Prtvinciie Zeeiwscht Courant Oommelsch Bier is teler Middelburgsehe, Vlissingsehe, Goesche en Breskensche Courant 183ste JAARGANG NUMMER 242 VRIJDAG 18 OCTOBER 1940 waarin opgenomen de Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS 18 cent per week of f2.30 per kwartaal. Franco per post f 2.50 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS; Van 1-5 regels f 1.50, Iedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels f0.50, Iedere regel meer 10 ct (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). Dit nummer bestaat uit twee bladen A A N G E S l PTES BIJ HET B U RE A P V 6 R F UB t ICITE I TS W AARD E. I tjt G ES TEL D 0 O OR DE V B E E N I GING „DE NEDERLANDS C H E DA G B LAPP E BS" De aanvallen op Londen worden voortgezet. Naar het D.N.B. verneemt, hebben ook gisternacht de gesloten formaties der Duitsche gevechtsvliegtuigen, ongehinderd door de slechte weersgesteldheid boven het Kanaal, haar doelen in Zuid- en Midden- Engeland bereikt en deden aanvallen op Londen en verscheidene andere steden aan de kust en in het binnenland. Gistermor gen hebben Duitsche verkenningsvliegtui gen nieuwe branden in fabrieken en be drijven waargenomen. Reeds in de vroege ochtenduren stegen gisteren weer Duitsche bommenwerpers op voor den aanval. De. eerste golf bereikte om 9.50 uur Londen en wierp haar bommen op de bestemde doelen. ZWARE ONTPLOFFINGEN. De Duitsche vliegtuigen, die van dit ochtendbombardement op Londen terug keerden, brachten berichten over nieuwe sucpessen mee. Ten Noordwesten van Wa terloo Bridge zijn verscheidene zware brisantbommen ingeslagen, die zware ont ploffingen en groote blauwe steekvlammen veroorzaakten. Nieuwe branden, die wel dra door dikke, zwarte rookwolken aan het oog onttrokken werden, ontstonden door bommen, die ten Noorden en ten Zuiden van de'Royal Albert Docks gewor pen werden. Op grond van rechtstreeksche waarnemingen moet weer tot belangrijke materleele schade geconcludeerd wórden. Van militaire zijde vernam het D.N.B., dat Duitsche gevechtsvliegtuigen verder den geheelen Donderdag, ondanks het on gunstige weer, militaire doelen in Londen eri andere plaatsen van het Britsche eiland hebben aangevallen. De branden in Londen woeden voort. Twee vijandelijke jagers werden neergeschoten. Het Duitsche lucht- wapen had geen verliezen. Aan de kust werd een groot convooi door eenige Duit sche vliegtuigen aangevallen en uiteenge jaagd. ENGELSCHE KORTEGOLFZENDER GEBOMBARDEERD. Volgens berichten' uit Londen is gister nacht een Engelsche kortegolf zender die tot dusverre den dienst naar het Verre Oosten verzorgde, dooi' een Duitsche vliegtuigbom getroffen en verwoest. De luisteraars naar deze uitzendingen zijn uitgenoodigd op een Ruim 28000 Hongaarsche mijnwerkers in staking. DE STEENKOLENVOORZIENING VAN HET LAND IN ERNSTIG GEVAAR. Uit Boedapest meldt het D.N.B. In de steenkolenmijnen van Salgotarjan, Tata, Dorag en Tolcod is een staking van zeer groote afmeting uitgebroken, die bijna tweederde van de Hongaarsche steenkool productie heeft stilgelegd. Tienduizend mijnwerkers hebben de laatste dagen het werk neergelegd en zijn wegens loon- eischen in staking gegaan. Zij verlangen een loonsverhooging van dertig procent, omdat de onlangs door de regeering ge laste verhooging der loonen van mijnwer kers met 7 niet in verhouding staat tot de gestegen kosten van levensonderhoud. De onderhandelingen tusschen de arbei der en de ondernemers hebben tot dusver niet