Verhoogde belastingen in Indië. De winstbelasting en het primaire dividend van preferente en gewone aandeelen. Gemengd Nieuws POLITIERECHTER TE MIDDELBURG. SPORT Marktberichten Radioprogramma Financieel Economisch Overzicht Het bombardement van Bazel. Het opruimlngswerk in een der straten van de Zwitsersche stad, waar een voltreffer ernstige vernieling aanrichtte (Foto Schorl-Holland) Verleden week konden wij reeds mel ding maken van een vaste stemming, die er op de fondsenmarkt had bestaan, welk verschijnsel hierdoor verklaarbaar was, dat de technische positie van de markt voortdurend gunstig is wegens ge brek aan beleggingsmateriaal, terwijl er omgekeerd steeds belangrijke bedragen aan vlottende middelen aanwezig zijn, die om belegging vragen. Daar kwam dan nog bjj, dat de vraag van de zijde van de nieuwe opgerichte beleggingstrust Holinda, het vlottende materiaal nog schaargcher maakte. Hoewel ook de afgeloopen week door de vacantiedagen werd onderbroken en de kooplust omstreeks dien tijd dan gewoon lijk gering is, is de koersstijging toch ver der voortgezet totdat er Vrijdag een reactie intrad. Deze reactie was eensdeels het gevolg van de lagere koersen in New York, an- dersdeels van de berichten betreffende verhoogde belastingen in Indië. Naar het schijnt werden deze verhoogingen reeds in Juli doorgevoerd, doch wegens het ontbre ken van de verbindingen was daarover hier te lande niets bekend. Het blijkt nu, dat zoowel de vennootschaps- als de oor logswinstbelasting niet onbelangrijk wor den verhoogd. De oorlogswinstbelasting wordt daardoor op 63 gebracht en de vennootschapsbelasting, die oorspronkelijk 10 bedroeg en later tot 25 was ver hoogd, wordt thans 35 Indien men er rekening mede houdt, dat de vennoot schapsbelasting slechts wordt berekend over de normale winst, alsmede over de oorlogswinst, nadat deze is verminderd met het bedrag der O.W. belasting, dan zal de winst, waarmede het' gemiddelde over de jaren 1936'38 wordt overtroffen, thans worden belast met een heffing van totaal 76 Daarnaast heeft de maat schappij dan over de gewone winst de vennootschapsbelasting van 35 te beta len. Voorts zijn er nog verschillende verzwa ringen, zooals de verhooging van het de fensieuitvoerrecht van 1 op 3 en het instellen van een extra uitvoerrecht van 5 op raapolie, kinabast, kinine, rubber en tin, zoodat wel mag worden geconclu deerd. dat eerst de brutowinst en daarna nog eens de nettowinst voortaan aanzien lijk zullen worden belast en dat uiteindelijk een groot deel van de inkomsten der ven nootschappen in de schatkist zal vloeien. Het ligt voor de hand, dat de kooplust voor Indische fondsen door deze berichten min of meer geremd werd. zoodat er na de voorafgaar.de koersstijging vrij gevoelige verliezen intraden, o.a. bij Amsterdam Rubber, H.V.A. en Deli Mij. Vermoedelijk zullen het in hoofdzaak de rubbermaat schappijen zijn, die oorlogswinstbelasting zullen hebben te betalen, omdat de afzet van het product door de oorlogsomstan digheden waarschijnlijk weinig heeft gele den, terwijl er in Amerika voor rubber goede prijzen werden gemaakt. Wij mer ken intusschen op, dat de drang tot koo- pen voor de verschillende aandeelensoorten niet zoo zeer voorts pi-uit uit de opvatting, dat men voor de toekomst hooge dividen den zal kunnen toucheeren, maar veel meer. dat er vrees bestaat voor de waarde vastheid van het geld om welke redenen vele bezitters liever geen obligaties koo- pen. DE STUDEERKAMER VAN DEN PREDIKANT. Geen brandstoffen. Zooals men heeft kunnen lezen, worden er geen extra brandstoffenbons verstrekt voor de studeerkamer van den predikant, tenzij hi) in zijn kamer een spreekuur heeft of catechisatie geeft. Daar deze ris- trictie zich over hoogstens eenige uren in de week uitstrekt, komt het er dus practisch op neer, dat