rivinciale lieiwsclie Sourasst Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant Winterhulp 71 edertand 5553 of 877 VRIJDAG 13 DECEMBER 1940 183ste JAARGANG NUMMER 290 waarin opgenomen de Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS t 18 cent per «reek of f 2.30 per kwerteaL Franco per post f 2.50 per Wartaal. Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS; Van 1 —5 regels f 1.50, Iedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels f 0.50, Iedere regel meer 10 et. (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). Dit nummer bestaat uit twee bladen AAN GE S L O T EN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICIIEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE DA GB1A D P E R 5" Geen koehandel bij de schaderegeling De vorige week is de regeling van de oorlogs-schadevergoedingen bekend ge maakt en in officieele toelichtingen is het principe, dat aan deze regeling ten grond slag ligt, nader uitgewerkt. Zij zal door velen met gemengde gevoelens zijn begroet en speciaal in de kringen der direct be trokkenen zal zg bij een dieper doordrin gen in deze materie geen volledige bevre diging schenken. Wij zullen nog wel gele genheid hebben de regeling op haar details te toetsen, doch mogen reeds thans con- stateeren, dat, van hoeveel goeden wil zg ook getuigt, de jongste verordening tot regeling der oorlogs-schadevergoeding geenszins in alle opzichten den geest ademt van een nationaal dragen van den nationa- len nood. Tot deze conclusie komt men ook bg een objectieve beoordeeling, wgi in vele gevallen één ign staat te worden getrok ken waar van uiteenloopend aspect spra ke is. Er is bij meer dan één gelegenheid op dezen kant van het herstelprobleem de aandacht gevestigd en het zal, gelet op de nu gepubliceerde regeling, wel niet de laatste maal zijn geweest. Het beginsel, dat aan het herstelprobleem ten grondslag ligt, moet liggen althans, is nog lang niet algemeen als juist aanvaard. In een eerste opwelling heeft het Neder- landsche volk gereageerd met de bereid heid, dat dit herstelvraagstuk een nationale aangelegenheid was, een vraagstuk, dat slechts door het Nederlandsche volk in zijn geheel in echt nationalen, Nederland- schen zin behoorde te worden opgelost. Maar de aanvaarding van' dit beginsel be- teelcende niet, dat men zich er met een bydrage aan een nood-collecte zou kunnen afmaken." De door het oorlogsgeweld getroffenen, deel van de groote Nederlandsche gemeen schap, hebben den last voor het overgroote deel van ons volk moeten torsen en wan neer velen door de opeenvolgende gebeur tenissen dat besef wellicht hebben verloren, de getroffenen zelf gevoelen dagelijks de volle zwaarte van dien last op Zich drilleken, zg gevoelen dien iederen dag meer. De buitenstaander, die zoo licht ver geet, heeft daarvan geen begrip en het kan hem niet kwalijk worden genomen. Maar bepaald onjuist is het, wanneer men vergelijkingen gaat treffen tusschen den eigen oogenblikkelijlcen stoffeigken nood, de zorg over prgsstggingen, waardever mindering en maatschappelijken achteruit gang en datgene wat de getroffenen uit de Mei-dagen hebben ervaren. Want hier staat men voor absoluut onvergelpltbare grootheden. In zijn redevoering voor de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij heeft mr. P. Die- leman de situatie, zooals deze zich met betrekking tot de schaderegeling voordoet, scherp geformuleerd. Het gaat niet om een starx-e fiscale beoordeeling, maar om een regeling, welke haar grondslag vindt in de overweging, dat Nederland een na tionale plicht heeft in te lossen. Het uitgangspunt, aldus stelde mr. Die- ïeman het, zg hoeveel is billpk, om een rechtmatige en volledige schadeloosstelling te geven. Een royale regeling, welke voor honderd procent bevrediging kan schenken en dus' geen muggenzifter^, evenmin een vergoeding welke redelpke gronden mist. Neen, een regeling, waarin de beste eigen schappen van het Nederlandsche volk hun weerspiegeling