eeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant Winterhulp Nederland Winterhulp-collecte te Vlissingen» Engelsche bommen werper op een barak te Berlijn neergestort. Nieuwe Duitsche aan vallen op Birmingham. Roemenië bij het pact van Berlijn. •nHiBSTERIffli f UBDIIUCHT 183ste JAARGANG NUMMER 273 ZATERDAG 23 NOVEMBER 1940 waarin opgenomen de Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS? 18 cent per week of f2.30 per fcwartaaL Franco per post f2.50 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS? Van 1-5 regels f 1.50, Iedere regel meer 30 cent Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties s van 1 —5 regels fOSO, Iedere regel meer 10 et (max. 8 regels)* POSTREKENING 350300 (MIDDELBURG)* Dit nummer bestaat uit vier bladen AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUB LI C I T E I T S W AARDE. INGESTELD DOOR DE V ER E E NI GING „DÉ NE D E RL AND S CHE D A G,B L ADPE R S Oprichting Middelburgsche Werkgemeenschap. Vrijdagmiddag heeft in de Raadszaal van de tijdelijke gemeente-secretarie aan het Molenwater te Middelburg de oprich tingsbijeenkomst plaats gevonden van de Middelburgsche Werkgemeenschap van de Winterhulp Nederland. De volgende personen zijn door den bur gemeester, mr. dr. J. van Walré de Bordes, die zelf het voorzitterschap op zich^heeft genomen, als lid van deze werkgemeen schap benoemd de heeren mr. F. B. Evers, ondervoorzitter L. A. Schenk, eerste se cretaris; S. A, van Leverink, penning meester; mr. P. van Empel, tweede secre taris en als leden J. Allewijn, B. J. van den Berg, mevr. S. M. van Walré de Bor desGrothe; W. Bosdijk, C. Dekker, J. Dronkers, dr. J. Eerelman, mej. A. W. Er- merins, lcapiteine mej. Folmer, J. Fontijne, mevr. M. Huizenga-Bijlenga, J. W. Kögeler, dr. K. Kooiman, A. D. Littoojj, H. Olde- man, J. C. E. J. Peek, mevr. wed. A. PriemsOverbeeke, R. Meursinge Reijn- ders, A J. Schot, ir. M. de Vink, P. A. ter Weer, C. Wit; J. Wondergem, C. Zwager man. Na de aanwezigen welkom te hebben ge- heeten, heeft de burgemeester hen als volgt toegesproken „Onze goede stad Middelburg is een ge meente waar van oudsher veel voor de lief dadigheid is gedaan, getuige de vele ver- eenigingen en instellingen, die hier ter stede bestaan. Sommigen daarvan, ik denk bjjv. aan de Godshuizen, dateeren reeds uit de middeleeuwen. Anderen, zooals eenige diaconieën, hebben eveneens een geschiede nis en traditie van eeuwen. Maar ook onder de jongere instellingen zijn er vele, die reeds menig jaar in onze stad arbeiden en ontzaggelijk veel gedaan hebben om hulp in nood te verschaffen cn het lijden van mede- menschen te verzachten. Ilc ben daarom bijzonder dankbaar, dat nu wij ons aangorden om met een nieuwe, organisatie hulp te gaan verschaffen, per sonen uit allerlei kringen van onze ge meente zich bereid hebben verklaard mij daarbij terzijde te staan en er daaronder velen zjjn, die op dit gebied hun sporen hebben verdiend en van wier rijke ervaring wij zooveel mogelijk nut zullen trekken. Ik denk hierbij in het bijzonder aan mr. F. B. Evers, die zoovele jaren door zijn voorzit terschap van velerlei commissies en be sturen een centrale plaats op het gebied der liefdadigheid in onze gemeente heeft bekleed. Maar tegelijk dank ik U allen, die aan mijn oproep gehoor hebben willen geven. Ik weet, dat gij allen, één voor één, met het lijden uwer medemenschen begaan zijt en uwe beste krachten wilt inspannen om daar hulp te brengen. Er zal dezen winter in ons land zeer Veel noodig zjjn en ook naar verhouding zeer veel noodig zijn in onze stad. Daarom moeten vrij de nieuwe mogelijkheden, die de winterhulp actie ons biedt, begroeten, omdat wjj daardoor nog meer gelegenheid zullen hebben aan dezen nood het hoofd te bieden en