3 De oorlogsgedupeerden worden niet vergeten. STADSNIEUWS Vlissingen. STADSNIEUWS Middelburg. STADSNIEUWS Go*s. Vichy een regeerr zetel in miniatui Er werd reeds voor duizenden guldens uitgekeerd. Gerekend naar de zichtbare schade, zijn velen licht geneigd op te merken, dat onze gemeente nog betrekkelijk weinig van het oorlogsgeweld geleden heeft. Ten deele heb ben zij hierin geen ongelijk daar ons ver woestingen van groote stadsgedeelten, zoo als in Middelburg, Rotterdam e.a., gelukkig bespaard zyn gebleven. Schade kan echter ook uit iets anders bestaan dan uit ver woeste gebouwen alleen, al vormen de verliezen aan onroerend goed uiteraard steeds zeer groote schadeposten. Hoevelen echter wier huizen behouden bleven of slechts weinig beschadigd werden, verloren niet hun huisraad, kleeding enz. Bovendien zal het aan weinigen bekend zijn welke bedragen neringdoenden verloren door plundering van de voorraden, het tenge volge van de oorlogsomstandigheden achteruitgaan of soms het geheel tot stil stand komen der zaken. Het feit dat thans een 800-tal aanvragen voor steun of vergoeding de dossiers van Maatschappelijk Hulpbetoon vullen, spreekt echter toch wel voldoende. Temeer als men nagaat dat de hier opgegeven schaden varieeren van 15 tot 6000, terwijl er nog zijn van 10.000 tot 20.000 en lioo- ger. Beziet men deze aantallen en be dragen, dan kan Vlissingen toch zeker onder de zwaarst getroffen steden gerekend worden. WAT REEDS VOOR DE GEDU PEERDEN WERD GEDAAN. De hulpverleening aan getroffenen is daarom ook hier ter stede geen sinecure te noemen. Gelukkig hebben energieke mannen h\pi schouders onder dit werk gezet, waardoor voor velen de eerste nooden reeds gelenigd konden worden. Dit 13 iets anders dan de soms geuite bewe ringen van bewuste of onbewuste kwaad sprekers „dat er niets gedaan wordt voor de slachtoffers". Reeds eerder hebben wy iets verteld over de hulpverleening in het algemeen en het werk van den Herstel- dienst, die zich o.m. belastte met het regen en winddicht maken van woningen van hen die daartoe zelf financieel niet by machte waren. Thans willen wij een en ander mededeelen over de wijze waarop de dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon in samenwerking met de andere instanties tot hulpverleening, in natura en in geld de helpende hand biedt aan hen die den tol aan den oorlog moesten betalen. Ora te beginnen: de meubelen- en klee- dingvoorziening. Verschillenden wier huis geheel of gedeeltelijk werd verwoest, zagen zich van de eerste levensbenoodigdheden en het huishoudelijk gerief ontroofd. Door middel van het Zeeuwsch Hulpcomité heeft Maatschappelijk Hulpbetoon de beschik king weten te krijgen over o.m. 4.1 ka- merameublementen (41 tafels, 41 dres soirs, 82 leuningstoelen en 164 stoelen), 41 slaapkamerameublementen (41 tafels, 41 linnenkasten, 41 ledikanten en 82 stoelen), 32 stel keukenmeubels (32 tafels n 114 stoelen), 27 fornuizen, 55 tweepersoonsledi kanten, 30 eenpersoonsledikanten, 440 la kens, 480 sloopen, 340 wollen en molton de kens, 11 bedden, 27 matrassen, 12*petro- leumtoestellen, 10 linnenkasten, 24 tafels, 14 bloemtafeltjes, 12 nachtkastjes, 4 thee tafels, 22 stoelen, 9 armstoelen, 26 spiegels (groot en klein), 3 vloerkleeden, 45 vloer matten, 6 schilderijen, 12 kinderledikanten, 1 kinderstoel, 2 lampen, 12 spiraalmatras sen, 44 tweepersoonsbedstellen, 88 kussens, 40 peluws. Dit alles heeft reeds bijna geheel zijn weg gevonden onder de getroffenen die zich hiervoor aanmeldden. Er is nog te kort, zoodat waarschijnlijk aanvragen voor nieuwe zendingen zullen