Provinciale Zeeuwsche Courant n Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant Engelsche luchtaanvallen. BOMMEN OP KAPEL VAN R.K. ZIEKENHUIS. Oplaag 15.800 ex waarin opgenomen de 184ste JAARGANG NUMMER 9 ZATERDAG 11 JANUARI 1941 Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS 18 c*ftt p«r Mtk of f 2-30 par tcwarteaL Franco por poet f 2.50 por kwartaaL Afzonderiijlco nummer» 5 cent, ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 -5 rogels f 130, lodoro rogot moor 30 oonL B| ebonnoment spoelaio prij». Klolrto advertontlos ven 1 5 rogels f 0.50, lodoro regel moor 10 et (max. 8 regels). POSTREKENING 3S9300 (MIDDELBURG). Dit nummer bestaat uit twee bladen. AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPER Het herstel van de materieele oorlogsschade. In onze beschouwingen over den weder opbouw in 1941 hebben wij dit probleem Voor het pas ingetreden jaar primair ge steld. Het aangeven van deze doelstelling verdient een breedvoeriger toelichting, want al moge men het dan over het be ginsel als zoodanig eens zijn, in z^n alge meenheid kan het tot verwarring aan leiding geven. Het is noodlg en gewenscht, dat men het wederopbouwvraagstuk ook in zjjn details beoordeelt, wil het resul taat der velerlei bemoeiingen te dezer zake beantwoorden aan de opvattingen en aan de verlangens van het Nederlandsche volk. Inderdaad moet deze wederopbouw wor den gezien als een zaak van het Neder landsche volk, als een aangelegenheid van nationaal belang, waarvan de uitwerking in overeenstemming Is met de eer en de traditie van ons geheele volk. Met een enkel woord hebben we reeds critiek geleverd op de opvattingen, zoo als deze zijn neergelegd in de ter zake uitgevaardigde verordeningen. Op het eer ste gezicht ziet deze verordening er wel aannemelijk uit. Immers, daarin is sprake van een honderd procentige vergoeding der materieele oorlogsgeweldschade. Doch bij een nadere bestudeering van deze ma terie blijkt dit slechts de schoon-schijnende buitenkant te zijn, terwijl wat er In wer kelijkheid onder dit honderd procent her stel wordt verstaan, op tal van punten zonder meer verwerpelijk moet worden geacht. Wij prijzen ons gelukkig, dat de voorzitter der stichting Getroffenen Oor logsgeweld Zeeland lr. C. Zwagerman ons inzicht in het wezen van deze verordening aan de hand van tal van toelichtende voorbeelden heeft verhelderd en ons de stof heeft verschaft voor een aantal be schouwingen, waarvan wij hier de eerste publiceeren. Men kent uit wat wij reeds vroeger publiceerden de voorgeschiedenis. Hoe in de getroffen gebieden comité's werden ge vormd, welke zich ten doel stelden, de grondbeginselen voor een regeling van het herstel der door oorlogsgeweld aange. richte schade uit te werken tot een con creet herstelplan. In een geregeld onder ling contact konden de wederzijdsche op vattingen worden getoest, terwijl daaren boven door officieele en semi- officieele instanties dit vraagstuk in studie werd genomen en zoo o.m. in Middelburg heeft geleid tot het uitbrengen van een gedegen rapport. Men mocht inderdaad de verwachting koesteren, dat voor het herstelprobleem een bevredigende oplossing zou worden ver kregen, waar de gangbare opvatting van de meerderheid van het Nederlandsche volk ook in bevoegde instanties in principe werd gedeeld en waar men een vergoeding van nagenoeg 100 in uitzicht stelde. De verordening heeft deze verwachtingen wel zeer teleurgesteld, nadat men in de kringen der getroffenen tevoren reeds van eenige bezorgdheid had doen blijken, toen de taxatiegrondslagen bleken te zijn ge baseerd op de verkoopwaarde der ge troffen panden. Van de zijde der Stichting Getroffenen Oorlogsgeweld Zeeland werd na grondige bestudeering van de veror dening een memorandum opgesteld, dat met een indrukwekkende hoeveelheid cijfer materiaal aan de betrokken instanties werd toegezonden en waarin op