de predikanten dezen winter hun studeerkamer niet kunnen verwannen. De kerkvoogden mogen zich dit onder werp wel eens aan trekken, aldus het Maandblad van de Vereeniging van Kerk voogden in de Herv. Kerk. In uitgestrekte streken van onze plattelandskerk kan dit vraagstuk gemakkelijk worden opgelost met hout. De kerkvoogden hebben nog wel boomen op hun terrein of in den pastorie- tuin. De storm zal ook wel 't een en ander opgeruimd hebben. Of anders moet er op het terrein der kerk of in den pastorie- tuin maar eens zeer ruim gesnoeid worden. Daarbij moet thans reeds aan den vol genden winter gedacht worden. Hout van dikke stammen kan nu nog niet gestookt worden. De boeren weten wel, dat men dit stuk moet zagen en opstapelen in de buitenlucht, opdat het voor den volgenden winter kan drogen. Indien de predikant voor dezen winter uit voorraad van de kerk of van de pastorie nog geen brandhout heeft, laten de kerkvoogden dan eens overwegen of zij de gemeente niet kunnen rondgaan voor eenige karren brandhout van grootere boerderijen voor den predikant, In sommige dorpsgemeenschappen is het nu al voorgekomen, dat de kerkvoogden met een kar een rondgang door de ge meente lieten maken en als iedereen van zfln kleine kolenvoorraad dan een paar scheppen afstaat, liggen er gauw eenige hectoliters op de kar en is de studeerka mer van den dominee voor dezen winter gered. Dat de dominee een rustig en verwarmd plekje in z\jn huis heeft voor zich alleen, is in het belang van de geestelijke ver zorging der gemeente. Daarvan zegt Pau- lus: eerst het natuurlijke .daarna het gees telijke. En wanneer oude banken en andere oude meubelstukken, die toch niet meer gebruikt worden, thans dienst gaan doen als brandhout voor de studeerkamer, vin den zjj aan het einde van hun bestaan een nuttige bestemming ten dienste der geheele gemeente. Toch is de stemming voor deze laatste fondsen ook in de afgeloopen week erg meegevallen, hetgeen te verklaren is door de vraag van verschillende pensioenfond sen, verzekeringsmaatschappijen enz., die met de jaarwisseling gelden hebben vrjj- gekregen en die dus voor nieuwe beleg gingen zijn aangewezen. Ook hier te lande blijven echter de ver schillende aangekondigde, reeds door ons besproken belastingverhoogingen, nog de aandacht trekken. Nu de Winstbelasting zoo belangrijk is verhoogd en dus de ter verdeeling beschikbare winst wordt ge drukt, zouden de preferente en de gewone aandeelen, die recht hebben op primair dividend in een betrekkelijk gunstiger po sitie komen dan tantièmisten en andere participanten. Daarom is in de verorde ning de bepaling opgenomen, dat aan be stuurders de vrijheid wordt gegeven om het primaire dividend te verlagen, ten einde op deze wijze een meer gelijke ver deeling van de verhoogde belasting te ver krijgen. Deze kwestie heeft tot veel commentaar aanleiding gegeven. In de eerste plaats werd de opmerking gemaakt, dat hierdoor de zeggenschap van de algemeene verga dering in strijd met de bestaande wette lijke bepalingen wordt bekort, terwijl bo vendien wel de machtiging aan de bestuur ders wordt gegeven om tot verlaging over te gaan, maar dat niet de zekerheid wordt verkregen dat zij inderdaad hiervan ge bruik zullen maken. Zoo is er dus voor vele prefente en gewone aandeelen onze kerheid ontstaan of de bestaande winst- verdeeling al of niet zal worden gehand haafd. Die onzekerheid zou belemmerend op den handel kunnen werken. De vrees blijft bestaan, dat men te eeniger tijd hier te lande zal overgaan tot een wettelijke beperking van de dividend- uitkeering. In Italië heeft men daartoe dezer dagen ook besloten, het maximum dividend zal daar voortaan 7 bedragen. De Hero Conservenfabriek, in Breda, een maatschappij, die het vorig jaar nog met een belangrijk opgeloopen verlies zat heeft door