worden gedaan. Voorts werden groote partijen ondergoed, werkkleeding en cos- tuums enz. verstrekt. Om het precies te zeggen: 38 damesjaponnen, 38 damesmantels, 30 meisjesmantels, 170 hemden, 170 borstrok ken, 105 broeken, 55 onderbroeken, 37 blouses, 88 paar sokken, 18 pyama's, 38 overhemden, 50 overalls, 48 nachtponnen, 30 meisjesjurken, 42 paar dameskousen, 88 onderjurken, 65 directoire, luiers en molton luiers, 55 costuums, 15 overjassen, 5 jon genspakken, 10 paar schoenen, 48 schorten, 15 truien, 70 badhanddoeken, 360 vaat- en handdoeken, 12 regenjassen. Een nauwkeurige schatting van de waar de van al deze goederen is moeilijk te geven. Doch dat hiermede groote bedragen zijn gemoeid, kan wel ongeveer worden na gegaan uit het volgende. Zy wier huis raad enz. werd vernield, mogen byv. zelf glas- en overgordijnen en vloerbedekking koopen. Dit kan geschieden bij den win kelier hunne* keuze, alhoewel vanzelf sprekend zekere voorwaarden ten aanzien van het maximum, bedrag der aankoopen worden gesteld. Op deze wyze werd tot eind November (ook de hierboven genoem de cijfers zijn tot en met deze maand) een bedrag van ruim 2200 aan glas- en over gordijnen uitgegeven; voor vloerbedekking ruim 1000; voor aardewerk 600 en voor diversen 5000. Onder dit laatste zijn de meest uiteenloopende artikelen gerang schikt zooals kachels, rijwielen, wasch- ketels enz., al naar gelang van de grootste behoefte van den getroffene. De steun aan de zakenlieden. Een andere categorie van oorlogsslacht offers vormen de neringdoenden. In ver schillende zaken werd tijdens de eerste oorlogsdagen geplunderd, in andere gingen de inventarissen door bominslag of anders zins verloren. Voor het weder op gang brengen van de zaken of het aanvullen van de voorraden was veel geld noodig. Ook hier werd te hulp gekomen. Aan allen die hiervoor in aanmerking kwamen, wer den via Maatschappelijk Hulpbetoon door het Provinciaal Hulpcomité en het fonds voor Bijzondere Nooden bedragen tot een maximum van 300 geschonken. Deze hulp verleening vergde de respectabele som van 25.000. Door nauwe samenwerking tus- schen dc afdeeling militaire zaken ten stadhuizc en Maatschappelijk Hulpbetoon mochten verschillende zaken bovendien nog door middel van het departement van defensie een vergoeding van 10 15.000 ontvangen voor vermiste goederen, die bij onderzoek echter rechtmatig ge vorderd bleken te zijn. Zoo zijn er nog een massa andere ge vallen van personen die op een of andere wijze, direct dan wel indirect, tengevolge van de oorlogsomstandigheden groote schade ondervinden of een financieelen ondergang tegemoet dreigen te gaan. Doch gelukkig wordt aan iederen nood kreet gehoor gegeven en zoo het maar eenigszins mogelijk is, wordt er geholpen om den moeilijkheden het hoofd te bieden. Vooral in de eerste oorlogsdagen vielen hier bijv. meerdere slachtoffers die voor korteren of langeren tijd in een zieken huis verpleegd moesten worden. De fondsen konden, daar het hier on gevallen tengevolge van oorlogsomstandig heden betrof, geen financieelen bijstand verleenen, zoodat velen de ziekenhuis kosten zelf moesten dragen, terwijl zij hiertoe echter niet in staat waren. Ook over deze menschen heeft Maatschappelijk Hulpbetoon zich ontfermd, door de kos ten voor zijn rekening te nemen. Verder zijn er de gevallen van menschen wier inkomsten bestonden uit huren van wo ningen, die echter thans leeg staan, of van bezitters van zaken die stilgelegd zijn moeten worden of in bijzondere mate achteruitgegaan zijn. Deze gedupeerden worden geholpen door geregelde uitkee- ring. Tenslotte