tot een resultaat geleid. Als gevolg van de staking ontstaat er een dagelijksch steenkooltëkort van 2000 tot 2500 wagons. De voorziening van steenkool voor de be volking en voor de Hongaarsche industrie wordt dus sterk in gevaar gebracht. De regeering heeft de steenkoolbekkens waarin de staking is uitgebroken door mi litairen laten bezetten. Voor het nemen van dezen energieken maatregel der regee- ring zou de ernstig in gevaar gebrachte steenkoolvoorziening van de Hongaarsche industrie den doorslag hebben gegeven. De toestand wordt daarom zoo dreigend ge acht, omdat de staking naar het steen koolbekken te Füfkirchen is overgsla- gen, waardoor practisch de geheele steen koolproductie van Hongarije wordt ge troffen. Het aantal stakers wordt op onge veer 28 A 30.000 geraamd. VIER ENGELSCHE HULP VAARTUIGEN VERGAAN. De Britsche admiraliteit meldt, dat de volgende kleine hulpvaartuigen den laat- sten tijd door optreden van den vijand tot zinken gebracht zijn: de vischtreilers Resolvo, Listrac en Warwick Deeping. Voorts de treiler Summerrose. De' naaste familieleden der slachtoffers zijn op de hoogte gesteld. Uit New York meldt het D.N.B. Het Britsche kolenschip Bengal Head liep gis teren Newport (Rhode-Island) binnen met 16 geredden aan boord van het Britsche s.s. „Benlawres", dat op 12 October in den Atlantischen Oceaan is getorpedeerd. In New-York wordt medegedeeld, dat het Britsche passagiersschip „Lorina" in het Kanaal tot zinken is gebracht. HIMMLER NAAR SPANJE. De Rijksleider der S.S. en chef van de Duitsche politie, Heinrich Himmler, zal Za terdag, naar de Spaansche bladen melden, naar Spanje komen. anderen Britschen zender af te stemmen, aldus het D.N.B. DE EVACUATIE VAN DE GROOTE ENGELSCHE STEDEN? De Britsche minister van gezondheid, Mac Donald, heeft gisteren in een radio toespraak medegedeeld, aldus het D.N.B., dat tot dusverre 56 van de bevolking uit de gevaarlijkste Londensche stadsdeelen is geëvacueerd. International News Service meldt uit Londen, dat minister Mac Donald op het oogenblik bezig is met het bestudeeren van een plan, dat voorziet in een gedwongen evacuatie van de geheele burgerbevolking in de „voor het leven belangrijke distric ten", zooals Londen, Liverpool en andere steden. Niet geëvacueerd zullen alleen worden die personen, die in voor den oorlog belangrijke bedrijven werken. NIEUWE SCHIJNWERPERS AAN DE NEDERLANDSCHE KUST. Uit Berlijn meldt het D.N.B. Door tot dusver nog niet toegepaste afweermetho- den is in den afgeloopen nacht een En gelsche bommenwerper in de Nederland- sche kuststreek omlaag gehaald. Daar worden thans namelijk zoeklichten van een nieuw type op de proef gesteld, naar het D.N.B. uit betrouwbare bron verneemt. Haar buitengewoon sterk stralingseffect is voor de eerste maal een toestel van den tegenstander noodlottig geworden. De Britsche bommenwerper werd door het schelle licht en de alles overtreffende kracht der stralen van deze zoeklichten dermate gehinderd, daft hij als een ver blinde vogel rechtstreeks op de Duitsche afweerstelling afvloog en met enkele goed gemikte treffers brandend neergeschoten kon worden. DE 41STE NACHT DER VER- GELDINGSVLUCHTEN. Ook in den nacht van Donderdag op Vrijdag, den 41en nacht der vergeldings- vluchten naar Engeland, zijn Duitsche bommenwerpers onophoudelijk tegen de Britsche hoofdstad in den aanval geweest. De wederopbouw van boerderijen. Voorschotregeling van toepassing. Zooals dezer dagen werd medegedeeld