rovinciale Zeeuwsche Courant B Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant DE DIJKVAL OP NOORD-BEVELAND. Oplaag 15.700 ex. 184ste JAARGANG NUMMER 4 MAANDAG 6 JANUARI 1941 waarin opgenomen de Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS: 18 p«r mk et 12.30 pr InmtetL Franco por pott f 2.50 por kwartaal. Afzonderlijk# nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS; Van 1 —5 regal* f 1.50, tedere regel meer 30 cent Bij abonnement speciale pHj*. Kleine advertenties van 1 —5 regel* f 0.50, Iedere regel meer 10 et (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG}» Dit nummer bestaat uit twee bladen. Ergste gevaar voorloopig geweken. DE ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN. Het aantal doodsn van Donderdagnacht tot 7 gestegen. Doordat nog drie gewonden bezweken zijn, is het aantal dooden, in den nacht van Donderdag op Vrijdag in een plaats in het Noorden des lands bij een Engelsche lucht aanval gevallen, tot zeven gestegen. Daar naast is er een aantal zwaar en licht ge wonden. Er ontstonden vier groote bran den. Verscheidene brandbommen zijn tijdig onschadelijk kunnen worden gemaakt Tot nu toe is de vrees, dat zich nog vermisten onder het puin zouden bevinden, niet beves tigd. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is een aanval gedaan op een andere plaats. De schade aan woonhuizen was niet aanzien lijk. Een man werd lichtgewond, een paard werd gedood. 19000 buitenlanders In Engeland geïnterneerd. Uit New-York meldt het D.N.B. De En gelsche minister voor de binnenlandsche veiligheid, Morrison, heeft, naar uit Lon den wordt gemeld, aangekondigd, dat alle „mogelijke Quislings", die de Duitschers bij invasiepogingen zouden kunnen helpen, ge ïnterneerd zullen worden. Ongeveer 19.000 buitenlanders, aldus deelde Morrison ver der mede, zijn reeds in interneeringskam- pen ondergebracht. De minister voor de binnenlandsche veiligheid wees in dit ver band erop, dat tot dusver nog geen En- gelschman wegens hoogverraad terechtge-* steld is. De strijd om Bardia. Eenlge verdedigingswerken in handen van de Engelschen gevallen. In net Italiaansche legerbericht van "ondag wordt over den strijd in Lybië o.m. medegedeeld dat de veldslag aan het front -tn Bardia Zaterdag den geheelen dag met toegenomen hevigheid heeft voortgedurd. Ondanks het heldhaftige ge drag van de Italiaansche eenheden te land en in de ucht zijn eenige verdedigings werken in handen van de Engelschen ge vallen. De hoofdredacteur van cle Telegrafo, Ansaldo, heeft Zondagavond in zijn toe spraak voor de Italiaansche weermacht met betrekking tot den slag om Bardia ver klaard Het feit, dat de vastberaden, krachtige en schitterende verdediging van Bardia door generaal Bergonzoli, twintig dagen lang heeft geduurd, is voor Italië, ook wanneer Tardia valt, een reden om trotsch te zijn. Bardia is geen vesting. Wel is het met veldfortificaties versterkt, doch het standhouden der Italianen is alleen aan hun heldenmoed te danken. Het militaire resultaat van deze heldhaftige verdedi ging van Bardia is duidelijk te zien. Door het twintig dagen lang standhouden is het Engelsche offensief onderbroken en aan de Italiaansche troepen in Lybië tijd gegeven om zich te verzamelen. Door hun tegen stand hebben generaal Bergonzoli en zjjn troepen aan de geheele wereld laten zien dat de strijdwaardige en de strijd geest van het Italiaansche leger onaangetast zjjn. Wat ook het lot van Bardia moge zjjn, op welk uur het ook moge vallen, de heldendaden van zjjn verdedigers ver plichten iederen Italiaan tot dank en zijn tevens een aansporing voor het geheele Italiaansche volk. Stefani meldt nog, dat de Britsche ad miraliteit heeft medegedeeld dat de kanon neerboot „Aphis" voor Bardia is getroffen en dat de bloedverwanten der slachtoffers op de hoogte zjjn gebracht. Een driemanschap onder maarschalk Pétain. REORGANISATIE VAN HET FRANSCHE REGF.ERINGS- SYSTEEM. Naar Zaterdag te Vichy werd bekend gemaakt heeft de staatsminister in het ministerpresidium, Paul Baudoin, zijn ont slagaanvrage ingediend, welk verzoek door maarschalk Pétain is ingewilligd. Dit aftreden van Baudoin is een voorspel