de uit Zeeland geko men verzoeken had met de Duitsche auto riteiten, werd toegezegd, dat de toestem ming zal worden verleend. Deze medewerking van de Duitsche auto riteiten om de Brabantsche sportvrienden in Zeeland op bezoek te kunnen krijgen, zal alom met vreugde worden begroet. De toekomst van de Zeeuwsche tweede klas- sers vooral op financieel gebied, ziet er door dit resultaat van het verzoek tfcans heel wat rooskleuriger uit en we kunnen hopen, dat de publieke belangstelling thans een stijgende lijn zal vertoonen. Na de onbelangrijke nood-competitie en het mindere aantrekkelijke aanzien, dat de competitie dit jaar begon te krijgen, kan nu geconstateerd worden, dat de normale toestanden voor onze Zeeuwsche tweede klassers zijn teruggekeerd. Er is nu nog slechts één punt, dat op gelost moet worden en dat is de opname van het sterk gedupeerde „Breskens" In de tweede klasse-competitie. Hopelijk kan ook dat het volgend seizoen verwezenlijkt wor den. Duitsche luchtaanvallen. Uit Berlijn In den loop van Woensdag avond zijn, naar het D.N.B. verneemt, Duitsche gevechtsvliegtuigen gestart voor aanvallen op voor den oorlog belangrijke doelen in Midden Engeland. Engelsche bomaanvallen op Duitschland. Uit Berlrin meldt het D.N.B.Een klein aantal Engelsche bommenwerpers is in den loop van Woensdagavond boven het Noord- Duitsche kustgebied verschenen. Op één plaats werden ook eenige bommen gewor pen, welke volgens de tot dusver beschik bare berichten slechts kleine branden in woonhuizen hebben veroorzaakt. Maglnotllnle wordt geslecht. In Duitsche politieke kringen verluidt, dat de Fransche Maginotlinie, die 500 millloen dollar gekost heeft, zal worden geslecht. Ter bevordering van den land en tuinbouw zal het land in kleine per- ceelen verdeeld en ter beschikking van boerengezinnen gesteld worden. VERSCHILLENDE HAGENAARS VERPLICHT 60.000 TE BETALEN. In verband met het feit, dat ln de afge- loopen drie weken drie ln Den Haag par- keerende auto's van de Duitsche weer* macht door Nederlandsche staatsburgers opzettelijk beschadigd zfln, is op grond van artikel 1 van de verordening nr. 7/1941 over de oplegging van prestatieplicht aan verschillende inwoners van Den Haag, van wie aan te nemen ls, dat zfy de bovenbe doelde handelingen hebben goedgekeurd of begunstigd, de verplichting tot betaling van een schadeloosstelling en zoengeld tot een totaalbedrag van 60.000 opgelegd. Verbod tot verwerking van eieren. Het rijksbureau voor de voedselvoorzie ning in oorlogstijd deelt mede, dat het eier-inventarisatiebesluit 1940, hetwelk het in voorraad hebben en afleveren van ge conserveerde eieren zonder goedkeuring van de Nederlandsche centrale voor eieren en pluimvee te Beekbergen verbiedt, thans is aangevuld met een verbod tot verwer king van eieren. Genoemde centrale is be voegd, van dit verbod ontheffing te verlee nen, eventueel onder door haar te stellen voorwaarden. Speciale benzine mag niet als motorbrandstof worden verkocht. By beschikking van den secretaris-ge neraal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart is de verkoop van benzine als motorbrandstof verboden. De oorlog ter zee. Vier schepen tot zinken gebracht. New Yorksche scheepvaartkringen dee- len mede, dat het Grieksche vrachtschip „Nilos", dat in een Britsch convooi voer, 500 mijl ten Westen van Ierland in den grond is geboord. Ook de Noorsche, in Engelschen dienst varende vrachtschepen „Brandanger", groot 4624 b.r.t. en „Mar stenen" zijn tot zinken gebracht. Het Brit sche stoomschip „Empire Jaquar", dat op 8 December ten Westen van Dakar tot zin ken werd gebracht, was 't vroegere Ame rikaansche vrachtschip „Eastern Glade", groot 5057 b.r.t.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1