DE LONDENSCHE CITY MOET GESLOOPT WORDEN. WAT NU? Tweede blad PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Maandag 6 Januari 1941 Een ruïne val» twee kilometer in het vierkant. Actie tegen Engeland wordt voortgezet. De Stockholm» Tidnlngen meldt vol gens het D.NJB. uit Londen, dat vrijwel de geheele City gesloopt zal moeten worden. De schade, door den reusachti- gen brand aangericht, is grooter geble ken dan men aanvankelijk wilde geloo- ven. Een volkomen nieuw Londen moet verrijzen. Een waarde van millioenen en nog eens millloenen is in enkele uren vernietigd. Nog thans hoort men in de afgesloten straten der City oorverdoo- vende ontploffingen. Uit Zweedsche berichten blijkt, aldus het D.N.B., dat aan herbouw van de door den jongsten en grooten Duitschen luchtaanval op Londen verwoeste City in het geheel niet meer kan worden gedacht, doch dat men gedwongen zal zijn, het geheele stads deel neer te halen Het gebied van de City, dat volgens neutrale berichtgevers geheel met den aardbodem gelijk gemaakt is, en waar practisch geen enkel huis meer staat, heeft een uitgestrektheid van ongeveer anderhalve tot twee vierkante kilometer. In dit gebied, het economische en finan- cieele centrum van het Britsche wereld rijk, is volgens een ooggetuigeverslag van den Londenschen correspondent van Svenskh Dagbladet alle leven uitgedoofd. Straten en huizenrijen zijn vaak niet meer te onderscheiden en vormen één groote puinhoop. Slechts hier en daar ziet men de zwart beroete overblijfselen van wat eens een trotsch zakengebouw van zes of meer verdiepingen was. Dit gebied, dat het ergste werd getroffen, is volgens het verslag de eigenlijke kern van de ver woeste City. Het door den aanval getroffen gebied waarin nog meer verwoestingen van aller lei aard geconstateerd kunnen worden, reikt echter, naar een ooggetuige kon zien, in het Westen via Fleetstreet tot het Strand, in het Noorden verder dan het Paddington Station, in het Oosten tot Bishopsgate en in het Zuiden tot den Noordelijken oever van de Theems. Dit is een gebied van bijna vier vierkante kilo meter, waar eveneens geheele straten- complexen verwoest werden, waar geen straat door de vlammen onaangetast of beschadigd bleven, waar alle gas-, water en electrische leidingen verbroken of be schadigd werden en waar ook alle tele-1 foonverbindingen nog gestoord zijn. In alle straten rond Aldersgate, Fores- street, London-wall en tusschen de St. Paul's kathedraal en Newgate staat nau welijks nog een gebouw, dat niet tot de grondmuren is afgebrand. Menigmaal zijn zelfs de voorgevels der huizen verdwenen. In de meeste gevallen staan zij echter nog met hun uitgebrande ramen als dunne spinnewebben, vijf en zes verdiepingen hoog, terwijl zich achter deze gevels niet anders meer bevindt dan puin. Alle ver diepingen met haar machines, de trappen met de liften, liggen in een geweldige chaos door elkaar, daar waar eens kelders waren. Het verwoeste gebied der City maakt een nog veel meer beklemmenden indruk dan de door brand verwoeste stads- deelen in de Engelsche provinciesteden, daar in de City de huizen veel grooter en hooger waren. De ruïnes zien er daarom veel verschrikkelijker uit. In een andere stad, zoo meent de Zweedsche correspon dent, zou een dergelijke verwoesting als die in de City, de zakenwijk van Londen, het leven der stad volledig verlamd heb ben. AANVAL OP BRISTOL. Vry sterke formaties Duitsche gevechts vliegtuigen hebben, naar aan het D, N. B. wordt gemeld, in den nacht van Viijdag op Zaterdag de haveh en de stad Bristol aangevallen met bommen van allerlei aard! en kaliber. Btf goed zicht konden de opgegeven doe len nauwkeurig aangevallen worden, de aanval had buitengewoon veel effect. Er ontston-'m vijftig groote