kousen 3 oan Hoon Onze Kleintjes c J c c c ocus MORGEN C I I i I I I I Middelburgsche IJsclub VOLONTAIR Coöp. „De Broederband" u.a. D J J 3 „De üiiwiel Centreie" lOollen, met zijde, Winkel met Woonhuis tot 2 uur gesloten. Tanden als parels met PRODEHT Opnemen van Oorlogsschade Buikbanden Corsetten Breukbanden Uwhandenzljnertegosd voor... FIRMA J. DÉ DREU 's middags van 13-18 uur. SLEDEN SCHAATSENTUIG en nog wat schaatsen. Langeviele en Zach. Jansenstraat Heden overleed zacht en kalm, In den gezegenden ouderdom van ruim 89 jaar, onze geliefde Moeder, Be huwd-, Groot- en Overgroot moeder, JACOBA CORNELIA VERHOEFF, Wed. van J. MELIS. Uit aller naam, P. MELIS. Serooskerke (W.), 5 Januari 1941. Voor de deelneming, ons be toond bij het overlijden van onzen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader, JACOBUS DE NOOD, betuigen wij onzen hartelijken dank. Middc1' urg: C. DE NOOD. L. R. DE NOOD—MOERMAN. Rijswijk (Z.-H.): J. C. G. DE NOOD. j. DE NOOD—LAMMERTS. Middelburg, Januari 1941. Familie ZANDSTRA te Middel burg betuigt hierbij haar innigen dank aan de talrijke stadgenooten en de vele vrienden buiten Middel burg, die op zoo ontroerende wijze hebben blijk gegeven van hun medeleven, met 't groote leed aan hun gezin overkomen op 5 De cember J.I., waarbij hun twee jongste schatten, reine, onschul dige kinderen nog, de slechtheid van deze wereld met den dood hebben moeten bekoopen. Voor de zeer vele bewijzen van deelneming en medeleven, ont vangen na het smartelijk over lijden van onze onvergetelijke Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Mejuffrouw PIETERNELLA MOERLAND, Weduwe van den Heer PIETER POPPE, betuigen wij onzen hartelijken dank, inzonderheid aan H.H. Doc toren Detmar, Smitt, Staverman, Jens en Petersma, voor de genees kundige hulp, alsmede aan de Zusters van liet St. Joseph-Zie- kenhuis voor de liefdevolle ver pleging. Namens allen, P. POPPE. Vlissingen, 6 Januari 1941. Groenewoud 62. De Heer en Mevrouw WESSELING—PRINS zeggen dank voor de ontvangen gelukwenschen en bieden weder- keerig de hunne aan. De Commissaris van het Loods wezen Vlissingen en Mevrouw BAKKER—SWART, zeggen har telijk dank voor de ontvangen ge lukwenschen en bieden wcderkcc- rig de hunnQ aan. De burgemeester van Koude- kerke en Mevrouw DREGMANS DE FEIJTER zeggen hartelijk dank voor de ontvangen geluk wenschen en bieden wederkeerig de hunne aan. De Heer en Mevrouw FR1JMAU—ROTHUIZEN zeggen hartelijk dank voor de wenschen met nieuwjaar ont vangen en bicden wederkeerig de hunne aan. Met dank voor de ontvangen gelukwenschen biedt ondergetec- kende wederkeerig de zijne aan. W. J. MAZZOLA, Middelburg. Bekend wordt gemaakt, dat de inkoopprijs voor volle melk, te be talen door zuivelfabrieken en melkdistribuanten gedurende de periode 29 December 1940 t/m. 1 Februari 1941 (5 weken), is vastgesteld op 10.5 cent per L. of 10.19 cent per Kg., franco af nemer. Ondergeteekende belast zich met alle voorkomende sloop werken en opruimingswerk van alle beschadigde panden tegen zeer billijke voorwaarden. Tevens te koop met kleine en groote partijen BESTE AFBRAAK als volgt: baddings en balken van 3 tot 10 M., vloer- en zolder- hout in alle maten, ribben, tengels, schrooten, deuren, ramen en tevens een groote partij droog brandhout. J. B. v. HECKE EN ZOON, Glacisstraat 134 Telefoon 662, Vlissingen. de eenige tandpasta met dispergon tegen tandsteen Heerlijk schuimend! D. BIJL Jzn. Beëedigd Makelaar en Taxateur. Kasteelstraat 116, Vlissingen. Eigen modellen Eigen Atelier Betere pasvorm Tijdelijk t.o. Postkantoor M'burg. Maar het goed óók Een WRINGER spaart beide! Wringers, Stofzuigers Rijwielen bij Koudek. weg 59, Vlissingen. WEDEROM ONTVANGEN: MOOIE TINTEN alsmede de LINKSGEWEVEN en BEMBERGZIJDEN soorten Lange Delft 125 Middelburg HET BES1E ADRES VOOR KOUSENREPARATIES. Te koop een centrum van Goes, waarin ruim 30 jaar is gevestigd een kruide nierszaakje. Benoodigd kapitaal 2500. Geen tusschenpersonen. Brieven onder no. 692, bureau van dit blad, Middelburg. 