misschen nog meer hulp bijeen zullen kunnen brengen, dan op de tot dus ver gebruikelijke wijze. De burgemeester van Amsterdam heeft dezer dagen het doel van deze actie ge noemd Hulpbetoon door Nederlanders, voor Nederlanders en onder toezicht van Nederlanders. Dat is zeer juist gezegd. Ik zou daarom alle ingezetenen van Middelburg willen vragen hier positief tegenover te gaan staan en samen te zien, hoe wjj, door onze handen in een te slaan, het beste de men- schen in onze stad kunnen helpen. Dit is dubbel noodig, wegens de zeer moeilijke omstandigheden, waarin onze burgerij ver keert door de ramp van 17 Mei. Immers daardoor zal er dezen winter in Middelburg nog veel meer hulp noodig zijn dan vroe ger, terwijl het vermogen van velen om te helpen aanzienlijk is geslonken. Gelukkig echter zien wij ook en dat mag ik hier wel met dankbaarheid gedenken hoe juist door den nood der tijden velen hunne harten nog wijder openstellen voor hunne medemenschen en nog meer geven dan an ders. Do directeur-generaal van de Winterhulp Nederland, de heer Plek, heeft besloten, dat,.gezien den bijzonderen toestand, waar in onze gemeente door den oorlog verkeert, alle giften, die in Middelburg bjj een ge bracht zullen worden, ook in deze gemeen te zullen mogen worden besteed. Bovendien heeft hij toegezegd, dat onze stad nog hulp zal krijgen uit de bijdragen van elders. Laten wij ons daarom in Middelburg allen gezamenlijk achter dit werk stellen in het belang van onze lijdende medebur gers. Indien wij zulks doen en God het werk zegent, zal het voor velen een zegen kunnen zijn. Wij hebben in den laatsten tijd samen zeer veel doorgemaakt. Laat ons ook in dit werk toonen, dat wij door deze tijden, nader to£ elkander zijn gebracht en wij nog.meer dan voorheen verantwoorde lijkheid voor onze medemenschen voelen. Hierbij verklaar ik opgericht de „Middel burgsche werkgemeenschap van de Winter hulp Nederland", aldus eindigde de burge meester. Als eerste taak is daarop besproken de voorbereiding van de a.s. collecte. De da mes uit het comité, benevens de leden van het dagelijksch bestuur; hebben de organisa tie daarvan op zich genomen. ZQ hebben besloten de collecte te houden op Zaterdag 80 November en wel 's morgens een col lecte huis aan huis en 's middags een straatcollecte. Gelijk uit een advertentie in dit nummer blijkt, verzoekt de burgemeester aan allen, die daarvoor gelegenheid hebben, zich als collectanten te willen opgeven. Iedereen kan aan de collecte medewerken, ongeacht zijn godsdienstige of politieke overtuiging. Alle collectanten dienen zich daarom er van te onthouden door het dragen van een insigne öf anderszins uiting te geven aan hun politieke richting. Zooals ook uit de advertentie blijkt, wor den collectanten verzocht zich voor Woens dagavond a.s. op te geven aan een der volgende adressen mevr. M. Huizenga Bijlenga, mej. A. W. Ermerins, Heeren gracht 86 of mevr. A. PriemsOverbeeke, Laan van Nieuwenhove 1. OPBRENGST BLUFT IN VLISSINGEN. COLLECTANTEN VOOR Er schijnt eenige onzekerheid te hebben bestaan, ten aanzien van de bestemming der gelden, welke voor Winterhulp-Neder land op 29 en 30 November zullen wor den ingezameld. Ook hier heeft zich het kwaadaardige gerucht verspreid en tijdens de jongste persconferentie heeft de direc teur-generaal voor de Winterhulp daar over reeds het een en ander gezegd, maar het schijnt noodig, ook plaatselijk van deze geruchten een tegenspraak te lan- ceeren, om op deze wijze het welslagen van plaatselijke acties zooveel mogelijk te bevorderen. Naar wij hedenmorgen vernamen, heeft de landelijke leider van de Winterhulp actie, de heer Piek, ook ten aanzien van Vlissingen de meest volstrekte toezegging gedaan, dat de gelden, die te Vlissingen voor