worden, om nog slechts een greep te doen uit de vele soorten van hulpverleening, de familieleden van zee lieden die op een 3chip varen waarvan de verblijfplaats onbekend is en waarvan de eigenaars de financieele verplichtingen ten oprlchte van de families niet kunnen nakomen, gesteund. Hetzelfde is het geval met de gepensionneerden van de Imperial. Deze Engelsche maatschappij, vroeger eigenaresse van de gasfabriek alhier, deed tot den lOden Mei van het vorig jaar geregeld de noodige gelden toekomen voor degenen die in haar dienst den pensioen gerechtigden leeftijd hadden bereikt. Daar sindsdien het contact met Engeland ver broken is en de maatschappij over geen fondsen in Nederland beschikt, dreigden deze personen in kommervolle omstandig heden te geraken. Doch ook zij ontvangen thans geregeld hun geld vair Maatschap pelijk Hulpbetoon. Zooals gezegd, er zijn vele van der gelijke gevallen. Wij hebben slechts enke le willen noemen, om te bewijzen dat de autoriteiten met een en ander belast, paraat zijn' en dat gedaan wordt wat mogelijk is om den zwaren druk waar onder een deel der stadgenooten ongewild gebukt gaat, te verlichten of geheel te niet te doen. •Besluitende, willen wij er belanghebben den nogmaals op wijzen, dat de opgaven van schaden geleden vóór 4 December, thans uiterlijk 20 Januari a.s. op de offi- cieele formulieren ingediend moeten wor den, zoo men voor een vergoeding in aan merking wenscht te komen. Voor gevaren die zich na 4 December mochten hebben voorgedaan of nog zullen voordoen, wordt een termijn van 45 dagen gesteld voor het opgeven der geleden schade. INBRAAK OPGEHELDERD. Eenlgen tijd geleden heeft de Haagsche politie in verband met een inbraak in het huis van een attaché der Fransche legatie aan het Bankaplein aangehouden den 33- jarlgen colporteur R. J. en zyn broeder. Thans is gebleken, dat R. J. ook de schul dige is geweest aan een inbraak, die in October heeft plaats gehad in de pastorie der Engelsche kerk aan de eerste van den Boschstraat. De Engelsche geestelijke is destyds uitgeweken en het huis was toe vertrouwd aan de zorgen van de Ameri- kaansche legatie en van een particulier. Thans heeft R. J., die zich in het huis van bewaring bevindt, bekend, deze in braak te hebben gepleegd. Hij heeft enkele malen een bezoek aan de woning gebracht en heeft de waardevolle voorwerpen in in het huis aanwezige koffers gepakt. Na er een nacht te hebben doorgebracht ging hij des morgens met den koffer naar zijn loge ment aan het Lage Zand. Aan zijn loge menthouder verkocht hy het tafelzilver, dat een gewicht had van naar schatting acht kilo, de costuums en pelsjassen voor teza men 35 gulden en kwijtschelding van een schuld van elf gulden. Toen deze logement houder, de 56-jarige J. Z., las, dat J. was aangehouden, heeft hij de in zijn woonhuis aanwezige voorwerpen in een koffer ge pakt naar kermissen gebracht, die te goe der trouw waren. Hij liet den koffer echter weer weghalen door den 45-jarigen portier W. de V., die zich tevens met den verkoop der voorwerpen belastte. De jassen en costuums heeft hij op een bakfiets geladen en onbeheerd laten staan in de Looier straat. Deze voorwerpen zyn verdwenen. Het zilver heeft hy verkocht voor 82,50 gulden aan een familielid, den 25-jarigen koopman K. de V. De beide de V.'s en de logementhouder met zyn echtgenoote zijn door de politie aangehouden, terwyl de heele partij tafelzilver in beslag kon worden genomen. Ook in het woonhuis van den logementhouder zijn nog verschillende voor werpen uit de geplunderde woning in beslag genomen. ALKMAARSCHE