4* TBEKKING BJUGHTON Co. Wotllg* Premleleenlng 1912 3e KLASSE, 3e LIJST TREKKING VAN VRIJDAG 3 JANUARI HOOGE PBEMIËN 1 2000.— 8887 t 100.— 10826 PREMIËN VAN ƒ45.— 106 195 609 1445 1886 1957 1985 2002 2605 2743 2820 3001 3061 3102 3140 3212 3573 3626 4213 4245 4332 4379 4712 5257 6638 6299 6358 6409 6546 6882 6904 7266 7772 7852 7994 8170 8258 8288 9152 9291 9838 9964 10607 10928 1C937 11137 11160 11466 12205 13063 13082 13623 13878 13965 14239 14375 15360 15621 15733 15849 15981 16255 16429 16709 17236 17243 17553 17566 17722 17866 18024 18574 19110 19289 19371 19534 20060 20167 20691 20825 ONGECORRIGEERD 2128 2330 3202 3267 5260 5308 7354 7680 9367 9610 11580 12112 14945 15320 16759 16814 18701 18882 Verbeteringen: 3e klasse, 2e UJst: Premiën van f 45.—t 3732 moet sdjn 2733; 16294 moet z«n 16299; 17741 moet zi)n 17748. De baan is op werkdagen geopend DAGKAARTEN VOOR NIET-LEDEN 25 CENT. Ter Secretarie der gemeente BORSSELE kan geplaatst wor den een met kennis van machineschrijven. Na gebleken geschiktheid en be houdens goedkeuring door den Raad; bestaat kans op aanstelling tot 2c ambtenaar ter secretarie op een wedde van /^00. Gegadig den dienen zich schriftelijk aan te melden vóór 13 Januari a.s. Geen persoonlijk bezoek. Langeviele 62 - Middelburg Warmwaterstoven, Bedwarmers enz. Dinsdag 7 Jan zijn onze winkels wegens inventarisatie Middelburg. (Bijeenkomsten e.d. waarvoor voorberichten en/ot verslaggevers worden verzocht, alsmede familie berichten, worden In deze rubriek niet opgenomen.) Van 15 regels (6-pnnts letter) 50 ct. Iedere regel meer 10 ct (maximum 8 regels). Betaling A contant. ^koo» en Verhoopt) Een WONING te koop gevraagd voor geldbelegging, in Middelburg of omge ving. Prijs ongeveer 40006000. Brieven met volledige inlichtingen on der no. 691, Bureau van dit blad. Mid delburg. TE KOOP GKYBA'AGD een in goeden staat verkeerend hals-orgelklein for maat. Brieven met opgaaf van prijs on der letters O. L. aan boekhandel VAN DER PEIJL te Souburg. Te koop b(J inschrijving: 14 zachte olmenboomen en 3 Canada's. Inschrij- vingsblljetten inleveren voor 11 Janu ari te Veere. ZandiJk B 50. C Huur en Verhuur J Jong echtpaar zoekt gezelUge ge meubileerde zit- en slaapkamer met of gebruik van keuken. Brieven met prijs opgaaf onder letters P. U. bur. v. d. blad, Vlissingen. Te hnur 2-perH. SLAAPKAMER zon der pension, stroomend water, centrale verwarming, telefoon. Singel, Middel burg. Brieven onder no. 690. Bureau van dit blad, Middelburg. Personeel geur. Gevraagd eeu NETTE HL'ISHOLD- STEB, leeftijd 25 h 30 jaar. bij man alleen op Z.B. Brieven onder no. 693, Bureau van dit blad. Middelburg. KAPPERSBEDIENDE gevraagd bij C. M. BELS. Singel 1, Vlissingen. GEVRAAGD: MEISJE voor dag of voor dag en nachtt*' Niet beneden 16 jaar. Brieven letters P. S. Bur. Prov. Zeeuwsche Crt., Vlissingen. GEVRAAGD EEN NET MEISJE voor de morgenuren. Adres: Zaagmo lenstraat 57, Goes. Welke dame (m.l.) wil tegen vergoe ding van kost -en inwoning, huishoude lijk werk verrichten bij bejaard echt paar te 's-Gravenhage? Brieven onder letters P.R.. Bureau Prov. Zeeuwsche Courant, Vlissingen, Voor goed DRUKWERK Fa. F. VAN DE VELDE Jr. Wolstraat 58—60t Vlissingen Voeding Zoo juist ontvangen: verse Zeeuwse mosselen 55 ct. per emmer. Inmaakha- ring 10 ct. p. st. Zure haring 12 ct. p. st. Losse sprot 14 ct, per 100 gr., per bosje 25 ct., bokking, enz. Vish. VAN ZWIENEN, St. Jacobsstr. 