vinden. Schrikt men terug voor dat woord royaal? Zou het Nederlandsche volk dan zoo ver verwijderd zpn geraakt van zpn koninklijke tradities, dat het tegen een royale regeling opziet? Is een vergoeding van honderd procent te veel in vergelpking met wat er aan waarden onherstelbaar werd vernietigd? We kunnen de vraag ook anders stellen: Acht het Nederlandsche volk zich te dezer zake geroepen, koehandel te dx-ijven? Men komt onwillekeurig tot een zooda- nigen gedachtengang bp het lezen van een commentaar, dat de „Volkskrant" dezer dagen heeft geleverd op de zoo juist geci teerde redevoering van den voorzitter der Z. L. M. Het blad stelt de vraag, of niet iedereen met prgsverhoogingen te maken en te vechten heeft. Is 't niet een prachtig staal van gemeenschapszin, aldus de vraag, dat de geleden schade vergoed wordt?, Welk een vorstelijk gebaar 1 Het blad neemt het den heer Dieleman kwaigk, dat hp critiek heeft geleverd op de houding van de heeren, die in het voor malige ministerie van Financiën de lakens ultdeelen. Denkt hg, bij zgn praten over een „royale" vergoeding, ook aan de honder den millioenen, die de vergoeding der oor- logsgeweldschade nu reeds zal kosten?. De „Volkskrant" voegt er misprijzend aan toe Onze weg gaat ook niet over rozen en het spreekt zelfs van „het vel over de ooren halen". Op deze wpze, zoo heet het dan, zouden de slachtoffers veel beter af zijn, dan wie slechts indirect, maar des te gevoeliger worden getroffen. Wat goed is, moet men goed laten en niet het onderste uit de kan willen hebben. Ziet, dat is nu: Holland op z'n smalst! Wanneer de opvatting van de „Volkskrant" gedeeld zou worden door de menschen, die uiteindelijk de beslissing in banden hebben, dan zag het er voor het getroffen Zeeland, voor Rotterdam en de Grebbe zeker niet rooskleurig uit. Het is goed, thans nog eens nadrukke lijk vast te leggen, dat in de geciteerde beschouwing iets zeer belangrijks over het hoofd wordt gezien. Onvergelijkbare groot heden, inderdaad. Maar denkt de „Volks krant" dan werkelijk, dat de getroffenen nu wel over rozen gaan? Denkt het blad, dat de Middelburgers en de Rotterdam mers met de vernieling van hun panden en wat daar nog bij komthun tol aan den oorlog hebben betaald en nu van verdere soesah verschoond blijven? Neen, zp hebben dezen last bovendien te torsen en erger nog. Zp zagen de aanwezige voor raden verloren gaan en hadden dus een onmiddellpken achterstand. Zij werden daarenboven ernstig belemmerd in de voortzetting van hun bedrijf. Dat zij reeds thans hun zaken konden hervatten, is een tastbaar bewijs van de volkskracht en daarin zijn zij mede een voorbeeld voor de geheele Nederlandsche gemeenschap, ook voor dat deel dier gemeenschap, dat op grond van de „slechte tp'den" bezwaar maakt tegen het royale gebaar. Hierin ligt bovendien opgesloten een miskenning van het begrip „royaal". Het herstelprobleem is niet een fiscale aangelegenheid. Wanneer het Nederland sche volk zich ten deze voor iets heeft te hoeden, dan is dat voor de on-Nederland- sche krentenwegerg. Want dan kan de zui nigheid de wijsheid wel eens bedriegen De critiek van de „Volkskrant" is on gemotiveerd. Zij is on-Nederiandsch en bovendien misplaatst, wpl zg het herstel probleem in zpn wezen miskent. De heer Dieleman heeft zeer terecht de puntjes op de i's gezet en hij verdient den dank van zeer velen voor zijn duidelpke stellingname. Geen koehandel, geen afschepen met een schijn van volledigheid, maar een eerlijke, billijke en royale vergoeding. En dat wil zeggen honderd procent DE WAARDEBONS DER WINTERHULP NEDERLAND. Uitreiking geschiedt binnen enkele dagen. Waar binnen enkele dagen een aan vang zal worden gemaakt met de uitrei king van de waardebons ad 0,50, 1,00 en 2,50, brengt het hoofdbureau der W.H.N. het navolgende ter kennis van het publiek: De plaatselijke directeuren der stichting ontvangen deze waardebons ter uitreiking aan hen, die voor extx~a hulpverleening in aanmerking komen. Op de x-ugzijde