Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant OORLOGSSCHADE. MAANDAG 9 DECEMBER 1940 183ste JAARGANG NUMMER 286 waarin opgenomen de Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS: ■28 cent per «eek of f2.30 per kwatfaaL Franco per post f 2.50 per kwarteat Afzonderlijke» nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS: Var» 1=5 regels f 1.50, tedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1 - 5 regels f 0.50, tedere ragel meer 10 ct. (max 8 regels), POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). Dit nummer bestaat uit twee bladen AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NED^RLANDSCHE DAGBLADPERS" De Winterhulpcollecte wordt verdeeld. HET GEHEELE BEDRAG BLIJFT IN ZEELAND. TEGEN ONDERMIJNING DER VOLKSKRACHT WORDT GEWAAKT. Het Is begrijpelijk, dat ook hl onze pro vincie velen zich afvragen' wat de eerste Winterhulp-collecte heeft opgebracht. Ten einde deze belangstelling te kunnen stillen hebben we ons gewend tot den provincialen directeur voor Zeeland van de Winterhulp Nederland, mr. W. K. H. Dieleman, die zoo bereidwillig was ons alle gewenschte in lichtingen te verschaffen. We hebben, zoo zei de heer Dieleman, weliswaar nog niet te beschikken over de opgaven uit alle gewesten, maar omdat de nog vernachte mededeelingen die meest al de kleinere gemeenten betreffen geen aanzienlijke wijziging in het beeld kunnen brengen, is er geen reden om de publicatie van de opbrengst op te schor ten. In 74 gemeenten in Zeeland werd voor de Winterhulp 15.134,54 bijeengebracht. De veronderstel dat het cijfer van onze 103 gemeenten om en bij 17.000 zal liggen. Dit bedrag dient dan nog te worden aan gevuld met eenige bijzondere bijdragen. Zoo kregen we. van het correspondentschap Middelburg van de Nederlandsche Bank 2000; van den heer P. W. M. Hoegen van Hoogelande uit Serooskerke 1000, en dan hebben we nog een som te goed van de firma Vroom en Dreesmann. Hoe groot deze som is zal dezer dagen blijken. V. en D. hebben n.l. voor het geheele land 50.000 toegezegd. Van dit bedrag krijgt elke provincie, waar een filiaal der onder neming is gevestigd, een bedrag, dat af hangt van de beteekenis die dat provinciale filiaal voor het concern vormt. Het eindbedrag, waarover wij bij de ver deeling zullen beschikken komt dus een goed stuk boven 20.000 uit. Is de opbrengst U meegevallen, vroegen We den heer Dieleman. We zijn alleszins tevreden, luidde zijn antwoord. Een enkele keer is in Zeeland door middel van een collecte wel eens meer opgehaald, doch deze eerste Win terhulp-collecte slaat nagenoeg alle open bare inzamelingen met glans. De gemiddelde opbrengst per hoofd der bevolking bedraagt 7.4 cent. In enkele gemeenten is men onder dit gemiddelde gebleven; in andere komt men er prach tig boven uit. Een zeer goede beurt slaat de gemeente Waarde, die een record heeft gevestigd met 17% ct. per hoofd. U moet niet vergeten, aldus ging mr. Dieleman voort, dat onze eerste collecte onvoldoende was voorbereid. De tijd van voorbereiding was te kort', slechts enkele gemeenten beschikten over werkgemeen schappen, en ons propaganda-apparaat was nog niet in volle werking. Voor de tweede collecte, die op 28 en 29 Dec. wordt ge houden zal alles beter functionneeren. Nog in den loop van deze maand hoop ik alle gemeenten in Zeeland te bezoeken om de werkgemeenschappen te intrueeren en an dere verhoudingen te treffen. De heer Dieleman wees ons op de groote waarden der werkgemeenschappen voor de Winterhulp. Zyns inziens kunnen ze het hoogste effect