33, Telef. 41, Vlissingen. (~Kost en lnmonln<T) 2 NETTE KOSTGANGERS GE VRAAGD, mei. huiselijk verkeer. Adres: Bureau van dit blad, Middelburg. Cessen WIM LICHTENDA1IL. Parklaan 6, Middelburg, GEEFT ACCORDEON- LESSEN'. Bijeenkomsten Vlissingselie Damclub. Algemeene op roep voor H.H. leden en verdere dam liefhebbers voor een bijeenkomst ter be spreking diverse wedstrijden op Zondag 12 Jan. a.s. 's morgens 11 uur in Ho tel COOMANS, Beilamypark. Vlissin gen. Zegt het voort Het Bestuur. NED. VER. van HUISVROUWEN afd. VLISSINGEN. Handwerkmlddag Dinsdag 7 Januari. Aanvang half 3. Diversen ATTENTIE. Naaimachinehandel, naal den. olie, enz. A. v. d. Kreeke, Vlissin-' gen. Adres voor Boodschappen, repara tie, ScheldestraBt 10, Vlissingen. Wegens vorst is de groenten- en frultcentrale gevestigd GISTSTBAAT 21, Middelburg. Weder ontvangen een partijtje Aman- delzeep, zonder bon, slechts 22 cent per pot. Adres: Lambr echtst raat 10, Middelburg. De betere Vuuraanmakers, reukloos, slechts 12 cent per pak. Aleen verkoop: Lambrechtstraat 10. Middelburg. Zeeppoeder zonder bon, zeer geschikt I voor wollen en fijne stoffen, slechts 20 cent per pak. Adres: Lambrechtstraat 10, Middelburg. doet gij, wanneer gij gelden groote of kleine bedragen - renteloos laai liggen. Door onze. deposito-systemen mef vasten termijn en met op zeggingstermijn kunt gij óp korten termijn een aantrek kelijke rente maken, terwijl gij koersrisico vermijdt. HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. SI COOISINGEL104 (ERASMUSHUiS) TELEFOON 35790 ROTTERDAM-C. Ter voorkoming van teleurstelling berichten wij dat van heden af geen OUDE COURANTEN meer verkocht kunnen worden. De Adm. der Provinciale Zeeuwsche Courant. Officieele publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherij. MOTORBRANDSTOF VOOR TRACTOREN. Het rijksbureau voor de voedsel voorziening in oorlogstijd maakt na gepleegd overleg met het rijksbu reau voor aardolieproducten, het volgende bekend Houders van tractoren in het landbouwbedrijf, die deze werktui gen meenen te moeten gebruiken voor het ploegen van den akker voor de voorjaarsgewassen, gelie ven daarvoor in de maand Januari motorbrandstof aan te vragen en wel voor de petroleummotoren op de bekende formulieren, in te die nen bjj den provincialen voedseleom- missaris en voor de benzine-motoren op de bekende B 1 formulieren, in te zenden aan het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogs tijd, afdeeling H d, Alexanderstraat 19 te 's-Gravenhage. De bedoeling is, dat men de noo- dig geachte hoeveelheid voor het geheele voorjaarsseizoen in. eens aanvraagt, onder vermelding van de gewenschte verdeeling over de maanden Februari, Maart en April. De toewijzing volgt dan in maan- delijksche gedeelten. Op de formulieren moet duidelijk worden aangegeven de oppervlakte in ha, welke voor het vorenaange- geven doel in het voorjaar geploegd moet worden alsmede het aantal werkpaarden," op het bedrijf aan wezig. Voorzoover werkzaamheden zul len geschieden met tractoren, die op het bedrijf thuis behooren, moet de aanvrage geschieden door het bedrijf zelf. Voorzoover loonploegers deze werkzaamheden verrichten, dienen deze een collectieve aanvrage in te dienen, waarop van elk bedrijf de gegevens betreffende de te ploegen oppervlakte en het aantal aanwe zige werkpaarden moeten zijn ver meld, gestaafd door de handteeke- ningen van de