Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant waarin opgenomen de 184ste JAARGANG NUMMER 10 MAANDAG 13 JANUARI 1941 Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer i Dit nummer bestaat uit twee bladen, ABONNEMENTSPRIJS; 18 cent par «raak of f 2.30 per kwartaal Franco par post f 2.50 paf kwartaal Afzonderlijk» nummers 5 cant. f ADVERTENTIEPRIJS; Van 1 —5 regels f 1.50, ledara regel meer 30 eeM. Bi| abonnement spodale prijs. Kleine advertenties van 1 —5 regels 10.50, Iedere regel meer 10 et (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). A A N GESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUB L I C I T E I TS WA ARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENI.GING „DE NE D E R L A N D S C H E DAGBLADPERS' SUNER OVER SPANJE'S TAAK IN DEZEN OORLOG. NIET PASSIEF TEGENOVER HET CONFLICT. Op het vijfde nationale congres van 'de vrouwelijke Falanx heeft de Spaansche mi nister van buitenlandsche zaken, Serrano Suner, als voorzitter van de politieke com missie der Falanx een rede gehouden, waarin hij eerst de sociale taak van deze organisatie schilderde. Sprekend over de internationale vraagstukken betoogde Su ner, volgens het verslag van het D.N.B., dat Spanje het huidige conflict, waarin de nieuwe orde tegen het ouderwetsche en af gedane strijd, niet passief gadeslaat. Hij wees op de inlijving van Tanger, dat thans definitief in het protectoraat van Spaansch Marokko is opgenomen. Als voornaamste taak van den onlangs opgerichten raad der hispaniteit noemde de minister het stre ven, om den Spaanschen volkeren weer een hooger aanzien in de wereld te verschaffen. Daarbij dienen de sociale rechten en de on afhankelijkheid van elk land afzonderlijk binnen de gemeenschap der Spaansche vol keren onaangetast te blijven. Vervolgens richtte de minister zich tegen het optreden van de Spaansche emigranten in Z.-Amerika. Hun machinaties geschie den onder hetzelfde voorwendsel als alle lasterpraat en alle aanvallen tegen Spanje in vroegere tijden. Tenslotte besprak de minister de kwestie van de vijanden in eigen land. De Falanx zal voor geen in spanning terugdeinzen om den strijd voor Spanje tot het einde toe te voeren en zij zal ook in haar eigen gelederen alleen de hesten daarvoor uitkiezen. Mislukte aanval op pier van Zeebrugge. Het D.N.B. meldt uit Berlijn Engelsché bombardementsvliegtuigen hebben Zater dag een aanval gedaan op de pier van Zee- brugge. Alle vier de geworpen Engelsche bommen zijn, naar van militaire Duitsche zijde wordt medegedeeld, in zee terecht ge komen, zonder dat de.pier beschadigd wrd. Er is gen aanval met machinegeweren on dernomen. Hiermede is de Engelsche bewe ring, dat de pieer door twee brisantbom men getroffen werd en dat een troepencon centratie met machinegeweervuur bestookt is, weerlegd. Idealen en doelstellingen van Japan en Duitschland bekrachtigd De rijksminister voor propaganda, dr. Goebbels, en de president van het Japan- sche nieuwsbureau, professor Ito, hebben naar het D.N.B. meldt in een tusschen Berlijn en Tokio gevoerd langdurig tele foongesprek de gemeenschappelijke idea len en doelstellingen van apan en Duitsch land bekrachtigd. President ito verklaarde, dat hij in het jaar 1941 volledig ijn krachten zal geven om den volkeren van Oost-Azië een in zicht te geven in het doel van de Japan- sche politiek. Voortaan mag Oost-Azië niet meer een kolonie van andere volke ren of voorwerp der uitbuiting door ande re landen zijn. De Japanners zijn er vast van overtuigd, dat zij in staat zijn een politiek en economisch zelfstandig Oost- Azië te vormen. Japan maakt op het oogenblik hetzelfde mee als Duitschland en gevoelt daarom hetzelfde als Duitsch land. De beide bondgenooten zyn verplicht in dezen ernstigen tijd vastberaden een gemeenschappelijken strijd te voeren. Dr. Goebbels verklaarde het volgende: „Evenals Japan ernaar streeft, in het gebied van Oost-Azië een nieuwe poli tieke ordening tot stand te brengen, werkt Duitschland met Italië