Provinciale Zeeuwsche SSmbwI Middelburgsche, Vlissingsche, Goesehe en Breskensche Courant ABONNEMENTSPRIJS 18 cent per week of f 2.30 per kwartaal. Franco per post f 2.50 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 cent. waarin opgenomen de 183ste JAARGANG ZATERDAG 26 OCTOBER 1940 Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1.50, ledera regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels f0.50. Iedere regel meer 10 et. (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). Dit nummer bestaat uit vier bladen A AN GESLOTE N BIJ HET BUR E A U ,V,Q O R PUBvLTCITEITS WiAARDÉ'.tpES TEL D DO O R DE VER E ENIG IN G „DE NEDERLA ND SC HE DAG B LADPE R De Italianen aan het Kanaal, Initiatief van Mussolini. De speciale verslaggever van het Gior- nale d'Italia meldt van het Kanaalfront, dat in den afgeloopen nacht eskaders van het Italiaansche lnchtwapen bij de hom- hardementen van Engeland in actie geko men zijn. Bij hun aankomst ter plaatse zijn de Italiaansche vliegers door hun Duitsche kameraden met geestdrift ontvangen. Tus- schen de Duitsche en. Italiaansche ploegen vliegers is terstond een hartelijke wapen- broederschap ontstaan. Stefani verneemt, dat het de Duce is ge weest, die besloten heeft een Italiaansch luchtcorps naar het' bezette gebied in Noord-Europa te zenden ter deelneming aan de aanvallen op Engeland. Het Duit sche opperbevel gaf onmiddellijk zjjn toe stemming, terwijl het Italiaansche ministe rie van luchtvaart alle maatregelen voor de organisatie heeft genomen. Het corps, dat onder bevel van generaal Fougier, een Ita liaan van Corsicaansche afkomst, staat, is voortreffelijk toegerust. Al zijn materiaal is van Italiaansche origine. De toestellen hebben hun nieuwe bases door de lucht be reikt, terwijl de hulpdiensten en depots per spoor zijn aangevoerd. Het corps beschikt dus in ieder opzicht over eigen middelen. Zelfs voedsel, wijn en sigaretten voor de manschappen komen uit Italië. Terwijl het Italiaansche corps een groote vrijheid van handelen behoudt, maakt het deel uit van de luchtvloot van het Kanaal onder bevel van maarschalk Kesselring. Dezer dagen zijn zeer hartelijke boodschap pen gewisseld tusschen maarschalk Goe- ring, maar-schalk Kesselring en generaal Wimner eenerzijds en generaal Fougier an derzijds. Joilbert over de Duitsche luchtaanvallen. De Britsche luchtmaarschalk, sir Philip Joubert, heeft, naar het D.N.B., meldt, voor de Engelsche radio gesproken over de situatie in den luchtoorlog. De aangerichte schade, aldus vertelde Joubert, is welis waar niet omvangrijk, doch deze bomaan vallen werken op de zenuwen van de En- gelschen, vooral op die der Londensche be volking, daar zij een toestand van perma nente onrust vormen, slechts in zooverre zijn zij gevaarlijk. De nachtelijke aanvallen van viij groot formaat richten uit den aard der zaak een grootere schade aan, want de Duitsche vliegers hebben zeer goed geleerd 't opgestelde doel met hun bommen nauw keurig te treffen, Daar echter de meeste bomaanvallen des nachts worden onderno men, de Duitschers op groote hoogte vlie gen, het zicht dikwijls buitengewoon slecht is en de vijandelijke toestellen door het luchtdoelgeschut gedwongen onrustig moe ten vliegen, is het voor hen uiterst moei lijk nauwkeurig te mikken en te treffen. Bij den overvloed van militaire doelen die binnen Londen liggen is het welhaast on vermijdelijk, dat zij deze vaak treffen. Bovendien deelde sir Philip nog mede, dat men reeds plannen heeft uitgewerkt om de Spitfire- en Hurricane vliegtuigen nog zwaarder te bewapenen en ze sneller te maken. Oolc bestaan er nieuwe plannen voor den bouw van betere Britsche jacht vliegtuigen. EX-KONING CAROL