Provinciale Zeeuwsche Sourant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant waarin opgenomen de MAANDAG 16 DECEMBER 1940 183ste JAARGANG NUMMER 292 Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS; 18 cent per week of f2.30 par kwartoaL Franco per post f 2.50 per kwartoaL Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS; Van 1 —5 rogels f 1.50, leder© rege? meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties ven 1 —5regels f0.50, ledera ragel meer 10 ct. (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). Dit nummer bestaat uit twee bladen AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOB PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR BE VEREENIGING ..DE NEDIjRLANDSCHE DAGBLADPERS Rantsoen eering van gas en electriciteit. Op basis van 100 van de overeenkomstige periode van het vorige jaar. Van bevoegde rijde wordt het volgende medegedeeld Naar bekend mag worden geacht, noopt de verzorging van ons land met vaste brandstoffen die thans immers prac- tisch geheel door producten van den Ne- derlandschen bodem moet geschieden tot gz'oote zuinigheid. In. verband daarmede werden reeds se dert het voorjaar maatregelen getroffen, om de ter beschikking komende hoeveel heden steenkolen, cokes, turf e.d. zoo bil lijk mogelijk over de bevolking te verdoe len. Deze maatregelen, vonden hun uitein delijken vórm in de op 9 October j.l. van kracht geworden distributieregeling voor vaste brandstoffen de z.g. „vaste brand- stoffenbeschikking 1940 111"'. Een logisch uitvloeisel van de beginse len van het distributiesysteem is, dat het niet gewenscht moet worden geacht, dat het publiek, dat zich ten aanzien van het verbruik van steenkolen, cokes, turf e.d. beperkingen moet opleggen, in de gele genheid blijft zich andere warmtebronnen, zooals gas en electriciteit naar hartelust ten nutte te maken. Nog afgezien van de daaruit voortvloeiende bevoorrechting van üe financieelkrachtige lagen der bevolking zou een verder toelaten van een onbeperkt verbruik van gas en electriciteit, die immers ook steenkool tot grondstof heb ben, een vermindering van de thans gel dende rantsoenen vaste brandstoffen nood zakelijk kunnen maken. Op 15 dezer zal derhalve worden overgegaan tot rantsoeneering van gas en electriciteit op den grondslag van 100 pet. van het verbruik in de overeenkomstige periode van het voor afgaande jaar. Onder „periode" wordt in dit geval verstaan een tydvak van ongeveer 60 dagen, liggende tusschen 2 meteropnemingen. De eerste periode ;-al daarbij ingaan op den datum van de eerste meteropneming nè. 15 De cember a.s. Het ligt voorts in de be doeling, dat het gas- of electriciteits- bedrijf tijdig zal bekend maken, welke hoeveelheden in de onderscheidene pe rioden ten hoogste mogen worden ver bruikt. (Dit zjjn dus de hoeveelheden, die in de naar de data gerekend meest overkomende periode van 1939/ 40 werden afgenomen). lijke doeleinden te garandeeren, zullen de volgende minimum-rantsoenen gelden, on verschillig of deze 100 pet. van het ver bruik in overeenkomstige perioden van 1939/1940 overtreffen 1 6 a b 60 m3 per periode. 