de omstandigheden sterk geprofi teerd, waardoor het mogelijk is geworden om 21 April 1941. behalve de gewone af lossing van 50.000 nog eens 400.000 aan 5VS hypothecaire obligaties af te lossen. Op de vorige balans stond deze leening nog te boek voor 800.000. Ondanks de groote bedrijvigheid in de Ver. Staten is het koersverloop daar nog altijd min of meer teleurstellend. Uit jaar overzichten blykt, dat in 1940 het koers- peil der aandeelen ce New York met ge middeld 10 is gedaald. De bewapenings fondsen vormden hierop een uitzondering, waaruit dus volgt, dat de andere catego- riën meer dan 10 zijn teruggeloopen. Hier'..der volgt een overzicht van het koersverloop in de afgeloopen. week 4 1940 II 96-%9814. 3—3% Nederland 1938 87%, 89 Philips 199y2, 213, 2081$. Anaconda 30, 29"$, 32. 30^4- Kon. Petroleum 268, 26614, 281, 27314. A'dam tv! ;r 2791$. 276. 2931/2. 286. Ned. Scheepv. Unie 178'/$. 190, "18512- H.V.A. 435, 4331$, 4621/,, 448. Deli Bataria M\j. 199'/,." 207, 204. Senembah 2091$, 220, 215, 217. GROOTE PARTIJ LEVENSMIDDELEN GESTOLEN EN ACHTERHAALD. In het filiaal van een groot levensmiddc- lenbedrQf aan de Hobbemastraat te 's-Gra- venhage is in den nacht van 27 op 28 De cember op zeer origineele wijze ingebroken, waarna een groote partij levensmiddelen werd buit gemaakt. De indringers hebben nl. een gat gebroken in den muur van een aangrenzend pakhuis, waar bakfietsen wer den gestald. De 32-jarige bloemenkoopman M. J. B. stalde er zijn bakfiets en was van de situatie goed op de hoogte. Hij nam, na zich eerst op een avond georiënteerd te hebben, een paar vrienden in "het complot en op den bewusten avond begaven zij zich naar het pakhuis gewapend met breek ijzers en voorhamers. Daar de naaste om gering des. nachts on bewoond is, konden de mannen ongestoord den anderhalf steens muur doorboren. De vrienden waren de 26-jarige schilder C. J. M., de 39-jarige loswerkman G. M. en de eveneens 39-jarige loswerkman J. C. van S. De tweede werd reeds door de politie gezocht in verband met een veroordeeling tot gevangenisstraf van anderhalf jaar we gens diefstallen. Na vier uren hard werken hebben de mannen een gat gemaakt, waar de smalste van het viertal, C. J. M., precies door heen kon kruipen. Door het gat reikte hij zijn gezellen de buit aan, bestaande uit enkele balen koffie en suiker, 40 flesschen slaolie, fleschjes bier en een belangrijke partij pak jes boter en margarine. De geheele buit werd geplaatst op een bakfiets, gecamou fleerd door bloemen. Nadat de heeren den volgenden dag in het huis van M. geslapen hadden, namen zij den verkoop van het gestolene ter hand. Bij een koffiehuishou der, die is aangehouden, werd de geheele partij koffie geplaatst voor 250 gulden. De pofitie, die er de lucht van gekregen had deed een inval in het huis van M. aan de Lange Beestenmarkt en kon de geheele partij, op de koffie na, in beslag nemen. Ook werd hier gevonden een radiotoestel, dat op 30 October ontvreemd was na in braak bjj een fietsenhandelaar aan de Zuid- Binnensingel. De schuldigen aan dezen in braak bleken te zijn de reeds genoemde schilder C. J. M., G. M. en diens 22-jarige broer P. M. Allen zijn aangehouden, be halve G. M. en J. C. van S., wier opsporing is verzocht. De laatste wordt bovendien door de Rotterdamsche politie gezocht we gens fietsendiefstallen. Gebleken is, dat enkele leden van het complot bovendien zich hebben schuldig gemaakt aan andere diefstallen en inbra ken, Zij hebben alles bekend. HOUTEN HULPKERK DER NED. HERV. GEMEENTE TE ARNHEM VERBRAND. Zondagmorgen ié de houten hulpkerk der Nederlandsch Hervormde gemeente in Arnhem-Zuid door brand verwoest. In verband met de uitbreiding van de ge meente Arnhem in dit stadsdeel en in af wachting van den bouw van een definitief kerkgebouw was een houten hulpkerk ge