Verduisteren: Jr UIT DE PROVINCIE Staatsloterij Rechtszaken Advertentiën Gemengd Nieuws Kerknieuws van hedenavond 17.42 uur tot morgenochtend 9.49 uur De maan gaat vannacht te 3.35 u. onder en komt morgenmiddag te 13.57 U. op. Dienstregeling provinciale bootdiensten gewijzigd. Teneinde misverstanden, die zouden kunnen ontstaan door andersluidende be richten, te voorkomen, wordt belangheb benden erop gewezen dat met ingang van Zondag j.l. de volgende wijzigingen in de dienstregeling van de provinciale boot diensten zijn aangebracht. De bus, die aansluit op do boot Hans- weertPerkpolder vertrekt nu om 12 uur van Goes, in plaats van 11 uur. Het ver trekuur van de boot van Hansweert is van 11.30 uur naar 12.30 verschoven. Voor wat de lijn NeuzenHoedekens- kerke betreft is het vertrekuur van Hoe- dekenskerke 15.20 uur inplaats van 15.30 uur geworden, terwijl thans om 16.10 uur inplaats van 16.30 uur van Neuzen wordt vertrokken. Tenslotte zullen des Zondags op de lijn BreskensVlissingen alleen de booten va ren welke uit Breskens vertrekken om 9.00, 13.30 en 16.30 uur en uit Vlissingen om 9.45, 14.15 en 17.15 uur. Dienstregeling Spoorwegen. Zaterdag meldden wfl dat de trein van 18.50 uur van Vlissingen volgens de Zondag jl. in werking getreden dienstregeling van de Spoorwegen, alleen des Zondags rijdt. Naar wij vernemen berust dit ech'ter op een misverstand bij de samenstelling van het spoorboekjes. Deze trein rijdt namelijk lederen dag. Op werkdagen rijdt deze trein echter slechts tot Roosendaal, waar hij aansluiting geeft op een D-trein, waarin toeslag ver schuldigd is en die alleen stopt te Rotter dam, Den Haag en Amsterdam. Des Zon dags rijdt de trein door tot Dordrecht, waar liij aansluit op een gewonen trein hetgeen dus beteekent dat des Zondags Holland met dezen trein bereikt kan worden, zonder be taling van een D-trein-toeslag. Walcheren Gevonden voorwerpen. O. EN W. SOUBURG. Gevonden: Een paar handschoenen, te bevragen postkan toor; Een pantoffel, Schroevers, Vlissing- schestraat 59; Een heerenhandschoen, po litiebureau. Eenig geld by Rademaker, Braamstraat 61; Een paar wanten, Spoor straat 38 bij Willeboordse; Een belasting- plaatje, Vlissingschestr. 55, bij J. A. Boets. Gevonden voorwerpen. 't ZAND. Gevonden voorwerpen hand schoen by Gilde, N. Vlisft weg E 208 belastingmerk gevonden op Koudekerke, bij den gemeenteveldwachter, N. Vliss. weg E 209belastingmerk by wed. Daniëlse, Overtveldschelaan E 85. EEN BRIGADE' MARECHAUSSEE. VEERE. Naar wij van bevoegde zijde vernemen, zal te dezer plaatse binnen zeer afzienbaren tijd een brigade marechaussee van zeven man gestationneerd worden. Voorloopig zullen de manschappen hun intrek by de burgerij nemen, doch het ligt in de bedoeling om gedurende de eerste maanden van dit jaar een marechaussee kazerne in de gemeente te bouwen, waarby gezorgd zal worden, dat de gehuwden hun gezinnen kunnen laten overkomen, terwijl er tevens kamers voor de ongehuwden zul len worden toegevoegd aan dit gebouw. De kazerne zal voorts over een recreatiezaal beschikken. De plaats, waar het gebouw zal worden geplaatst is voorshands nog niet bekend. GARNA LENVIS SCHERS NIET UITGEVAREN. VEERE. Door de zeer slechte weersom standigheden storm en hevige koude is het den garnalenvisschers onmogelijk geweest om gedurende de afgeloopen week ter vischvangst uit te varen. De Arnemui- denaars zijn allen trouwens ook in him eigen plaats gebleven. Zoodra de vorst ver mindert, zal men weer uitvaren, daar de ijsvorming aan boord het werk daar