over tuigende en onweerlegbaar logische wijze de opvattingen, neergelegd in de veror dening, werden weerlegd. Deze cijfers, waarop wij later nog wel Uitvoeriger hopen terug te komen wijzen uit, dat bij een toepassing der verorde ning van het honderd procent-beginsel niets maar dan ook niets overblijft. We willen thans slechts de conclusie vermelden, waartoe men, voor vijf in Zeeland getroffen plaatsen komt: Middel burg, Vlissingen, Sas van Gent, Kapelle en Wemeldinge. De schattingsgrondslag verkoopwaarde 9 Mei 1940 geeft voor deze vflf plaatsen een wel zeer pijnlijk resultaat, van wat de gedupeerden van de herbouwkosten in November 1940 uitbetaald krijgen. In Middelburg in het gunstigste geval "54 in het ongunstigste geval 12.1 alzoo een gemiddelde van 26.7%. Inplaats van de 90 100 op welk beginsel de verordening berust. De cijfers voor Vlissingen zijn 62.2%, 32.2 en 42.2 voor Sas van Gent 61%, 37.5 en 45 voor Kapelle 75 50 en 55.6 voor Wemeldinge 74%, 58 en 63 Deze cijfers spreken voor t ©ogenblik voor zich zelf. Zij wtjzen uit, dat tal van getroffenen in Zeeland in de schaderege ling nog eens worden getroffen en men vraagt zich af, wat er op deze .wflze van het economisch herstel der zwaarst ge troffen steden terecht moet komen. Men spreekt van wederopbouw, er worden zelfs premies in uitzicht gesteld, er worden maatregelen getroffen hier en dwingende bepalingen gemaakt daar, maar het begin ia, wanneer deze verordening consequent wordt toegepast, dat de getroffenen nog een beetje dieper in het moeras worden ge drukt Waartoe dit alles? Zou dit waarlik de wensch zijn van het Nederlandsche volk? Wie zijn oor te luisteren legt, zal op deze laatste vraag spoedig een afdoend ant woord krijgen. Twee procent van het Nederlandsche volk heeft den volledigen last van het oorlogsgeweld te torsen ge kregen. Moet het overblijvende deel: 98 van dat zelfde Nederlandsche volk daarbij werkeloos toezien? Wanneer voor de con sequentie van deze verordening een karak teristiek moest worden gegeven, dan zou deze kunnen luiden: een hoon voor onze volksgemeenschap. Het gaat in wezen om de vraag, wat onder herstel moet worden verstaan. Dan valt op te merken, dat herstel niet in de eerste plaats een kwestie van geld is. Herstel het ligt reeds in het woord op gesloten wil vooral zeggen, dat de gedupeerden door de vergoedingen welke zij ontvangen, onder de verhoudingen, zooals deze heerschen, op het oogenblik, waarop het herstel mogelijk is en door de overheid wordt goedgekeurd, in staat wor den gesteld, hun vernietigde panden te herstellen of te herbouwen ongeveer in den staat, die ovèreenkomt met vroegere standing, grootte en inrichting, binnen de begrenzing der officieele bouwvoor schriften en met Inachtneming van nood zakelijke soberheid en mogelijke beper kingen. De getroffenen moeten in de gelegenheid zijn hun bedrijf te her-installeer en, met zoodanige bedrijfs- of beroepsuitrusting, als overeenkomt met de oorspronkelijke capaciteit, uitrusting en bezetting met arbeiders. Ook de woninginrichting en de beklee ding dient dan hersteld te worden onge veer op het vroegere peil, terwijl herstel tenslotte ook insluit, dat de geldswaarden worden terugontvangen, die verloren ging met de vernietigde of beschadigde bedrijfs- of handelsvoorwaarden. Ziet, dat is herstel en alleen een zoodanig -herstel, dat dus gebaseerd is niet op de verkoopwaarde want dat is een zuiver speculatieve waardemeter maar op de vervangingswaarde zal het rechts gevoel van het Nederlandsche volk als gemeenschap bevredigen. Wordt dit beginsel niet aanvaard uit overwegingen hoe misplaatst ook dat de getroffenen meer zullen krijgen, dan hun toekomt wel, dan kan men consequent doorgeredeneerd, gevoeglijk de wederopbouwplannen naar de archieven verwijzen. Want dan wordt Middelburg een noodwinkelstad en dat is het reeds. De getroffenen mogen er niet beter