branden, die in verscheidene gevallen aaneensloten tot grooten omvang. In het Zuidoosten van de stad werd een reeks ontploffingen waar genomen. De vuurgloed der reusachtige branden was tot het Kanaal zichtbaar en kon door de volgende vliegtuigen reeds van verren afstand als baken gebruikt worden. Het D.N.B. meldt verder uit Stockholm Volgens berichten uit Londen heeft een stad in het Westen van Engeland, waar van de naam van Engelsche zijde tot dus verre nog niet is gepubliceerd, in den nacht van Vrijdag op Zaterdag een zwa- ren en zeer Iangdurigen aanval te verdu ren gehad. Te Londen verklaart men, dat de aanval niet alleen zeer lang geduurd heeft, doch dat hij ook op de „gebruike lijke wijze" is uitgevoerd. Allereerst heb ben de afdeelingen Duitsche bommenwer pers met golven tegelijk de stad met dui zenden brandbommen bestookt, waarbij talrijke vuurhaarden in de stad ontstonden. Toen de aan té vallen doelen hel verlicht waren, werden groote hoeveelheden bri santbommen van alle kalibers op de voor den oorlog 'belangrijke doelen in de sta.d neergeworpen. De materieele schade wordt in de Engelsche berichten aanzienlijk ge noemd. Bijzonderheden werden echter niet gepubliceerd. Naar verder gemeld wordt deden andere golven bommenwerpers tegelijkertijd aan vallen op de meest verschillende deelen van het land, zoo o.a. wederom op de Britsche hoofdstad, waar verscheidene uren lang luchtalarm moest worden gege ven. GISTERAVOND OPNIEUW AANVALLEN. De Engelsche berichtendienst heeft me degedeeld, dat Zondagavond na het inval len der duisternis Duitsche vliegtuigen „boven verscheidene deelen van Enge land" verschenen zijn. In het stedelijk ge bied van Londen was betrekkelijk vroeg luchtalarm. Nadere bijzonderheden werden nog niet medegedeeld. Cantlnes In alle werkkampen. Teneinde tegemoet te komen aan de be hoeften van vele arbeiders in de werkver schaffingskampen, heeft het Nederlandsche Verbond van Vakvereenigingen zich gericht tot de directie van den rijksdienst voor de werkverruiming met het verzoek om in alle kampen, waar dit nog ontbreekt, bin nen den kortst mogelijken tijd cantines te doen plaatsen, waar de arbeiders zich, na afloop van hun zware dagtaak, geestelijk kunnen ontspannen en verpoozen. De directie van den rijksdienst heeft naar aanleiding van dit verzoek van het N.V.V. thans toegezegd, dat de cantines zullen worden gebouwd en wel uit zand steen. DIENSTTIJD IN RUSLAND VERLENGD. Naar het militaire orgaan Krasnaja Swjesda meldt, is bij deci-eet de actieve diensttijd voor soldaten en onderofficieren van het roode leger en de vloot vastge steld op 4 jaar. Sedert September 1939 was de diensttijd voor soldaten van het roode leger 2 jaar en voor de speciale troepen en onderofficieren 3 tot 4 jaar. FIETSENDIEFSTALLEN IN ANTWERPEN. Gedurende het verloopen jaar werden in de stad Antwerpen 2.402 rijwielen ont vreemd, nl. in Januari 30, in Februari 41, in Maart 50, in April 48 in Mei 93, in Juni 306, in Juli 368, in Augustus 385, in September 302, in October 250, in Novem ber 264 en in December 265. Een nadeelig saldo van ruim 27 millloen op de Rotterdamsche begrooting. Zaterdag is de geleidebrief bi) de ge- meentebegrooting van Rotterdam versche nen. Deze ontwerp-begrooting doet ver wachten, dat de dienst een nadeelig saldo zal toonen van 27.300.000, ongeveer 18.000.000 gulden wegens derving van in komsten en 5.000.000 gulden wegens hoo- gere uitgaven. Hoe ernstig de schok was, welke Rotter dam te doorstaan kreeg, aldus B. en W., de Rotterdamsche energie werd niet ge doofd. Teruggang van de middelen moet deels worden toegeschreven aan algemeene fac toren, die tot uitdrukking komen in de lagere uitkeering uit het gemeentefonds, deels aan invloeden van plaatselijken