landbouwers, voor wie gewerkt wordt. Indien voor de voorjaarsmaanden tevens nog aangevraagd moet wor den voor andere landbouw-werk- zaamheden, b.v. dorschen, gelieve men dit op het formulier afzonder lijk aan te vragen, zoodat dus de aangevraagde hoeveelheid voor het ploegen en voor het dorschen af zonderlijk op het formulier vermeld worden. Ook voor dorschen moeten de voor de beoordeeling noodzakelijke gegevens duidelijk vermeld worden. Met het oog op de omvangrijke werkzaamheden, die de behandeling van deze aanvragen vereischt moe ten de bovenbedoelde aanvragen uiterlijk 15 Januari 1941, duidelijk ingevuld en onderteekend worden Ingediend. LEVERING SLACHTVEE. De Provinciale Voedselcommissa- rio voor Zeeland verzoekt de rund veehouders de ontvangen afreke ningen (roode bonnen) voor gele verd slachtvee aan de Nederland- sche Veehouderij Centrale spoedig in te leveren bij den plaatselijken bureauhouder. Aldaar wordt ont vangstbewijs verstrekt. De bonnen moeten ingeleverd worden ten be wijze dat men geheel of gedeeltelijk aan den leveringsplicht heeft vol daan. De Provinciale Inkoopcentrale voor Zeeland deelt het volgende mede. Lupinen en wikken moeten door de telers worden ingeleverd. De volgende richtprijzen zfln hiervoor vastgesteld. Zomerwikken 20.per 100 KG. Zandwikken 15.per 100 KG. Zoete Lupinen 20.per 100 KG. Bittere Lupinen 15. per 100 KG. Al deze prijzen vermeerderd met 3 cent bewaarloon per week vanaf 8 September 1940. Inlandsche mais moet worden ingeleverd, wanneer de verbouwde oppervlakte meer dan 10 Are be draagt. Bedraagt de oppervlakte minder, dan wordt de mais aan de telers gelaten. Telers van meer dan 10 Are mo gen een hoeveelheid van 400 KG. voor eigen gebruik behouden. De richtprijs voor inlandsche mals is vastgesteld op 11.per 100 KG., vermeerderd met het ge wone bewaarloon van 3 cent per week, ingaande 8 September 1940. De Landbouw-Crisis-Organisatie voor Zeeland vestigt de aandacht van belanghebbenden er op dat voor 1941 geen biggenmerken (1 of 2) zullen worden toegekend aan kleine boeren en landarbeiders. Die regeling is opgeheven. Het is dus onnoodig hiervoor een verzoek in te dienen. AANKOOP VAN AARDAPPELEN DOOR DE P.LC.A. In aansluiting op het persbericht van 19 December jl. maakt de Pro vinciale Inkoopcentrale voor Ak kerbouwproducten te Goes bekend, dat zij uitsluitend aardappelen van de rassen Zeeuwsche Bonten en Blauwen, Westeinder Bonten en Blauwen, Red Star en Furore zal koopen voor levering op afroep en geen aardappelen van andere ras sen. Eigenheimers, Bintjes enz. worden dus alleen gekocht voor directe levering. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar bovenge noemd persbericht, alsmede naar de bij de Districtssecretarissen ter in* zage liggende overeenkomst van koop en verkoop. VERVOER VAN VEE. De Provinciale Voedselcommissa- ris voor Zeeland brengt het volgen de ter kennis van veehouders en veehandelaren Zooals bekend bestaat thans een vervoerverbod van rundvee en var kens over de Wester-Schelde van of via Zuid-Beveland en Walcheren naar Zeeuwsch-Vlaanderen. Teneinde aan bepaalde wenschen tegemoet te komen, zal ontheffing van het verbod verleend kunnen worden, teneinde vee over de Wes ter-Schelde te kunnen vervoeren, alleen met het doel dit vee als gebruiksvee in Zeeuwsch-Vlaande ren door te houden. Belanghebben den in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen dienen zich te wenden tot den Dis trictssecretaris dhr. D. J. v. d. Wal- le te Hulst en in West-Zeeuwsch- Vlaanderen tot dhr. G. D. V. d. Bossche te Oostburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 4