van worden, zoo wordt gezegd. Er zal werkelijk geen getroffene zijn, die het daarop zal aansturen en bovendien zijn er nog wel de machtsmiddelen te vinden, om dit gevaar, zoo het inderdaad aanwezig ware, te bezweren. Dit argument houdt in wezen geen steek en het mag in geen geval worden aangevoerd om een volkomen lo gisch. beginsel te verdraaien tot een wan gedrocht, waardoor de belofte van honderd procent devalueert tot een aanfluiting der redelijkheid. VISSCHERIJ BUITEN DUINKERKEN. De Duitsche overheid te Duinkerken heeft, volgns Belgrapress, de hervatting der zeevisscheij goedgekeurd. Met dit doel wor den door de marine-administratie alle visschers en beschikbare booten opge zocht, Naar thans blijkt zal de Dulnkerk- sche agglomeratie over 25 schepen de beschikking hebben. SPOORWEGONGELUK IN SPANJE. Nobij het station Casparrates, 15 K.M. van Teruel (Spanje) heeft zich een spoorwegongeluk voorgedaan. Van een goederentrein geraakten verscheidene wagons los. Zjj liepen in een bocht uit de rails en stortten van den dijk. Daarbij werd van het treinpersoneel één persoon gedood, terwijl er drie zwaar werden ge wond. SCHIJNDOOD. Uit Belgrado meldt het D.N.B.: In het dorp SegettitsJ bij Oejvideck was een 68- jarige boer bewusteloos ineengezakt. Men meende, dat hij was overleden, zoodat hij in een kist werd gelegd. Toen men bezig was met het dichtspijkeren van de kist, keerde de doodgewaande tot het bewust zijn terug. Hij zeide, dat hij niet aan ster ven dacht en eerst het einde van den oor log wilde beleven. Drie zusters gedood, één zwaar gewond. Het A.N.P. meldt 1 Gebruik makend van het gunstige weer heeft het Engelsche luchtwapen in den nacht van Donderdag op Vrijdag op een groot aantal Nederlandsche plaatsen aan vallen gedaan, waarbij vele brisant- en brandbommen zijn uitgeworpen. Het groot ste gedeelte van deze bommen kwamen buiten de bebouwde kommen neer. Bij de slordige wijze van bombardeeren, welke de Engelsche vliegers toepasten, kon het niet uitblijven, dat tal van huizen, boerde rijen en schuren schade opliepen. Twee woonhuizen werden geheel ver nield, verschillende andere zwaar be schadigd. In een gemeente werd de licht- leiding eenige uren buiten bedrijf gesteld. Er was ook veel glasschade. Een klein aantal personen werd licht gewond. Het aantal slachtoffers zou gering zijn geweest, indien niet in een plaats in het Zuiden des lands, welke bijzonder zwaar met brisantbommen werd bestookt, niet verschillende bommen waren gevallen op een Roomsch-Katholiek ziekenhuis. Zij ver nielden een kapel, waar juist de zusters voor een godsdienstoefening verzameld waren. Drie zusters werden gedood, een zwaar gewond en een dienstmeisje licht gewond. Door luchtdrnk werden nabijge legen hulzen beschadigd. Als een middel om de burgerbevolking te terroriseeren wordt het feit aangezien, dat militaire doelen nauwelijks zijn aan gevallen en dat op verschillende bewoonde plaatsen mitrailleurvuur is geopend. Zoo zijn bijvoorbeeld in Den Haag de woningen in de Tholenschestraat, nrs. 59 en 61, door mitrailleurvuur getroffen. Een Engelsch vliegtuig is door een Duitschen jager neergehaald, de vier inzit tenden zijn gedood. INZENDING RADI0- LUISTERVERGUNNING. Termijn verlengd tot 27 Januari. Het is niet mogelijk gebleken de huis- aan-huis-bezorging van het aangifte-formu lier voor een radio-ontvanginrichting zoo tijdig te doen plaats hebben, dat iedere luisteraar aan de verplichting tot aangifte voor 15 Januari kan voldoen. In verband hiermede wordt voor hen, die de circulaire nog niet hebben ont vangen, de datum waarop de inzending van het aangifteformulier moet plaats hebben, nader vastgesteld op Maandag 27 Januari a.s. Iedere luisteraar blflft echter verplicht om na ontvangst der circulaire het aan gifteformulier onverwijld in te zenden. Ongevals- en zlekengeld- uitkeerlngen en de loonbelasting. Nu bepaald