aard, zooals verlies van belangrijke objecten en afzetgebieden voor de gemeentelijke be drijven. Voor een minder groot deel is het becijferde tekort aan hoogere uitgaven te wijten. De werkelijk groote kosten, ver bonden aan het herstel van oorlogsschade, zijn echter nog niet in den gewonen dienst opgenomen. In 1940 bedroeg het totaal van de voor- deelige saldi 8.620.000 gulden en van de nadeelige saldi 4.145.000 gulden, zoodat tenslotte nog een voordeel bleef van 4.475.000 gulden. Voor 1941 is het eerste totaal geraamd op 5.353.000 gulden, het tweede op 9.222.000, derhalve een nadeel blijft te over bruggen van 3.869.000 gulden. Daar ook de retributie met 514.00 gulden was gedaald, is de begrootingspositie in totaal ruim 8.858.000 gulden ongunstiger geworden. Ook hier ligt de oorzaak voornamelijk in de ontvangsten. Zoo daalden de ontvang sten uit electrische stroomlevering wegens vermindering van afzetmogelijkheid met 2.587.000 gulden, of met ruim 17 procent. Het laat zich aanzien, dat de tarieven voor gas en electriciteit verhoogd zullen moe ten worden, om de prijsstijging van de ko len te compenseeren. Natuurlijk is het havenbedrijf het zwaarst getroffen. Ket nadeelige saldo is van 744.498 tot 5.078.235 opgeloopen. De raming zeehavengeld „4.350.000 gulden voor 1940" verviel o.a. T.B.C. ONDER SCHOOLKINDEREN TE ULESTRATEN. Te Uiestraten (L.) is op advies van dok ter Hermans uit Schimmert, dezer dagen een aantal kinderen, bij het onderzoek op school, teruggezonden met de mededeeling, dat zij zich onder doktersbehandeling moes ten stellen. In totaal werd bij elf leerplich tige kinderen t.b.c. geconstateerd, zoodat men het raadzaam achtte, hen naar een sanatorium te Venlo over te brengen. Twee personen van omstreeks twintig jaar zijn met t.b.c. in het sanatorium te Hoorn opgenomen. Bovendien zijn er nog eenige kinderen, die voorloopig thuis moeten blijven, omdat de dokter vermoedt, dat zij de ziekte onder de léden hebben. Men heeft onmiddellijk na de ontdek king in het dorp een onderzoek ingesteld en gelukkig slaagde men er spoedig in de haard der besmetting op te sporen. Het is nl. gebleken, dat een persoon, die .reeds jarenlang aan t.b.c. lijdt, vaak een kinder rijk gezin bezocht. De kinderen hebben vermoedelijk de ziekte op school gebracht met het noodlottige gevolg. BETALINGSVERKEER MET NOORWEGEN. Het Nederlandsch clcaring-instituut deelt betreffende het betalingsverkeer met Noor wegen mede, dat de afwikkeling van het betalingsverkeer met Noorwegen voortaan geschiedt binnen het kader der Neder- iandsch-Duitsche en Duitsch-Noorsche clea ring. Onder de regeling vallen alle wederzrjd- sche verplichtingen, onverschillig het tijd stip van ontstaan daarvan. Voor storting in de clearing is een ver gunning van het deviezeninstituut te 's-Gravenhage vereischt. Voor den export naar Noorwegen is voor zoover deze heeft plaats gevonden resp. zal plaats vinden na 30 November 1940 een vereffeningscertificaat vereischt. RANGEEREN IN 'T DONKER, SLAPEN OVERDAG. Een rangeerdersvrou-.v schrijft ons 's Morgens half 7. Ik hoor het bekende gelu'„, den sleutel in het slot steken; de nachtdienst is afgeloopen. Vader komt boven. „Goeden morgen", zegt hij zachtjes, en i' antwoord„ga maar lekker slapen, man, hoe laat wou je opstaan?" Hij zegt„laat mij maar slapen tot ik beneden kom". Als ik beneden kom is mijn eerste werk de bel vastzetten. Maar al spoedig begint de dag met d^ vele zorgen voor alles. Ik hoor an de brievenbus kleppen, tik, tik. Gauw naar voren de melkboer. „Stmg'n man slaaptDus wij praten even zachtjes. Ziezoo, nu de kinderen naar school. „Dag jongens, denk er om, als je thuis komtvader slaaptNu is alles rustig maar o wee, die bus kleppert weer. Gauw weer naar voren. En zoo gaat