samen aan den opbouw van een nieuwe ordening in Euro pa. Tezamen met Italië waakt het Duit sche Rijk over de militaire veiligheid van het continent en wil het er bovendien voor zor&en> da-t nooit meer de heillooze in vloed eener Britsche politiek van „divide et impera" (verdeel en heersch) de Euro- peesche volkeren verstoort. Duitschland ®~- ,aUé geven Europa zjjn natuurlijke oraening terug, een ordening, die de wetten van het eigen beschavingsleven en organisch gegroeide economische gebied eerbiedigt onTeTfSl°wgaven dr- Goebbels en profes- füLi? verlangen te kennen, de cul turele en geestelijke betrekkingen tus- ït te 5«r DUltSClÜand no* verder aan db nederlandsche duivenhouders. k.ïü.verbard met d; vele aanvragen en rgen °m "'""ringen voor onge- nngde dmven, welke nog steeds gericht worden aan den heer Joh. Honistra te am- stertam, wordt het A.N.P. verzocht mede M aangelegenheid thans door bovengenoemde heer is overgedragen ™^en'hdmlnistratie van het „Na- J7m Nelertandsche post- dulvenhouders", Amsteldjjk 44 te Amster- w^L.eVen'uf!,e hnnvragen moeten dus Worden gericht naar Amsteldjjk 44. DE STRIJD IN DE MIDDELLANDSCHE ZEE- Giornale d'ItaHa over de Duitsche hulp, Ten aanzien van de resultaten, door de Italiaansche strijdkrachten in de Middel- landsche Zee behaald, maakt de Giornale d'Italia de volgende opmerkingen: 1. De Italiaansche strijdmacht is in tact, ondanks de hoop en de beweringen van Churchill, die het oogenblik nabij acht te om de Middellandsche Zee te beheer- schen. 2. De Italiaansche strijdmacht blijft het centrale tjekken van de Middellandsche Zee beheerschen en controleeren, dat van vitaal belang is voor de ontwikkeling der krijgsverrichtingen van de beide Britsche vloten. 3. De Italiaansch-Duitsche samenwer king in de Middellandsche Zee blijkt doel treffend te zijn. De Asmogendheden, zoo besluit het blad, kunnen dus de gebeur tenissen van den oorlog kalm en zeker tegemoet zien. Een volledig beeld van den strgd in de Middellandsche Zee zal pas over enkele dagen gegeven kunnen worden, wanneer de krijgsverrichtingen zijn afge- loopen en de inlichtingen volledig zrjn. Vereenvoudiging arbeidsrecht. SCHADEVERGOEDING BIJ ONTSLAG BIJ REQUEST AAN DEN KANTONRECHTER. Aanvankelijk werd hier te lande het gevaar van ontslag beperkt door de af kondiging van het „verbod tot het stop zetten van ondernemingen" d.d. 27 Mei 1940. Deze verordening werd achterhaald door de z.g. ontslagverordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Neder- landsche gebied van 11 Juni i940 en het daarbij behoorerjde uitvoeringsbesluit van den secretaris-generaal van het departe ment van sociale zaken. Deze ontslagverordening behoedde het Nederlandsche gemeenschapsleven voor ontwrichting. Tegelijkertijd werd daarbij met één slag het Nederlandsche arbeids recht een belangrijke schrede vooruitge- bracht. De verordening had echter 'n meer pu bliekrechtelijk karakter, waarop wel straf sancties stonden dóch geen directe civiele sancties. D.w.z. de Nederlandsche, be staande wetgeving bleef volledig van kracht wat de civiele zijde van deze kwestie betreft. De groote moeilijkheid wa3 hoe krijgt de zonder vergunning ontslagen ar beider snel loon of schadevergoeding uitge keerd? Welke procedure moet gevolgd worden? Moet er gesproken worden van loonvordering of schadevergoeding Wie is competent? Deze questies hielden lang, zéér lang op. Het N.V.V. zond in verband hiermede een uitvoerig adres aan het departement van sociale zaken met inschakeling van justitie. Zaterdag zijn in de Staatscourant twee uitvoeringsbesluiten gepubliceerd, die het advies van het N.V.V. vrijwel op den voet volgen en waardoor de procedure, waarbij de arbeider schadevergoeding vraagt, tot de uiterste eenvoud en vlugheid is be perkt, n.l. door het indienen van een re quest bij den kantonrechter. Crlsls-specerijenbesluit 1940. In de staatscourant van 24 December j.l. is opgenomen Crisis-specerrjenbesluit 1940. De tekst van dit besluit stemt, be houdens het