Huidonzuiverheden, vetwormpjes, pukkels en uitslag verdwijnen door de huidzuiverende, huidvoedende en huid verfraaiende Purol. Doos 30, 60 ct. Tube 45 ct. Bij Apoth. en Drog. Officiëele publicaties VEREENIGINGEN VAN PERSONEN EN STICHTINGEN ZONDER ECONOMISCH DOEL. De Burgemeester der gemeente Vlissin- gen maakt bekend, dat door den Rijks commissaris voor het bezette Nederland- sche gebied bij verordening dd. 20 Septem ber 1940, verordeningenblad 27, no. 145 de volgende bepalingen zijn vastgesteld be treffende vereenigingen van personen en Stichtingen zonder economisch doel. Art.l. (1) Alle vereenigingen van per sonen (vereenigingen, bonden, organisaties en soortgelijke instellingen), alsmede alle stichtingen in het bezette Nederlandsche gebied, zonder economisch doel, moeten binnen 20 dagen na het in werking treden van deze verordening worden opgegeven bij den bevoegden Procureur-Generaal, fun- geerend Directeur van Politie te 's-Graven- hage. (2) Bevoegd is de Procureur-Generaal, fungeerend Directeur van Politie, binnen wiens rechtsgebied de vereeniging van per sonen of de stichting is gevestigd. Wan neer êr geen plaats van vestiging is,' dan wordt de bevoegdheid bepaald naar de plaats, waar het bestuur wordt uitge oefend. Is ook deze niet aan te wijzen, dan geldt de plaats, «waar hij, die op den voet van artikel 3 tot aanmelding gehouden is, zijn woonplaats of zijn gewoon verblijf heeft. Art. 2. (1) Een vereeniging van per sonen wordt geacht geen economisch doel als bedoeld in het eerste lid van artikel 1, na te streven, wanneer haar doel niet in de eerste plaats gericht is op het ver krijgen van op geld waardeerbare, voor- deelen ten behoeve van de vereeniging of van haar leden. (2) Het eerste lid is van overeenkom stige toepassing op de in artikel 1 ge noemde stichtingen. Art. 3. Het bestuur van de vereeni ging van personen of van de stichting of, bij ontstentenis daarvan, hij, die met de dagelijksche leiding is belast (Geschafts- führer), is tot het doen der opgave ge houden. Ontbreekt ook laatstbedoelde, dan dient de opgave te geschieden door den geen, die de belangen van de vereeniging of stichting waarneemt, hetzij krachtpns een hem van overheidswege gegeven op dracht (bij voorbeeld als liquidateur)het zij krachtens eenige andere lastgeving. Art. 4. (1) De opgave geschiedt door het indienen van een ingevulde vragen lijst en een vermogensstaat. De indiening dezer stukken geschiedt in duplo. Twee exemplaren der statuten dienen te worden bijgevoegd. (2) Zy die tot het doen der opgave ge houden z\jn, moeten tydig aan de in ar tikel 1 genoemde instantie een verzoek om toezending van de benoodigde for mulieren indienen, een en ander ónder nauwkeurige opgave, op welke der in het eerste lid van artikel 1 genoemde orga nisatie dit verzoek betrekking heeft. (For mulieren verkrijgbaar ter Gemeente-Secre tarie, 2e af deeling (Kamer 11). Art. 5. (1) Tot nader order mag over bestanddeelen van het vermogen van de in het eerste lid van artikel 1 genoemde vereenigingen slechts worden beschikt, voor zoover dit voor de loopende zaken en voor het vereenigingsleven noodzakelijk is. Boven en behalve voornoemde rechts handelingen mogen geen rechtshandelingen worden vei'richt of verklaringen worden afgegeven, waardoor op eenigerlei wijze over bestanddeelen van het vermogen wordt beschikt of verplichtingen daartoe in het leven worden geroepen. (2) Het eerste lid is van overeenkom stige toepassing op stichtingen zonder economisch