het soms een keer of watdan in de buurt een orgel of harmonica en dan komt zoo opeens vader weer beneden, wakker ge worden door al dat lawaai. „Man, ga toch naar bed, je hebt je rust zoo noodig, vooral 's nachts, wanneer wij slapen en jij op je post moet zijn". Dan probeert hij weer eens te slapen. Wij vrouwen van spoormannen weten, wat nachtdienst is. Mochten de andere vrouwen wier manne altijd hun nachtrust kunnen genieten daar eens aan denken, dat die mannen wier nacht is gemaakt tot een dag ook overdag eens gaarne rustig slapen En u, mijnheer van de krant, mijn dank voor uw bezoek aan het rangeerterrein, en het geschrevene in de krant, dat ik met aandacht heb gelezen, en ik veronderstel dat menige rangeerdersvrouw dit ook deed. Onze mannen praten niet over hun werk. En wanneer zij dus overdag slapen beseffen wij nu des te meer, hoe hun die rust toekomt. Fijn, da'; die mijnheer van de krant toestemming kreeg van de di rectie om ook aan anderen te laten lezen, hoe er des nachts gewerkt wordt Wij hopen dat de lezers en lezeressen dit ter harte zullen nemen. En bedenkt eens, wanneer er in de buurt zoo'n spoor- man slaapt overdag, even uw gedachten te laten g' n. Dan helpt gij ook mede aan de nachtrust overdag. Wij beseffen, dat het onze plicht is, dat onze mannen met een uitgerust lichaam weer den nacht dienst ingaan. Alles was zoo waar en duidelijk, wat in de krant stond dat ze op elkaar kunnen vertrouwen en dat het een eerezaak is, elkaar te helpen. Hier geldt met recht het spreekwoord waar plicht gebiedt, moet all 2S zwijgen. Dit wa- mijn antwoord aan den jour- r-'ist, die een bezoek bracht aan het ran geerterrein. Mijn man is zoo juist den nachtdienst weer ingegaan en ik had be hoefte u eens te schrijven, wat er over dag gebeurt, als de man slaapt. BUREAU GASGENERATOREN EN TANKGAS INGESTELD. Ingevolge de in de staatscourant van 27 December j.l. opgenomen generator- en tankgasbeschikking is bij het centraal instituut voor industrialisatie ingesteld het bureau generatoren en tankgas. Door den directeur van dit bureau kunnen vergun ningen worden verleend voor de vervaar diging en het gebruik van gasgeneratoren en tankgas-installaties, alsmede onder deden daarvan. Aanvragen voor vergunningen dienen dus niet meer gericht te worden tot het cen traal instituut voor industrialisatie, maar tot het bovengenoemd bureau. Dit is ge vestigd te 's-Gravenhage, Bezuidenhout- scheweg 39. Anti-Engelsche strooibiljetten in Zwitserland. Uit Geneve meldt D.N.B. In den nacht van Zaterdag op Zondag zijn in de straten van Geneve pamfletten rondgestrooid en op de muren geplakt. De tekst er van richt zich in felle bewoordingen tegen Engeland, dat op de Zwitsersche protesten wegens het bombardeeren van Bazel en Zürich nog steeds niet heeft geantwoord. De legerberichten van gisteren. HET DUITSCHE. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte gisteren bekend Het luchtwapen ondernam Zaterdag slechts gewapende verkenningen. Lucht foto's bevestigden de goede uitwerking van den aanval op Cardiff In den nacht van 2 op 3 Januari. Gisternacht werden Avonmouth, dat als havenplaats voor Bris tol van bijzondere beteekenis is, alsmede verscheidene andere belangrijke militaire doelen aan het Bristol-kanaal met sterke krachten op succesvolle wijze aangevallen. Vijandelijke vliegtuigen vlogen gister nacht slechts met zwakke krachten naar het Duitsche rijksgebied. Zij lieten op en kele plaatsen een gering aantal bommen vallen, die slechts onbeteekenende materi eele schade aanrichtten. Er werd geen schade berokkend aan militaire of voor de oorlogvoering belangrijke doelen. HET ITA1LAANSCHE. In zijn legerbericht no. 212 maakte het Italiaansche opperbevel gisteren het vol gende bekend Zaterdag heeft