le vensgevaarlijk maakt. Op de schaats. VEERE. De nachten van vrfl hevige vorst hebben het ijs der vesten wederom berijdbaar gemaakt De buitenvesten zijn byna overal van een dikke laag ijs voor zien, hoewel dit op verschillende plekken door den sterken wind niet heel mooi is. Ondanks den wind rijdt men tl.ans volop in den opper van de buitenvest bij den VeerschMiddelburgschen straatweg, ter wijl ook de Watergang naar Middelburg van een behoorlijke ijslaag voorzien is. Loop der bevolking. DOMBURG. De loop der bevolking over de maand December 1940 was: Ingekomen: Leuntje Geertse van Oostkapelle naar Kerkhofweg E 145; Cor nells Johannes van der Steen van Oost kapelle naar Villapark A 94a; Pieter J. Davidse 3 personen van Nykerk naar Vroonweg A 66. Vertrokken Pleternella Westerbe- ke van Steynshofstraat E 19 naar West- kapelle; Leintje Johanna Kodde van Brou- weryweg D 41 naar Meppel. Afscheid hoofd der schooL ARNEMUIDEN. Dc oud-leerlingen van het, wegens het bereiken van den pen sioengerechtigden leeftijd, vertrekkende hoofd der Christelijke School den heer J. J. C. van der Graaff namen Woensdagmid dag in de Geref. Kerk afscheid van hun oud-onderwijzer. Hem werd namens de oud-leerlingen een schrijfmachine aange boden. Zuid-Beveland HET ONTSLAG VAN HET HOOFD DER SCHOOL TE RILLAND. In strijd met de wet? RILLAND. Naar w|j vernemen is het raadsbesluit van 30 December 1940 inzake het verleenen van ontslag aan den heer Roozemond, hoofd der O. L. school alhier, in strijd met de wet en is derhalve door den burgemeester ter vernietiging voorge dragen. Herbenoeming. OUDELANED. De heer P. van Sabben is herbenoemd als lid van het Burgerlijk Armbestuur. Aanbevolen waren P. van Sabben, aftr. en J. de Booij. Rijkspostspaarbank. KRABBENDIJKE. Gedurende de maand December is bij de Rykspostpaarbank in gelegd 1700, en terugbetaald 4584,14. Loop der bevolking. KRABBENDIJKE. De loop der bevol king in de maand December was als volgt: Vertrokken: J. Reinira ter Gunne naar Deventer, Brink 6. Ingekomen :C. Marinus Schrijver, van Rilland-Bath, Krukweg D 2. Johannes Korstanje, van Sas van Gent, Kastanje- straat 10. Jacomijna L. de Leeuw, van Kruiningen, Dorpsstraat A 65. Zeeuwsch-Vlaanderen De wederopbouw. Volgens mededeelingen van de architec ten keuze-commissie heeft bij den herbouw in Z.-Vlaanderen in de eerste plaats de aandacht gehad de herbouw van een rij verwoeste woningen langs het kanaal by Sluiskil naast de groote Schrotefabrieken. Hier was vlak achter den kanaaldijk een rij huizen, die een afschuwelijke lintbebouwing vormden. Herbouw zou een eventueele ver breeding van het kanaal Terneuzen-Gent in den weg staan en zou bovendien onecono misch zijn en uit landschappelijk oogpunt storend. Het was niet zoo eenvoudig een ge schikt terrein voor den herbouw van deze woningen te vinden, daar zij bij voorkeur aan denzelfden kant van het kanaal als de fabriek moeten blijven, omdat zij grooten- deels door arbeiders van de fabriek bewoond werden. Daarom kon dit complexje niet worden aangepast aan het aan den overkant liggende dorpje Sluiskil. Er is nu een ter rein gevonden aan de Noordzijde van het groote fabriekscomplex. Er moest hier ook nog rekening gehouden worden met een eventueele omlegging van de spoorlijn loopende over de brug van Sluiskil, daar er plannen bestaan om de eveneens vernielde spoorbrug niet op dezelfde plaats te her bouwen. Het herbouwplan is thans in een vergevorderd stadium van voorbereiding en zal vermoedelijk binnenkort den Regee- ringscommissaris