heeft de algemeen gemachtigde voor den wederopbouw een voorschotregeling ge troffen voor den herbouw van woningen met minder dan 450 kubieke meter inhoud. Via de gemeentebesturen is voor eigenaren van deze woningen de mogelijkheid geopend een voorschot van 80 van de verkoop waarde van het perceel op 9 Mei 1940 te ontvangen. Thans heeft de algemeen gemachtigde voor den wederopbouw bepaald; dat, ter bevordering van een snel herstel van ge deeltelijk beschadigde boerderijen, ook in deze gevallen 80 van de schade als voorschot op de tegemoetkoming kan wor den uitgekeerd. De besprekingen in Batavia. Domei meldde d.d. 16 October uit Bata via: De delegaties van Japan en Neder- landschjTndië hebben vanavond het vol gende gemeenschappelijke communiqué ge publiceerd: „De delegaties van Japan en Neder- landsch-Indië hebben van 14 tot 16 Octo ber onder voorzitterschap van Ichizo Ko- baijasji en H. J. van Mook vergaderd in hotel Selabintanah te Soekaboemi. In ver scheidene vergaderingen en persoonlijke ontmoetingen zijn de algemeene betrekkin gen tusschen Japan en Nederlandsch-Indië besproken. In deze besprekingen is volle dige aandacht gewijd aan de uitwerking van het recente pact tusschen Japan, Duitschland en Italië op Nederlandsch- Indië. In dit opzicht gaf de Japansche delegatie officieel als haar meening te kennen, dat Japan in weerwil van het drielandenpact vurig verlangt de betrek kingen van vriendschap tusschen Japan en Nederlandsch-Indië te handhaven en te bevorderen en dat deze betrekkingen door het pact allerminst geleden hebben. Alles wat Japan wenscht is een geza menlijk bestaan en een gezamenlijke wel vaart met de naburige landen. Onder de andere punten welke besproken zijn stond het petroleumvraagstuk op den voorgrond. De Nederlandsch-Indische delegatie en het hoofd van het Nederlandsch-Indische bu reau voor het mijnwezen, die ook aan wezig was, hebben uitvoerige uiteenzet tingen gegeven over den petroleumtoe- stand in Nederlandsch-Indië. De delegaties zullen de onderhandelingen voortzetten in Batavia, met dien verstande, dat de onder werpen in een volledigen omvang in de naaste toekomst besproken zullen worden. De delegaties constateeren met genoegen, dat de onderhandelingen in den meest vriendscliappelijken geest gevoei'd zijn." Het ernstig autobusongeluk op den onbewaakten overweg tusschen Winssum en Baflo (Groningen) eischte twaalf slachtoffers. Een foto van de plaats der onheils. (Foto Pax, Holland.) De instelling van centrale keukens. Om ondervoeding bij voorbaat te bestrijden. In verband met de binnenkort te ver wachten instelling van centrale keukens in het geheele land, heeft het A.N.P. in lichtingen hieromtrent ingewonnen bij de daartoe bevoegde instanties, en vernam daarbij het volgende Bedoelde keukens zullen voornamelijk bestemd zijn voor een bepaald deel dei- der bevolking, rü. de economisch zwak keren. Zij zullen slechts worden ingericht ter plaatse, waar daaraan behoefte be staat. Om dit te onderzoeken is de mede werking ingeroepen der gemeentebesturen, die, op de hoogte der plaatselijke om standigheden, daarover het beste kunnen oordeelen. Het geheele plan moet worden opgevat als een maatregel om een gevaar voor ondervoeding bij een deel der bevolking reeds bij voorbaat te bestrijden. Er be staat nl. een mogelijkheid, dat juist bij de economisch zwakkeren dezen winter bezwaren zullen ontstaan bij het ver krijgen van warm voedsel. Daarom is het noodzakelijk, dat reeds