ingevoegde artikel 3, over een met die van het in het verordeningen blad van 20 Juni j.l. afgekondigde eerste uitvoeringsbesluit van den secretaris-ge neraal van het departement van landbouw en visscherij. Ingevolge dit artikel 3 kan door ge dwongen afgifte een herbevoorrading van den hier te lande aanwezigen voorraad specerijen plaats vinden, met naar men ons van bevoegde zijde mededeelt het doel de specerijen tegen van overheids wege vastgestelde prijzen ter beschikking van de consumenten te kunnen stellen. De Nederlandsche Unie. Van de zijde van de Nederlandsche Unie deelt men ons mede: De leiding van De Nederlandsche Unie heeft ervaren, dat in den laatsten tijd de meening heerscht, dat vele leden van de Nederlandsche Unie lid zouden ztfn van illegale organisaties. De leiding van De Nederlandsche Unie heeft meermalen én langs de eigen organisatorische wegen én in het openbaar hare leden het feit, dat aan het hoofd van haar programma een loyale verhouding tot de bezettende over heid is, vooropgesteld en dat de leden daaraan gevolg dienen te geven. Verschil lende leden, die hieraan niet voldeden, zijn reeds geroyeerd. Ook thans zal de leiding van De Nederlandsche Unie niet aarzelen, op te treden tegen hen, die het lidmaatschap der Unie, tegen de duidelijke uitspraak van het programma en van de leiding in, misbruiken voor illegale doel stellingen, waarmede het volksbelang niet is gebaat. spaansche vrouw werd 112 jaar oud. In het provinciale tehuis voor ouden van dagen te Barcelona is een zekere Senera Pascuala uit Cartagena overleden, die den leeftijd bereikt beeft van 112 jaar. Het Carsadeesche vrachtschip .No^ddoc" strandde tijdens storm ter hoogte van Pentwater. Door de hevige koude werd het vaartuig spoedig met een ijslaag overdekt (Foto Weltblld) BETREURENSWAARDIGE VOORLICHTING. OVER MIDDELBURG. Het dagblad de „Telegraaf", dat her haaldelijk blijk geeft bij zrjrn berichtgeving niet in de eerste plaats naar betrouwbaar heid te streven, heeft Vrijdagmorgen zijn lezers op een opbouw-sprookje onthaald. Om den volke op de hoogte te stellen van „de geweldige vaart waarmede in Zee- land's hoofdstad aan den wederopbouw wordt gewerkt", drukte het blad enkele foto's af. O.a. een foto van het notarishuis op het Abdn-plein, en een plaatje van de H.B.S. Door middel van deze foto's, maar voor namelijk met behulp van de onderschriften, suggereerde het blad zijn lezers, dat het notarishuis tijdens de oorlogsdagen werd vernield, en dat het reeds thans weer ge restaureerd is. Omtrent de H.B.S. v/erd gemeld, dat deze instelling zelfs geheel weer werd opgebouwd. Iedere Middelburger weet natuurlijk, dat de restauratie van het notarishuis voor het uitbreken van den oorlog gereed was, en dat dit fraaie gebouw tijdens den oorlog geen letsel kreeg. Van het H.B.S.-gebouw is hier ter stede algemeen bekend, dat men van Rijkswege reeds zeer lang voor den oorlog met zijn verbouwing bezig was, en dat deze opnieuw, evenmin als het notaris huis, door oorlogsgeweld werd beschadigd. Elders wonenden zijn van deze feiten echter niet op de hoogte. Elders zal men niet, zooals in Middel burg, over het in de „Telegraaf" afgedruk te lachen of zich ergeren: elders zal mengelooven. Gelooven, dat het Rijk in enkele maan den tijds in Zeeland's hoofdstad twee ver nielde, althans zwaar beschadigde, waar devolle bouwwerken, volkomen herstelde. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat de elders wonenden deze voortvarendheid, deze veelzeggende zorg der overheid ten behoeve van de zwaar getroffen stad Mid delburg, zullen stellen tegenover de juist dezer dagen in allerlei kranten verschenen grieven van de door oorlogsgeweld getrof fen Zeeuwen jegens het schadevergoedings- vraagstuk, en dat zij, aldus doende, een verkeerd inzicht zullen krijgen in de moei lijkheden, waarmede Middelburg in zijn herstelpogingen, worstelt De oppervlakkige lezer van het veel ver spreide dagblad zal geneigd zijn, aan de hand van het sprookje over Middelburg, zich