van nieuwe veranderingen geworden. Maar schalk Pétain besloot over te gaan tot een radicale reorganisatie van het regeerings- systeem. waarbij een triumviraat in het leven wordt geroepen, dat voorzien wordt van uitgebreide volmachten en onder de bevelen van den chef van den staat komt te staan. Het triumviraat is samengesteld uit den minister van marine, admiraal Dar- lan, die president zal zijn en zich zal be lasten met de leiding van binnenlandsche zaken, generaal Huntziger en minister Flandin. Van Duitsche zijde wordt omtrent de gebeurtenissen in Vichy opgemerkt, dat men in Berlijn met belangstelling de huidi ge ontwikkelingen in Fransche regeerings- kringen waarneemt, welke in verband staan met de kwestie, op welke wijze de Fransche politiek een standpunt bepaalt tegenover het Duitsche rijk. Men verklaarde in de Wilhelmstrasse, dat er geen twijfel aan kan bestaan, dat het Fransche volk de samenwerking met Duitschland wenscht en zich gelukkig voelt door de grootmoedige geste van den Ftihrer. Evenzeer is het echter een feit, dat een zekere kliek deze samenwerking en dezen wcnsch van het Fransche volk tracht te saboteeren. Men verklaart in de Wilhelmstrasse, dat van den uitslag dezer ontwikkelingen in Vichy de vorming van de DuitschFransche politiek afhanke lijk is. DE STRIJD IN ALBANIË. De Italianen hebben, naar het Zuid-Sla vische bladPolitika uit Ochrida verneemt, aan het front van Lin vèrdragend ge schut in stelling gebracht, dat een ver nietigende uitwerking op de Grieksche troepen ontwikkeld heeft. Ook het Ita liaansche luchtwapen is onafgebroken in actie. In het Mokragebergte zijn de gevechten bij verbeterend weer opnieuw intensiever geworden. De correspondent van de Vreme meldt eveneens uit Ochrida, dat de sneeuw, die hier en daar twee meter hoog ligt, iedere actie belet of tenminste bemoeilijkt en dat de Grieksche aanvallen op de Italiaansche versterkingen afgeslagen zijn. Ten Zuid westen van Pogradets hebben de Italiaan sche troepen verscheiden stellingen her overd. Groote formaties Italiaansche bom menwerpers hebben het gebied van Po gradets, Starova en Serawa met bommen bestookt. De daar geconcentreerde Griek sche troepen hebben groote verliezen ge leden. ROODE KRU1SSCHEPEN NAAR GRIEKENLAND. Het Amerikaansche roode kruis maakt bekend, dat de Grieksche vrachtschepen „Kassandra" en „Loulou" op 15 Jan. uit New York als „Mercy-ships" van het Amerikaansche roode kruis zullen vertrek ken, om via het Suez-kanaal naar Athene te varen. De schepen bevatten levensmid delen, kleeding, verbandstoffen, tien zie kenwagens en 25 gemotoriseerde ambu lances. Volgens inlichtingen van den Ame- rikaanschen gezant te Athene zijn de am bulances en verbandstoffen aan het Griek sche front dringend nooaig. De nieuwe Flnsche regeering. Amerikaansche vloot wordt versterkt. Uit Washington meldt het D.N.B. De voorzitter der vlootcommissie van het huis van afgevaardigden, Vinson, heeft ver klaard, dat de Amerikaansche vloot dit Jaar met een geheele reeks nieuwe schepen, waaronder twee slagschepen, versterkt zal worden. Van den zomer zullen de slagsche pen „North Carolina" en „Washington", ter grootte van 35.000 ton elk, in dienst gesteld worden. Het aantal Amerikaansche slagschepen stjjgt daarmede tot 17. Nog 15 andere slagschepen zijn ofwel in aan bouw of ln opdracht gegeven. Van de oor logsbodems waartoe het vorige Congres zijn toestemming verleend heeft, is er ech ter nog geen enkele op stapel gezet. Japansche luchtaanvallen op Koenming. Van een niet nader genoemde basis in Fransch Indo-China wordt gemeld, dat* vliegtuigen der Japansche marine een reeks krachtige aanvallen hebben ondernomen op Koenming, de hoofdstad van de provincie Yoennan. Vijf Japansche luchteenheden hebben volgens Domei een vernielend bom bardement gericht op de hydro-electrische centrale van Koenming, evenals op het vliegveld, de militaire opleidingsschool en militaire inrichtingen. Vijf gecamoufleerde Chineesche vliegtuigen, die op het vlieg veld stonden, werden vernield. De samenstelling van de nieuwe Fin- sche regeering is Zaterdagmiddag door het hoofd van de rijksvoorlichtingscentrale bekend