boven aan dienen naam, adres en woonplaats van den betrokkene te worden Ingevuld, terwijl gelijktpdig de plaatselpke dii-ecteuren door hun handteekeningen de geldigheid dezer waax-debons garandeeren. Degene wiens naam op de rugzijde is vermeld, kan deze bon in alle winkels, wat deze eerste serie betreft uiterlpk tot SI Maart 1941, in betaling geven. De leveranciers op hun beurt kunnen de waardebons onmiddellijk verzilvere bij alle- banken en spaax-banken, nadat zij op de rugzpde door het plaatsen van hun firma stempel en handteekening hebben ver klaard, resp. levensmiddelen, kleeding of brandstoffen aan den bezitter te hebben geleverd. De betreffende financieele instellingen zenden vex-volgens de waardebons ter ver zilvering naar de Kasvex-eeniging N.V., Amsterdam, wat deze sex-ie betreft uiter lpk voor den 31en Mei 1941, waarna deze instelling op haar beurt de eindafrekening met den directeur generaal der W.H.N. verzorgt. Ten overvloede wordt er nogmaals op gewezen, dat uitsluitend levensmiddelen, kleeding en brandstoffen door winkeliers en handelaren mogen worden geleverd. Wat de levensmiddelen betreft spreekt het vanzelf, dat hiermede voor het le vensonderhoud noodzakelpke voedingsstof fen worden bedoeld. Van deze gelegen heid wordt gebruik gemaakt om een drin gend beroep op de leveranciers te doen van het bovenstaande goede nota te willen nemen. De verstrekking van alcoholische dranken is vanzelfsprekend verboden, De nieuwe bonnen. BROOD EN GEBAK. •Elk der met „19" genummerde bonnen van de broodkaart geeft-gedurende de week van Maandag 16 December tot en met Zon dag 22 December a.s. recht op het koopen van 125 gram roggebrood öf 100 gram an der brood. Voorts geeft elke der met „19" genum- mei'de broodbonnen recht op het koopen van een rantsoen gebak. Dit omvat voor de hierna genoemde bakkerijproducten tel kens ten minste het daarachter geplaatste aantal grammen. Beschuit 75 gram, bis cuits en wafels 90 gram, speculaas 140 gram, andere koekjes 200 gram, koek 160 gram, cake 300 gram, gevuld klein kerst gebak (b.v. amanöeibróodjes) 400 gram, gevuld groot korstgebalt (b.v. boterletter) 500 gram, taart en gebakjes 600 gram. Voor geheel of ten deele uit meel of bloem gebakken producten, welke hierbo ven niet genoemd zgn, geldt, dat een rant soen een hoeveelheid omvat waarin 70 gr. meel of bloem is verwerkt. De op 22 December nog niet gebruikte bonnen blpven voorts nog geldig gedurende de week van 23. tot en met 29 December a.s., met dien verstande, dat zij gedurende laatstgenoemde week xxiet mogen worden gebruikt in hotels, rstaurants, e.d. EIEREN. Gedurende het tpdvak van Maandag 16 December tot en met Zondag 22 December a.s. geeft de met „22" genummerde bon van het algemeen distributiebonboekje recht op het koopen van één ei. De bonnen, welke op 22 December nog niet gebruikt zpn, blijven geldig tot en met Zondag 29 December a.s., met dien verstande, dat ook zp gedux-ende de week van 23 tot en met 29 December a.s. niet gebruikt mogen wor den in hotels, restaurants c.d. PEULVRUCHTEN. Gedurende het tijdvak van Dinsdag 17 December tot en met Zondag 12 Januari 1941 geeft de met „103" genummerde bon van het algemeen distributieboekje recht op het koopen van Yz kg. peulvruchten. VLEESCH. Gedurende het tpdvak v«n 'Maandag 16 December tot en met Woensdag 25 Decem ber a.s. geeft elk der met „12 vleesch" gemerkte bonnen van de vleeschkaart recht op het koopen van 100 gram vleesch, been inbegrepen, öf een rantsoen vleeschwaren. De met „12 worst, vleeschwaren" gemerkte bon geeft uitsluitend recht op het koopen van een rantsoen vleeschwaren. De bonnen, welke op 25 December a.s. nog niet gebruikt zijn, blijven nog geldig tot en met Zondag 29 December a.s. Het rantsoen vleeschwaren, dat per bon kan worden gekocht, bedraagt 75 gram voor gerookt of gekookt varkens-, rund- of kalfsvleesch en voor gerookte worstsoor ten, 100 gram voor gekookte worstsoorten, x-olpens en knakworst, 125 gram voor lever- artikelen, tongenworst