het Winterhulpwerk zullen worden ingezameld, ook zullen mogen worden be steed ter leniging van den nood in deze stad. Zulks geldt in het algemeen voor alle getroffen gemeenten in ons land, doch wat nu het Vlissingsche geval betreft, is er alle aanleiding, dat men. thans zijn re serve laat varen en dat een ieder er toe medewerkt, dat de collecte van de vol gende week een zoo goed mogelijk resul taat oplevert. Er dient meer en krachtiger steun te worden verleend. Dat is een uitnemend be lang van onze geheele Vlissingsche ge meenschap. Wij- wijzen er op, dat alle openbare in zamelingen verboden zijn en dat dus de geheele liefdadigheid zich kan concentree- ren op dit winterhulpwerk. Vlissingen heeft in de achter ons lig gende maanden veel moeten verduren; er is nood, veel nood, waarvan men bij oppervlakkige waarneming wellicht niet zoo heel veel merkt. De nood is er en het laat zich aanzien, dat deze in den winter, die aanstaande is, nog grooter zal worden. Het is onnoodig, te zeggen, dat deze inza meling zonder onderscheid van richting of overtuiging ten goede zal komen aan de noodlijdenden der gemeente en wanneer de opbrengst beantwoord aan de verwachtin gen, zullen de gemeentenaren niet behoeven te lijden onder het algemeene collectever bod. Wij willen hier nog de aandacht vesti gen op het weinig bemoedigende verschijn sel, dat zich in het algemeen teekenen van ondervoeding kunnen openbaren, waardoor een uitbreiding van de tuberculose niet denkbeeldig moet worden geacht. Tegen dit gevaar hebben wij als gemeenschap stelling te nemen en reeds uit deze over weging is een ruime steun aan de actie voor Winterhulp ten volle gerechtvaardigd. Het laat zich aanzien, dat zoo er nog geen sprake zal zijn van ondervoeding, deze toch zal komen. Dit nu moeten wjj met ons allen trachten te voorkomen. Men late daarom zijn reserve varen. Dat geldt ook met betrekking tot de hulp van collectanten. Tot nog toe hebben zich nog slechts enkelen beschikbaar ge steld. Het moeten er zeventig worden, wil deze collecte in Vlissingen slagen. Men herzie ook in dat opzicht zijn meening. Collectanten vóór! WOONHUIS DOOR ENGELSCHE BOMMEN VERNIELD. Omtrent Donderdagnacht vallen geen gevallen van Engelsche luchtaanvallen te vermelden. Donderdagochtend zjjn eenige bommen geworpen waarbjj een woonhuis is vernield. Personen bekwamen geen letsel. Uit dezen aanval valt echter wel de les te trekken dat ook tijdens de ochtendschemering goed moet worden verduisterd. Verbod van stoken in kassen e.d. Volgens een in de Nederlandsche Staats courant gepubliceerd besluit van den se cretaris-generaal, wnd. hoofd van het de partement van landbouw en vlsscherjj is met ingang van heden het telen van war- moezerjjgewassen in kassen, serres en wa renhuizen, waarin gestookt wordt, verbo den. Dit verbod geldt niet, indien het telen uitsluitend geschiedt voor het verkrijgen van plantgoed van warmoezerijgewassen. Het verbod geldt tot 1 Januari 1941. Acht en twintig Nederlandsche arbeiders omgekomen. Eenige dagen geleden is tijdens een luchtalarm te Berlijn een Engelsche bom menwerper neergeschoten, die, nadat hjj zich van zijn bommenlast had bevrijd, is neergestort op een barak, waarin zich een groot aantal arbeiders, waaronder vele Nederlanders, bevonden. Deze arbeiders waren uit vermoeidheid ondanks het lucht alarm te bed gebleven. De zwaar met benzine beladen bommenwerper veroor zaakte een ontzettende brand in de barak, waarbjj 28 Nederlandsche arbeiders het leven hebben gelaten. Bevoegde' Duitsche zijde heeft ons ver klaard het voorgevallene oprecht te be treuren. Het is bijzonder tragisch dat zoo véél Nederlandsche arbeiders van dit on geval het slachtoffer zjjn geworden. Men merkt echter op dat een dergelijk voorval