de veldslag aan het front van Bardia met toegenomen hevigheid den geheelen dag voortgeduurd. De gevechten zijn thans nog gaande. Formaties jacht- en gevechtsvliegtuigen hebben daaraan deel genomen door in verscheidene plaatsen vijandelijke troepen met mitrailleurvuur en bommen te bestoken en pantserwagens on schadelijk te maken en te vernielen. On danks het heldhaftige gedrag van onze eenheden te land en in de lucht, zijn eenige verdedigingswerken in handen van den vijand gevallen. De luchtmacht heeft her haalde malen de vijandelijke vlootstrijd- krachten gebombardeerd, gelegen ter hoogte van Bardia, alsmede de gemotori- séerde colonnes. Vijandelijke luchtaanvallen op ons gebied hebben lichte schade berok kend aan personeel en materiaal. Tijdens luchtgevechten hebben onze ja gers tot dusver acht vijandelijke vliegtui gen brandend neergeschoten. Drie van onze toestellen zijn niet teruggekeerd. Aan het Grieksche front hebben wij, tijdens een optreden van plaatselijk karak ter, wapenen bemachtigd en krijgsgevan genen gemaakt. Luchtformaties hebben op marsch zijnde vijandelijke troepen met ma chinegeweer beschoten en gebombardeerd. In Oost-Afrika hebben vijandelijke vlieg tuigen op eenige plaatsen in Somaliland bommen en pamfletten laten vallen. Aan de grens van den Soedan heerscht de ge bruikelijke activiteit van de artillerie. Kalme handel op de Amsterdamsche beurs. De handel op de effectenbeurs te Am sterdam was Zaterdag weliswaar weder om van bescheiden afmetingen, doch reke ning houdende met de gebruikelijke Zater- dagsche verhoudingen vielen de omzetten toch meer. Daarbij bestond een vaste stem ming en klaarblijkelijk moest dit worden toegeschreven aan de stijging in Wail- street, resulteerde in de eerste plaats in een koersstijging der Amerikaansche waarden. De affaire was niet groot en er was niet veel ruimte voor groote schom melingen. In Staalaandeelen ging echter geregeld wat om en ook Anaconda's alsme de enkele goedkoope spoorwegshares ga ven een kleine affaire te aanschouwen. Het zakenverkeer op de inheemsche aan- deelenmarkt was van beperkten omvang. In Aku's vond de stijging verderen voort gang. Unilevers en de Philipsaandeelen waren bij geringe affaire prijshoudend. Op de scheepvaartafdeeling werden nogal za ken gedaan in Scheepvaartunies en Oude Vaarten, die zich in hoofdzaak bewogen op of iets boven het peil van de vorige top- prijzen. Voor cultuurwaarden bestond niet veel animo. HVA's haalden het verlies, dat Vrijdag werd geleden weer bijna geheel in. De tabaksafdeeling was stil. De rubber- markt had een kalm verloop. Op de pe- troleumafdeeling werden olie's eenige pun ten hooger ingezet, waarna een kleine ver zwakking intrad. Evenals de laatste dagen bestond voor de Nederlandsche eerste rangs beleggings waarden een vaste tendenz, en ook thans bleek dit het duidelijkst uit de gedragin gen van de Nederlandsche staatspapieren, waarvan vooral de gestaffelde leening ge favoriseerd was. Door DENIS MACKAIL. 30)- Het eerste wat ik toen deed, was een kapperswinkel in te loopen, om mij te laten scheren. Ik voelde mij daarna wat opgefrischt, maar daar het geen doel had om direct al naar de binnenstad te gaan, besteedde ik een uur aan een bezoek aan de National Gallery, Ik geloof, dat wij later maar eens in schilderijen moeten gaan doen, Grant Jij moet mij dan maar in kennis gaan brengen met eepige van je verarmde aristocratische keimissen, die familieportretten te verkoopen hebben, en ik wed, dat wij hen een beteren prijs zouden kunnen betalen dan de kunsthan del en er nog een behoorlijke winst uit maken. Ik moet bekennen, dat ik schil derijen minder uit een oogpunt van kunst beschouw, maar niettemin vind ik het wel aardig een eerste klas verzameling, zooals