EN MEVROUW LUPESCU GEARRESTEERD. Naar Associated Press meldt, zijn ex- koning Carol en mevrouw Lupescu op 23 October te Sevilla gearresteerd. De mogelijkheid bestaat, dat zij naar Roemenië teruggestuurd worden. De vroe gere hofmaarschalk Urdareanu, die ex- koning Carol en mevi-ouw Lupescu in bal lingschap vergezelde, werd eveneens ge arresteerd. Alle drie schenen veri-ast, toen de politie hun de plotselinge vei-andering in hun lot mededeelde. Gemeld .wordt, dat ex-koning Carol voorbereidingen had ge troffen om zich naar de "Vereenigde Staten te begeven en dat hij dikwijls telefoonge sprekken voerde met Lissabon. De politie heeft ex-koning Carol, me vrouw Lupescu en Urdarenu medege deeld, dat zij naar Granada zullen worden overgebracht totdat het geval opgehel- dei-d is. Toen Urdareanu over zijn toestand werd ingelicht, hief hij bevend zijn handen omhoog en riep stokkend „Zjj zullen mij dooden, wanneer wij naar Roemenië terug gestuurd worden De commissaris van politie heeft het gezelschap een hotel aangewezen. Dooi de half geopende deur luisterde mevrouw Lupescu naar het gesprek, dat gevoerd wei-d. Urdareanu zag er vex-slagen uit. „Zjjne Majesteit moet het weten", zeide Ixij. Hij begaf zich daarop, gevolgd door den commissaris van politie, naar ex-ko ning Carol. Gemeld wordt, dat de koning zijn verbazing wist te verbergen. Hij zeide: „Mag ik u vragen, wie of u deze bevelen heeft gegeven?" De commissaris van po litie antwoordde„Wie zijn uw supe- rieui-eh?" Cax-ol scheen terneergeslagen, doch zijn toestand vei-beterde, toen hij kort daarop een bezoek bracht aan dén civielen gou verneur, die hem mededeelde, dat hjj en zijn gevolg heden naar Granada zouden vertrekken. Bommen op een fabriek te Puttershoek. 25 dooden en vele gewonden. Het A.N.P. meldt: Tot de gemeenten, welke Donderdag nacht alsmede in den vroegen mox-gen in meer of mindei'e mate geteisterd zijn door de bombardementen der Engelsche vlie- gex-s, behoort ook *t dorp Puttershoek op 't Zuid-Hollandsche eiland Beyerland, waar eenige px-ojectielen zijn terechtgeko men op 'n fabriek, van voedingsmiddelen. De gevolgen waren ontzettend: 25 ax-beiders van wie de meesen reeds met hun dagelijk- schen arbeid waren begonnen, werden ge dood en verscheidene^anderen gewond. Het juiste aantal der gewonden is nog niet vastgesteld. In de fabriek brak brand uit, dié later op den dag is gebluseht. 'n Aantal voltreffers trof de fabrieksgebouwen, waar door brand ontstond en vele personen ge dood wei-den. Eenige zwaar gewonden zijn naar het ziekenhuis te Dordx-echt ovex-ge- bracht. De vele lichtgewonden werden ter plaatse verbonden. De brand werd door de brandweer uit Puttershoek welke nog eer der dan de fabrieksspui't water gaf, met assistentie van die van 's Gravendeel en Dordrecht gebluseht. De Rotterdamsche en Zwijndrechtsche brandweer waren ook spoedig aanwezig, maar behoefden geen hulp te verieenen. De meeste slachtoffers kwamen van eldex-s. In totaal werden ze ventien bommen gewoi-pen, waai-van tien op de fabi-iek. De verslagenheid is gi-oot. Bommen Den Helder. Gistermorgen heeft een Engelsch vlieg tuig verscheidene brand- en explosieve bommen op de binnenstad van Den Helder gewoi-pen. Explosieve bommen zijn terecht gekomen op een weiland aan den Midden weg achter de Huygensstraat en op 'n ter rein tusschen de Hector Treubsti-aat en Boerhavestraat, waai-door van enkele hon derden huizen de ruiten en daken zijn ver nield. De bommen lieten groote trechters na en in de Hector Treubstraat heb ben zij 'n aantal huizen, geheel in puin doen storten. Doordat de meeste bewoners dien nacht niet aanwezig waren, zijn er, voor zoover bekend, geen persoonlijke on gelukken te