doel. (3) Rechtshandelingen, in strijd met de bepalingen van het eerste of tweede lid verricht, zijn van onwaarde. Art. 6. (1) Personen, als in artikel 3 bedoeld, die de opgave niet tijdig doen, of die bij de opgave onware of onvolle dige gegevens verstrekken, worden ge straft met gevangenisstraf van ten hoog ste twee jaar en met geldboete van ten hoogste twee duizend gulden of met een dezer straffen. (2) Met gelijke straffen wordt gestraft hij die in strijd handelt met de bepalin gen van artikel 5. (3) Handelingen, als bedoeld in lid 1 en 2, zijn misdrijven (Verbrechen), Art. 7. De bepalingen van de verorde ning No. 24/1940 blijven van kracht. Art. 8. Deze verordening treedt in wer king op den dag harei*- afkondiging. (21 September 1940). Ylissingen, 4 October 1940. De Burgemeester voornoemd, VAN WOELDEREN. OUDE EN NIEUWE WINTERKLEEDING. De Burgemeester van Vlissingen maakt bekend dat op Maandag 7, Dinsdag 8, Woensdag 9 en Donderdag 10 October a.s. van 912 en van 24 uur. aan het Gemeentehuis, Houtkade, gelegenheid zal zijn tot het in leveren van gebruilcfe winterjassen, winter mantels, heerencostuums en dekens ter ver krijging van een vergunning tot het koopen van een nieuwe winterjas of nieuwen win termantel. De gebruikte stukken, moeten in goeden staat zijn, dus niet byna versleten. Ook moeten deze textielgoederen schoon zijn, daar anders verlangd kan worden dat deze chemisch gereinigd, ontvlekt en opgeperst worden. Vlissingen, 4 October 1940. De Burgemeester voornoemd, VAN WOELDEREN. WINTERKLEEDINGHULP TE GOES. De Directeur van den distributiedienst te Goes maakt het volgende bekend Iedere houder of houdster van een textielkaart kan tegen inlevering van een heerencostuum, een wollen deken, een wintermantel of een winterjas in het Brockenhuis onder overgave van bon A der textielkaart een bewijs in ontvangst ne men, waarop de winkelier gerechtigd is een winterjas, wintermantel of de stof daar voor bestemd, af te leveren, terwijl do win- Distributie- vraagstukken. BROOD EN VLEESCH IN HO TELS EN RESTAURANTS. De nieuwe regeling voor brood en vleesch in de hotels en café's die met in gang van 1 October is ingetreden, is een geheel nieuwe richting in de Nederland sche distributiemaatregelen. Tot dusverre konden de hotels en café's op vrij gemak kelijke wijze hun benoodigdheden voor de in distributie gebrachte levensmiddelen bekomen, zij het natuurlijk met eenige be perkingen. Niettemin was het duidelijk dat vroeg of laat nieuwe beperkingen zouden worden ingevoerd, hetgeen al eenigszins tot uiting gekomen was door de strenge rantsoeneering voor de maand September voor brood, koffie., en thee. Nu ondertus- schen ook het vleesch op de bon is ge komen onder een vrij beperkte rantsoenee ring, werd het vraagstuk der hotels en café-restaurants nog meer urgent. De situatie was toch immers zoo; dat de dis tributie voor ieder gold, doch dat men door het nuttigen van maaltijden in een hotel de distributie op ongelimiteerde wijze kon omzeilen. Dat is natuurlijk volstrekt niet geoorloofd, 'terwijl alleen de beter gesitueerden daarvoot in de gelegenheid zijn. Zoolang de zomermaanden geduurd hebben heeft men niettemin dezen gang van zaken bestendigd, omdat men de ho telhouders niet al te zeer wenschte te be perken in hun bestaansmogelijkheid. Door de invoering van dé zoogenaamde wisselbonnen is thans een eiyde gekomen aan de rechtstreeksche bevoorrading van de hotels en café-restaurants. In het ver volg zullen alle gasten nu hun bonnen dus moeten