bereiken. „Gestrand" te Perkpolder-haven. Door de groote vertragingen in den treinenloop der spoorwegen misten Don derdagavond een veertigtal reizigers te Goes de aansluiting óp tram en boot naar Terneuzen en kwamen door de vriendelijke inlichtingen en hulp van het stationsper- soneel ten slotte ruim twee uur later dan men gedacht had, aan den Zeeuwsch- Vlaamschen wal, niet te Terneuzen, maar n.l. te Perkpolder-haven, aldus de T. C. Wie deze nieuwe kale veerhaven kent met de twee eenige bewoonde huisjes, daar staande, overgeleverd aan den storm en regen, aan spatten en schuim, moet wel een gevoel krijgen van groote onbehage lijkheid en van erlatenheid bij den eersten aanblik zooveel te erger, als men daar „strandt" en de stemming ontbreekt om ook de daar toch nog altijd 'e waardeeren zaken op te merken. Dé&r stond het ge zelschap in de schemering op het trieste haventerrein, niets dan de invallende duis ternis vóór zich de laatste tram- en bus verbindingen al lang weg. Hier overnach ten? Wadr en hoe? Terug aan boord. Na telefonisch overleg met den directeur, werd er gelukkig een extra-tram van Axel naar den Perkpolder gezonden om de rampcriigen toch nog naar Terneuzen te breng 1 en een tweede trein van Zaamslag naar Sas van Gent om ook die reizigers thuis te krbgen. Het was een door de reizigers zeer ge waardeerde tramoplossing, doch het nacht avontuur had zooveel bezwaar voo. de tram zoo werd vernomen, dat op een her haling van zoo'n hulp, hoe gaarne ver leend, voortaan niet behoeft te worden ge rekend. Gevonden voorwerpen. SCHOONDLJKE. Gevonden Een rijwiel- belastlngmerk 1940—1941 en een wollen das. Inlichtingen gemeente-veldwachter, Schoondijke. Melkstaklng geëindigd. AXEL. Het melkconflict, dat hier begin vorige week ontstaan was, in verband met de standaardisatie van de melk, is thans op bevredigende wijze opgelost. Inmiddels hebben de huismoeders het enkele dagen zonder melk moeten stellen. Loop der bevolking in 1940. GRIJPSKERKE. Op 31 December 1939 bedroeg het aantal inwoners 920 (487 m. en 433 vr.). Er werden in 1940 geboren 10 m. en 10 vr. en er vestigden zich 29 m. en 21 vr. In 1940 overleden 7 m. en 3 vr. en vertrokken 16 m. en 12 vr.,De bevolking bestond op 31 December jl. dus uit 503 m. en 449 vr., totaal 952 pers. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. ƒ25.000 No. 15587 1000 No. 3852 14950 20534 400 No. 11163 21024 200 No. 6186 100 No. 1834 3820 5158 11648 15731 19307 19913 KANTONGERECHT MIDDELBURG. Verkeerso vertAdingenJ. V. te Yerseke: 1. b.s. 1 d.h. met motorrijtuig geen voor rang verleenen; M. S. te Kapelle: 1 b.s. 1 d.h. met motorrijtuig niet rechts gereden bij het ingehaald worden door een ander motorrijtuig; P. G. te Kapelle: 1 b.s. 1 d.h. niet voldoende rechts gereden van den weg bij het ingehaald worden door een ander motorrijtuig; P. J. B. te Krui ningen: 1 b.s. 1 d.h. door niet behoor lijk rechts rijden mét een motorrijtuig ter wijl een ander motorrijtuig probeert in te halen; A. N. K. te 's-Heer-Arendskerke: 5 b.s. 5 d.h. zonder geldig rijbewijs met een motorrijtuig over „Rijksweg" gereden; C. J. te Serooskerke: 1 b.s. 1 d.h. over treding verkeersverord. M'burg; M. L. te Serooskerke: 1 b.s. 1 d.h. overtreding verkeersverordening M'burg; M. B. te Colynsplaat: 3 b.s. 3 d.h. met driëen naast elkaar en niet behoorlijk rechts van den weg gereden; A. C. K. te Middelburg: 1 b.s, 1 d.h. gereden met rijwiel zonder deugdelijke bel; J. B. te Heinkenszand 2 b.s. 2 d.h. overtreding verkeersver ordening M'burg; C. de