betreuren. De schade strekt zich echter uit tot 'n gx-oot gedeelte van deze wijk. Zoowel in de Boerhavestr. als in de Hector Treubstraat, Van Leeuwenhoek straat, Huygenssti-aat, Middenweg, Sluis dijkstraat en Parallelweg zijn de ruiten vex-nield. Tien tot vijftien brandbommen kwamen terecht in woningen in de Govex-s- stx-aat, Parallelweg, Bassstx-aat en aan grenzende straten. Ook hier waren de meeste bewonex-s afwezig, doch door het kranige en doox-tastend optreden van een der bewoners van de Goversstraat, de heer van Meer, die verschillende brand bommen uit woningen wist Lo verwijderen, is voorkomen, dat hier groote branden ontstonden. De politiebrandweer heeft nog enkele kleine branden gebluseht. Tal van plaatsen gebombardeerd. Verder meldt het A.N.P.: Gisterochtend heeft een Engelsch vliegtuig een viertal bommen boven het Westelijk deel van Slie- dx-echt laten vallen. Een groot aantal hui zen werd beschadigd, waarvan eenige zeer ernstig. Honderden x-uiten zijn gebi-oken. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Op een woonwijk in Vlissingen wiex-pen de Engelschen 12 bommen, waardoor 10 huizen wei-den vex-nield en vele andere wo ningen werden beschadigd. Wonder boven wonder zijn hier geen dooden of gewonden te betreuren. Nabij Pjjnacker vielen bommen in het open veld, tengevolge waarvan enkele stuks vee werden gedood. Een aantal bommen, dat op het eiland Texel terecht kwam, veroox-zaakte geen schade. Bij het Gx-oningsche dorp Beerta werden ongeveer 20 brandbommen afgewox-pen. Er ontstond eenige onbeteekenende schade aan het electrische bovennet. In Fx-iesland werden op enkele plaatsen boex-enhoeven door Engelsche hommen be schadigd. Een bom, welke een Engelsche vlieger afwierp boven Rotterdam, beschadigde een baggei-molen, welke lag gemeerd in de Nieuwe M^as. .Belastingverhooging In België. Ter bereiking van een gezond evenwicht in de Belgische begx-ooting heeft de secre- taris-generaal van het ministerie van fi nanciën vex-hooging der crisisbelasting be last. Er wordt op gerekend, dat deze extra belasting de inkomsten met 900 millioen franc zal doen toenemen. Dit bedrag zal waarschijnlijk het vermoedelijk tekort in vollen omvang dekken. Door Zweden, gekochte vlieg tuigen naar Engeland In tegenstelling tot de berichten over de verzending van de voor Zweden be stemde, maar door den Amerikaanschen staat in beslag genomen vliegtuigen naar de Philippijnen, meldt Aftonbladet uit Londen, dat daar een telegram uit Mon- tx-eal ontvangen is, volgens hetwelk thans een koopovex-eenkomst omtrent deze 110 vliegtuigen tusschen de Vex-, Staten en Engeland gesloten is. In het korte telegram wordt gezegd, dat het jagers zijn, over den koopprijs is tot dusverre niets bekend. tóf '8ÈS M flKWl 1 •xBESSL V Geweldige hoeveelheden bloemkool worden thans op de veilingen Schuiten vol arriveeren bii de hallen in BovenkarspelGrootebroek West Friesland aangevoerd. (Foto Pax-Holland) DE DISTRIBUTIEBONNEN VOOR DE KOMENDE V/EEK. BROOD. Gedurende het tijdvak van Maandag 28 October tot en met Zondag 3 November a.s. geven de met „12" genummei-de bonnen van het bx-oodbonhoekje tezamen recht op het koopen van 2500 gx-am x-oggebrood of 2000 gram ander brood. Elk der bonnen geeft dex-halve recht op het koopen van 125 gx-am roggebrood of 100 gram ander brood. De bonnen, welke 3 November nog niet gebruikt zijn, zullen voorts nog geldig zijn tot en met Dinsdag 5 November a.s., met dien verstande, dat zij op 4 en 5 November a.s. niet gebruikt zullen mogen worden voor het betrekken van brood in hotels, restau rants e.d. SUIKER. Gedurende het tijdvak van Zaterdag 26 October a.s. tot en met Vrijdag 22 Novem ber a.s. geeft de met „42" genummerde