inleveren bij het nuttigen van een maaltijd^ in een hotel. Het wordt er voor den hotelhouder niet gemakkelijker op, te meer waar vele der gasten onwennig of zelfs wantrouwig tegenover het afgeven van rantsoenbonnen zullen staan. Het is voor den hotelhouder echter hoogst nood zakelijk zich aan de nieuwe voorschriften goed te houden, want de ingenomen bon nen moeten dienen om hem van een zekere voorraad te voorzien, zonder welke hij niet in staat zal zijn zijn gasten te bedienen. Als overgangsmaatregel is door het Cen traal Distributiekantoor de normale brood toewijzing voor de maand October nog be schikbaar gesteld. Dit is dus de laatste toewijzing-, die wordt uitgereikt. Als nu van alle gasten gedurende deze maand broodbonnen worden ingenomen dan lcar\ men voortdurend de beschikking houden over een redelijke voorraad. Het is hierbij van groot belang mede te deelen, dat in gevolge een circulaire van het Centraal Distx-ibutiekantoor ook de leden van de Duitsche weermacht, S.S. enz. rantsoen- bonnen, de zg. Wehi-machtsmarken, bij de hotels, café's en restaurants moeten inle veren. Ook reizigers uit Duitschland moe ten Duitsche reizigersbonnen voor 50 gram brood en 50 gx-am vleesch inlevex-en. Voor vleesch is een andere regeling ge troffen. Ten einde hierin te voorzien zijn de distributiediensten gemachtigd aan de hotels enz. b\j wijze van voorschot, een aantal losse bonnen voor één rantsoen vleesch te verstx-ekken, welk aantal vol doende moet zjjn voor de behoefte gedu rende 2 weken, met dien verstande, dat ten hoogste een aantal bonnen mag wor den uitgereikt, gelijkstaande met het ge- durende de maand September 1940 ver strekte aantal. Deze i-egeling is getroffen omdat de hotels in het algemeen niet zul len uitkomen met de van hun gasten voor vleesch ontvangen bonnen. Door het voor komen van been, het gebruik van vleesch voor soep, enz., kan aan de gasten niet dezelfde hoeveelheid worden verstrekt als van den slager wordt betrokken. 1 Hierboven is uiteengezet welke regeling met betrekking voor het vleesch voor de maand October is geti-offen. Voor Novem ber 1940 geldt een andere regeling, waar van de kennisname voor belanghebbenden van het grootste belang is. Vóór den lOen October aanstaande moeten zij een aan- vraagfox-mulier MD 217 indienen met op gave van het verbruik over de maand September 1940. Het artikel vleesch staat weliswaar niet op genoemd formulier, doch het is toegestaan om op de plaats van het woord zeeppoeder-, dat daarvoor veranderd moet worden in vleesch, het aantal verbruikte rantsoenen vleesch op te geven. De juistheid der opgegeven cij fers dient ten genoege van de distributie diensten te worden aangetoond met reke ningen e.a. bewijsstukken. Op gx-ond van deze Opgaven zal dan voor de maand No vember alsnog een bepex-kte toewijzing voor vleesch worden uitgex-eikt. Met na druk worden de hotelhoudex-s en de andere belanghebbenden er dus aaix herinnerd, de fox-mulieren MD 217 vóór 10 October in te leveren, wijl zij anders met de bevoorra ding enxstige moeilijkheden zullen krijgen. Bij te laat ingediende opgaven kan het immers- voorkomen dat de behandeling ernstig vertraagd wordt, waardoor het meermalen Voorkomt, dat de toewijzingen pas tegen het midden of zelfs het einde der maand arriveer en. Zoodoende zou men dus lang zonder vleesch kunnen zitten. Het is voorts van belang te memoree- ren, dat voor maaltijden in hotels e.d, uit- kelier by deze aflevei-ing, behalve het in- leveringsbewijs, tevens de bon AA