is, dat ook uitkeeringen, welke een arbeider ontvangt krachtens de ziektewet of de ongevallenwet, onder worpen zqn aan de loonbelasting, is de vraag gerezen, wie de belasting van de uitkeeringen moet inhouden: de werkgever van den arbeider of he* verzekeringsor gaan (Rijksverzekeringsbank, Raden van Arbeid of bedrijfsvereenigingen). Het de finitieve antwoord op die vraag schijnt nog niet vast te staan. In afwachting daarvan hebben sommige landbouw-be- drijfsvereenigingen voor de uitvoering van de ziektewet en de landbouw- en tuinbouw- ongevallenwet aan de leden medegedeeld, dat zjj in het vervolg nit aleen de onge vals- en ziekengelduitkeeringen moeten doen, maar dat zij zoo noodig ook moeten zorgdragen voor inhouding van de ver schuldigde loonbelasting. De werkgevers zijn immers bekend met de gezinssamen stelling. De uitkeeringen van ziekengeld enz., niet door het verzekeringsorgaan, maar door den werkgever, gaat in vele ge vallen ook met groote moeilijkheden ge paard. Intusschen Worden aldus „Ona Platte land" pogingen in het werk gesteld, om de ongevals- en ziekengelduitkeeringen vrfl te stellen van de loonbelasting. De Japansch-Ned. Indische onderhandelingen. Uit Tokio meldt Domei: Op een hem in de persconferentie gestelde vraag, heeft de woordvoerder van het bureau voor de inlichtingen, Isjil, geantwoord, dat de chef van de Japansche delegatie in Batavia, Yosjizawa de onderhandelingen met de Nederlandsch-Indische autoriteiten reeds heeft aangevangen. Op tal van punten in de steden ziet men de meeuwen in sierlijke duikvlucht de hun toegeworpen versnapering teilloos opvangen. (Foto Pax Holland) Itallaansche torpedo op vliegtulgmoederschip. Een bijzondere correspondent van Ste- fani meldt: een Italiaansch torpedovlieg tuig heeft gistermiddag in de straat van Sicilië een vijandelijke vlootformatie ont dekt. Ondanks het hevige afweergeschut en de aanvallen der vliegtuigen, die van het moederschip waren opgestegen, dat van de formatie deel uitmaakte, slaagde de bemanning erin zich in een gunstige positie te plaatsen en een torpedo op het vliegtulgmoederschip te laten neerkomen, dat midscheeps getroffen werd. .Een dikke wolk rook en stoom legde getuigenis af van het succes van den aanval. Een kort daarop ondernomen verkenning deed uitkomen, dat het vliegtuigmoederschip zwaar beschadigd was. Nog steeds steeg er een rookwolk uit het schip op, dat langzaam vooruit kwam, alleen gelaten door de andere eenheden van het eskader. BRITSCHE KRUISER GETROFFEN. De correspondent van Stefani aan het luchtfront meldt, dat gistei*en een afdee- ling duikbommenwerpers een aanval op een vijandelijk vlooteskader ten zuiden van Pantellaria heeft gedaan. Een zware krui ser werd door twee bommen van 500 kilo gram getroffen. Het schip maakte slagzij en de andere vaartuigen snelden te hulp. Even later steeg een dichte kolom van witte en zwarte rook van den kruiser op. Italië Is vastbesloten. De diplomatieke redacteur van Stefani schrift: „Op den smaad der Britsche propaganda antwoordt het Italiaansche volk met een hernieuwden strijdbaren geest en een krachtige actie op alle fronten. In Albanië hebben de Grieken tot dusverre het voor deel van een meerderheid in getalsterkte en strijdmiddelen gehad, hetgeen bevestigt, dat de regeering-Metaxas reeds sedert lang een offensief langs de Albaneesche gren zen heeft voorbereid. By het begin der krijgsverrichtingen in Epirus stond één Italiaan tegenover drie Grieken. Maar in zekere andere zönes was de wanverhou ding nog sprekender: in den sector, waar kolonel Zacco aan het hoofd van het 48s regiment den heldendood is gestorven, stond gemiddeld één Italiaan tegenover tien Grieken. Ondanks deze groote meer derheid zjjn de Grieksche massa's er niet in geslaagd, de Italiaansche liniën te door breken. In de woestijn van Marmarica brachten de Engelschen 250.000 man, 800 tanks en 1000 