voor te stellen, dat de overheid, die de getroffen stad in een luttel tijdsbestek al met twee zulke prachtige gebouwen ver rijkte, over enkele maanden het grootste gedeelte van Middelburg zal hebben her steld, en in verband daarmede zal hij zich afvragen wat die vertroetelde Middelbur gers nu feitelijk nog te zeuren hebben over nog meer vergoeding van overheidswege. Het is geenszins buitengesloten, dat de lezer van het vluchtige voorlichtingsorgaan de Middelburgsche slachtoffers, die voor hun recht opkomen, dank zij de plaatjes met l.un onware praatjes, voor veeleischen- de, ondankbare lieden aanzien. Bij elk ongeluk komt een gelukje. Het gelukje in dit geval is, dat de „Tele graaf" In officieele kringen, in kringen, die de touwtjes in handen hebben, geen gezag heeft, en dat die kringen op grond van ervaring, den inhoud van dit blad met een hartig korreltje zout ple gen te savoureeren Maar ondanks dit gelukje heeft Nederland's lucht- hartigste blad het groote publiek in een lande een ganscli verkeerde voor stelling v-n den toestand te Middel burg voorgehouden; valsehe illusies ge wekt, en Zeeland's hoofdstad, in verband met haar toekomst, schade berokkend. Wg zijn ervan overtuigd, dat den plaat selijken c rr-spondent van het Amster- damsche blad in deze geen blaam treft. Vermoedelijk heeft de Polygoon-foto graaf, die hier kwam fotografeeren, met succes op de bekende opvattingen van de redactie van het blad gespeculeerd. De legerberlchten van gisteren. HET DUITSCHE. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte Zondag bekend Het luchtwapen heeft Zaterdag gewa pende verkenningsvluchten ondernomen en is voortgegaan met het leggen van mijnen voor Britsche havens. Bij den aanval op een vliegveld in Zuidoost-Engeland werden treffers geplaatst. Een vijandelijk koopvaardijschip van 8.000 brt. kon door voltreffers in het zeegebied ten westen van Ierland, een ander koopvaardijschip van 3.000 brt. aan de Britsche oostkust tot zinken gebracht worden. Bij een nieuwen luchtaanval op een En- gelsch konvooi in de Middellandsche Zee kregen een kruiser en verscheidene andere oorlogsbodems zware bomtreffers. Zater dagnacht hebben weer sterke formaties gevechtsvliegers aanvallen gedaan op mili taire doelen in Londen. Talrijke branden bevestigden het resultaat. In de vroege ochtenduren van Zondag heeft de vijand eenige brisant- en brand bommen geworpen in Noord-Duitschland, waarbij een woonhuis zwaar beschadigd werd. Drie personen vonden den dood en drie anderen werden zwaar gewond. HET ITALIAANSCHE. In Albanië ondernam de vijand aanval len op het front van het elfde leger. Onze tegenaanvallen berokkenden den vijand gevoelige verliezen. In het centrale bekken van de Middel landsche Zee hebben formaties van het Duitsche luchtwapen haar Zaterdag be gonnen schitterende activiteit voortgezet. Zij ondernamen verkenningsvluchten en deden aanvallen op Engelsche formaties. De aanvallen waren op twee groote groe pen van schepen gericht: een kruiser van het type Birmingham is met stelligheid door een bom van zwaar kaliber getroffen. In Cyrenaica viel bedrijvigheid waar te nemen van artillerie en patrouilles. Onze vliegtuigen hebben vijandelijke formaties naby Djarabun gebombardeerd. De vijand ondernam herhaalde aanvallen op eenige eenheden van onze bases in Cyrenaica. In Oost-Afrika was activiteit van pa trouilles op de fronten van Soedan en Kenya. Een onzer posten in de zöne van Gallabat heeft een aanval afgeslagen welke door artillerie werd ondersteund en den vijand verliezen toegebracht. In den ochtend van 10 Januari merkte een formatie torpedobooten, die op ver-, kenning was in de straat van Sicilië, een belangrijke vijandelijke vlootformatie, sa mengesteld uit talrijke boven-water-een- heden. Twee van onze torpëdobooten deden een beslisten aanval midden op de for matie en troffen met twee torpedo's een kruiser, die later in zinkenden toestand werd gezien. Er ontstond een fel gevecht tusschen de vijandelijke