V. te Yerseke: 3 b.s. 3 d.h. met rijwiel niet behoorlijk rechts van den weg gereden; H. J. v. D. te Vlissingen: 8 b.s. 2 d.h. al fietsende van richting veranderen zonder daarvoor eenig teeken te geven; P.R. te Wissenker- ke: 3 b.s. 3 d.h. niet rechts van den weg gereden met de fiets; W. L. te Vrou wenpolder: 3 b.s. 1 w.t. met driëen naast elkaar het meest links van den weg ge reden; C. M. te Ovezande: 3 en 2 b.s. 2 en 2 d.h. zonder behoorlijk afgeschermde lamp en achterlicht gefietst; J. A, D. te Middelburg: 5 b.s. 5 d.h. zonder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs een motorrijtuig besturen; P. C. T. te Vlis singen: 3 b.s. 3 dJu al fietsende van richting veranderen zonder van dit voor nemen tijdig te doen blijken; W. F. de R. 3 b.s. 3 d.h. met drieën naast elkander gefietst; S. W. te Oostkapelle: 4 b.s. 2 d.h. van richting veranderen met fiets zonder van dit voornemen op eenigerlei wyze te doen blijken; C. de H. te Oost kapelle 4 l?.s. 2 d.h. zonder eenig teeken te geven dat op richtingverandering wijst een weg oversteken; W. v. R. te Vlis singen: 4 b.s. 2 d.h.; P. V. te Vlissingen: 4 b.s. 2 d.h.; L. d. N. te Vlissingen: 4 b.s. 2 d.h. een weg oversteken zonder daarvan door eenig teeken blijk te geven. Overtreding verduLsteringsverordening F. G. te Serooskerke: 25 b.s. 10 d.h.; C. F. de J. te Ovezande 2 b.s. 1 d.h.; J. D. te Oost- en West Souburg: 1 en 1 b.s. 1 en 1 d.h.; C. P. P. te Middelburg: 1 en 1 b.s. 1 en 1 d.h.; A. B. te Koudekerke: 2 X f 1 b.s. 2 X 1 d.h. Overtreding Plantenziektenwet: J. J. G. te Heinkenszand: 10 b.s. 10 d.h.; C. v. B. te Heinkenszand: 10 b.s. 10 d.h.; B. F. v. H. te Schore: 7.50 b.s. 5 d.h. Overtreding verordening Verkeersbeper- kingen: P. C. Ch. v. L. te Heinkenszand: 5 b.s. 4 d.h.; J. H. te Goes: 10 b.s. 10 d.h.; M. v, d. V. te Heinkenszand: 10 b.s. 5 d.h.; C. v. d. W. te Heinkenszand: 10 b.s. 5 d.h. Dronkenschap: J. O. te Vlissingen: 15 b.s. 10 d.h. Overtreding Arbeidswet: L. d. R. te O. en West Souburg: 2 X 2.50 b.s. 2X2 d.h. Overtreding A. P. V. Sint Laurens: P. C. W. te Sint Laurens: 3 b.s. 3 d.h. Overtreding van de IJkwet: W. P. P. te Middelburg: 2 X 0.50 b.s. 2X1 d.h. Zonder daartoe gerechtigd te zijn, vee laten loopen op eenigen grond, die beplant is: P. J. te Oost en West Souburg: 5 b.s. 3 d.h. Straatschenderij: A. L v. R te Goes; 5 b;S. 3 d.h.; L. L. v. d. W. te 's-Heer Abtskerke: 10 b.s. 6 d.h. Overtreding Winkelsluitingswet: M. P. v. H. te Vlissingen: 3 b.s. 3 d.h. Stroopery: A. d. W. te Colijnsplaat: 3 b.s, 3 d.h.; A. G. te Colynsplaat: 3 b.s. 3 d.h. Wat wil het opvoedersgilde Zaterdagmiddag kwam het onlangs op gerichte Opvoedersgilde in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht in vergadering bijeen. Voor deze bijeen komst bestond een groote belangstelling. Na een kort openingswoord van den heer W. Th. de Boer sprak eerst de heer W. Terpstra, leider van de afdeeling lager onderwijs van het Opvoedersgilde over het onderwerp „Wat wil het Opvoeders gilde?" Spr. memoreerde hoe de toestand op onderwijsgebied in ons land was vóór de Meidagen. Het waren de jaren, waarin aan het onderwijs slag op slag werd toege bracht. Weg is het thans met de wensche- lijkheden, mogelijkheden en nimmer of hoogst zelden ten uitvoer gebrachte moties. De tijd van practische resultaten is aan gebroken. Er waren klassen van 50, soms 60 kin deren. Spr. kwalificeerde dezen toestand als cultuurroof aan het Nederlandsche volkskind. Als paedagogische wangestalte signaleerde spr. den kweekeling met akte. Doch