Provinciale Zeeuwsche Courant Middeiburgsche, Viissingsche, Goesche en Breskensche Courant De wederopbouw mag niet meer uitgesteld worden. j Oplaag 15.500 ex. DONDERDAG 19 DECEMBER 1940 183ste JAARGANG NUMMER 295 waarin opgenomen de Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS s 18 cont per week of f 230 por tcwartaoL Franco por port f 2.50 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS;; Van 1-5 regel» H .50, Ieders regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prtjs. Kleine advertenties ven 1—5 regel» f0.50, tedere rege! meer 10 et (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). Dit nummer bestaat uit twee bladen De algemeen gevolmachtigde neemt het initiatief tot herbouw van Scherpenzeel. Indien de getroffenen niet zelf willen bouwen, zal dit door een daartoe aangewezen Instantie geschieden. W0 vernemen van de zijde van den al gemeen gemachtigde over den wederop bouw: Dat in het algemeen in ons land nog in Zeer onvoldoende mate met den herbouw 5s begonnen, werd toegeschreven aan twee omstandigheden: In de eerste plaats aan de onzekerheid over de rijksbijdrage in de schadevergoeding en in de tweede plaats aan de moeilijkheden met de materiaal hen reëel argument. De algemeen gemachtigde voor den we deropbouw is dan ook niet tot krachtige maatregelen om den herbouw te bevorde ren overgegaan, zoolang ten aanzien van de schadeloosstelling geen zekerheid be stond. Hij heeft niet ingegrepen, hoewel het zeer gewenscht geweest was, dat reeds in Juli, Augustus en September op veel grootere schaal gebouwd was dan het ge val geweest is. Iri de eerste plaats moet daarbij gedacht worden aan het feit, dat de bedrijvigheid in de bouwvakken van bij zonder belang is voor de geheele Neder- landsche welvaart. Voorts waren toen de weeromstandigheden uiteraard veel gun stiger dan nu, terwijl ook de materiaal- Voorziening nog zooveel gemakkelijker was. Thans echter weet een ieder wat de schadevergoeding betreft, waar hij aan toe is. Op het gebied van de materialen zijn ër inderdaad vele moeilijkheden. Toch kan in het algemeen gezegd worden, dat, de vooruitzichten niet ongunstig zijn. Indien men de materiaalbesparende voorschriften, welke de algemeen gemachtigde heeft uit gevaardigd, in acht neemt, kan men er zeker van zijn, dat in een snel tempo met den bouw kan worden voortgegaan tot het a.s. voorjaar en met reden kan verwacht worden, dat de aanvoer van ma teriaal dan aanmerkelijk zal toenemen. Redelijke bezwaren tegen den herbouw kunnen, nu dus niet meer worden aange- yoerd, GEEN LANGER UITSTEL MEER. Zakelijke argumenten voor langer uit stel zijn er niet meer. Des te klemmender zijn de argumenten om nu wèl en onverwijld te beginnen. Thans zijn er hoewel schaarsch nog materialen en er zijn nog aannemers en bouwvakarbeiders, die werkloos zijn. Om een begin te maken, heeft de algemeen gemachtigde bepaald, dat met den wederopbouw in een bepaalde plaats aangevangen zal worden en dat, indien de getroffenen niet zelf bouwen, dit door een door den algemeen ge machtigde aangewezen instantie zal geschieden. Als eerste plaats, waar op deze wijze gebouwd zal worden, is Scher penzeel aangewezen. In Scherpenzeel zijn verschillende be- spreldngen gevoerd tusschen de vertegen woordigers van den algemeen gemachtigde en de gedupeerden. Een ieder is uitgenoo- digd een architect aan te wijzen, die zijn belangen behartigt. Indien men aan deze uitnoodiging geen gevolg heeft gegeven, wordt de betrokkene vertegenwoordigd door een door den algemeen gemachtigde aangewezen architect. Met het oog op de materiaaJschaarschte is het noodig gebleken het bouwplan zoo vast te stellen, dat de te herbouwen per- ceelen en bloc worden opgebouwd. Dit beteekent, dat indien eigenaars van verwoeste panden hiertoe niet wenschen mede te werken, hun taak zal worden over genomen door een door den algemeen ge machtigde voor den wederopbouw aan te wijzen instantie. Als zoodanig is In het leven geroepen de stichting wederopbouw Scherpenzeel, BOUWBEWWZEN. Artikel 16 van het vergoedingsbesluit opent de mogelijkheid