sorteeren als zij worden samengesteld uit personen van allerlei richting, die zich al meer op charitatief terrein hebben bewogen. Hij zei, dat de burgemeester van Middelburg, Vlissingen, St. Annaland, Veere, Serooskerke (W), Koudekerke, Goes, Zierikzee en Zuid- zande reeds blijken hebben gegeven dit te ■begrijpen, en hij noemde speciaal Zuidzande een voorbeeld voor andere kleinere plaat sen. Daar. toch hebben in de werkgemeen schap zitting de burgemeester, de gemeen- te-ontvanger, een verpleegster, een arbei dersvrouw, een landarbeider, de gemeente arts, de Ned. Herv. predikant en een land bouwer. Mr. Dieleman twijfelde er niet aan of in den loop van deze maand zullen in alle Zeeuwsche plaatsen de werkgemeen schappen geformeerd en aan den arbeid zyn, en van grooten invloed blijken op den uitslag der tweede collecte. Bij deze collecte zal men zich ook meer aan plaatselijke gebruiken houden dan bij de eerste het geval is geweest. Als het in gemeenten de gewoonte is voor inzamelingen met ltfsten rond te gaan, zal voortaan bij het Winterhulpwerk deze gewoonte ook worden gevolgd. Dit alles, zei mr. Dieleman, kan niet anders dan de tweede collecte ten goede komen. Bovendien, ging hy voort, zullen de inwoners van Zeeland, voordat zij hun tweede steentje bijdragen, reeds ontwaard hebben, dat de Winterhulp niet alleen vraagt, maar ook geeft, want het ligt in de bedoeling dat wjj de opbrengst van de eerste collecte voor het einde van de maand geheel verdeeld hebben. Hoe Winterhulp helpt. Ih kan u de prettige mededeeling doen, zei mr. Dieleman, dat de geheele opbrengst van de eerste collecte in Zeeland blijft. Het gansche bedrag zal uitsluitend ten goede komen aan de Zeeuwsche gezinnen met een of met meer kinderen, die hulp behoeven. Per kind kan gerekend worden op een bijdrage die varieert tusschen 2,50 en 5. Er zal geen geld worden verstrekt, maar er zullen bonnen worden gegeven, en deze kunnen in den winkel worden omgezet in levensmiddelen en in goederen. De verdeeling van het bedrag geschiedt door den provincialen directeur van de Winterhulp, in overleg met de burgemees ters. Hoewel aan de verdeeling een om vangrijke arbeid is verbonden, hoopt men, zooals reeds is medegedeeld, toch deze maand nog het geheele collectebedrag on der de bevolking te hebben geplaatst. Mr. Dieleman deelde ons vervolgens nog een en ander mede over de verdere plan nen tot hulpverleening door de Winter hulp. In verband met het toenemend gevaar van t.b.c. door ondervoeding is opgericht de sociale commissie Zeeland, die zich tot taak heeft gesteld met behulp va,n de plaatselijke geneesheeren en de wijkver pleegsters te voorkomen, dat de gevreesde volksziekte ons volk verder aantast, te verhinderen, dat het Zeeuwsche volk door gebrek aan geld verzwakt. Met deze commissie, dieuiteraard gel den eu levensmiddelen noodig zal hebbèn, wil zij haar doel bereiken, zal de winter hulp nauw samenwerken. Winterhulp bindt dus den strijd aan tegen de t.b.c. en tegen ondermijning van de Zeeuwsche volkskracht. O.a. zal zij als strijdmiddel bezigen de geit. Tot nu toe heeft Zeeland ongeveer 3400 geitenhouders maar binnen afzienbaren tijd zal dit aantal, dank zij de Winterhulp sterk stijgen. Waarom Omdat de geit de koe is van den kleinen man. Het dier vraagt weinig, maar geeft zijn houder in den vorm van melk waarden, die vooral in dezen tijd van onschatbare beteekenis moeten worden geacht. De Winterhulp heeft natuurlijk nog meer plannen, doch deze. zullen geleidelijk bekend wórden gemaakt. Dat het de instelling