tot de hooge uitzonderingen behoort, waarbij nog komt dat de slachtoffers geen gebruik hebben gemaakt van de wel aan wezige schuilgelegenheden. De lijken der slachtoffers zijn Donderdag begraven. GERUCHTEN OVER NIEUW VREDESOFFENSIEF. FARINACCI CONTRA ROOSEVELT. Omtrent de geruchten uit Vaticaanstad, als zou Roosevelt na zijn herkiezing door bemiddeling van den Apostolischen Nuntius te Washington aan den Paus zijn wensch meegedeeld hebben tot een gemeenschap- pelijken vredesoproep aaif alle volken te gen het materialisme van den oorlog, ver klaart de Regime Fascista heden, dat deze vredesoproep zou bestaan in een bood schap van den president der V.S. aan den Paus, waarop echter het antwoord van te voren afgesproken waj. Minister Farinacci merkt zonder zich in de diplomatieke betrekkingen tusschen de V.S." en het" Vaticaan te willen mengen hieromtrent op, dat niemand hem het recht kan ontzeggen aan de geheele wereld te verkondigen, dat een dergenen, die voor den huidigen oorlog verantwoordelijk zijn, juist Roosevelt is, die sedert jaren de de- mocratiën tegen de autoritaire staten op hitst. Indien Roosevelt werkelijk het voor- riemen koestert een eind aan den oorlog te maken en den volken vrede te brengen, dan behoefde hij maar een ding te doen: zich niet meer met Europa bemoeien, zoo als de Italianen zich niet met Amerika bemoeien. Overigens is de manoeuvre van Roose velt te doorzichtig, aldus de minister. De Amerikaansche president heeft wel ingezien, dat Engeland onderligt en hij wil dat land daarom door Joodsch pacifisme te hulp komen. Men weet natuurlijk niet wat het antwoord van den Paus geweest is of zjjn zal, maar het Italiaansche ant woord luidt: Er komt geen vrede voor de zege der Duitsch-Italiaansche wapenen. De wapenen worden niet neergelegd, alvorens Israël geveld is. Richtlijnen voor de verstrekking van levertraan. Volgens mededeeling in de Ned. Staats courant zijn door den secretaris-generaal, wnd. hoofd van het departement van han del, njjverheid en scheepvaart richtlijnen vastgesteld voor het afgeven van bons voor en het voorschrijven op recept van levertraan. Hierbij wordt bepaald, dat voor prophylactische doeleinden levertraan uit sluitend mag worden voorgeschreven ten behoeve van kinderen van tot en met 3 jaar. Voor kinderen van xh. tot 2 jaar kan tot een hoeveelheid van 300 cM3. per '4 weken worden voorgeschreven en voor kinderen van 3 jaar tot 300 eM3 per 8 weken. Van levertraan-emulsie en samen gestelde levertraan-emulsie kan 2% maal deze hoeveelheid worden voorgeschreven. Voor therapeutische doeleinden mag le vertraan voor oudere kinderen en volwas senen slechts worden voorgeschreven in dien daartoe goede medische gronden aan wezig zjjn. Nadere regelen hiervoor zullen door de medische hoofdinspectie der volks gezondheid worden gegeven. Deze zullen in de medische vakpers worden gepubli ceerd. De geneeskundigen, die levertraan voor- schrjjven, zijn verplicht op recepten of bons ten behoeve van kinderen den leeftjjd van het kind te vermelden en op recepten een nauwkeurige gebruiksaanwijzing. Verkoo- pers moeten nagaan of de leeftjjd is ver meld en of aan de toegelaten hoeveelheden de hand is gehouden. In geen geval mag een grootere hoeveel heid levertraan ineens worden voorge schreven dan toereikend is voor 8 weken. Vakunie in België, Voor de volledige reorganisatie van het vakverenigingsleven in het Vlaamsche en Waalsche gebied hebben de leidende vak verenigingen gisteren besloten een van alle partjjpolitiek bevrjjde eenheidsorganisa tie op te richten. Dit nieuwe lichaam draagt den naam „Unie der hand- en geestesarbeiders" (union des travailleurs manuels et intellectuels), Zjj heeft haar zetel te Brussel* Sinds de eerste uren van Vrijdagavond