2. electriciteit a. Voor verlichting en huishoudelijk gebruik (be halve koken) Indien de eerste meteropneming plaats vindt Vóór 16 Januari 1941 in de twee op eenvolgende perioden respectievelijk 55 <m 41 kwh. Nè. 15 Januari 1941 in de twee opeen volgende perioden respectievelijk 47 en 31 kwh. b. V o or electrisch koken: Voor hen, die in hoofdzaak electrisch koken, wordt het minimum rantsoen (ge noemd onder a), verhoogd met 150 kWh per periode. Het geheel of gedeeltelijk vervangen van een rantsoen gas door electriciteit of omgekeerd zal niet worden toege staan. Voor nieuwe verbruikers (dat zijn zij, die in de overeenkomstige periode van 1939/'40 geen gas of electriciteit van het betrokken bedrijf hebben afgenomen) zal door het desbetreffende bedrijf een rantsoen worden vastgesteld, overeenko mend met dat van soortgelijke bestaande verbruikers. Daarbij zullen voor huishou delijke doeleinden uiteraard ie hierboven vermelde minimum-rantsoenen in acht worden genomen. Voor het geval, dat het verbruik vóór 15 Decenber a.s. is toegenomen door nieuwe verbruikstoestellen, i.. werking ge steld sinds de ovex-eenkomstige periode van het vorige jaar, kan het betrokken gas- of electrlciteitsbedrijf een verhoogd rantso'en vaststellen. Daarbij zal worden uitgegaan, van het verbruik van soortge lijke bestaande verbruikers. Voor i idustrieele doeleinden kan het betrokken gas- of electriciteitsbedrijf een extra rantsoen toekennen, op voor waarde. dat de betrokken verbruiker ten genoege van dat bedrijf aantoon^ dat zulk een extra -antsoen noodzakelijk is. Bij overschrijding van een rantsoen, zal een boet: worden opgelegd t-n bedrage van 50 pet. van het over de betrokken periode x r xhuldigde bedrag voor ver bruik, meter- en installatiehuur en vast recht. Bij herhaling van de overschiijding zal de toevoer van gas of electriciteit kun nen worden afgesneden. Voor de nauwkeurige tekst van deze re geling, ''e z.g. „gas- en electriciteitsrant- soeneeringsregeling 1940 no. l" wordt De nieuwe kolenbonnen Voor de centrale verwarming thans een ruimer toewijzing. De secretaris-generaal van het depar tement van handel, nijverheid en scheep vaart deelt mede Tengevolge van de betrekkelijk gunstige, vervoersgelegenheid in de laatste maan den is het mogelijk geweest een grootere hoeveelheid vaste brandstoffen beschik baar te stellen dan voor direct verbruik noodzakelijk was, zoodat de verbx-uikers hierdoor in het algemeen eenigen voorraad hebben kunnen vormen. Zulks geldt echter niet voor de-ver-, bruikers, die verwarmen door middel van installatie voor centrale verwar ming. Voor deze verbruikers is in ver houding tot de verbruikersgroep' „haarden en kachels" tot dusverre een geringere hoeveelheid vastebrandstof fen beschikbaar gesteld, zoodat voor de verbruikersgroep „centrale verwar ming" thans op. ruimere schaal vaste brandstoffen kunnen worden toegewe zen, dan voorheen het geval was. Daar het overigens noodzakelijk is, de totaal beschikbare hoeveelheid vaste brand stoffen zoo gelijkmatig mogelijk en naar gelang van de behoefte over het geheele stookseizoen te verdeelen, zullen voor de derde periode, welke loopt van Zondag 15 December 1940 tot en met Vrijdag 31 Ja nuari 1941 de met 08, 09 en 10 gemerkte bonnen van de bonkaart distributie vaste brandstoffen-haarden, kachels, alsmede de met 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 en 24 gemerkte bonnen van de bonkaart distri butie vastebrandstoffen-centrale vexwar- ming, elk recht geven op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen. De geldigheidsduur der met „brand stoffen, één eenheid tweede periode" en de met „cokes, één periode", tweede periode" gemerkte bonnen wordt ver lengd tot en met Dinsdag 31 Decem ber a.s. De verbruikers vallende onder de groep B, C en D, met een verbruik van-25 of meer eenheden per periode, dienen zich vooralsnog niet ter ver krijging van nieuwe toewijzingen tot de distributiediensten te wenden. Nader zal worden bekend gemaakt, wanneer hiertoe de gelegenheid be staat. Voorhanden hebben van frauduleus geslacht varkens, vleesch streng verboden. Het rijksbureau voor de