bon van het algemeen distx-ibutiebonboekje recht op het koopen van een kilogram suiker. BOTER EN VETTEN. Gedurende het tijdvak van Zaterdag 26 October tot en met Vrijdag 1 November a.s. geeft de met „14" genummerde bon van de boter kaart recht op het koopen van een half pond boter. Van de vetkaart geeft gedurende genoemd tijdvak de met „14" genummerde bon recht op het koopen van een half pond margarine of boter. De bonnen, welke op 1 November a.s. nog niet gebruikt zijn, blijven voorts nog geldig tot en met Vrijdag S November a.s. Zooals reeds eerder werd bekend gemaakt zal geen reductie op den prijs van boter bij afgifte van bepaalde bonnen der vetkaart meer worden verleend. KAAS. Gedurende het tijdvak van Maandag 28 October tot en met Zondag 10 November a.s. geeft de met „39" genummerde bon van het algemeen distributiebonboekje recht op het koopen van 100 gram kaas. Van bevoegde zijde wordt de aandacht ex-op gevestigd, dat bon „39" van het algemeen distributiebonboekje is aangewe zen voor het verkrijgen van 100 gram kaas gedurende het tijdvak van Maandag 28 October tot en met Zondag 10 Novem ber a.s., maar dat voor het tijdvak van 4 tot en met 17 November a.s. wedex-om een bon zal worden aangewezen ter ver krijging van 100 gram kaas. Het ligt n.L in het voornemen iedere week voor kaas een bon aan te wijzen, welke bon dan twee weken geldig blijft, evenals dit het geval is met bonnen voor vleesch. Dit beteekent dus, dat het rantsoen kaas 100 gx-am per persoon per week bedraagt. Voorts wordt erop gewezen, dat bon „39" gedux-ende de tweede week van den geldigheidsduur, dus van 4 tot en met 10 November a.s. niet gebxruikt mag worden ter verkrijging van kaas in hotels, res taurants en dergelijke. VLEESCH. Gedurende het tijdvak van Maandag 28 October tot en met Zondag 3 November a.s. geeft elk der vier met „06 vleesch" ge merkte bonnen van de vleeschkaart recht op het koopen van 100 gram vleesch, been inbegx-epen, of een rantsoen vleeschwaren. De met „06 worst, vleeschwaren" genxex-kte De Duitsche represaille maatregelen. Nieuwe interneeringen. Wij vernemen dat in het kader van de Duitsche repressaillemaatregelen in ver band met de behandeling van Duitsche on derdanen in Nedex-landsch-Indië, wederom een aantal Nedex-landers hier te lande is geïnterneerd. Ook deze personen worden, evenals de reeeds eex-der geïnterneerden, geacht in Nederlandsch-Indië een begrip te vertegenwoordigen. HET OVERTREDEN VAN HET SLACHTVERBOD. ER ZAL STRENG WORDEN OPGETREDEN. Aangezien is gebleken, dat op sommige plaatsen het slachtverbod wordt overtre den, ten gevolge waarvan vleesch zonder bon wordt afgeleverd, wox-dt door het rijks bureau voor de voedselvooirziening in oor logstijd uitdrukkelijk de aandacht er op ge vestigd, dat zeer streng tegen deze overtre ders zal worden opgetx-eden. Behalve dat tegen den landbouwer, die zich schuldig maakt aan een overtreding van het slacht verbod op de gewone wijze een vervolging zal worden ingesteld, zal de landbouworga nisatie, waax-bij hij is aangesloten, maat regelen kunnen treffen, tengevolge waar van de uitoefening van zijn bedrijf geheel onmogelijk kan worden gemaakt. De handelaar, die zich aan overtredingen als bovenbedoeld schuldig maakt, zal van de levex-ing aan de Nedeiiandsche Veehouderij- centrale worden uitgesloten. Hetzelfde zal geschieden met een anderen handelaar, die voor hem zou optreden of voor hem vee aan de Nederlandsche Veehouderij centrale zou trachten te leveren. Indien een slager zich aan overtreding van het slachtvex-bod schuldig maakt, zal hij, behalve, dat hij op de gewone wijze ver volgd wordt, geen toewijzing voor rund- of varkensvleesch meer ontvangen, waardoor hij