ernst is met haar voornemen hulp te verleenen aan degenen, die zulks behoeven, en dat zjj bezield is met een frisschen geest en met oorspron kelijke ideeën blijkt echter al uit hetgeen tot nu toe werd medegedeeld Bon 20 van de boter- en vetkaarten ook nog geldig voor vet. De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van landbouw en visschery maakt bekend, dat alsnog kan worden goedgekeurd, dat de met „20" ge nummerde bon van de boterkaart zoowel als van de vetkaart naast boter en marga rine tevens recht geeft op het koopen van vet. Tot en met Vrijdag 13 December a.s. kan de met „20" genummerde bon dus gebruikt worden voor het koopen van een half pond boter óf een half pond margarine óf twee ons vet. De op 22 November jl. reeds bij de producenten of in den handel aanwezige vooiT'aden spijsvet in verpakking van 250 gram mogen voorts tegen inlevering van een met „20" genummerden bon worden verkocht. De bonnen, welke op 13 December a.s. nog niet gebruikt zijn, blijven nog geldig gedurende de week van 14 tot en met 20 December a.s. ENGELSCHE BOMAANVALLEN OP NEDERLAND. Eén doode en enkele gewonden. Engelsche vliegers hebben Vrijdagnacht op enkele plaatsen van ons land bommen geworpen. Al deze bommen misten het doel en de aangerichte schade is op een uitzondering na van geen beteekenis. In dat eene geval raakte een bom een woonhuis, dat totaal werd vernield. Een der bewoners is gedood, twee personen zijn zwaar en drie licht ge wond. Vele ruiten van nabijgelegen wo ningen sprongen. Geen petroleum voor verwarming van opslagplaatsen beschikbaar. In verband met de Ingetreden koude be staat thans bij verschillende bedrijven de noodzaak bepaalde opslagplaatsen (b.v. van aardappelen en bloembollen) te ver warmen, teneinde de goederen tegen be vriezen te vrijwaren. Met nadruk moet er op worden gewezen, dat voor deze doelein den in geen geval petroleum ter beschik king kan worden gesteld. Deze brandstof kan slechts worden toegewezen aan hen die geen andere mogelijkheid voor koken of verlichten hebben dan met petroleum. Het petroleumverbruik moet nu eenmaal tot het noodzakelijkste worden beperkt. Hoe Groot-Duitschland voor de Nederlandsche arbeiders zorgt. Ook de gezinsleden In Nederland krijgen door de wettelijke ziekteverzekering kostelooze geneeskundige hulp. Over de rechtspositie ten aanzien van de sociale verzekering der in Duitschland: werkende Nederlandsche arbeiders en him families deelt ons de leider van de vak groep „Sozial'eVerwal'tung", de heer Ja kob, het volgende mede In den laatsten tijd heeft de Duitsche minister van arbeid een door mij voorge- stelden maatregel getroffen, welke voor de in Duitschland të werk gestelde Neder landsche arbeiders en hun familieleden van groot belang is. Zooals bekend, vallen deze arbeiders in Duitschland onder de wettelijke ziekteverzekering als verzeke- ringsplichtigen wordt de wettelijke voor geschreven bijdrage in de premie van hun arbeidsloon afgetrokken. Desondanks 'kon den zij tot nu geen aanspraak maken op alle voordeelen, welke uit de wettelijke ziekteverzekering voortvloeien. In het bij zonder was het niet mogelijk, de bepalin gen betreffende hulp aan verwanten toe passelijk te doen zijii op hun in Nederland verblijvende familieleden. Ook kon de ver zorging van de verzekerde niet voortgezet worden als deze in geval van ziekte naar Nederland terugkeerde of wanneer hij ziek werd gedurende een verlof in het vader land. Want naar de voorschriften van de Duitsche verordening mogen alleen pres taties geleverd worden