en nierbrood en 150 gram voor bloedworst. BOTER, MARGARINE EN SLAOLIE. Zooals reeds eerder bekend werd ge maakt geeft de met „21" genummerde bon van de boterkaart zoowel als van de vet- kaart gedurende het tp'dvak van Zaterdag 14 December tot en met Vrijdag 20 Decem ber a.s. recht op het koopen van 250 gram boter of margax-ine. De bonnen, welke op 20 December nog niet gebruikt zpn blijven voorts nog geldig gedurende de week van 21 tot en met 27 December a.s. Voorts geeft de met „21" genummerde bon gedu rende het tpdvak van 30 November tot en met 27 December a.s. recht op het koopen van een halve flesch slaolie. Het afleveren van de hoeveelheid slaolie, welke onder afgifte van de met „21" ge nummerde bon is gekocht, is uitsluitend toegestaan gedurende het tpdvak van 14 December 1940 tot en met 31 Januari 1941. De met „21" genummerde bonnen geven dus géén recht op het koopen van vet. PETROLEUM VOOR VERLICHTING. De secretaris-generaal van het departe ment van handel, npverheid en scheepvaart maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van Maandag 16 December a.s. tot en met Zondag 19 Januari 1941 de met „periode c" gemerkte zegel van de serie welke is uit gereikt ten behoeve van hen, die voor ver lichting in het huishouden uitsluitend op het gebruik van petroleum zpn aangewe zen, recht geeft op het koopen van 2 liter petroleum. De waardebon dient tot zgn volle waar de in betaling te worden aangenomen. Ge heele of gedeeltelpke inwisseling tegen contant geld mag xxiet plaats vinden. Mis bruik van dezen waardebon wordt straf rechtelijk vervolgd. Do directeur generaal heeft bepaald, dat deze waardebons door de stichting W.H.N. zullen worden gebruikt, teneinde zeker te zijn, dat de ter beschikking ge stelde gelden zoo nuttig mogelijk zullen worden besteed. De plaatselijke directeur kan, indien zulks in bpzondere gevallen noodzakelijk wordt geoordeeld, de waarde bons door zpn werkgemeenschap doen in wisselen tegen levensmiddelen, kleeding of brandstoffen, teneinde de hulpbehoevenden in natura te helpen. De directeur generaal verwacht dat de leveranciers uitsluitend prima materialen zullen leveren - op de waardebonnen der; W.H.N. Om als muzikant bij het staforkest van den Opbouwdienst toegelaten te worden, moesten de candidaten deze week te Den Haag proefspelen, waarbij leerares van het Centraal Muziekinstituut van den Opbouwdienst als jury fungeerden CFoto Schimmelpenningh) Hevige aanvallen op Birmingham. Naar de Britsche berichtendienst meldt, lag het zwaartepunt der Duitsche lucht aanvallen van gisternacht op Birming ham. De aanvallen waren buitengewoon hevig en duurden den geheelen nacht voort. Een zoo langdurige aanval is tot dusverre niet op een Engelsche stad ge daan. Er is een geheele reeks branden uit gebroken. Ook boven andere deelen van het land verschenen in den afgeloopen nacht Duit sche toestellen, die bommen lieten vallen. In Londen is een „zekere schade" aange richt. Omtrent het resultaat van deze aanval len verneemt het D.N.B. nog, dat de stad weer door talrijke Duitsche vliegtuigen in voortöurenden aanval met vele honderden tonnen springstof bestookt werd. In de avonduren van Woensdag start ten de Duitsche formaties bij bedekten hemel en vonden boven Midden-Engeland een op vele plaatsen gescheurd wolken- dele, zoodat zij boven Birmingham goed zicht hadden. Werden x-eeds bp de vorige aanvallen bijzonder belangrijke doelen ge troffen, dit werd nog voltooid door het hevige bombardement van dezen aanval op verkeersinstallaties en belangrijke raviail- leeringsbedrijven als watertorens, electri- sche centrales en gasfabrieken. In totaal konden omstreeks 25 uitgestrekte groote branden en een reeks kleine in het zuide- lpk en noordelijk deel van de stad, mits gaders in het centrum geteld worden. Een steekvlam van vele honderden meters, die den nachthemel geelachtig rood bescheen, gevolgd door een ontploffing, was vermoe delijk van een der gasbedrijven afkomstig, die