de National Gallery, te bezichtigen en er sommige schilderijen uit te taxeeren. Daar ben ik heusch niet zoo onbedreven in, als je misschien wel denkt. Nu, om ongeveer kwart voor twaalf nam ik een bus naar de binnenstad. Ik had van den bankdirecteur een introductie briefje gekregen voor de makelaars, die mij lieel voorkomend behandelden. Zy had den al een flink aantal aandeelen voor mij gekocht. De koersen waren één of twee punten gestegen sinds de beurs open de, daar zij genoodzaakt waren geweest zelf te bieden om het vereischte aantal aandeelen machtig te worden. Ik bleef daar eenigen tijd wachten tot zij mij kon den mededeelen, dat zij er in waren ge slaagd, tot aan de door de bank opgege ven limiet te koopen. Dit deel van den dag zou ik niet graag nog eens willen doormaken. Ik hoop en vertrouw, dat jij en ik binnenkort met veel grootere bedragen zullen handelen dan mijn inzet van dezen morgen, maar het leek my, alsof het resultaat van mijn werk vandaag een voorteeken zou zijn van toekomstig succes of mislukking, en natuurlijk begreep ik, dat de onmiddellijke verwezenlijking of onbepaald uitstel van al mijn plannen afhankelijk waren van hetgeen gedurende de volgende één of twee uren zou gebeuren. Terwijl ik op dat kantoor wachtte, ga ven zy mij een exemplaar van de „Times" om den tijd te korten en daarin zag ik naam en adres van een procureursfirma in de buurt. Ik begaf my er heen en maakte een afspraak om in den namiddag terug te komen. Toen ging ik weer terug naar het makelaarskantoor. Dat waren de ergste vijf minuten. Ik bleef wel vijf mi nuten voor de deur staan voor ik den moed kon vinden naar binnen te gaan, maar ten laatste nam ik een kloek besluit en opende de deur. De heer ik weet niet of hij een kantoorbediende was die mijn zaken scheen te behandelen, stond bij de „tüpe"-machine en liet de papierstrook door zijn vingers gaan. Toen hy mij gewaar werd, riep hij uit: „Nu, waarde heer, wie heeft u dezen tip gege ven?" Uit l.et „waarde heer" leidde ik af, dat er beweging was gekomen in de koer sen van mijn aandeelen en wel in de goede richting. „O", zei ik, „ik had er zoo'n voorgevoel van. Hoe staan ze?" „Industrials zfln twaalf punten gestegen en Perrin en Hymacks veertien en een half sedert u ze kocht", zei hy. „Er is blijkbaar een bericht binnengekomen, dat zy zich vereenigd hebben, of zoo iets." „Ik wilde niet laten merken, welken in druk dit nieuws op mjj maakte, maar ik wil je wel vertellen Grant, dat ik van op luchting bijna de tranen in mfln oogen kreeg. Ik zei echter alleen maar: „Prach tig Nu, ik moet weer weg", en weg was ik. Zie je, ik hoefde nergens meer op. te wachten. Ik wist nu, dat ik goed geraden had en dat de aandeelen verder omhoog zouden gaan. Ik had my overtuigd, dat de makelaars mijn opdracht hadden ont vangen en ik had niet anders te doen dan terug te gaan naar de bank en de winst op te strijken. „Ik stapte een publieke telefooncel in en belde een garage op, die ik opdracht gaf een auto te sturen, die om kwart voor twee voor Simpson op mij moest wachten. Ik heb jouw naam als referentie opgegeven ik hoop dat je daar geen bezwaar in hebt?" „Volstrekt niet", zei Jim. „Als die nog iets waard is, schijn ik dat aan jou te danken te hebben." „Zie je, ik kon alleen maar royaal zijn op crediet. Ik kon zelfs niet eens in het Savoy Hotel lunchen. Ik nam toen maar een bus en had in een eenvoudiger res taurant een uitstekende lunch voor vijf of zes shilling. Ik probeerde je van daar op te bellen om je te laten weten, hoe het er mee stond, maar ik kreeg geen antwoord." „Ik was uit", zei Jim. „Dat vermoedde ik al", antwoordde Lush, „en dat bracht mij op het idee, te probeeren een anderen huisknecht voor je te vinden. Ik vond het niet prettig, dat