teii opzichte van verzekerden, die rich in Duitschland be vinden. Volgens de betreffende regeling van den minister van arbeid des rijks, zal in de toekomst deze bepaling met betrekking tot Nederland niet worden toegepast. Als gevolg daarvan zullen voortaan ook de in Nederland wonende familieleden van de bepalingen der ziekteverzekering profi teered Hiertoe behoor? de ziekenverzor ging, welke omvat de kostelooze genees kundige hulp, ook op het gebied van den tar larts, specialistische hulp, zoomede kostelooze verstrekking van medicijnen en kleine hulpmiddelen (bijv. brillen, breuk banden enz.), zoo noodig een kostelooze ziekenhuisverpleging. Hierop kunnen de echtgenoote van den verzekerde en diens kinderen aanspraak maken. Tot de presta ties ten opzichte van de familiehulp be hoort ook de kraamverpleging. Volgens de voorschriften van de wettelijke ziekte verzekering ontvangen onder bepaalde voorwaarden de echtgenooten, zoomede dochters, stief- en pleegdochters der ver zekerden, die in huiselijk verband leven, by bevalling of zwangerschapsmoeilijkhe- den, de hulp van een vroedvrouw, medi cijnen en kleine hulpmiddelen en voorts ook, voor het geval deze noodig is, ge neeskundige behandeling. Ten slotte houdt de bedoelde maatregel van den rijksminister van arbeid ook bepa lingen in voor het geval dat een Neder landsche arbeider ziek uit Duitschland terugkeert of gedurende een verlof in zijn vaderland ziek wordt. Ook in deze geval len ontvangt de verzekerde dezelfde be handeling als die welke hij zou hebben genoten, wanneer hy in Duitschland zou zyn gebleven. De Nederlandsche arbeider, die in Duitschland werkt, wordt dus met betrek king tot de ziekteverzekering in ieder op zicht gelijk gesteld met zijn Duitsche makkers. Daarmede wordt hij tevens ont heven van de zorg om het lot van zijn familie in geval van ziekte. Tegenover den toestand, zooals die tot heden bestond, brengt de nieuwe regeling een niet te on derschatten materieel voordeel, want het is in de toekomst niet meer noodzakelijk, dat een in Duitschland te werk gestelde Nederlandsche arbeider zijn familie verze kert bij een ziekenfonds en naast de bij dragen tot de wettelijke ziekteverzekering ook nog bijdraagt voor de vrijwillige ver zekering van zijn familie. Met deze gelijkstelling van den Neder- landschen arbeider met den Duitschen op het gebied van het sociale verzekerings recht is Wederom het bewijs geleverd, dat de arbeider uit de bezette gebieden, die in Duitschland werk gekregen heeft, geens zins de sociale zorg, waarop liy aanspraak kan maken, mist, doch als gelijkberech tigde in de groote sociale gemeenschap van de werkende menschen in het groot- Duitsche ryk opgenomen wordt en deel heeft in de sociale voorzieningen. Deze gelijkstelling wederlegt opnieuw een leugen der vijandelijke propaganda, die over het zoogenaamde harde noodlot, dat .de arbeider uit de bezette gebieden in Duitschland moet dragen, op huichelach tige wjjze bitter klaagt. Hoe Duitschland voor de Nederland sche arbeiders zorgt, wordt verder bewe zen door het feit, dat in den laatsten tjjd tusschen bevoegde Duitsche en Nederland sche instanties besprekingen hebben plaats gehad, welke ten doel hadden, door gepaste maatregelen ieder nadeel voor de in Duitschland. werkende, Nederlandsche arbeiders op het gebied der invaliditeits verzekering uii te schakelen.