van den textielkaart in ontvangst moet nemen. Het in te leveren kleedingstuk moet in goeden staat verkeeren, tex-wijl de eisch kan worden gesteld, dat het kleedingstuk che misch gex-einigd wox-dt. Het kleedingcomité zal voor dit doel uit sluitend zitting houden "Woensdag 9 Oc tober, Dondex-dag 10 October en Vrijdag 11 October a.s. des nam. van 25 uur. Behalve het kleedingstuk moet de textielkaax't en de distributie-stami' - worden medegenomen. Goes, 3 October 1940. De Dix-ecteur voornoemd, H. K sluitend de brood- en vleeschbonnen mo gen worden afgegeven, welke in de betref fende week geldig zijn verklaard. Voor het gebruik in hotels vervalt derhalve de extra geldigheidsduur van de bonnen der brood- en vleeschkaart, die zooals bekend voor de gewone consumenten tot en met de op de distx-ibutieperlode volgenden Dins dag geldig- zijn. Deze beperking voor de hotels is gemaakt om den hotelhouder de gelegenheid te bieden de ontvangen bon nen nog vóór den vervaldatum bij zijn leverancier in te leveren. De hotelhouders e.a. moeten de bonnen van hun gasten en inwonend personeel in nemen om hun inkoopen van brood en vleesch te kunnen verrichten. De z.g. wis selbonnen, Wehrmachtsmax-ken en de Duit- s.che reizigersbonnen kunnen echter niet bij de levex-anciers worden ingeleverd. Deze bonnen dienen bij de plaatselijke dis tributiediensten te worden ingewisseld tegen de gewone losse boxxnen, waarop weer de benoodigde hoeveelheden levens middelen bij den leverancier kunnen wor den betrokken. Het is echter raadzaam om niet alle wisselbonnen in te ruilen, aangezien altijd over een voldoend aantal bonnen beschikt moet kunnen woi-den om den gasten tex-ug te geven, ingeval de door den Want afge geven bon een grootere hoeveelheid ver tegenwoordigt dan door hem wordt genut tigd. De Duitsche bonnen hebben een on- beperkten geldigheidsduur. Eén Duitsche vleeschbon heeft een waarde van twee hotelwisselbonnen voor vleesch, en één Duitsche bx-oodbon staat gelijk met één hotel-wisselbon voor bx-ood. De hierboven uiteengezette regeling geldt thans nog alleen voor brood en vleesch, dus niet voor de andere distribu- tie-ax-tikelen. Nieuws over textie.l Uitknoopbare voeringen voor regenjas sen kunnen door het publiek alleen wor den gekocht op speciale vergunningen van de distributiediensten. Men kan deze uit- knoopbare voeringen slechts vex-kx-fcjgen op dezelfde gronden als waarop een winter jas wox-dt verleend. In do méeste gevallen zal het dus verstandiger zyn om ineens een speciale vergunning voor een winter jas aan te vragen. De lijst van vrijgestelde artikelen van textielproducten is onlangs uitgebreid met verschillende goederen. Zonder punten kan men koopen Kook- en koksmutsen, lijfjes in eiken vox-m, ook corsetlijfjes, imitatiebont dat voor garneex*ing gebruikt wordt, kastx-anden, schoorsteenvallen, nachtzakken en kamerschex-men. Ook gor- dijixkooi'd, touw, vloerzeil, rubbergax-en, panlappen en zadeldekjes zijn vrij. Slab betjes, ook voor kindeyen van 3 tot 6 jaar, mogen zonder punten worden verkocht. V orderingsbew\jzen voor vleesoh. In het vervolg mogen de zgn. „Wehr- machtsbezugscheine" alleen worden uitge schreven voor een vastgesteld aantal kilo- grammen vleesch. Het is derhalve niet meer toegestaan om vorderingsbewijzen voor geheele varkens of x-underen te aan vaarden. De reden is dat op vorderings- bewyzen voor een geheel dier geen vaste gewichten kunnen voox-komen, hetgeen bij inwisseling op het distributiebureau moeilijkheden geeft. Tevens