er niemand was om c"e boodschap aan te nemen. Mijn auto was intusschen ge komen en ik liet mij direct naar een goed verhuurkantoor brengen, dat ik kende, en had het geluk Chapman daar aan te treffen. Ik had niet veel tijd, dus nam ik hem met my mee en vertelde hem onderweg over het werk, dat hij te doen had. Ik liet hem wachten, terwijl ik de bank inging, omdat ik toen juist bezig was hem over je manchetknoopen in te» lichten. „Ik vroeg weer naar den directeur en werd weer onmiddellijk toegelaten. Zelfs hij scheen opgewonden. „Nu, mijnheer Lush", zei hij, „u moet niet denken, dat u zooiets 'ederen dag op de» beurs kunt doen. Ik weet niet, waar u uw inlichtingen vandaan heeft, maar in de krant hier" hg wees op een avond editie van een krant, die op zijn bureau lag „staat een volledig verslag van de voorwaarden, waarop deze twee licha men zich bereid hebben verklaard samen te werken. En het was voor iedereen een groote verrassing. De koersen stegen nog steeds toen u verkocht", vervolgde hy, maar ik geloof niet, dat u reden tot kla gen heeft over uw transactie." „Neen", zei ik, „ik klaag heelemaal niet." Op dat oogenblik had ik slechts bewondering voor den vooruitzien den blik van dien ouden Perrin, die voor zijn ver trek aan Peterson een copie had gegeven van de voorwaarden, die hij Buil zou la ten accepteeren, zoodat Peterson niets anders te doen had, dan de heele zaak aan de pers te overhandigen, zopdra hij het telegram met „Getrouwd" ontving. Ik vroeg af of hij Bull had weten over te halen de reis met de „Cretic" mee te maken, in de verwachting dat hij mis schien niet tegen een zeereis kon. Je kunt iemand, die flink zeeziek is, er toe bren gen haast alles goed te vinden, zoolang hy maar met rust gelaten wordt. „Nu, toen de directeur en ik eens de balans gingen opmaken, bleek het, dat de aandeelen, die ik voor 1087 pond 10 shilling gekocht had, weer verkocht waren voor 2483 pond en nog wat. Op het oogen blik van verkoop waren de Perrins drie en veertig punten gestegen en de Industrials één en veertig. „Ik wilde natuurlijk niet met negentig procent van dat bedrag op stap gaan. Ik had zeven honderd en vijftig pond voor jou noodig en ik wilde drie honderd porid voor mijzelf hebben, voor loopende uitga ven. Jouw aandeel komt op meer dan twaalfhonderd pond, zelfs na aftrek van alle onkosten voor commissie en zoo voorts en ik zal je morgenochtend een chèque geven voor de rest; maar ik kon geen waarstand bieden aan de verzoeking noem het theatraal, zoo je wilt je precies het bedrag in contanten te geven, dat ik je had beloofd. Ik nam elfhonderd pond op en begaf mij daarop weer naar Chapman, die nog in den auto op mij wachtte. Ik eindigde mijn instruclie3 omtrent je manchetknoo pen en gaf hem een maand salaris voor uit, onder voorwaarde, dat hij onmiddel lijk zijn dienst zou aanvangen. Ik zou je graag het verdere verloop van dezen dag willen vertellen, maar ik vrees, dat het te laat wordt." „Waarde Lush", zei Jim, „al moest ik hier blijven ontbijten, ik moet eerst al je wederwaardigheden van vandaag hooren als je tenminste niet te moe bent. Ik heb er niet aan gedacht, dat je al van vier uur af op stap bent geweest." „Dit zyn buitengewone omstandighe den", zei Lush, „en bovendien, alle ver moeidheid schijnt verdwenen te zijn. Wij hebben tenslotte toch in Frankrijk wel langere dagen gekend en wij zijn beiden nog in prima conditie. Zal ik dan maar verder gaan?" „Steek maar weer van wal!" zei Jim. En Lush vervolgde zijn verhaal. VI. „Na Chapman te hebben verteld, waar hij heen moest gaan", vervolgde Lush, „ging ik met den wagen verder om een flinke hoeveelheid ondergoed te koopen." „Waarom?" vroeg Jim. XWordt vervolgd.)'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 5