- Verwacht kan worden, dat de in deze aangelegenheid voorgenomen regeling in ieder geval reeds zeer binnenkort openbaar gemaakt zal worden. Over de invoering der nieuwe bepalingen Teneinde de geul voor de scheepvaart op diepte te houden, wordt de Rijn voor Arnhem uitgebaggerd- (Foto Pax Holland). DE RECHTEN VAN HYPOTHEEKHOUDERS EN ANDERE ZAKELIJK GERECHTIGDEN. Het besluit gaat ervan uit, dat voor hypotheekhouders en. andere zakelyk ge rechtigden, die mede betrokken zijn in de schade door den eigenaar geleden, geen af zonderlijke vergoeding wordt verleend. In de vergoeding aan den eigenaar van het onroerende goed toe te kennen, dienen ook de hypotheekhouders en andere zakelyk gerechtigden het herstel van hun bescha digde rechten te vinden. Het eenvoudigste geval, dat de eigenaar uit de rijksbijdrage en verder met eigen middelen of met geld van den eersten hypotheekhouder den we deropbouw financiert, levert geen moeilijk heden op. Minder eenvoudig ligt het geval, indien een derde het boven de rijksbijdrage eventueel voor den herbouw benoodigd be drag moet verschaffen en daarvoor hypo theek verlangt. Alsdan dient de rangorde te worden bepaald van bestaande hypo theken ten opzichte van nieuwe geldschie ters, daar deze wel geen genoegen zullen nemen met een rang naar den datum van inschrijving, derhalve achter alle bestaande inschrijvingen. Worden partijen het daarbij niet eens, dan beslist de algemeen gemach tigde voor den wederopbouw, met inacht neming van nader te stellen richtlijnen ter waarborging van de rechten van oude hy potheekhouders. In den regel zal daarbij den ouden eersten hypotheekhouders voor de waarde van den ondergrond plus vooreen deel van de schadevergoeding voor het betreffende goed te verleenen bij executie voorrang op de opbrengst van het goed worden gelaten. Voor het restant verkrijgt de oude eerste hypotheekhouder eventueel een hypotheek van lateren rang achter den nieuwen geldschieter de nieu we geldschieter zóu derhalve voor het be drag van zijn vordering tweede hypotheek verkrijgen, tenzij hem bijzondere rechten van eerste hypotheekhouders, zooals dat tot eigenmachtigen verkoop ingevolge ar tikel 1223 B.W., zouden kunnen worden toegekend. Dit zou bij afzonderlijk besluit moeten worden geregeld. Een andere complicatie biedt het geval, dat de ondergrond onteigend wordt. De hypothecaire inschrijvingen en andere za kelijke rechten worden dan in de openbare registers doorgehaald. Voorzoover de be taling van de vergoeding voor de onteige ning wordt uitgesteld vindt inschrijving daarvan alsmede van de rijksbijdrage, in het grootboek voor den wederopbouw plaats. De hypotheekhouders en andere za kelijk gerechtigden maken dit tusschen- stadium op den weg naar de nieuwe eigen domsverhoudingen eveneens door. Bij de inschrijvingen wordt nl. melding gemaakt van de hypotheken en andere zakelijke rechten, welke, voor het intreden van de schade, op de betrokken goederen rustten, opdat daarbij 'bij uitgifte van nieuwen grond aan den eigenaar, waarop de nieuw bouw zal verrijzen, zal worden rekening gehouden. De rechten worden alsdan op den nieuwen grond gevestigd ten bate van de oude rechthebbenden, voor wat betreft hypothecaire rechten, eventueel met een verschuiving in de rangorde, zooals hier- ten aanzien van de ziekteverzekering, zoo als die hierboven werd uiteengezet, zullen nadere mededeelingen geschieden in bin nenkort te houden radiovoordrachten. Verdere inlichtingen worden ook ver schaft docr het daartoe ingerichte speciale bureau der algemeene ziekenkas Jlilich, Raamweg 90, Den Haag en door de burge rheesters. voor beschreven, voor het geval een nieiM we geldschieter toetreedt. In overeenstemming met de gebonden heid aan