POLITIE ONTDEKT ERNSTIG GEVAL VAN OVERTREDING HAMSTER WET. Het Is de Alkmaarsche politie en den ambtenaren van den centralen crisisdienst gelukt een belangrijk geval van ontduiking der distributie- en hamsterbepalingen aan e het licht te brengen. By den Alkmaarschen caféhouder T. H. v. G., die een uitgebrei- den handel in levensmiddelen dreef, werd een groote partij koffie, zeep en meel in beslag genomen. Van G. legde een volle dige bekentenis af. Bij deze zaak waren voorts betrokken de Alkmaarsche winkelier S. M. H., de filiaalhouder S. uit Den Hel der en enkele tusschenpersonen. Voorts bleek, dat de fabrikant 100.000 graanpro ducten in stryd met de landbouwcrisiswet voorhanden had. Ook tegen hem werd pro ces-verbaal opgemaakt. AFSCHEID DS. D. J. VOSSERS. Ds. D. J. Vossers, Ned. Herv. predikant alhier, zal op 23 Februari afscheid van deze gemeente nemen en hoopt op 2 Maart intrede te doen te Leiden, na bevestigd te zijn door ds. M. J. Punselie, enteritus- predikant te Leiden. MUTATIE P.T.T. Bij beschikking van den directeur-gene raal der posterijen, telegrafie en telofonie is met ingang van 1 Januari 1941 aange wezen als adjunct-hoofd a.d. van het tele foondistrict te Leeuwarden de referendaris der P.T.T. J. Duns Wzn., thans adjunct- hoofd van het telefoondistrict te Leeuwar den, vroeger te Vlissingen. BADHUIS AAN DE BONEDIJKESTRAAT Gedurende de week van 30 Dec. tot 4 Jan. werden in het badhuis 802 baden ge nomen en wel 701 door heeren, 78 door dames en 23 door kinderen. USPRET OP DE „KOM". De terugkeerende vorst had de Spui- boezem, beter bekend als „de Kom", die in het midden van de vorige week weer geheel open was, spoedig opnieuw met ijs bedekt. Vrijdag reden er reeds enkelen, die Zaterdagmiddag door meerdere schaatsers werden gevolgd. Bijzonder druk was het toen echter niet. hetgeen ten deele wel het gevrlg zal zyn van den kouden wind, die het verblijf op het i)s niet veraange naamde. Zondag was het er aardig druk. Het ij3 was van goede kwaliteit, doch de baan was niet zoo groot als andere het geval is. Men mocht alleen rijden op het gedeelte tusschen het eilandje en de Verl. Glacis- straat. Dit was echter geen bezwaar voor de rjsliefhebbers. Met volle teugen hebben zij van de schaatssport genoten, al werd de vreugde nog een oogenblik door een minder prettig incident, in den vorm van luchtalarm verstoord. IJlings moesten de schaatsers dekking zoeken in de schuil kelders, hetgeen voor enkelen het minder prettige gevolg had dat schaatsen verlo ren gingen of vernield werden. DOOR DE DUISTERNIS MISLEID. In den nacht van Zaterdag op Zondag omstreeks drie uur, heeft een politiepa trouille een man die in het water bij de Marinebrug was gevallen, hulp kunnen verleenen. Door een en ander had deze man 'een groote wond aan een pols bekomen, die op het politiebureau verbonden is ge worden. RUZIE EN VERNIELING. Zondagnacht werd politie-assistentie in geroepen in een woning, waar een 25- jarige man in dronken toestand zyn me debewoners lastig viel en hen mishandel de. In een andere woning moest de politie optreden omdat een man zyn vrouw mis handelde en daarby tevens het servies had stuk gegooid. Of er al niet genoeg ruzie is en of er al niet genoeg vernield wordt OPNIEUW SCHUILKELDERS BEVUILD. Opnieuw wordt er de aandacht op geves tigd dat nog steeds in de schuilkelders de banken worden bevuild. Gisteren is dit weer geconstateerd in den schuilkelder op de Groote Markt. Zulk een optreden is toch meer dan on hebbelijk, omdat op een oogenblik waarop gebruik van schuilkelders moet worden gemaakt, het.mogelyk is dat