vliegtuigen bijeen. De heldhaftige ver dediging van Bardia hield deze strijdkrach ten bijna een maand tegen. Op alle plaat sen zal het verzet onbuigzaam en hard blijven. Intusschen geven de Italiaansche vloot en luchtmacht den vijand geen enkel respijt. Een Britsch slagschip is getroffen, twee Engelsche duikbooten zijn tot zin ken gebracht Dit alles is een bewijs van de macht en de strijdvaardigheid der Itali aansche weermacht, die vaster dan ooit besloten is den oorlog tot de eindoverwin ning voort te zetten." EEN NOODLOTTIGE VERGISSING. Kinderen met gifstof ingeënt. Naar de LIberte meldt heeft zich in een laboratorium in Freiburg (Zwitser land) een noodlottige vergissing voorge daan. Veertien dagen geleden waren kin deren van het instituut Monrevers te Freiburg tegen diphteritus ingeënt. Giste ren zou de irienting herhaald worden, doch in plaats van het Antitoxine heeft men de gifstof gebruikt. Zes kinderen zijn volgens het blad reeds overleden, andere zjjn ernstig ziek. -j Na 15 Januari alleen goedgekeurde lampjes. De Nederlandsche gloeilampenindustrie heeft deze week een zeer groot aantal door de rijksinspectie luchtbeschermings dienst goedgekeurde blauwe gloeilampjes voor zaklantaarns in den handel gebracht. Deze blauwe gloeilampjes, welke van het goedkeuringsteeken I.L.B. zijn voorzien en voor de gebruikelijke spanningen worden vervaardigd, mogen in iedere beschikbare passende zaklantaarn in de open lucht wor den toegepast, mits wordt zorg gedragen, dat het licht daarvan niet naar boven schjjnt en andere deelnemers van het ver keer er niet door worden verblind, aldus deelt de rijksinspecteur voor de bescher ming van de bevolking tegen luchtaanval len mede. In verband hiermede kan nè, 15 Januari slechts het gebruiken van door de rijks inspectie luchtbescherming goedgekeurde en als zoodanig met het I.L.B.-teeken ge waarmerkte voetgangerslantaarns van bij zondere constructie, dan wel het gebruik van door de rijksinspectie goedgekeurde en als zoodanig met het I.L.B.-teekep gewaar merkte blauwe gloeilampjes in beschikbare zaklantaarns in de open lucht worden toe gelaten. Met nadruk wordt men er op gewezen, dat voetgangerslantaarns welke niet in overeenstemming zijn met de voorschriften der verordening of welke in strijd daarmee worden gebruikt, in beslag genomen en verbeurd kunnen worden. Cumulatie van weduwen- en weezenpensloen. De staatscourant van gisteren bevatte een beschikking van den secretaris-gene raal van het departement van binnenland- sche zaken betreffende cumulatie van weduwe- en weezenpensioen. Hierin wordt bepaald, dat, indien de weduwe en weezen van een ambtenaar of gewezen ambtenaar in den zin der pen sioenwet 1922 zoowel als zoodanig ten laste van het algemeen burgerlijk pen sioenfonds als uit hoofde van den militai ren dienst van haar echtgenoot of van hun vader ten laste van het rijk recht hebben op pensioen, het pensioen ten laste van dat fonds slechts wordt verleend, in geval het gelijk Is aan of hooger is dan het pensioen ten laste van het rijk. Met weezen worden gelijkgesteld pleeg kinderen in den zin der pensioenwet 1922. Pensioenen, welke in strijd met het voor gaande zijn toegekend tusschen 10 Mei 1940 en heden, worden door den pensioen raad ingetrokken met ingang van den eer sten dag van het volgende kwartaal (dus met 1 April a.s.) COÖPERATIEVE VLEESCHCENTRALE. Naar het Agrarisch Nieuwsblad mede deelt, heeft een commissie uit de land bouwcoöperaties een plan ontworpen om te komen tot centralisatie en concentratie van de bestaande coöp. baconbedrijven en tot oprichting van een coöp. vee-afzet- en verwerkingscentrale. De oprichting van deze coöp. vleeschcentrale verkeert reeds in een vrjj gevorderd stadium. Het Cen traal Bureau voor ?n- en verkoop van landbouwbenoodigdheden zal financiëele medewerking verleenen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1