nu eindelijk de tyd van het ware socialisme is gekomen, behoort men over de verschillen van politiek en godsdienst heen te stappen, opdat gezamenlijk ge werkt kan worden aan een beter gefun deerde opvoeding van de kinderen, van ons geheele volk. De verhouding tusschen de opvoeders van nature en die van. pro fessie moet verbeterd worden, dat is wel de eerste zorg van het Opvoedersgilde. Er is reeds een krachtige kern gevormd,^wel ke welbewust koerst naar de nieuwe rich ting op onderwijsgebied. Het Opvoedersgilde wil zijn een samen bundeling van krachten, opdat met ver eende krachten die levenssappen uit den Germaanschen bodem kunnen worden ge wonnen, welke erin zijn. Het Opvoedersgilde stelt zich tot taak, op tai van punten de juiste beslissing te helpen bevorderen. Spr. koestert de hoop, dat de kwestie van de leerlingenschaal op gelukkige wijze en zeer binnenkort zal zyn opgelost. Na den heer Terpstra sprak het hoofd van het Opvoedersgilde, dr. R. van Ge- nechten over „de opvoeding der toekomst" een rede uit. Heden overleed geheel onver wachts, zacht en kalm, onze geliefde Vrouw, Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Mej. BARTHALINA SCHÜMACHER VERSTRATEN, in den ouderdom van bijna 72 jaar. Haar diepbedroefde Echt genoot en Kinderen. Uit aller naam, A. P. SCHUMACHER. Vlissingen, 4 Januari 1941. Emmastraat 16. Algemeene kennisgeving. Heden overleed op 72-jari- gen leeftijd, na een korte on gesteldheid, voorzien van de H.H. Sacramenten der Ster venden, onze geliefde Broe der, Behuwdbroeder, Oom en Oud-Oom FRANCISCUS MARINUS JOSEPHUS WEIJENS. Uit aller naam, H. C. J. WEIJENS. Vlissingen, 5 Januari 1941. St. Joseph-Ziekenhuis. De plechtige Uitvaartdienst zal plaats hebben Donderdag 9 Januari a.s., in de O. L. Vrouioekerk, a. d. Singelweg. Heden overleed zacht en kalm tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Over grootmoeder, Mevrouw CORNELIA SINKE, Wed. van den Heer JAN VAN DE VELDE, in den ouderdom van ruim 31 jaar. Hare diepbedroefde Kin deren, Behuwd- en Klein kinderen. Kamperland: J. J. VAN DE VELDE. J. VAN DE VELDE— DE GRAAFF. Yerseke: L. DE PUTTER- VAN DE VELDE. A. DE PUTTER. C. L. DE KOEIJER VAN DE VELDE. J. DE KOEIJER. Middelliarnis: A. D. C. VAN DE VELDE. S. VAN DE VELDE— SPEN. Waarde: C. M. VAN FRAASSEN— VAN DE VELDE. M. VAN FRAASSEN. Yerseke, 4 Januari 1941. Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd- en Groot moeder MARIA JOHANNA R1EMENS, geboren LOUS, in den leeftijd van 66 jaar. Uit aller naam, J. R1EMENS. Middelburg, 4 Jan. 1941. Noord weg 106. Heden overleed in de Stich ting „Vrederust" te Bergen op Zoom, onze beste Broeder, Behuwdbroeder en Oom, IZAAK HENDRIK WIESSNER, in den ouderdom van 63 jaar. Uit aller naam, L. H. VERBEEK— WIESSNER. A. J. VERBEEK. Middelburg, 5 Januari 1941. Molenberg 9. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden ontvingen wij be richt van de Stichting „Vre derust" te Bergen op Zoom, dat aldaar is overleden Me juffrouw Wed. S. MEIJERS—JOOSSE, in den ouderdom van 80 jaar. Uit aller naam, L. MEIJERS. Souburg, 6 Januari 1941. Nieuwstraat 56. Heden overleed na een ge duldig gedragen lijden onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer JAN JANSE, in den ouderdom van 77 jaar. Uit aller naam, D. JANSE. Souburg,- 5 Januari 1941. De Deckerestraat 4. Algemeene kennisgeving. Heden overleed zacht en kalm, na kortstondig lijden, onze Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer CORNEL1S LANGEBEEKE, in den ouderdom van 72 jaar en 6 maanden. Amemuiden: J. LANGEBEEKE. J. LANGEBEEKE— PUIJPE. J. LANGEBEEKE. Utrecht: J. LANGEBEEKE— VAN DE PUTTE. Amemuiden, 5 Jan. 1941. DIEFSTALLEN BIJ DEN OPBOUW- DLENST TE ZEIST OPGEHELDERD. De Zeister politie heeft in samenwerking niet de Utrechtsche recherche een aantal diefstallen bij den Opbouwdienst te Zeist en Austerlitz geheel opgehelderd. Een heler uit Utrecht werd reeds onder verdenking van heling gearresteerd. De man legde voor de Utrechtsche politie een volledige bekentenis af en werd daar na naar het huis van bewaring overge bracht. Thans heeft de Zeister politie ook de hand kunnen leggen op een vijftal wer kers van den Opbouwdienst, die gelegerd waren in de kampen te Zeist en Austerlitz en die rich schuldig maakten aan diefstal van goederen, welke den Opbouwdienst toebehoorden. Eenigen tijd geleden werden bij den Op bouwdienst te Zeist de opgeslagen goede ren geïnventariseerd en toen kwam uit, dat er een betrekkelijk groote hoeveelheid schoenen, uniformen, dekens en vooral ook ondergoed werd vermist. Bij een politieonderzoek kwam toen vast te staan, dat de gestolengoederen voor namelijk waren weggehaald uit goederen opslagplaatsen, welke zich bevonden naby de slaapplaatsen van de werkers van den Opbouwdien t. Deze opslagplaatsen waren wel bewaakt, doch ais een der leden van den Opbouwdienst bij zijn superieur ver zocht om zijn oude r oenen voor nieuwe in te ruilen, mocht h|j vrijelijk in de op slagplaatsen een keus doen. Daarbij was- meestal geen contröle en zoo was het mogelijk, dat een werker van den Opbouw dienst het plan opvatte, om in plaats van één paar schoenen in te rullen, tevens een of meer stellen schoeisel mede te nemen. In het begin ging dit goed, later hebben verschillende andere opbouwers dezelfde praktijk toegepast. Het bleel evenwel niet bij schoenen, doch ook dekens en andere goederen werden ontvreemd. Aanvankelijk werd van al deze diefstallen niets bemerkt, doch toen men eenmaal een hoeveelheid goederen had ontvreemd, stond men voor de moeilijkheid het ont vreemde kwyt te raken. Hiervoor werd een Utrechtsch opkooper in den arm ge nomen. Toen het evenwel de politie gelukte den opkooper te ontmaskeren, konden ook de dieven zich niet langer schuil houden. Thans zyn vijf manschappen van den Opbouwdienst in arrest gesteld, MEISJE VERMIST. De burgemeester van Heemstede ver zoekt namens de ouders opsporing en te rugbrenging van de minderjarige H. 11. Frugte, geboren te Dordrecht 14 Maart 1924, zonder beroep, wonende Binnenweg 44, Heemstede. Zij heeft in verband met huiselijke oneeniglieid op 30 December 1940 omstreeks 5 uur namiddag de ouderlijke woning verlaten met medeneming van een bankbiljet van tien gulden en een groote, lichtbruine citybag, inhoudende kleeding. Vast staat, dat zij per trein van Heemste de naar Amsterdam vertrokken is. EEN OPVOUWBARE SKL De laatste jaren zijn om aan het be zwaar van het vervoeren van de lange latten tegemoet te komen, vele pogingen in het we.k gesteld om een opvouwbare ski te vervaardigen. De zwakke plek,die hierdoor ontstond maakte het onmogelijk deze ski in de praktijk te gebruiken. Vol gens ZweedFcac berichten is het nu aan esa fabrikant in Noord-Zweden gelukt de juiste oplossing te vinden. De nieuwe ski is niet zwaard>r dan dc oude en de elasticiteit lijdt niet van het feit, dat de ski uit twee deelen bestaat. Geref. Gom. Bfl de Geref. Gemeente te Krabbendijke zijn gekozen tot ouderling en diaken, respt. de heeren Corn. Kruysse en Adr. Wage naar»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 3