thans maatregelen worden genomen om een dergelijk gevaar te voorkomen. Het is dus een maatregel als reeds in den oorlog van 1914 tot 1918 werd- genomen, toen deze keukens even eens zeer nuttig werk hebben verricht. Het voedsel, dat wordt verstrekt door deze keukens, moet echter niet worden opgevat als een extra-rantsoen. Het ligt in de bedoeling tegen een zeer lagen prijs dit voedsèl ter beschikking te stellen, waarbij echter bonnen voor de verschil lende levensmiddelen zullen moeten wor den ingeleverd. Hoewel de keukens be stemd zijn voor de minst draagkrachtigen, zal het echter ook voor beter bedeelden mogelijk zijn hiervan gebruik te maken. Ten aanzien van den prijs zal echter reke ning worden gehouden met de draagkracht der betrokkenen. De genomen proeven wezen uit, dat goede ï-esultaten op dit gebied mogelijk zijn, indien gemeenten hierbij medewer king verleenen. De voorbereidingen zijn zeer omvangrijk, daar hierbij o.a. huishoud scholen, de voedingsraad, de dienst der volksgezondheid en de gemeenten worden ingeschakeld. Vooral het advies van de gemeentebesturen zal zeer belangrijk zijn daar bet immers hiervan afhangt of een dergelijke centrale keuken zal worden in gesteld. Voorts kan alleen hierdoor worden beoordeeld of er speciale omstandigheden zijn, die de instelling rechtvaardigen. In dit verband kan er nog op worden gewezen op de ervaring te Rotterdam, waar dergelijke keukens reeds geruimen tijd werkzaam zijn, waar men voor 10 cent een portie warm eten kan krijgen. In den laatsten tijd is hierbij een terugloop te constateeren. Samenvattend kan worden gezegd, dat de betrokken instanties voorbereidingen treffen om een eventueel gevaar voor Verlichting ten plattelande. EEN UITKOMST. Voor de velen op het land die nog van gas en electrisch licht verstoken zijn, brengt bet verlichtingsvraagstuk voor de komende donkere dagen groote moeilijkhe- den met zich, voox-al nu ook petroleum niet gebruikt kan worden. Wij wendden ons in verband hiermede tot den secretaris der 2.L.M., tevens voedselcommissaris voor Zeeland, ir. Dorst te Goes, die ons mede deelde, dat er toch nog een uitkomst is, en wel door het bezigen van carbidverlichting. De heer Dorst verzekerde ons daarbij, dat de voorraad carbid zoo groot is, dat aan elke aanvrage voldaan kan worden, zoodat aan deze brandstof geen gebrek zal komen. De vraag is alleen is de voorraad carbidlantaarns voldoende voor de te wach ten groote aanvraag? In dezen zal het zijndie het eerst komt, 't eerst maalt. Onze lezers ten plattelande houden het zich voor gezegd ECHTPAAR TE BERGEN OP ZOOM DOOR KOLENDAMPVERGIFTIGING OM HET LEVEN GEKOMEN. In den afgeloopen nacht omstreeks half drie constateerde de politie te Bergen op Zoom, dat licht brandde in den boekwinkel van het echtpaar Hees, welke gelegen is boven de van Mierlobank in de Blauwe Handstraat. Bij onderzoek kwam men tot dë tra gische ontdekking, dat de bewoners, de heer Hees en echtgenoote, door kolendamp om het leven waren gekomen. Beiden werden aangetroffen in het ketel huis van de centrale verwarming. Vermoed wordt, dat de man bij zijn gewonen avondrondgang den ketel heeft willen re gelen, waarna zijn vrouw, toen hij onge woon lang wegbleef, eveneens moet zijn gaan kijken. In zekeren zin zou zij het slachtoffer geworden zijn van een poging haar Inan te redden. De politie stelt naai de feiten en omstandigheden een onder zoek in. Amerikaansche vliegtuigen voor China. Uit Manilla wordt gemeld, dat