zijn bediijf niet meer zal kunnen uit oefenen. Het voorgaande moge een ernstige waar schuwing z\jn voor al diegenen, die nog niet inzien, dat overtredingen als hiex-bedoeld in de huidige tijdsomstandigheden de voed- selvoorzienïng vari het geheele volk ernstig in gevaar brengen en derhalve volstrekt ontoelaatbaar moeten worden geacht. bon geeft uitsluitend recht op het koopen van een rantsoen vleeschwai-en. De bonnen, welke op 3 November a.s. nog niet gebruikt zijn, blijven nog geldig tot en met Zondag 10 November a.s. met dien verstande, dat zij gedurende de week van 4 tot en met 10 November a.s. niet gebruikt zullen mogen worden voor het betrekken van vleesch of vleeschwaren in hotels, restaux-ants e.d. Het rantsoen vleeschwaren, dat per bon kan worden gekocht bedraagt 75 gram voor gerookt of gekookt varkens-, rund- of kalfsvleesch en voor gerookte worstsoorten, 100 gram voor gekookte worstsoorten, i*ol- pens en knakworst, 125 gram voor lever- artikelen, tongenwoi-st en nierbrood en 150 gx-am voor bloedworst. Gemengd Bericht Het verheugt ons U te kunnen mededeelen, dat wij ons in bevredigende mate hebben kunnen voorzien van divex'se Geneesmidde len, Verband- en Verplegingsartikelen, Bandages en Toiletbenoodigdheden j doch ook van een serie nieuwe artikelen artikelen, die met het welzijn van den he- dendaagschen mensch ten nauwste verband houden Wij noemenGecondenseerde melk, melkpoeder, zoetklontjes, bouillon blokjes, papsoort, fosco, kousenspaax-ders, zeemsponsen, rheumatiekvex-banden, honing, nieuwe hoestmiddelen, anijstabletten, enz. enz. Wij hopen, dat dit „Gemengde" bericht U aangenaam zal zijn A. C. VAN DER REST, Ass--Apotheker, Lange Kerkstraat, Goes, Telefoon 2468. Toegang tot Zeeland verboden. Het verstrekken van uitzonderingsvergunningen. Officieel wordt medegedeeld Het is den laatsten tijd herhaaldelijk voorgekomen, dat ingezetenen van de meer Noordelijk gelegen px-ovinciën, die door Zee land willen x-eizen, in Roozendaal aankomen zonder in het bezit te zijn van de uitzonde ringsvergunning voor het betreden der Zeeuwsche eilanden. Om in de provincie Zeeland te mogen komen, dient men een verzoek tot het ontvangen van een ver gunning te richten tot de burgemeesters van die gemeenten, in welke men zijn moet. Deze verzoeken worden na toetsing op de noodzakelijkheid van het bezoek en nadat de burgemeestei-s hun standpunt te dien opzichte hebben bepaald, gezonden naar den bevoegden stafofficier, welke ge detacheerd is bij den vertegenwoordiger van den Rijkscommissaris, die opnieuw het verzoek zal toetsen en de vergunning uit reikt. In het verzoek, dat men tot de burge meesters richt, moeten zijn vermeld vooiz en familienaam van den vex-zoeker, bex-oep, woonplaats en woonadres, datum en plaats van geboorte, bovendien de reden, waarom men naar Zeeland wil en de duur van het vex-blijf aldaar. Personen, die den voorgeschreven weg niet bewandelen en zich desondanks in het ontruimde gebied bewegen, worden zonder nader onderzoek onmiddellijk gedwongen, de eilanden te verlaten en moeten naar huis terugreizen. Aanvragen voor het verkrijgen van een uitzonderingsvergunning, welke aan andere takken van dienst gex-icht worden, kunnen niet in behandeling worden genomen. Smigly Rydz gearresteerd. De voormalige Poolsche maarschalk Smigly Rydz, die belast werd door het materiaal, gevonden bij de ontdekking van de Poolsche spionnage-organisatie, is gis teren herhaaldelijk verhoox-d en daarna ge arresteerd. Hij bevond zich tot dusverre op een kleine bezetting in het bestuurs- disti-ict Valcea in de omgeving van Kra- jowa en is thans te Raninicu Valcea ge vangen gezet.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1