is nu voorgeschreven," dat de slagex-s, die een vorderingsbewijs by den distributiedienst aanbieden tegelijk een copie-factuur van de plaats gehad heb bende levei'ing moeten overleggen. Op deze factuur dient vanzelfspx-ekend de zelfde hoeveelheid en dezelfde koopers- naam voor te komen als op het ingele verde vordex-lngsbewys. Bij accoordbevin- ding wordt de factuur door den distributie dienst afgestempeld en ontvangt de slager de factuur terug. Als de hoeveelheid van het vordex-ingsbewijs niet overeenstemt met de factuur, dan wordt het laagste ge wicht als juist aangenomen. Welke Duitsche bonnen zijn thans geldig? De Duitsche weermacht beschikt thans naast de blauwe of witte vorderingsbewij- zen over de volgende distributiediensten: blauwe bons voor 50 gram brood; bruine voor 100 gram koffie öf 20 gram thee; groene voor 200 gram suiker; violette voor 100 gram meel; rose voor 50 gram vleesch of vleeschwaren; lichtblauwe met rooden opdruk voor 100 gx-am vet en gx-ijze bonnen voor den aankoop van 100 gram levensmiddelen van soorten, waarvoor geen speciale bonnen bestaan. Al deze bon nen zijn bedrukt met de hoeveelheid en de soox-taanduiding, tex-wyl er tevens het woord .Deutsche Wehx-macht" op voor komt. Andere bonnen dan de opgesomde zijn niet geldig; dus ook- niet de bonnen die in Duitschland voor de levensmidde lendistributie worden gebruikt, welke wel eens door schjppers worden aangeboden. Een uitzondering is zoo juist ook nog ge maakt voor de bonnen van Duitsche ho telreizigers, welke bonnen echter alleen door hotelhouders mogen wox-den geaccep teerd. De Duitsche weermachtsbonnen moeten niet op opplakvellen worden geplakt of in broodbonnenenvelopjes worden gedaan. Zij moeten eei-st tegen geldige Nederlandsche distx-ibutiebonnen worden ingewisseld by de distributiediensten. De geldigheidsduur der militaire bon nen is onbepex-kt, zoodat de winkeliers steeds kunnen wachten totdat zij een vol doend aantal bonxxen ter inwisseling kun nen aanbieden. Bij terugkeer uit het buitenland worden geen textielpunten ver wijderd. In deze rubriek is reeds bekend gemaakt dat er voor iedere maand na Augustus van nieuw uit te reiken textielkaarten 15 pun ten worden verwijderd. Gedurende de maand October zullen er dus 30 punten worden afgeknipt. Een uitzondering is nu gemaakt vó'or personen, die door vertrek naar het buitenland hun textielkaart heb ben moeten inlevex-en of nog niet konden afhalen. Aan deze personen kan de tex tielkaart na eventueelen terugkeer zonder verwijdering van punten wox-den tex-ug- gegeven. Als er by de inlevering al punten wai-en gebruikt, dan kunnen natuurlijk niet meer punten worden teruggegeven ran de textielkaart bij de inlevering be vatte. 1-Iet bovenstaande zal voornam van belang zyn voor uit Du'tschland l- --?-2-keerde ax-beidei's. Staatsloterij. Trekking van Donderdag 8 October, Be Klasse 4e lyst. 3474 4633 6679 6939 8032 8040 8462 8547 9038 9073 9574 9791 10296 10370 10709 10888 11551 11629 12026 12063 12214 12291 12842 12863 13410 13442 13782 13869 14284 14503 14724 14757 15141 15180 15974 15977 16390 16406 17284 17346 17855 17892 18969 18987 19829 20178 21187 21280 21723 21737 22216 22329 22804 22828 23266 23295 24013 24062 24437 24543 Prijzen van 4 1287 1323 2 1768 1821 3 2317 2519 5 2668 3168 8 4123 4211 1 4992 4993 4 5807 5828 8 6306 6339 9 7089 7261 8064 8218 8634 8698 9192 9227 9821 9918 10457 10528 10940 10944 11636 11702 12099 12101 12478 12505 12919 13032 13545 13599 14082 14126 14568 14581 14781 14812 15203 15312 16005 16117 16474 16486 17410 17519 18261 18272 19075 19142 20351 20575 21283 21341 21782 21842 22484 22506 22858 22996 23482 23598 24071 24129 24749 24942 Nieten. 