plaatst, welke plm. 200 personen kon be vatten. Gistermorgen tijdens den dienst, welke door ds. A. Drost, emeritus-predi kant te Arnhem werd geleid, bemerkte een der aanwezigen, dat een houten koker, welke om een met asbest beveiligde kachelpijp was aangebracht, vlam had gevat. Hij waarschuwde den koster, die met behulp van een snelblusscher het vuur tevergeefs trachtte te dooven. Onder wijl werd de dienst onderbroken en ver lieten de aanwezigen, zonder, eenige pa niek, het kerkgebouw. Men alarmeerde de brandweer, die na eenigen tijd verscheen en met een paar stralen den strijd tegen het vuur aanbond. De vlammen hadden echter inmiddels gretig voedsel gevonden in het geheel uit hout opgetrokken ge bouw, dat dan ook tot den grond toe af brandde. In ongeveer een half uur tijds was het kerkje in een hoop smeulende asch veranderd. Slechts een gedeelte van een aan de achterzijde gelegen zaaltje is, hoewel zwaar beschadigd, blijven staan. De stoelen heeft men nog kunnen redden, alsmede een fraaien ouden Statenbijbel, welke op het spreekgestoelte lag. doch het orgel, (een groot harmonium) alsmede een bronzen luiklokje, ging verloren. De schade wordt op ruim 10.000 gulden geraamd. Het gebouw was tegen brand verzekerd. Het was eerst eenige maanden geleden in gebruik genomen. LIJK VAN EEN ENGELSCHEN VLIEGER AANGESPOELD. Op het noorderstrand van Schiermonni koog nabij het Badhotel, is gisteren het lijk aangespoeld van een Engelschen vlieger. De vlieger droeg over zijn uitrusting nog een zwemvest. Het stoffelijk overschot za! op het kerkhof „Vredenhof" ter aarde worden besteld. BEKEND HOTEL DOOR BRAND VERWOEST. Zaterdagmiddag is het bekende hotel ,,'t Losse Hoes" staande op den Holterberg, door tot nu toe onbekende oorzaak door brand verwoest. IN EEN WAK GERAAKT EN VERDRONKEN. Zondagmorgen is in het Wilhelminaka- naal te Oirschot het 12-jarige zoontje van de familie Louwers in een wak terecht ge komen. Toen men na ongeveer een uur dreggen den jongen ophaalde, waren de levensgeesten reeds geweken. ITER MINDERJARIGEN VERMIST. De commissaris van politie, chef van het bureau kinderpolitie te Amsterdam, ver zoekt namens de ouders opsporing van de navolgende minderjarigen Antoon Evert van der Haas, oud 17 jaar, Signalement lang ongeveer 1.70 meter, rood haar, bruine oogen. draagt veelal bril met hoornen montuur, puistjes in het ge laat, blauw colbert-costuum, groene deuk hoed zonder lint, bruine winterjas, licht grijs gestreept overhemd, donkerblauwe das. zwarte sokken, lage zwarte schoenen. Deze jongeman wordt sedert 26 December vermist. Willy de Leeuw, oud zestien jaar. Signa lement flink postuur, donkerbruin golvend haar, bruine oogen, Israëlitisch type, vol gezicht, bleeke gelaatskleur, lange grijze „teddybeer" mantel, donkergroene jurk, donkerbruine schoenen, beige kousen, brui ne actentasch, waarin lichtbruin dames- taschje. Zij is in Hilversum gezien en wordt sedert 31 December vermist. Annie ten Have, oud veertien jaar. Sig nalement lang ongeveer 1.65 meter, don kerblond haar, bruine oogen, donkerblauwe jurk, groene mantel, lage bruine schoenen, blootshoofds en Antoinette Wilhelmina Hui venaar, oud dertien jaar. Signalement lang ongeveer 1.55 meter, gezet postuur, bol gezicht, donkerblond haar, frisch uiter lijk, grijs groene oogen, blauwe mantel met bont Zwart satijnen rok, roode geblokte blouse, bruine kousen, donkerblauwe hoed met lichtblauw punt aan voorzijde, zwarte gummi laarzen. Deze belde laatste meisjes zijn vermoede lijk in eikaars gezelschap. Zitting van Vrijdag S Januari.) Fietsenruil uit medelijden. Een Zuid-Bevelandsche plager heeft zich te verantwoorden wegens heling. Vlak na den oorlog was een sergeant bij hem ge komen en had hem een fiets gevraagd. De sergeant, die zelf op een groen-grijs, rood- wit-blauwe dienstfiets