torpedojagers, ge steund door kruisers eenerzijds en onze torpedobooten anderzijds, die een lang durig en krachtig vuur openden. Twee vijandelijke torpedojagers werden getroffen en aan boord vielen branden waar te ne men. Een van onze torpedobooten werd eerst getroffen in de machinekamer en vervolgens in de munitie-opslagplaats, waardoor het vaartuig tot zinken werd gebracht. Er verscheen een andere torpe doboot om de schipbreukelingen te redden. In den nacht van 11 op 12 Januari on dernamen uit Zwitserland komende vijan delijke vliegtuigen een aanval op Turijn en Savigliano, waarbij brand- en brisantbom men werden geworpen. In Turijn werden woonhuizen getroffen. Er vallen drie doo- den te betreuren. Vier personen werden gewond. Te Savigliano kwamen de bom men terecht op een militair hospitaal, op woonhuizen en op de parochiekerk. Er werd eenige schade aangericht, doch er vielen geen slachtoffers. Ter hoogte van Catana bracht een van onze jachtvliegtuigen in den middag van 11 Januari een Engelsch vliegtuig van het type Glenn Martin omlaag. Engelsche bommen op Nederland. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag zijn de Engelsche vliegers boven Neder- landsch gebied minder actief geweest dan in den vorigen nacht. Woonhuizen zijn niet direct getroffen, wel liepen in één plaats ln het zuiden des lands ongeveer een dozijn woningen door luchtdruk tamelijk zware schade op. Een man is gewond, een paard is gedood. Bij vermissing van paspoort of ander reispapier doe men hiervan aangifte. De secretarissen-generaal van de departe menten van buitenlandsche zaken en van justitie maken bekend, dat een ieder, die zijn paspoort of ander reispapier verliest of op andere wijze niet meer in het bezit er van is, onverwijld mededeelvng daarvan moet doen aan de politie. Het publiek wordt er op gewezen, dat men, bij verzuim van aangifte, gevaar loopt ernstige moeilijkheden te zullen on dervinden bij het aanvragen van een nieuw paspoort of ander reispapier. Men doe dus terstond aangifte bij de politie wanneer men zijn paspoort of ander reispapier verliest of op andere wijze niet meer in het bezit daarvan is, ook al heeft men op het oogenblik nog geen nieuw pas poort of ander reispapier noodig. De tuinbouw ontvangt steun. Waarschijnlijk deze week uitkeering. Wij vernemen dat de besturen der vei- lingsvereenigingen bericht hebben ontvan gen dat spoedig de tweede uitkeering van tuinbpuwsteun over het jaar 1940 zal kunnen geschieden. De thans verstrekte noteeringen zyn wel als „voorloopig" aan gegeven, in verband met bepaalde goed keuringen die nog moeten plaats vinden, doch aan de veilingen kunnen thans reeds de berekeningen plaats vinden, om zoo; spoedig mogelijk na die goedkeuringen, de uitbetalingen te verrichten. Bij deze tweede uitkeering is voornamelijk reke ning gehouden met de minder gunstige prijzen, die de vroege producten van het vorige jaar, en voornamelijk dus de kom kommers en tomaten hebben opgebracht? De omstandigheid dat de oorlogsgebeurte nissen een behoorlijken handel belemmer de, en daarna in de eerste helft van Mei de afzet vrijwel onmogelijk was, waardoor; de prijzen catastrophaal inzonken, heeft in tuinbouwkringen reeds langen tijd op aan vulling in het nadeelig verschil doen aan dringen. En, het stemt tot dankbaarheid dat de autoriteiten de billijkheid van dien aandrang hebben ingezien, en bereid ble ken voor de gedupeerde kweekers door de steun te hulp te komen. Voor de tomaten wordt voor de A.B.C.- en C.C. soorten 4.30 per 100 kg. ver leend; voor de kaskomkommers in de peri ode 5 Febr.7 April 3,25 voor wat Aj kwal. betreft, voor B. 2,50 voor C. 1,65 in de periode van 8 April19 Mei Aj 2,30, 3. 1.70, a 1.15; in de periode 20 Mei—30 Juni A. 1,35, B. 1,05, G. 0,70. Voor platglas komkommers van 1 April 30 Juni in A kwaliteit 1.30, B. X en C. 0.65. Naar we vernemen wordt gerekend dat in het eind van deze week de uitbetalingen zullen plaats vinden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1