anderen hier door hun kleederen bevuilen. Geen schoolinzameling voor Winterhulp. Winterhulp Nederland deelt mede: Zaterdagmorgen j.l. is in eenige dagbla den het bericht verschenen, dat de stich ting Winterhulp Nederland aan de ge meentebesturen het verzoek zal richten, medewerking te verleenen aan een gere gelde inzameling op de scholen, zoodat de kinderen een bedrag per week zouden of feren. Tevens wordt in dit bericht melding ge maakt, dat op de a.s. collecte uit hout gezaagde specifiek Nederlandsche minia tuurtjes als speldjes zullen worden ver kocht. De directeur-generaal van de Winter hulp Nederland deelt mede, dat hem van bovenstaande mededeelingen niets bekend is. Contact met gemeentebesturen omtrent inzamelingen by scholieren is door hem niet gezocht, noch ligt het in zijn bedoeling zulks te ondernemen. CHR. GEREF. GEMEENTE. Naar wjj vernemen heeft ds. J. Tymes Jzn. te Nunspeet eveneens bedankt voor het beroep van de Chr. Geref. gemeente alhier. DE WERKLOOSHEID. By het gewestelijk arbeidsbureau al hier stonden Zaterdag voor de gemeente Middelburg .ingeschreven geheel werkloos 163 mannen en 26 vrouwen, gedeelteltjk werkloos 9 mannen, niet werkloos 18, in werkverruiiirlng in herscholing 11. Algemeen totaal vorige week 174by- gekomen 112afgegaan 59 totaal over 227, waaronder 45 tydelyk werkloos wegens vorst Over de voorafgaande jaren waren de aantallen over de overeenkomstige week van Januari als volgt 1936 1082, 1937 943, 1938 895, 1939 858, 1940 611. VERKOOP WELDADIGHEIDS- POSTZEGELS. Een prachtig resultaat Het plaatseiyk comité te Middelburg deelt ons met voldoening mede dat de ver koop van weldadigheidspostzegels en briefkaarten voor het kind een bedrag van 2085.45 heeft opgebracht Gezien de tydsomstandigheden is dit een schitterend resultaat GEZELLIGE DRUKTE OP DE VESTEN. Nadat Zaterdagmorgen bekend was ge worden dat het ijs op het overgroote deel der vesten was goedgekeurd, zyn velen met de gladde ijzers derwaarts getogen om een baantje te gaan rijden. Zoowel Za terdag als Zondag heerschte hierdoor een gezellige d-rkte op de banen, hetgeen mede door de mooie ligging van de ves ten een aardigen aanblik bood. Van de zyde van de Middelburgsche IJs club, die het d^el van de vest tusschen Seisbrug en het eilandje in huur heeft zijn 'ook direct maatregelen genomen om met bescheiden middelen in verband met de tijdsomstandigheden was dit jaar slechts de helft van de contributie geheven de baan in zoo goed mogelyken toestand te brengen. BINNENBRANDJE. Goed afgeloopen. Een voorbijganger bemerkte Zaterdag middag, dat er brand was in het pand Oostwal 7. Daar de deur gesloten was, sloeg men de ruiten in en daarna wisten omwonenden het vuur met eenige emmers water te blusschen. .Alleen gordynen en overgordijnen werden een prooi der vlam men. Het brandje is waarschynlyk ont staan doordat een driejarig meisje, dat al leen thuis was, met lucifers gespeeld heeft. Ongetwyfeld een groot geluk, dat het vuur zoo spoedig ontdekt werd. Ook de brandweer was spoedig ter plaatse, doch behoefde geen dienst meer te doen. VOLOP IJSVERMAAK. De strenge koude van de laatste dagen der vorige week, heeft de vesten vrijwel geheel dichtgelegd en toen Zaterdagmor gen het ijs weer gekeurd werd, konden dadelijk de bekende berdjes „Us be trouwbaar" opgehangen worden. De mare van de goedgekeurde vesten bleek al heel snel wyd en zijd verbreid te zijn, w nt rc^ds Zaterdagmiddag hadden vele honderden de schaatsen aangebonden en prof" eerden, in weerwil van den nog str engen wind, vanhet goedgekeurde ys. Zondag wac het weder iets milder