reed had als reden voor den ruil opgegeven dat hij de dienst fiets in Bergen op Zoem zou moeten inle veren en dan naar Den Haag zou moeten loopen. Toen de slager met het voorstel accoord ging, had de sergeant gezegd „lak die fiets maar over, dan heb je er nog een beste kar aan". Volgens den slager had hrj eerst gewei gerd te ruilen, maar tenslotte had hij uit medelijden met den sergeant toegegeven. De Po'itierechter geeft met een bar on- geloovig „Och kom" zijn meening weer. Dan komt de vraag aan de orde waarom hij de fiets op zolder verstopt had. Ook luerop heeft de man zijn woordje klaar. Dé fiets stond in de slagerij in den weg, en na een paar dagen had hij zijn vrouw en zijn zoon het ding naar de zolder laten brengen. De poïiti rechter „Als het een eerlijke zaak geweest was, had je hem niet zoo ver weggestopt". Verder blijkt dat verd. eenigen tijd ge leden voor iets dergelijks door den politie rechter veroordeeld is, doch door het Hof in Den Haag is vrijgesproken. De officier acht het ten laste gelegde bewezen en gelooft evenmin veel van 's slagers edele motieven. Volgens hem heeft hij best geweten wat er plaats vond en had hij de fiets, na oproep van den burgemeester moeten inleveren. Hij eischt een gevangenisstraf van 14 dagen. De verdediger, rar. J. van Hasselt, uit Bergen op Zoom, beroept zich op diverse arresten van de gerechtshoven te Den Haag. Arnhem en op een arrest van den Hoogen Raad, om aan te toonen dat het requisitoir van den officier niet ontvanke lijk kan worden verklaard, of wel, dat de man niet veroordeeld kan worden, daar hij reeds eerder voor een dergelijk feit door het Hof is vrijgesproken. Afgezien daar van acht hij het ten laste gelegde niet be wezen. De officier blijft evenwel bij zijn requi sitoir, aangezien hij van me ing is dat er verschil bestaat tusschen de gepleegde fei ten. alsmede een tijdsverschil. Hierop heeft de verdediger weer wat en zoo gaan officier en de verdediger elkaar nog een tijdje juridisch te lijf. Wanneer ze het dan nog niet eens zijn geworden zeg* de politierechter tot den slager„Nou verdachte, van dat zware juridische gesprek zul je wel niet veel begrepen hebben, maar de officier eischt 14 dagen gevangenisstraf. Heb je daarop nog wat te zeggen?" De slager, die misschien van het zware gesprek niet veel begrepen heeft, doch zich des te beter zijn succes bij het Hof hertn- nert, antwoordt fier „Ja, as je me ver oordeelt ga 'k zoo weer in hooger beroep". De politierechter zegt glimlachend dat hij voor een dergelijk dreigement niet op zij zal gaan. Hij verwerpt de motieven van den ver dediger, waarop, volgens deze. den eisch van den officier niet ontvankelijk zou kun nen worden verklaard en acht het ten laste gelegde bewezen. Daar verd. niet on gunstig bekend staat en een groot gezin heeft, veroordeelt hij hem tot een voor waardelijke gevangenisstraf met een geld boete. De slager zou nog eens denken of hij nog „hooger op" zou gaan. DE ZANGERES TILLY KOENEN OVERLEDEN. Te 's-Gravenhage ia de bekende zangeres Tilly Koenen overleden. Mathilda Carolina Koenen werd 25 De cember 1873 te Salatlga geboren. Zij maakte naam als soliste in concerten, niet alleen hier te lande, doch over de geheele wereld. LOU BANDY 25 JAAR ARTIST. De bekende liedjeszanger, conferencier en revuekomiek Lou Bandy vierde Zaterdag zijn 25-jarig artistenjublleum. Des middags werd ter viering van dit jubileum in hotel „De Twee Steden" in Den Haag een receptie gehouden, waar vele vrienden, medewerkers en artisten den ju bilaris, die vergezeld was van zijn echtge- noote en dochtertje^ hun gelukwenschen kwamen aanbieden. DAMMEN De bekerwedstrijden van de^ Dam vereeniging „Goes". Hieronder nog eenige uitslagen van par tijen. gespeeld om het kampioenschap van de damvereeniging Goes F. P. den HertogRemijnse 20 A. DeurloBehage 