het doel, waarvoor zij zyn be stemd, nl. om te worden besteed voor we deropbouw zijn de inschrijvingen niet over draagbaar dan met toestemming van den algemeen gemachtigde voor den weder opbouw. In verband daarmede moet ook de bepaling worden gezien, dat de hypo theekhouders niet gerechtigd zyn 'op de hoofdsom der inschrijvingen verhaal uit te oefenen. Op de rente kunnen zij zich voor ten hoogste drievierde verhalen. Dit zal kunnen geschieden door aan den directeur van de grootboeken te Amsterdam, die met het houden van dit grootboek zal wor den belast, een eenvoudige mededeeling te doen dat hypotheekhouders uitbetaling van het hen toekomend gedeelte van de rente tegemoet zien door overschrijving op hun girorekening. Hiervoor zullen nog nadere regelen worden gesteld. Vindt uitbetaling der bijdragen in contanten plaats, dan wordt daarbij met de rechten van hypo theekhouders en andere zakelijk gerech tigden rekening gehouden. Een bijzondere voorziening ten bate van den eersten hypotheekhouder is nog ge troffen, voor het geval degene op wiens naam de inschrijving staat niet tot her bouw binnen 5 of 3 jaar overgaat. De rech- -ten van de hypotheekhouders zouden als dan kunnen worden gelaedeerd, in verband met het ophouden der rentevergoeding, ter wijl, zoolang de besteding voor herbouw niet verzekerd is, de inschrijving niet wordt uitgekeerd. Zij kunnen bereiken, dat de in schrijving toch voor de volle honderd.pro cent tot uitkeering komt, doordat met goedkeuring van den algemeen gemachtig de voor den wederopbouw de inschrijving op hun naam kan worden overgeschreven ten beloope van het bedrag hunner hypo thecaire- vordering zij moeten dan zelf tot herbouw overgaan. Overigens kunnen de ingeschrevenen met toestemming van den algemeen gemachtig de hun inschrijvingen overdragen aan een derde, mits deze ook den herbouwplicht overneemt en een door den algemeen ge machtigde goed te keuren bouwplan bij dezen heeft ingediend. De toestemming wordt slechts verleend als voldoende zeker heid bestaat dat die plannen tot uitvoering zullen komen. Tevens moet een regeling getroffen zijn inzake de aanspraken van hypotheekhouders en andere zakelijk ge rechtigden, ten aanzien van het nieuw te stichten onroerend goed. In het voorgaande, is tevens naar voren gekomen, dat de financiering van den we deropbouw, voorzoover deze niet uit d§' rijksbijdragen kan geschieden, wordt be schouwd als een taak van het particuliere kapitaal. De bouwplannen dienen derhalve zoo te worden ingericht, in het bijzonder zoo sober te zijn, dat derde geldschieters binnen het kader der hiervoor te trekken lichtlijnen bereid kunnen worden gevonden om hun gelden in den wederopbouw van Nederland uit te zetten. Buiten het terrein van de volkshuisvesting, waarop rijkshulp hier te lande traditioneel is, is hierbij in beginsel voor de overheid geen taak weg gelegd. Slechts in gevallen, waarin, zooals bij de volkshuisvesting, een sociale taak zulks tot plicht maakt zullen van rijks- wege verdere middelen bij wijze van voor schotten in den regel onder eerste hypo thecair verband kunnen worden beschik baar gesteld, waarbij dan de kosten van den herbouw tot het uiterste zullen moeten worden teruggebracht. Overigens dient het particuliere kapitaal bij den wederopbouw in Nederland zijn normale risicodragende functie uit te oefenen. Naar mag worden aangenomen, zullen de Nederlanders vol doende vertrouwen in de toekomst van eigen land.stellen om deze taaie te volbren gen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1