van het uitgeven van bouwbewjjzen door den algemeen ge machtigde voor den wederopbouw. Dit zal in Scherpenzeel geschieden. Indien iemand, die recht heeft op schadevergoeding, niet tot herbouw wil overgaan, dan bouwt de stichting en wordt zijn schadevergoeding geblokkeerd. Hg moet dan om zijn recht op schadevergoeding geldend te maken een bouwbewijs overleggen. Dit bouwbewijs zal hij t.z.t, moeten koopen van de stichting wederopbouw Scherpenzeel. De koopprijs van dit bouwbewijs beteekent voor hem den schadepost, welken hij te dragen krijgt voor zijn weigering tot medewerking. Het is dus z\jn welbegrepen belang, dat hij nu bouwt. Naast den eigenlijken wederopbouw ont wikkelt zich een nieuwe taak van werk zaamheid, n.L de sociale hulp aan de getroffenen. Het bleek hoe langer hoe meer, dat men er niet was met de scha deloosstelling, met een voorschot of hy potheek, omdat in vele gevallen de ge troffenen de zwaardere lasten niet konden dragen. IEDERE GETROFFENE ZAL KUNNEN BOUWEN. De algemeen gemachtigde is dan ook volkomen overtuigd van de noodzakelijk heid om met de noodige soepelheid hier op te treden, teneinde sociale misstanden te vermijden. Om dit te bereiken zal hij het besluit inzake de schadeloosstelling, de hy potheekregeling 1940 en de bestaande sub sidieregelingen ter verbetering van de volkshuisvesting tezamen hanteeren en wel zoodanig, dat iedere getroffene in staat zal worden gesteld aan den herbouw deel te nemen, zonder dat hij gedwongen wordt voor zijn verdere leven verplichtingen te aanvaarden, welke boven zijn inkomen en vermogenspositie uitgaan. Zelfs kan de al gemeen gemachtigde in bepaalde gevallen door middel van gelden k fonds perdu moeilijkheden uit den weg ruimen. Als een bewgs van soepelheid, waarmede bij den wederopbouw te werk zal worden gegaan, diene nog het volgende.. BOUWPREMIES. De bouwkosten zijn zeer gestegen. Om den herbouw toch zooveel mogelijk te be spoedigen kunnen bouwpremiës worden uit gegeven. Aan de eigenaren die hun geheel of vrij wel geheel vernielde panden vóór 1 Janu ari 1942 hebben herbouwd kan een bouw- premie worden verstrekt ten bedrage van 10 van het schadebedrag tot een schade- maximum van 15.000. Hierdoor wordt dus een deel van de gestegen bouwkosten op gevangen. De praktijk wordt dus, dat in gevallen, waarbij dit noodzakelijk en verantwoord is, de financiering van den herbouw een ver goeding met zich zal brengen, welke bo ven de schadeloosstelling uitgaat. Tegenover al deze soepelheid wordt ver langd een daadwerkelijke activiteit voor een snellen wederopbouw, welke toch onge twijfeld een algemeen Nederlandsch belang is. Alle mogelijke hulp wordt verleend, doch nu wenscht de algemeen gemachtigde ook, dat men den wederopbouw ziet als een nationaal belang en dat men in den geest van volstrekte samenwerking alle mede werking" verleent om het initiatief, dat hij in Scherpenzeel heeft genomen, te doen voorbereidende besprekingen in Scherpenzeel zijn reeds beëindigd. Half Ja nuari wordt met den bouw begonnen en in den loop van Mei zal deze klaar zgn. Vijftig moderne Amerikaansche schepen voor Engeland De New York Daily News verklaart in reederskringen te Washington te hebben vernomen, dat de Amerikaansche regeering voornemens is, na afkondiging van een uit zonderingstoestand, vijftig moderne sche pen van Amerikaansche lijnen op te eischen en ter beschikking van Engeland te stellen. Wanneer die uitzonderingstoestand zou worden afgekondigd, was nog niet bekend, doch men had den reeders reeds medege deeld, op welke schepen men het oog had laten vallen. De reeders werden bij de keuze In het geheel niet geraadpleegd en protesteeren thans te Washington heftig tegen het wegnemen van hun beste schepen meldt het D.N.B. Nader wordt gemeld. De Federal Shipping Board heeft be kend gemaakt, dat Woensdag zestien Amerikaansche vrachtschepen aan Brit sche opkoopers te New York verkocht zijn. De gezamenlijke tonnage van de verkochte schepen bedraagt 147.526 ton. De verkoop prijs bedraagt 3.3 millioen dollar. Daar mede is het totale aantal van de Ameri- kaansche vrachtschepen welke de Federal Shipping Board den laatsten tijd aan Britsche opkoopers heeft afgestaan, ge stegen tot 35. Nieuw Amerikaansch luchtdoelgeschut. Volgens de „New-York World Telegram" wordt de volgende week te New-York een nieuw electrischluchtdoelgeschut gede monstreerd. Het moet geschut zgn, waarbij de ontladingen zonder geluid en zonder rookontwikkeling geschieden. Het is vol gens het blad ook goedkooper en lichter dan het geschut, dat thans gebruikt wordt. REGELING VAN DE VLEESCH- VOORZIENING VOOR ZIEKEN. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt bekend, dat een speciale regeling is ge troffen ten behoeve van diegenen, die op medische gronden extra vleesch behoeven. Bovenbedoelde personen kunnen bij de plaatselijke distributiediensten met in gang van 21 December 1940 een verklaring ontvangen op grond waarvan zij bij de verstrekking van vleesch een zekeren voorrang genieten. Ter voorkoming van misverstand wordt er nadrukkelijk op gewezen, dat bovenge noemde verklaringen door de distributie- diensten uitsluitend uitgereikt worden aan hen, die ingevolge een gecon troleerde medische verklaring in aanmer king komen voor extra rantsoenen vleesch. De veldslag in Noord- Afrika. In afwachting van het officieele Itali- aansche verslag over de gebeurtenissen in de woestijn van. Marmarica, dat na het einde van den grootschen slag zal verschij nen, wgst de Popoio di Roma er op, dat, terwijl in den aanvang de lichte Libysche troepen, die de eerste linies bezet hielden, den buitengewoon zwaren druk der Brit sche gepantserde colonnes niet konden ver dragen, de gemechaniseerde en gepantser de Italiaansche troepen, die daarna in den strijd werden gebracht, heel wat krachti ger kunnen optreden en reageeren. De tweede faze van den strijd zal een defini tieve beslissing brengen voor den afloop der operaties, Het is duidelijk, dat de woestgnstrook van 100 kilometer, die de Engelschen hebben veroverd, niet meer is dan een gang, welke alleen van beteeke- nis is in verband met het doel, waarop men het heeft voorzien. Indien de Engelschen de bedoeling hadden de Italiaansche strijd krachten te vernietigen, is hun plan vol komen mislukt, want maarschalk Graziani heeft de krijgsverrichtingen gemaakt tot een afmattingsoorlog voor de Engelschen, die aanzienlijke verliepen hebben geleden en nog steeds lijden. Het eerste Engelsche doel, Italië uit den oorlog te elimineeren, is dus gemist. Italië handhaaft zich nog steeds en blijft strijden. HET ITALIAANSCHE LEGER NIET VERSLAGEN. De Giornale d'Italia schrgft: In ant woord aan dengenen, die een vergelijking trekken tusschen het Britsche offensief in de Egyptische woestijn en het Duitsche offensief tegen Frankrijk, dat deze ver gelijking in premissen juist is, maar in Frankrijk werd het leger verslagen, opge rold en gedwongen tot een algeheele over gave. In Afrika is het Italiaansche leger niet verslagen, het wordt niet opgerold en biedt het hoofd aan de zoo geweldig ge wapende vijandelijke colonnes, waarbij het dezen verschrikkelijke verliezen toebrengt. In dit verband deelt het blad mede, dat slechts drie dagen na het begin va/n den slag, toen de Britsche strijdkrachten nog niet gestuit waren op de eerste Italiaan sche defensielinie, negen treinen vol ge wonden in Cairo aankwamen. Bij deze negen treinen moeten nog de ernstiger ge wonden worden opgeteld, die onderweg zijn gebleven en daarbij komen dan nog de doo- den en de uiteengedrevenen. Hieraan kan men toevoegen dat het aantal door de Ita lianen vernielde pantserwagens en tanks dagelijks tientallen bedraagt en dat on danks de andersluidende beweringen de Ita liaansche luchtmacht dezen veldslag be- heerscht. De slag gaat voort en wanneer hij ge ëindigd: zal zijn, over enkele weken of enkele maanden, zal men de resultaten zien. Volgens de Italiaansche weermachtsbe- richten der laatste dagen zijn de Italianen na de ontruiming van Sidi-el-Barrani te ruggetrokken tot aan de Lybisch-Egypti- sche grens. De Engelsche troepen hebben hevige aanvallen gedaan in het woestijngebied van