hebben naar het D.N.B. meldt sterke Duit sche luchtstrijdkrachten opnieuw aanvallen op Birmingham ondernomen. De eerste vliegtuigen keerden nog voor middernacht terug. De bemanningen rapporteerden een nieuw groot succes der aanvallen. In Bir mingham woeden reusachtige branden, die zich over groote gebouwencomplexen uit strekken, terwijl overal afzonderlijke kléine branden uitbreken. De in duikvlucht aan vallende bommenwerpers hebben talrijke lichtfakkels uitgeworpen, waardoor zij nieuwe bijzonderheden, verkregen over den toestand van de stad, zagen bevestigd, dat heele straten, treinen en fabriekscomplexen verwoest en uitgebrand zijn. De aanvallen in den afgeloopen nacht waren hoofdzake lijk gericht op de wapenfabrieken die tot dusver voor de Duitsche bommen nog ge spaard gebleven waren. Dank zij het gun stige weer konden de aanvallen vannacht op elke mogelijke wijze ondernomen wor den. Afzonderlijke vluchten wisselden af met aanvallen van strijdkrachten in massa. De voortdurende wisselende gevechts-tac- tielc maakt hef den luchtafweer onmogelijk doeltreffend op te treden. Voor het eerst werden in grooten getale op Birmingham aanvallen in duikvlucht ondernomen. Zij waren gericht op bepaalde zeer belang rijke bedrijven der Engelsche vliegtuigin dustrie. Van brandbommen tot de zwaarste brisantbommen werden geuruikt. De uit werking was zoo ontzettend, dat de af- en aanvliegende Duitsch piloten uit hun vliegtuigen den vuurgloed der enorme branden konden zien. Dit bewijst, dat niet slechts huizen in brand stonden,' doch dat reusachtige voorraden grondstoffen te Birmingham als ruwe wol en ruwe katoen door de Duitsche aanvallen in brand moe ten zijn geraakt. GEEN SCHAARSCHTE AAN ZOUT. Van bevoegde zijde verzoekt men ons mede te deelen, dat de van tijd tot tijd opduikende geruchten over schaarschte aan zout in strijd zijn met de feiten en iederen grond missen. De zoutrijkdom van eigen bodem en de ongestoox-de aanvoer van buitenlandsch ruw zout als grondstof voor de zoutziede rijen, zoomede de productiecapaciteit der Nederlandsche zoutfabrieken, waarborgen de voorziening van elke Nederlandsche behoefte aan zout. Van dit artikel kunnen bovendien nog zelfs aanzienlijke hoeveel heden uit ons land naar andere landen uit gevoerd worden, zooals reeds sedert jaren het geval is. GEEN DUURDERE SIGARETTEN Aiieen de prijsverhooging van de cents-sigaret toegestaan. De sigarettenfabrikanten hebben een aanschrijving ontvangen, waarin hun wordt gezegd dat zij voortaan slechts in dezelfde prijsklasse mogen produceeren als die, waarin zij ook het vorige jaar hebben geproduceerd en in dezelfde vex-houding wat betreft de vei'schillende prijsklassen on derling. Deze maatregel is volgens de N.R.Ct, een gevolg van het onderzoek door het Rijks bureau voor tabak en tabaksproducten naar prijsverhoogingen, waarbij meestal sigaretten, gemaakt uit oude voorraden tabak, onder een nieuw merk en een hoo- gei-en prijs in den handel werden gebracht. De practijk echter, dat de dx-iekwart- cents-sigaret is vervangen door de een cents-sigaret, is gesaxxetionneerd. De Amerikaansche hulp aan Engeland. President Roosevelt heeft gisteren op de persconferentie verklaard, dat de hulp der Ver. Staten aan Eixgeland onder de tegenwoordige omstandigheden haar hoog tepunt bijna heeft bex-cikt. „Alles wat maar eenigszins mogelijk is" wordt op het oogenblik gedaan. Men mag het, aldus Roosevelt, niet achten, dat uitbx-eiding der Amerikaansche hulp aan Engeland over wogen wordt. Roosevelt verklaarde voorts, dat de regeering intrekking van de Johnson Act (verbod tot het verstrekken van lee ningen aan oox-logsdebiteuren der Ver. Staten) en de mogelijkheid van Noord- Amerikaansclxe escortes voor Noord-Ame- rikaansche