1677 1875 6054 6515 7775 70.—. 1392 1415 1861 1864 2524 2556 2590 3204 3.327 3437 4289 4441 4594 5172 5483 5658 6014 6043 6417 6457 7391 7416 8277 8291 8355 8880 8931 9032 9249 9255 9486 9941 10021 10213 10547 10568 10650. 11196 11281 11328 11741 11771 11913 12148 12179 12205 12532 1279Ó 12841 13309 13333 13402 13679 13687 13765 14233 14243 14267 14603 14669 14673 14821 14895 14951 15490 15535 15648 16311 16312 16335 16543 16736 16932 17530 17554 17727 18420 18607 18940 19166 19342 19653 20589 20781 21008 21454 21496 21511 22052 22053 22175 22515 22551 22731 23046 23170 23252 23678 23773 23935 24142 24177 24310 1015 1046 1089 1103 1143 1209 1237 1241 1270 1282 1297 1321 1378 1398 1409 1414 1438 1458 1467 1555 1558 1583 1622 1721 1767 1797 1851 1868 1880 1923 1932 1947 1965 1978 2010 2049 2137 2168 2175 2212 2250 2272 2287 2294 2298 2313 2352 2359 2387 2410 2547 2564 2566 2639 2649 2658 2675 2730 2748 2795 2801 2805 2S20 2853 2860 2863 2884 2894 2955 2958 2962 2968 3027 3031 3038 3041 3074 3089 3129 3150 3155 3216 3299 3304 3328 3351 3391 3409 3468 3471 3494 3498 3500 3569 3577 3618 3716 3720 3726 3763 3776 3778 3785 3786 3791 3837 3S63 3882 3891 3893 3943 3974 3980 4099 4118 4138 4176 4233 4271 4285 4295 4298 4307 4321 4348 4356 4361 4364 4372 4384 4393 4395 4479 4486 4514 4616 4624 4645 4661 4674 4685 4756 4791 4863 4882 4949 4963 4968 4971 4973 4976 4988 5001 5038 5136 5157 5165 5191 5283 5317 5344 5371 5485 5501 5563 5585 5613 5625 5770 5784 5832 6030 6072 6101 6197 6345" 6360 6445 6446 6450 64S4 6500 6625 6640 6662 6691 6707 6771 6773 6S03 6804 6820 6821 6852 6893 6910 6955 6965 7065 7072 7091 7093 7203 7227 7239 7263 7342 7465 7467 7469 7528 7540 7542 7550 7562 7567 7593 7623 7659 7756 7763 7766 7771 7813 7817 7828 7903 8109 8167 8168 8186 81S9 8271 S287 8418 8453 8560 8589 8628 8635 8636 8651 8688 8704 8718 8721 8722 8735 8738 8750 8755 8766 8790 8846 8892 8935 8976 9014 9037 9104 9137 9185 9189 9343 9344 9352 9358 9362 9436 9500 9527 9586 9621 9675 9697 9720 9746 9763 9768 9834 9869 9937 10017 10038 10040 10042 10044 10090 10093 10227 10243 10262 10271 10314 10319 10354 10423 10430 10551 10649 10794 10796 10912 10967 11018 11031 11042 11138 11217 11241 11290 11292 11394 11443 11482 11584 11603 11614 11650 11691 11720 11830 11836 11872 11874- 11907 11947 11967 12003 12009 1202S 12041 12083 12102 12123 12154 12168 12257 12281 12355 12494 12599 12603 12642 12659 12664 12735 12793 12878 12882 12945 12973 13026 13159 13170 13195 13209 13271 13303 13344 13350 13352 13386 13389 13400 1346S 13475 13510 13609 13624 13633 13638 13642 13677 13699 13716 13726 13753 13817 13822 13837 13866 13878 13961 13962 13967 13989 14003 14224 14227 14246 14260 14277 14395 14455 14466 14536 14579 14602 14605 14606 14607 14636 14649 14734 14784 14785 14S09 14814 14827 14833 14847 14848 14S8S 14902 14912.14922 14960 14961 14998 15007 15012 15080 15121 15168 15264 15272 152S3 15315 15334 15375 15431 15456 15549 15570 15601 15602 15603 15618 15670 15682 15826 15838 16856 15867 15950 15955 16030 16047 16061 16074 16087 16096 16107 16147 16151 16155 16190 16264 16270 16286 16293 16303 16386 16460 16496 16544 16561 16628 16646 16655 16668 16674 16773 16818 16S68 16910 16964 16967 169S1 17019 17099 17120 17224 172S0 17237 17255 17259 17304 17312 17318 17336 17341 