heden een Amerikaansch schip, welks naam niet genoemd wordt, met 33 Amerikaansche vliegtuigen aan boord, de haven van Ma nilla binnenloopt. De vliegtuigen zouden via den weg door Birma naar China ver voerd worden. Het schip 2ou voorts 20 Amerikaansche vliegtuigen die sinds maanden in Manilla staan, aan boord ne men, én men neemt aan, dat ook deze toe stellen voor China bestemd zijn. ondervoeding reeds bij voorbaat te be strijden. Een officieele publicatie omtrent het resultaat van deze voorbereidingen kan binnen zeer korten tijd worden ver wacht. NIEUWE DISTRIBUTIEBONNEN. VOOR ZEEP. De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart deelt het volgende mede, met betrekking tot de distributie van zeep Gedurende het tijdvak van Zaterdag 19 October tot en met Dinsdag 12 November a.a. geeft de met „55" genummerde bon van het algemeen distributiebonboekje recht op het koopen van 150 gram toiletzeep (nieuwe samenstelling), öf 120 gram huishoudzeep öf 200 gram zachte zeep, öf 250 gram zeep poeder, öf voor zoover voorradig 125 gr. zeepvlokken, of 250 gr. zelfwerkende waschmiddelen, öf 200 gram vloeibare zeep. Voor zoover de verpakking dit toelaat, kan de verbruiker desgewenscht gedeelten van bovenstaande hoeveelheden in combi natie op één bon koopen. Men zal dus b.v. op een bon '60 gram huishoudzeep plus 100 gram zachte zeep kunnen krijgen; Wasscherijen moeten voor de behandeling van de gezinswasch gedurende bovenge noemd tijdvak de met „55" genummerde bon van het algemeen distributieboekje van hun. clientèle in ontvangst nemen voor het koopen van waschpoeder en wel één bon per acht kilogram droog waschgoed. De wasscherij zal per bon 600 gram wasch poeder kunnen betrekken. VOOR VLEESCH. De secretaris-generaal, waarnemend'hoofd van het departement van landbouw en vis- scherij deelt mede Gedurende het tijdvak van Maandag 21 October tot en met Zondag 27 October a.s. geeft elk der vier met „05 vleesch" ge merkte bonnen van de vleeschkaart recht op het koopen van 100 gram vleesch, been inbegrepen öf een rantsoen vleeschwaren. De met „05 worst, vleeschwaren" gemerkte bon geeft uitsluitend recht op het koopen van een rantsoen vleeschwaren. De bonnen, welke op 27 October a.s. nog niet gebruikt zijn, blijven nog geldig tot en met Zondag 3 November a.s., met dien verstande, dat zij gedurende de week van 28 October tot en met 3 November a.s. niet gebruikt zullen mogen worden voor het betrekken van vleesch of vleeschwaren in hotels, restaurants e.d. Het rantsoen vleeschwaren, dat per bon kan worden gekocht bedraagt 75 gram-voor gerookt of gekookt varkens-, rund- of kalfsvleesch en voor gerookte worstsoor ten, 100 gram voor gekookte worstsoorten, rolpens en knakworst, 125 gram voor lever- artikelen, tongenworst en nierbrood en 150 gram voor bloedworst. VOOR BROOD. Gedurende het tijdvak van Maandag 21 October tot en met Zondag 27 October a.s. geven de met „11" genummerde bonnen van het nieuw uitgereikte broodbonboekje teza men recht op het koopen van 2500 gram roggebrood of 2000 gram ander brood. Elk der bonnen geeft derhalve recht op het koo pen van 125 gram roggebrood of 100 gram ander brood. De bonnen, welke 27 October nog niet gebruikt zijn, zullen voorts nog geldig zijn tot en met Dinsdag 29 October a.s. met dien verstande, dat zij op 28 en 29 October a.s. niet gebruikt zullen mogen worden voor het betrekken van brood in hotels, restau rants e.d.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1