11 A. DeurloRemjjnse 20 Fde JongeHogesteger 02 L. AndersonP. W. Bliek 20 L. AndtrsonA. Deurlo 20 Het verlies van De Jonge was het ge volg van een kapitale fout in het eindspel. Daar De Jonge reeds eerder in deze wed strijden door een grove fout heeft verlo- ro doch overigens steeds een goede po sitie had, vermoeden wij. dat deze speler er nog niet „in" is. Wij zijn er echter van overtuigd, dat de oud-kampioen van Zee land spoedig weer zijn goeden vorm bereikt zal hebben, zoodat hij nog een hartig woordje mee zal spreken in den strijd om den beker. Zoodra. de eerste ronde ge speeld is, hopen wij den stand der deelne- mers te plaatsen. WIELRENNEN NEDERLANDSCHE SUCCESSEN TE BRUSSEL EN ANTWERPEN. De wielersport op de Belgische winter- banen beleeft op het oogenblik ondanks de moeilijke omstandigheden een opleving. Daar de baandirecties het echter onderling niet steeds eens zijn is er nimmer een goede harmonie bij de samenstelling van de wedstrijddata. Zoo kon het dezen Zondag gebeuren, dat op beide banen wedstrijden vastgesteld waren, waardoor de renners moesten kiezen waar zij zouden rijden. In totaal waren dan ook dezen Zondag zes Nederlanders in België, Wals-Pellenaars te Brussel en Schulte-Boeyen en van Vliet- van der Voort te Antwerpen. De omniumwedstrijd leverde een tacti sche overwinning op voor het Belgische koppel Cools-Clautier, Wals-Pellenaars be zetten de vierde plaats. De 100 km. koppelwedstrijd was voorna melijk een strijd tusschen de koppels Wals- Pellenaars en het Belgische koppel Thysse- Acou. De Nederlanders reden een uitste kenden wedstrijd, maar werden echter in de sprint door de Belgen geslagen. In Antwerpen gaf de 80 km. koppelwed strijd eveneens spannende duels te zien. Schulte-Boeyen gaven den anderen koppels voortdurend druk werk. Ook van Vliet-van der Voort konden op een goeden wedstrijd terug zien. In de eindsprint was Scherens echter te sterk voor de Hollanders, die te gen zijn uitstekende rijden niet opgewassen bleken. De totaaluitslag luidde1. Scherens- Bruneel in 1 uur 41 min. 2.2 sec. 2. Schul te-Boeyen 3. Michaux-van den Broek 4. Van Vliet-van der VoortS.Van der Meer- schot-de Backer. Velltngsvereeniging Zuid-Beveland. GOES, 4 Januari. Knolseldery 45, Uien 0.504, -oode kool 4.50, groene, savoye Kool 3.80, Prei 9—12, Witlof 26—34, per 100 k.g. Knolseldery 6.50, per 100 stuks. Eenden ".49, wilde konijnen 0.830.91 per stuk. HILVERSUM L 415 M. Ned. Progr. AVRO. 8.00 Gram. 8.80 Ber. ANP. 8.45 Gram. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Gram. 10.30 Voor de vróuw. 10.35 Piano. 11.00 Wenken voor de huis houding. 11.20 Kerkorgelconc. en zang. 12.05 Gram. 12.45 Nieuws- en econom. ber. ANP. 1.00 Ork. 1.30 Causerie. 1.35 Omroepork. 2.00 Gram. 2.15 Omroepork. en solist. 3.00 Cyclus. 3.15 Cabaret. 4.30 Weensch Philh. orkest (opn.) 5.00 Gram. 5 15 Nieuws-, econom. en beursber. ANP. 5.30 RVU: Cyclus. 6.00 AVRO-Amusementsork. en solist. 6.45 Lezing. 7.00 Vragen van den dag (ANP). 7.15 Gram. 7.30 Ber. (Engelsch). 7.45 Gram. 8.00 Ber. ANP. 8.15 Gram. 8.30 Ber. (Engelsch). 8.45 Gram. (met toel.). 9.15 Cy clus, 9.35 AVRO-Amusementsork. 10.0010.15 Ber. ANP, sluiting. HILVERSUM n. 301 M. KRO. 8.00 Wü beginnen den dag. 8.30 Ber. ANP. 8.45 Gram. 9.30 Geestelijke muziek (gr.pl.). 10.00 Gram. 11.30 Godsdienstig halfuurtje. 12.00 Ber. 12.15 Gerard Lebon en zUn ork. 12.45 Nieuws- en econom. ber. ANP. 1.00 Gram. 1.15 Gerard Lebon en zijn ork. 1.45 Gram. 2.00 Vrouwen uurtje. 3.00 Viool met piano. 3.20 Gram. 3.40 Viool met piano. 4.00 KRO-Symphonie-ork. en soliste. 4.45 Vraaggesprek. 5.00 VPRO: Jeugd- uitz. 515 Nieuws-, eeon. en beursber. ANP. 5.30 Gram. 6.00 KRO-Symphonie-ork. 6.45 Ac tueel e rep. of gram. 7.007.15 Vragen van deu dag (ANP), sluiting.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 6