voedselvoorzie ning in oorlogstijd maakt bekend, dat on danks de ernstige waarschuwing, welke eenigen tijd geleden in de pers is gegeven, het euvel van frauduleuze slachtingen van varkens en het verkoopen van daarvan af komstig vleesch zich herhaaldelijk voor doet. Sedert 1 October j.l. zijn door de Ne- deriandsche veehouderijcentrale niet min der dan 63 slagers wegens het vooi-handen hebben van varkensvleesch.dat niet van de vereischte goedkeuringsstempels was voorzien en dat van frauduleuze slachting afkomstig was, uitgesloten van het ver krijgen van een toewijzing voor rund- en varkensvleesch. Met nadruk wordt er nogmaals de aan dacht op gevestigd, dat overtredingen van dezen aard onder de huidige omstandighe den volstrekt mtoelaatbaar zijn. Slagers, die in het vervolg betrapt worden op het voorhanden hebben van varkensvleesch, afkomstig van een frauduleus geslacht varken, zullen, niet alleen van het verkrij gen van een toewijzing van vee en vleesch worde uitgesloten, doch hun naam en woonplaats zullen in de pers worden be kend gemaakt. De Nederlandsche arbeiders In Dultschland. Naar van welingelichte zijde wordt me degedeeld, hebben 79.000 Nederlandsche ar beiders tusschen 20 Juni en 2 November werk gevonden in Duitschland. Rond 27.000 van hen zijn grensarbeiders. Naar tot op heden is vastgesteld zijn van de 79.000 Nederlandsche arbeiders voor 2 November slechts 4000 naar Nederland te ruggekeerd. Een groot aantal van hen moest om gezondheidsredenen het werk In Duitschland opgeven. Uit dit getal blijkt, dat de Nederlandsche arbeiders in Duitsch land bevredigende arbeidsverhoudingen hebben aangetroffen en dat derhalve de overgroote meerderheid op haar post blijft. verwezen naar de buitengewone Staats courant van 14 dezer. De aandacht wordt erop gevestigd, dat het niet in het voornemen ligt het percen tage van 100 pet. te verlagen, zoolang de steenkolenpositie niet ongunstiger wordt. Mochten echter onverhoopt bijzondere moeilijkheden ten aanzien van de steenko- lenvoorziening van de gas- of electricl- teitsbedrijven optreden (bijv, door trans portbelemmeringen bij het kolenvervoer) dan is het niet uitgesloten, dat tot rant soenverlaging zal moeten worden overge- Duitschen luchtaanval op Londen. Reddingbrigades aan het werk op de puinhoopen van een der verwoeste gebouwen (Foto Weltbild) Laval uit de Fransche regeering. FLANDIN VOLGT HEM OP. Volgens een bericht uit Vichy, heeft maarschalk JPêtain in den Vrijdagavond gehouden ministerraad, de regeering uitgenoodigd af te treden, ten einde een wijziging van het kabinet mogelijk te maken. Pierre Etienne Flandin zal in de nieuwe regeering de leiding van het ministerie van Buitenlandsche Za ken op zich nemen. De huidige minister van Buitenlandsche Zaken en vice-premier, Laval, zal niet meer in de regeering terugkeeren. De ove rige ministerposten blijven ongewijzigd, met uitzondering van het ministerie van Onderwijs, waar minister Expert door den secretaris-generaal Chevalier vervangen wordt. Overeenkomstig een nienwe bepaling in de grondwet, zoo wordt verder uit Vichy gemeld, komt het vroeger uitgevaardigde besluit, waarbij Laval tot opvolger van maarschalk Pétain werd aangewezen, te vervallen. In deze nieuwe grondwetsbepaling wordt o.m. het volgende verklaard: „Indien om eenigerlei reden voor de ratificatie van de nieuwe grondwet door de natie, de maar schalk verhinderd zou zijn, de functie van hoofd van den staat uit te oefenen, zal de ministerraad met meerderheid van stem men diens opvolger aanvijzen. Tot de be noeming van den plaatsvervanger neemt de ministerraad genoemde functie waar. RADIO-REDE VAN