gemaakt. Tot premier is de directeur van do Staatsbank, Johan Wilhelm Rangell be noemd. De meeste ministers, onder wie die van buitenlandsche zaken, Witting, defensie, Rudolf Walden, en binnenland sche zaken, Ernst von Born, blijven op hun post. De nieuwe regeering staat in zake de binnen- en buitenlandsche politiek op het zelfde standpunt als de vroegere. De nieuwe premier, advocaat Rangell, ia 76 jaar. Hjj heeft een leidende positie be kleed in verschillende economische organi saties van het rjjk. Sinds 1937 maakte hjj deel uit van de directie van de Finsdie Staatsbank. De nieuwe Finsche regeering heeft een korte uiteenzetting van haar program ge publiceerd, waarin verklaard wordt, dat de nieuwe regeering op het gebied van de binnen- en buitenlandsche politiek do richtljjnen van het program der vorige re geering zal toepassen. TRAGISCH VLIEGONGELUK. Op het militaire vliegveld Tancos (Por tugal) had een officier-vlieger do zuster van een kameraad, een meisje van negen tien jaar voor een eerste vlucht uitgenoo- digd. Na een normaal verloopen rondje boven het vliegveld stortte het toestel van groote hoogte neer en beide inzittenden werden dood onder de wrakstukken uitge haald. Stoere werkers verrichten zeer nuttigen arbeid in ijzige koude. „Er moet een gelukje bijkomen", zei de heer J. J. van Leeuwen, hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat, ons Za- terdagmiddag, toen wij zijn meening vroe- 'göh over den dijkval aan den Leendert Abfaham-polder en dat „gelukje" is er tot heden inderdaad bijgekomen! - Toen wig Zaterdagmiddag, tegen twaalf uur, het bericht doorgaven, dat onze lezers •op de eerste pagina van ons blad vonden, -waren sinds Vrijdagmorgen ettelijke hon derdduizenden kubieke meters grond, die den dijk en het daarvoor liggende schor gevormd hadden in zee verdwenen. Van déii diep ingekartelden dijk was nog een dun, een paar meter hoog, stukje over, en -was de val nog slechts een weinig door gegaan, dan zou ongetwijfeld ook dit kleine stukje spoedig in het water ver dwenen zijn. En evenzoo zou het zeker reeds door een kleinen storm uit het Noord- Westen weggespoeld zijn, maar het heeft 'zoo gelukkig niet moeten wezen. De val fechijnt Zaterdagmorgen tot stilstand ge komen te zijn en ook water en wind zijn /gunstig gebleven. MET MAN EN MACHT GEWERKT. Intusschen hebben degenen die waken, over onze djjken, niet op dit „gelukje" -zitten wachten. Na het bezoek van ir. van Leeuwen, en ir. Israel, is men Zaterdag onder leiding van den heer K. Flipse, op zichter van den Provincialen Waterstaat, en C. v. d. Maas, opzichter van den Leendert Abraham-polder, met man en macht aan den arbeid gegaan om het meest bedreig de punt te versterken. Een tachtigtal ar- 1 «ilders uit de omgeving waren daarbjj werkzaam. Men heeft zandzakken, steenen uit de bovenste deelen der glooiingen, rijs hout en riet, palen en jjzerdraad aange voerd en voor zoowel als achter het gat ln den dijk heeft men versterkingen op getrokken. Aan de zee-zjjde heeft men met palen en jjzerdraad een dubbele rjj zakken opgetrokken en deze gevuld met steenen, zoodat aan de waterzijde als 't ware een steenen muur opgetrokken is. Aan de landzijde heeft men met een acht negenhonderd zandzakken een ringdijkje om het zwakste punt opgetrokken. Het doel is een water keering aan te brengen van 1.50 meter boven het dageljjksch hoog- waterpeil. Wij wezen er reeds op, dat het zulk een groot bezwaar was, dat men niet in den harden grond kon komen. Dit bezwaar heeft men thans ondervangen door den Slfkgrond van de schorren te gebruiken. Een[ honderdtal wagens met dezen grond heeft men aangevoerd en daar den dam van'zandzakken mede verzwaard en verder ópgetrokken. Behalve de kantonniers van Kat 5 hebben ook "die van Colijnsplaat daar- bjj'steun verleend. Tot de duisternis het verder werken on- mogeljjk maakte liebhen deze mannen daar, in de ijzige koude, het zware werk verricht. Zondagmorgen bjj de eerste sche mering waren zij weer present en opnieuw werd tot het donker was door gewerkt. Hedenmorgen is men opnieuw aan den gang gegaan, onversaagd doorsjouwend, om dezen kostbaren polder te redden. En een woord van