en al vroeg waren ock nu de liefhebbers weer nresent en h°hhpi voloo v?i het ysver- maak op de Goesche vesten genoten, ter wyl de vereeniging „Ijsvermaak" gelyk gebruikelijk, voor een goede afzetting, voor trappen en baanvegers gezorgd had. Rywiel gestolen. Regeln- Mg blyven de berichten over rij- wieldiefstallen in deze gemeente binnen It men. 7~*erdagavond werd ,weer het rij wiel van mej. F. J. van S. te Wolphaarts- dyk, dat onbeheerd had géstaan voor een pand aan de Groote Markt, vor goeden prjjs verklaard. Geen achterlicht. Tegen J. Z. te Kapelle werd proces-ver- 1 - al opgemaakt omdat zyn rijwiel niet voorzien was van een rood achterlicht. Week der gebeden. Van heden tot Zaterdag zullen de sa- merJcnmsten, belegd door de Commissie voor Ce „Week der gebeden" in het Wees huis worden gehcuden. Bureerliike Stand SEROOSKERKE. Over de maand December 1940. Geboren Pieternella, dochter van Chris- tiaan Geerse en Tannetje de Ryke. Ondertrouwd Cornelis Bakker, 26 j., jm. en Jacoba Meyers, 24 j., jd. Getrouwd Adriaan Zwemer, 32 j., jm. en Pieternella Elizabeth Jobse, 28 j., jd. GRUPSKERKE. Over de maand December 1940. Gehuwd Jan Dingemanse, 24 j., te Big- gekerke en Pieternella van Oosten, 26 j. KRABBEND IJKE. Geboren: Adriaan, zoon van Paulus Kos ter en Adriana Schrier. Teunis, zoon van Peter Kuijt en Elisabeth Wagenvoort. Getrouwd: Cornelis Luteyn en Maria Alaksa. Willem van 't Leven en Maria Versprille. Overleden: Nicolaas van Kervink, 78 j., echtgenoot van Neeltje Hoogerheyde. Eli sabeth Kole, 78 jaar, echtgenoote van Jan Buteyn. MINISTERIES ONDER. 1 GEBRACHT IN HOTELKAMERS. EAU DE VICHY, LEVERLIJDEN EN HOOGERE POLITIEK. (Van een bijzonderen correspondent.) Vichy zou men de stad van den schtjn, of beter nog de stad van de onwaar^ schy'niykheid kunnen .roemen. Eerst zeer geleidelijk kan men er aan wennen, dat zich te Vichy alles afspeelt tnhet hotel, van de gewichtigste staatsaangele- genheden af tot de bridgeparty toe. "Be ingang tot het ministerie van koloniën*^*' tusschen een „papeterie" en een hoeden winkel in. Boven het hoofd van de wacht voor het ministerie van oorlog prijkt .een schild, waarop men met groote letter» leest „hotel Thermal" en de andere minis teries en regeeringsinstellingen wekken voor een deel den indruk, dat zij zyn onder gebracht in restaurants van den tweeden en derden rang. De zetel der huidige Fransche regeering bevindt zich in „Hotel du Pare" en zelfs wanneer maarschalk Pétain het in het hoofd mocht krijgen om te willen verhui zen, dan blyft hier toch het zwaartepunt van het regeeringswerk berusten. Een badplaats, voorloopig bevorderd tot hoofd stad des lands, dat is Vichy. De regee- ringswyk is om zco te zeggen huiselyk ondergebracht. De straten en pleinen zijn ingesehrompeld tot trappen en ganged Wanneer men de deur van kamer 228 jret haastig binnenloopt, is de kans niet go- ring, dat men den minister van binnen- landsche zaken, die in de kamer daarnaast huist, op de teenen zal trappen. Een yëjv dieping lager tracht de vrouw van een. an deren hoogwaardigheidt bekleeder baar zoontje op te vangen, die aan het ouder- lyk gezag is ontsnapt en zich vermakt met van de trapleuning te giyden. Voor de kamer van - en minister van binnea- landsche zaken staan verschillende koffers, alsof hy elk oogenblik zou ''tinnen afreizen, en des nachts, wanneer er dringende aan gelegenheden zyn af te handelen, ylen kabinetschefs in pyama door de gangen. In de lift komt men maarschalk Pétain tegen. Alles gaat hier om zoo te zeggen „en familie". Alles en allen onder één dak. Officieele beslissingen