PÉTAIN, Het Fransche staatshoofd, maar schalk Pétain, heeft een radio-rede tot het Fransche volk gehouden, waarin h\j verklaarde: „Ik heb zooeven een besluit genomen, dat m.i. in het belang van het land is. Pierre Laval maakt geen deel meer uit van de regeering. PieiTe Etienne Flandin Inrijgt de porte feuille van Buitenlandsche Zaken. De constitutioneele acte nr. 4, die mijn opvolger aanwyst, is ingetrokken. Ik ben tot dezen stap besloten om rede nen van hooge binnenlandsche politiek. Deze stap heeft geenerlei effect op onze betrekkingen met Duitschland. Ik blijf aan het roer. De nationale revo lutie gaat voort." Oneenigheid in Zuid-Afrika. HERTZOG EN HAVENGA UIT HET ZtHD-AFRHIAANSCHE PARLEMENT. De vroegere minister-president der Unie van Zuid-Afrika, generaal Hertzog, en de Zuid-Afrikaansclie minister van fi nanciën, Havenga, zijn, naar Associated Press meldt, uit het parlement 'der Unie getreden. Generaal Hertzog had reeds eenige weken geleden het voorzitterschap van de nationalistische party neergelegd. In deze eigenschap leidde Hertzog de z.g. vredesbeweging. De presidentsverkiezingen in Amerika. DE EINDCIJFERS. De definitieve cijfers van de Amerlkaan- sche presidentsvei'kiezing luiden als volgt: Uitgebracht werden 49.808.624 stemmen. Roosevelt verkreeg 27.241.939 en Wilkie 22.327.226 stemmen. Roosevelt heeft dus 54.7 van alle uitgebrachte stemmen. Wij zullen onzen vriend de zaklantaarn behouden. Maardan zullen we moeten meewerken. Men schrijft ons van bevoegde zöde: Wij dat zijn koopers èn verkoopers. Voor den kooper is het van belang, dat hij zijn trouwen toevex-laat 's avonds zal kunnen blijven meenemen voor den vei-kooper is het van gewicht, dat hij zijn klanten zal kunnen blijven bedienen en dat kèn, dat kan heel gemakkelijk zelfs, Het eenige, wat wij te doen hebben, is onze oude batterij waar wij toch niets meer aan hebben in te leveren bg den winkelier, die daarop een nieuwe kan ver strekken. Wie zichzelf en ook medebur gers wil beschermen tegen ongemak en ongelukken in het duister, zal graag vrij willig die geringe moeite nemen. Daar aan te nemen is, dat dit gevoel van soli dariteit zoowel bij den kooper als bij den winkelier bestaat, ziet het er wel naar uit, dat wij ons voorloopig geen zorg hoeven te maken over het zoo belangrijke licht puntje in de duisternis, dat zaklantaarn heet. Nieuwe batteryen uit oude. Vele van de belangrijke bestanddeelen van een droge batterij werden vroeger ge- importeerd. Wanneer dus geen middel ge vonden zou zijn om het oude materiaal van een uitgeputte batterij weer opnieuw te gebruiken, dan zouden we vroeger of later zonder droge batteryen komen. Een alles behalve prettig vooruitzicht in dezen tijd van donkere gangen, straten en grach ten, om nog niet te spreken van schei- installaties, sommig'; radio's, gehoorappara ten eet. etc., die zonder batterij onbruik baar worden. Gelukkig hebben vindingrijke deskundi gen na tallooze proefnemingen een goede werkwijze gevonden om de belangrijkste grondstoffen van een uitgeputte, droge batterij terug te winnen in een zoodanige vorm, dat zy geschikt zijn om opnieuw gebruikt te worden. Zelfs is men erin geslaagd een uitgeput te battery opnieuw te laden. Hierbij zij opgemerkt, dat de kwaliteit van een der gelijke, opnieuw geladen batterij in geen enkel opzicht achterstaat bij die van een nieuwe. De eerstgenoemde werkwijze is uiteraard van het grootste belang voor de fabri kanten van batteryen. Op deze wijze wor den n.l. in het bijzonder bruinsteen en zink teruggewonnen. Vooral voor bruinsteen geldt, dat ae aanvoer thans niet voldoende is ter dekking van de