Forte-Capuzzo (Solloem) en Bardia. Zonder tusschenpoozen volgden aanval len en tegenaanvallen elkaar op. Op on derstaande kaart is het grensgebied weer gegeven van Westeljjk Egypte met een gedeelte van Lybië (Cirenaica) het wegen net is hierbij ingeteekend, alsmede de voornaamste plaatsen welke tusschen Ben gasi en Matroeh liggen. Blauw licht voor luchtbeschermings verlichting. Ter uitvoering van het gestelde In para graaf 8, sub 6., par. 10a en par. 10b van de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied nr. 34/1940, zooals deze is aangevuld en ge wijzigd door de verordening van den Rijks commissaris voor het bezette Nederland sche gebied nr. 212/1940, heeft de rijks inspectie voor de bescherming van de be volking tegen luchtaanvallen de volgende uitvoeringsvoorschriften vastgesteld 1) Voetgcmgerslantaams. Voetgangerslantaarns voldoen alleen dan aan de voorschriften van bovenbedoelde verordening a. Wanneer zg zijn voorzien van een voorgeschreven en door de rijksinspectie goedgekeurd donkerblauw gloeilampje b. Wanneer het een goedgekeurde lan taarn van speciale constructie betreft De onder a bedoelde donkerblauwe lampjes voor voetgangerslantaarns wor den, van het goedkeuringsmerk I.L.B. voorzien, door de industrie in den handel gebracht tegen een maximumprijs van 23 cent. Iedere normale voetgangerslantaarn, die van zulk een goedgekeurd lampje is voorzien, mag in de open lucht gebruikt worden. Er wordt echter met nadruk op gewezen, dat zulke voetgangerslantaarns ingevolge de bovenbedoelde verordening nr. 212/1940 slechts zóó in de open lucht mogen worden gebruikt dat het licht schijnsel niet naar boven dringt en andere deelnemers van het verkeer er niet door verblind worden. Bij foutief gebruik kan dus ook van een goedgekeurd lampje voor ziene voetgangerslantaarn in beslag geno men worden. Dit gevaar bestaat bij de onder b be doelde lantaarns niet, daar deze van een automatisch werkende inrichting zijn voorzien, waardoor een niet toelaatbare lichtuitstraling naar boven onmogelijk is. Het gebruik van deze voetgangerslan taarns kan dus nimmer tot overtredingen (ook onbewuste) aanleiding geven 2) Blauwe gloeilampen voor verschil lende in de verordening aangegeven ver- duisterings-doeleinden (voor verlichting binnenshuis, voor verkeersaanduidingen enz.) zijn alleen dan volgens de voor schriften, wanneer zjj het daartoe vast gestelde goedkeuringsmerk der rijksin spectie dragen, bestaande uit een recht hoek met de letters I.L.B., een type-aan duiding en een nummer. Zulke gloeilampen worden eveneens door de industrie in den handel gebracht voor een maximum-prijs van 66 cent. 3) Voor de lichtuitstralende aanduidin gen (lichtbakken enz.) voor winkels, café's enz. gelden de reeds bekend ge maakte voorschriften. 4) Voor alle verduisterings-doelelnden, waarvoor blauw licht voorgeschreven is, zijn thans goedgekeurde blauwe gloeilam pen officieel vastgesteld en zullen binnen enkele dagen in den handel verkrijgbaar zgn. Nogmaals wordt er nadrukkelijk op ge wezen, dat het gebruik van andere midde len voor deze doeleinden verboden is. Indijking' en droogmaking van den N.O. polder. Blijkens het driemaandelijksch bericht betreffende de Zuiderzeewerken werd de arbeid aan de indijking en droogmaking van den N.O.-polder zeer krachtig voortgezet, waarbij het gelukte een gedeelte van de ten gevolge van den oorlogstoestand in Mei en Juni ontstane vertraging in te halen. Ten einde de werken volgens het vastgestelde programma, waarbij omstreeks 1 Januari 1941 met de bemaling zou worden aange vangen, te kunnen voltooien, zal dit krachtig tempo nog gedurende eenige maanden moe ten kunnen worden gehandhaafd. In bedrijf waren 29, baggermolens, 22 zuigers, 16 kranen, 43 elevatorbakken, 107 onder- en oplossers, 70 zolder bakken en 125 booten. BELGISCHE VISSCHERS VAREN UIT. De visscherij aan de ""elglsche kust wordt thans met steun van de Duitsche autoriteitc hervat. Elke visschersboot moet bij de uitoefening van haar werk zaamheden voorzien zijn van een witte en de Belgische vlag. v. KOFFIE EN THEE OP BON 18. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt be kend, dat gedurende het tijdvak van Zater dag 21 December tot en met Vrijdag 31' Januari a.s. de met 18 genummerde bon van het algemeen distributiebonboekje recht geeft op het koopen van 250 gram koffie of 75 gram thee. Op 1 Februari a.s. worden de punten van de loopende texöelkaartongefdig. Men vestigt onze aandacht op het feit* dat de op 1 Februari a.s. nog niet ge bruikte punten van de thans loopende tex- tielkaart op doen datum ongeldig worden. Bredasche winkeleigenaar te 1 Rotterdam vermoord gevonden. Na een nauwgezet onderzoek, dat we ken lang duurde, is de Rotterdamsche po litie er Dinsdag in geslaagd opheldering te brengen in de geheimzinnige verdwij ning van den 47-jarigen eigenaar van een kleedingmagazijn te Breda, den heer P. B. G. van Aart. Deze winkelier kreeg op, 9 November j.L bezoek van den. heer Van der B. uit Bussum, eigenaar van een klee dingmagazijn in ongeregeld goed. Deze zei, buiten de distributie om een partg wollen jumpers te kunnen leveren, via twee relaties van hem in Den Haag. Den volgenden dag reisde de heer Van Aart met Van der B. reeds naar Den Haag. Hij nam een dagretour en had kennelijk de bedoeling dienzelfden dag nog naar Breda terug te keeren. Hij is echter hier niet teruggekeerd. Onmiddellijk na zijn vermissing kwa men de politieapparaten te Breda, Den Haag en Rotterdam in werking. Men vermoedde, dat Van Aart in handen was gevallen van lieden, die het op zijn geld gemunt hadden. De heer Van Aart had n.l. een bedrag van 1000 in portefeuille. Dinsdagmiddag is het ontzielde lichaam van den winkelier gevonden in een wo ning in het westelijk stadsdeel van Rot terdam waar het zeer goed verborgen wag in een kelderverdieping. Het vermoeden, dat de heer Van Aart vermoord is, bleek waarheid te zijn. Afleverings- en vervoerverboci Geldt nfet voor producten bestemd voor. menschelijk verbruik. In aansluiting op de in de pers gedané mededeelingen met betrekking tot de in ventarisatie van crisisproducten en het in verband daarmede ingestelde afleverings- en vervoersverbod dier producten in de week van 14 December 1940 tot en met 21 December 1940, maakt het rijksbureau voor de voedselvoorziening bekend, dat dit af- leverings- en vervoerverbod alleen betrek king heeft op die producten, welke kenne lijk voor andere doeleinden dan voor men- schelgke consumptie zijn bestemd. Derhalve is het vervoer en de aflevering van producten, welke kennelijk voor men- schelrjke consumptie zgn bestemd, met in achtneming van de bestaande wettelijke be palingen wel toegestaan. DE STRIJD IN ALBANIË. In de laatste berichten van het Grieksch- Italiaansche front wordt gezegd, dat de Italiaansche troepen zijn overgegaan tot tegenaanvallentusschen Tepeleni en de zee. In alle berichten wordt er den nadruk op gelegd, dat de Italiaansche artillerie uiterst actief wordt en de Grieksche stel lingen onophoudelijk bestookt. Door de zeer strenge koude worden de krijgsverrichtingen bemoeilijkt. De „Vre- me" meldt uit Monastir (Zuid-Slavië) dat het aan het Noordelijke front zoo koud is, dat de wacht om het halve uur moet worden afgelost. In het Mokragebergte zijn de operaties vrijwel geheel gestaakt met het oog op sneeuwval en kou. Het lawinegevaar neemt in dezen sector voort durend toe. Bombardementen in Thailand. Het opperbevel van Thailand heeft het volgende communiqué gepubliceerd om trent de botsingen in de lucht, die zich thans afspelen te Nakorn Panom, Nong- kai, Moekdhan en Aranya. Fransch-Indo- chineesche vliegtuigen zijn Maandag boven het grondgebied van Thailand verschenen en hebben een aanval gedaan op de steden Oedorn (één doode) en Sakon Nakan ,(8 dooden). De Engelsche luchtaanval op Napels. Uit Rome meldt StefaniMen verneemt, dat uit de puinhoopen van een gebouw, dat tijdens den vgandelijken luchtaanval op Napels in den nacht van 14 op 15 De cember werd getroffen, de lijken van drie mannen en twee vrouwen zijn gehaald. Bij dezen aanval zijn voorts 2S personen ge wond.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1