hebben hier geen langen weg af te leggen al heeft het daar van ook dikwyis allen schyn. Alles huist hier onder hetzelfde dak, zelfs de binnen- en bultenlanösche pers en de persbureaus. Voor den journalist Is het een ideale toestand, deur aan deur te wonen met de hoogste autoriteiten in den lande. Aller lei tips en geruchten verbreiden zich hier met bliksemsnelheid, en de fantasie TCu j de Amerikaansehe reporters zou dan ook byna geen grenzen kennen, ware het niet, dat ook de censuur zich in huis bevond. Doch tegen alle verwachtingen ln( vindt men hier te allen tijde een gewillig oor en de directie van de afdeeling, die tege lijk waakt over de belangen van de pers en den berichtendienst, geeft werkelyk blijk van organisatietalent. Doch veel wordt bedorven door het feit, dat er in de ver schillende takken van dienst nog geen eenheid heerscht, dat het personeel onderv hevig is aan sterke wisseling en tal van gewichtige besluiten op hun reis door de verschillende hotelkamers aanmerkelijk vertraagd worden. Het is het zeldzaamste regeeringspa- leis, dat men zich kan voorstellen, dit Hotel du Pare in Vichy, waar men kelners met witte jassen net mengen onder hoog geplaatste officieren en de trappen taga* lijk door militairen, politie en hotel-portiers worden bewaakt In de hal, die toegan verleent tot het Inwendige, is het altijd zoo druk als ln een byenkorf. IedenjOD die er om een of andere reden iet^'ji 1 maken heeft, tracht zich naar voren te dringen. Vooral ontbreken ook hier niet de heeren die getooid zyn met het roode lintje van het legioen van eer, die jfffi deurwaarders schynen te kennenli Mengeling van politiek en leveriyófen. Boven dit alles Is de atmosfeer van de badplaats fclyven zweven, men zou eerder geneigd zyn het leven hier beschouwelyk op te nemen, dan zich te verdiepen in dé hoogere politiek, zooals het behoort in een stad die verheven is tot regeerlngszeteJ. Het bevolkingscijfer is met sprongen cm- -hoog gegaan, in overeenstemming met de gewichtige plaats, welke het stadje than* inneemt, in het leven van Prankryk. Waar vroeger de menigte, die hier kwam om te kuren, langzaam heen en weer slen- terde, verdringt zich thans een menigte, die altyd haast schynt te hebben, en de gesprekken over leveriyden en de gunstka- uitwerklng van Eau de Vichy worden «Sf, gewisseld door levendige discussies ogiBg de politiek van de regeering. WINTER IN RUSLAND. i (TTört In het Europeesche deel van So Rusland ls volgens de „Prawda" de /aatate dagen een sterke daling ln de temperatuur ontstaan. In den Oudejaarsnacht vroor het in Moskou 27 graden. In den nacht van 2 op 3 Januari daalde het kwik tot 32 gra den onder nul. In de Noordelijke omgeving van Moskou vroor het tot 44 graden toe. Als oorzaak van de zware koude worden cyclonen genoemd, die de laatste dagen van December boven het Noorden van het Europeesche deel van de Sovjet-Unie ge woed hebben en die een ophooping van koude hebben doen ontstaau. Een uitzon dering vormt de Krim en de Eaukasus. Aan de Zuidelyke kust van de Krim en aan de kust van de Zwarte Zee stond het kwik op 9 tot 10 graden boven nul. ZEER GROOTE OMZET OP UTRECHTSCHE VEILING. L De Utrechtsche veiling heeft inhaajfo^fc zet de opwaartsche richting, die de vettfit*- gen in de laatste helft van 1940 maajUIMft' j ook meegemaakt en gevolgd. Haar gang, vergeleken bij die van 193J»71§??| draag* ongeveer 1.400.000. Met haajj'ón*; zet van ruim 3.800.000 heeft de sche veiling zich hoogstwaarschyniyk aan de spits der Nederlandsche vellingen ge plaatst

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 2