door voltx-effers vernietigd werden. De t.tale indnxk van alle terugkeex-ende vliegtuigbestuurders is, dat door dit bom bardement een brandeffect van langen duur bereikt is, waaraan vermoedelijk niet zoo spoedig een grens gesteld kan wor den. Alle vliegtuigbestuurders deelden mede, dat het Engelsche luchtafweerge- schut in het geheel geen uitwerking had en de aanvallen van de Duitsche gevechts formaties xxiet in het minst kon belemme ren. AANVALLEN OP SCHEPEN. Gisteren waren Duitsche bommenwer pers onderweg om afzonderlijk varende koopvaarders en konvooien.'met bommen en door rechtstreeksche beschieting aan te vallen. Hierbij slaagden zij er in één schip vaix 3000 b.r.t. aan de Engelsche Oostkust ixi de nabpheid van Harwich uit een konvooi te dx-pven, te beschieten en met bommen te bestoken, waarbp voltref fer-s geplaatst konden worden aan den boeg en op het dek, zoodat op het verlies ervan gerekend kan worden. Een andere koopvaarder van 1000 b.r.t. wex-d door een andere formatie zwaar ge bombardeerd en ernstig beschadigd. SHEFFIELD ZWAAR GEB0MARDEERD. Naar het D.N.B. verneemt, hebben gis teren sedert de vroege avonduren sterke Duitsche gevechtsformaties bommen van het zwaarste kaliber op Sheffield geworpen. Sheffield in Midden-Engeland is het bijzon der belangrijke centrum van staalindustrie en wapenfabricage. In een onafgebroken reeks stegen de Duitsche machines op van haar bases in Frankrpk en België. De vliegtuigen konden hun bommen met de grootste nauwkeurig heid op de buitengewoon belangrijke wa penfabrieken werpen. De teruggekeerde be manningen van de toestellen der eerste golf deelden mede, dat reeds na enkele uren op verschillende plaatsen hevige branden woedden. Men kan aannemen, dat door het voortduren van het bombardement deze branden een zoo reusachtigen omvang heb ben aangenomen, dat de aanvallen kunnen worden vergeleken met de grootscheepsche acties tegen Londen en.de steden in de Midlands. Levering van boter aan handelaren. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visschei'ij heeft een wpziging gebracht in het crisis-zuivelbe- sluit 1940, waardoor het aantal handela ren, aan wie de boterproducenten ver plicht zpn een gedeelte van hun productie te leveren, wordt beperkt tot hen, die irx de basisperiode van de totale door hen in gekochte hoeveelheid boter, zijnde ten minste 250.000 kg., ten minste 60 pet. rechtstreeks hebben betrokken van pro ducenten en ten minste 60 pet. lxebben verhandeld aan anderen dan consumenten. Faciliteiten voor het goederen verkeer tusschen Nederland en Duitscbland. De Duitsche rijksminister van financiën heeft door een in,den Reichsanzeiger van 11 December 1940 gepubliceerde verorde ning betreffende wpziging van douane tarieven terv vergemakkelijking van het goederenverkeer tusschen Nederland en Duitschland bepaald, dat van 16 December 1940 af de goedei'en, afkomstig uit de be zette Nederlandsche gebieden, vx-ij van douanerechten zgn. De regeling geldt niet voor goederen, die zich op den dag van het inwerking treden der verordening reeds in het douaneverkeer van het Duitsche douane gebied bevinden. Winterhulp Nederland, Den Haag no. 555 3. Als bank der Winterhulp Nederland is aangewezen de Kasvereeniging N. V., Amsterdam, no. 877, Stort op Be brengt geluk in veler leven! Sheffield, dat 500.000 inwoners telt, is het centrum der Engelsche staalpx-oductie. Evenals in Coventry liggen de staalfabrie ken over de geheele stad ver-spreid. Volgens te Stockholm ontvangen be richten, werd de industriestad verscheidene ux-en onafgebroken door Duitsche formaties bestookt met brand- en dynamietbommen van alle kalibers. Het centrum der stad, aldus de Britsche berichtendienst, is bp- zonder zwaar getroffen. Het ziet er naar uit, of de verwoestingen even groot zijn als die te Coventry, Bristol, Southampton, en in andere Engelsche industx-iestedeii, die groote Duitsche luchtaanvallen hebben on dergaan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1