koopvaardijschepen op den At- lantischen Oceaan niet in behandeling heeft. COLLECTIEVE NEDERLANDSCHE INZENDING OP DE LEEPZIGER MESSE. Het ligt in de bedoeling van den Economischen voorlichtingsdienst, behalve de gebruikelijke officieele inzending, op de Leipziger Messe een collectieve Neder landsche inzending te oi'ganiseeren. Firma's, die belangstelling hebben, aan deze collectieve inzending deel te nemen, dieyen zich ten spoedigste bij den Economi schen Vooi-lichtingsdienst, Rijnstraat 24, 's-Gravenhage, op te geven onder vermel ding van de ï-uimte, waax-over zij wenschen te beschikken, de ten toon te stellen arti kelen etc* Naar het D.N.B. zal Roemenië zich van daag bij het drie-mogendheden-pact van Berlijn aansluiten. Te verwachten is, dat Slowakije en Bulgarije dit voorbeeld spoe dig zullen volgen. De Führer heeft gistermiddag in de nieuwe rijkskanselarij in tegenwoordigheid van rijksminister van buitenlandsche za ken von Ribbentrop, den Roemeenschen; staatsleider generaal Antonescu en den Roemeenschen minister van bxiitenlandsche zaken prins Sturdza voor een langdurig onderhoud ontvangen. Een afdeeling van de S.S.-lijfwacht bewees bij aankomst en vertrek de eerbewijzen. Semi officieel wordt uit Berlijn gé- meldt De besprekingen tusschen den Führer en generaal Antonescu hebben drie en een half uur geduurd. De Roemeensche staats-' leider reed tegen half zeven, begeleid door den chef van het protocol Dörnberg en den Duitschen gezant te Boekarest, dr. Fabricius naar het kasteel Bellevue terug. Voor gisteravond hadden ze een uitnoo- diging van rijksminister van buitenland sche zaken von Ribbentrop voor een ont vangst in hotel Adlon aangenomen. De nieuwe Roemeensche gezant by Hitler. De Führer heeft gistermiddag in dé nieuwe rijkskanselarij den nieuw benoem den Roemeenschen gezant, Constantin Grecianu ontvangen voor het overhandi gen van zijn geloofsbi'ieven. In aansluiting hierop ontving Hitier den Roemeenschen gezant met een speciale missie, Valer Pop. Steeds nauwere samenwerking met de spiL De geheele Roemeensche pers houdt zich bezig met de reis van den staatsleider naar Berljjn. Cuventul schryft o.a.Roemenië, dat eens voor al met zijn verleden gebroken heeft, moet te Rome en Berlijn, de middel punten, waaromheen alle belangrijke ge beurtenissen der wereld draaien, zijn po litieke grondslagen hei-vinden. Voor Roeme nië is de reis van zijn staatsleider niét alleen een bewijs van een geloof, doch oolv van het onvoorwaardelijke vertrouwen, dat langs dezen weg de wedergeboorte van Europa en daarmede ook der levensbe langen van Roemenië's toekomst gewaar- box-gd zijn. De samenwerking van het nieuwe Roe menië met de spilmogendheden, aldus nog Cuventul, komt in een steeds concreter stadium. Zooals Duitschland en Italië van nu af op de oprechte vriendschap van het Roemeensche volk kxinnen rekenen, is ook Roemenië er zeker van, dat Duitsch land en Italië deze viïendschap op de juiste wijze zullen weten te waardeeren. Hongarije belooft volledige samen- werking met de spil. In de club der regeeringspartij te Boeda pest heeft de Hongaarsche müiister-presi- dent, graaf Teleki, een rede gehouden, waarin hij ten aanzien der toetreding tot het pact van drie zei, dat Hongarije be reid is aan de zijde van de mogendheden van de spil mede te werken aan den op bouw van het nieuwe Europa. Hij gelooft dat men de toekomst met volledig ver trouwen tegemoet kan zien. Ook minister Txxka naar Berlin. De xijksregeering heeft den voorzitter der regeering en nxinister van buitenland sche zaken, dr. Adalbert Tuka, tot een of ficieel bezoek aan Berlijn uitgenoodigd. Dr. Tuka zal met zijn gezelschap Zaterdag 23 November naar Berlijn veilrekken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1