hulde aan deze stoere werkers is hier zeker reeds op zjjn plaats. Ook de leiding had, naar mij vernamen, niets dan lof voor hetgeen men gepres teerd heeft. Daten wij hopen, dat al dien arbeid beloond wordt met het volledige behoud van den polder! Uit den aard der zaak zrjn dit alles hog slechts voorloopige werkzaamheden -..Jjfcto'éest en zal men straks, als het blijkt, '<9^- de val werkelijk tot stilstand is ge komen, den dijk weder opbouwen. Dan er zinkstukken aan de waterzijde, ■dt weer een beglooiing aangelegd, enz. in ongetwijfeld zal men daarna ook jstig overwegen, of het verantwoord is ter plaatse met deze eene water- ring te volstaan, daar reeds gebleken dat de val plaats had in den voet van de oude glooiing, dus precies in dezelfde lijn van den val die ook den ouden djjk daar ondergraven en doorbroken heeft. Een onderhoud met Ir. Van Leeuwen. Toen de hoofd-ingenieur van den pro vincialen waterstaat, ir. Van Leeuwen, Za terdagmiddag van zijn inspectie-reis naar het bedreigde gebied was teruggekeerd, hebben wij de gelegenheid gehad hem naar zijn bevindingen te vragen. Hij achtte den toestand van den polder zeer zorgwekkend. Natuurlijk, zoo verze kerde hij ons, wordt al het mogelijke ge daan om dit waterschap dat in enkele ja ren tijds reeds driemaal door zware dijlc- vallen werd beschadigd, te behouden. Ir. Van Leeuwen achtte het een gunstige omstandigheid, dat de Leendert Abraham polder betrekkelijk jong is, niet verzakt is, en vrrj hoog ligt. Dit kan er toe bijdra gen, zei hij, dat we 146 H.A. vruchtbaren grond behouden. Wij vroegen den h«er Van Leeuwen hoe het komt, dat men in Zeeland, dat elk jaar door dijkvallen wordt bedreigd, nog geen middelen heeft gevonden om de polders tegen deze aanvallen vah de zee te be schermen. Het antwoord luidde ongeveer als volgt: Eerst als men precies weet wat de oor zaak van een ziekte is, kan men er een afweermiddel voor vinden. Wat precies de oorzaken van dijkvallen zijn, is nog niet bekend. Wij hebben er natuurlijk een theorie voor, die vrij aardig klopt. Volgens deze theorie bestaat de ondergrond voor verschillende polders in Zeeland uit een substantie, die gemakkelijk water opneemt. Na opneming van water ontstaat op dien grond een bepaalden druk. Als deze druk door omstandigheden lager wordt, gaat de grond schuiven, neemt dan de bovenlig gende lagen mee, en er ontstaat een dijk val. Dit typische verschijnsel is in de gan- sche wereld nergens anders als in Zee land waargenomen. Men zint op middelen om de Zeeuwsche dijkvallen, die elk jaar zooveel schade be rokkenen, het hoofd te kunnen bieden, maar tot nu toe is er nog geen middel t itdekt, dat economisch verantwoord is. Het verweer bestaat thans uit maatrege len die getroffen worden, nadat de dijkval plaats heeft gevonden. Vliegongeluk in de Ver. Staten. ELF DOODEN. Een transportvliegtuig der Amerikaan sche marine is in de nabijheid van San Diego Calif omie) neergestort. De elf inzittenden, die tot de marineluchtvaart dienst behoorden, werden gedood. Twee Britsche patrouille vaartuigen tot zinken gebracht. Volgens een Reuterbericht uit Londen heeft de 'Britsche admiraliteit medege deeld, dat de patrouillevaartuigen „Kenny- more" en „Harvest Gleaner" tot zinken gebracht zijn en dat de familieleden der slachtoffers verwittigd zjjn. KOLENBOOT VERGAAN. Zes opvarenden worden vermist. De stoomboot „Zubieta", die op 1 Ja nuari met een lading steenkolen van Gijon naar Bermeo vertrok, wordt als ver loren beschouwd. Wrakstukken zijn op de kust geworpen. Van de uit zes koppen be staande bemanning is niets bekend. DEENSCH STOOMSCHIP VERLOREN. De winter heeft zich prompt aan den datum van den 21 sten December gehouden en jong en oud geniet van de ijspret (Foto Pax-Holland) Naar eerst thans bekend wordt, is bjj den overval van Engelsche zeestrijdkrachten op Dakar in September jl. ook het Deensche s.s. „Tacoma" beschoten en zoo zwaar be schadigd, dat het 9000 ton metende schip den volgenden dag tot zinken moest worden gebracht. Bij de beschieting der „Tacoma" zijn vijf leden der Deensche bemanning om- gekor Holland op de schaats.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1