behoefte. Het is onder de tegenwoordige omstandigheden van het grootste belang, dat de batterijen industrie deze grondstoffen regelmatig in voldoende hoeveelheden kan betrekken. Batteryen inslaan is geld weggooien. Nieuwe batterijen hebben, ook wanneer ze niet gebruikt worden, een beperkten levensduur. Er wordt ook van bevoegde zijde met nadruk op gewezen, dat het ook om deze reden onverstandig is om meer batterijen in huis te hebben, dan werkelijk gebruikt worden. Een batterij moet „versch" zijn, wil ze goed werken. Winkellei-s, grossiers en fabrikanten worden voor nadere bijzondérheden betref fende de wgze van inlevering, verwezen naar de officieele publicatie van het depar tement van handel, nijverheid en scheep vaart, die elders in dit nummer werd ge plaatst. Er komt een Neder- 'anösche arbeidsdienst. Eerst vrijwillige, later verplichte opkomst. Binnenkort is de verordening te verwachten, waarby deze dienst in het leven wordt geroepen. De nieuwe lichting, die in het voorjaar 1941 normaliter als sol daat zou zijn opgekomen, komt nu in den Arbeidsdienst. In het voorjaar is het mo gelijk, dat 10.000 12.000 rnan vrijwillig in den Arbeidsdienst treden. Dit moet men als een overgangsmaatregel beschouwen. Daarna wordt de dienst, volgens de Tel. verplicht. De kadervorming is reeds krachtig ter hand genomen. In een viertal kampen worden de aanstaande leiders gevormd. De vier opleidingskampen zijn verdeeld in drie kampen, waar voormalige officie ren, onderofficieren, korporaals enz. lot kader voor den Nederlandschen Arbeids dienst worden gevormd en één kamp, waar dit met burgers gebeurt. De adspiranten krijgen les In cultuur technische vakken landbouw, tuinbouw, boschbouw, wegaanleg, di-aineering, in sociaal-paedagogisch vakinzicht, ïn öe psyche van de rijpende jeugd. Standaardmode! voor licht- ultstralende aanduidingen. VOOR WINKELS, OAPÊ'S, ENZ. Ter uitvoering van par. 8 sub 4 der ver ordening no. 212/1940, dd. 23 November 1940 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied maakt de rijksinspectie voor de bescherming van öe bevolking tegen luchtaanvallen bekend Teneinde de zakenwereld zoo snel moge- lö'k een lichtbak ter beschikking te stel len, welke aan de voorschriften voldoet en om tevens ongelukken te voorkomen, welke mogelijk zgn, wanneer men dergeiyke lichtbakken zelf vervaardigt (brandge vaar), heeft de rijksinspectie een stan daardmodel voor een eenvoudigen lichtbak vastgesteld en uitgegeven. De werkteekening en beschrijving wordt onmiddellijk toegezonden tegen storting of overschrijving van 0.25 op het gironum- met 363400 van den comptabele der in spectie luchtbescherming, Heerengracht 23, 's-Gravenhage. Lichtbakken, die volgens de voorschriften van 'dit standaardmodel worden gemaakt, kunnen zonder verdere vergunning ge bruikt worden. Andere uitvoeringsvormen voor lichtuit- stralende aanduidingen zijn wèl mogelijk, doch moeten dan, voordat ze worden aan gewend, ter 'keuring worden aangeboden aan de rijksinspectie. Voor de industrie worden met het oog de fabriekmatige vervaardiging van licht- uitstralende aanduidingen nog technische „voorschriften beti-effende het gebruik van lichtuitstralende aanduidingen van beperkt belang" uitgegeven. Ieder wordt, onder herhaalde herinnering aan de gevai-en, verbonden aan het zelf vervaardigen van electrische gebruiks voorwerpen, aangeraden, lichtbakken al leen door vaklieden te laten maken en aan brengen. Belangrijk is, dat voor lichtuitstralende aanduidingen alle andere kleuren dan het voorgeschi-even donkerblauw niet meer ge bruikt mogen worden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1