17351 17367 17368 17401 17430 17443 17445 17486 17536 17593 17599 17649 17676 1778S 17873 17874 17902 17926 17930 18005 18009 1S062 18070 18084 18127 18245 1S290 18321 18323 1836S 18407 1S419 18449 18469 18403 18510 18564 18571 1S596 18617 1S641 18736 18773 18785 18799 18829 1SS79 1S903 18927 1897S 19015 19033 19036 19083 19171 19233 19256 193Ó7 19312 19323 19329 19375 19440 19524 19532 19561 19568 19577 19607 19614 19677 19680 19695 19697 1969S 19710 19767 19812 19945 19961 19964 19985 2000S 20041 20064 20081 20087 20129 20138 20216 20297 20322 20337 20404 20405 20410 20508 20509 20662 20680 20769 20815 20862 20863 20871 20976 21012 21028 21037 21038 21077 21099 21136 21186 21235 21240 21277 21310 21351 21419 21426 21433 21453 21532 21536 21581 21592 21614 21655 21691 21824 21S93 21898 21944 21956 21968 22004 22149 22242 22243 22276 22326 223SS 22423 22458 22500 22570 22576 22592 22603 22652 22658 22760 22773 22791 22824 22847 22896 22908 22991 22993 23021 23033 23055 23068 23079 23125 23146 23178 23206 23257 23264 23331 23358 23369 23376 23389 23446 23551 23553 23581 23590 23609 23626 23640 23641 23647 23667 23675 23690 23805 23901 23904 23936 24049 24051 24063 24092 24093 24114 24127 24130 24150 24183 24222 24300 24336 24374 24382 24431 24537 24551 24553 24626 24696 24776 24859 24867 24910 24931 By de 5e klasse 3e lyst is gebleken, dat ién van 6324 vervalt, 7385 m. z. met 70, .6462 m. z. zonder 70 en. dat 20007 m. z. 32007. Oixze Bureaux zijn gevestigd i MIDDELBURG Londensche Kaai 29 Redactie Tel. 269. Administratie Tel. 139 VLISSINGEN Redactie en Adm.: Walstraafc 58-60 Telefoon 10 (2 Lijnen) GOES Redactie en Adm. Tnrfkade 15 Telefoon 286S SOUBURG Kanaalstraat 45, Telefoon 35 BRESKENS Dorpsstraat 35, Telefoon 21 OOSTBURG Breedestraat 45, Telefoon 102. Ingezonden Stukken 4 OCTOBER DIERENDAG. Is het nu wel tijd om een pleidooi voor de dieren te houden, zal menigeen zeggen. Wij meenen, dat hierop slechts één ant woord past „juist nu". Want. we kunnen nu, de één meer, de ander minder, aan den lijve gevoelen wat lyden eigenlijk betee- kent, lijden, dat vroeger voor velen slechts een woord, een begrip was. Zélf lijden leert ons eexx open oog krijgen voor het leed van anderen en hoe staan wij hierin tegenovex- de dieren? In hoeveel opzichten moeten zij nog lijden door de gedragingen van den mensch, die er zich niet van be wust is —uit sleur of uit onvex-schilligheid dat hij leed brengt over het dier, dat hetzelfde levensbeginsel in zich dx-aagt als hij zelf. Hoe weinigen bezien op deze wyze de dieren, voor wie zij verantwoordelijkheid dienen te dragen, voor wie zij op de bres moeten staan, omdat het dier niet zelf zijn leed kan uitzeggen, maar machteloos staat tegenover den mensch, die hem vaak mis handelt en misbruikt. Van dierenmishande ling houden velen zich verx-e, maar er is zooveel misbruik, dat men nog niet als zoo danig ziet We noemen slechts den trek hond, den kettinghond, foutief veevervoer, marktmisbruikexx als byv. uierplakken enz. enz. ook bijv. het onvei'zorgd achterlaten van huisdieren bij evacuatie of plotselinge verhuizing Al deze fouten, die de mensch begaat, al dit kwaad dat hy doet, moet het dier lijdelijk ondergaan, zóólang totdat ingezien wordt, dó.t in al deze gevallen mis daan wordt Hier ligt een deel van de groote taak van de dierenbeschex-mingsver- eënigingen, om de oogen der menschen hiertoe te openen, en juist in dezen tijd, nu meer dan ooit, moet men zich bewust worden van de heerschende wantoestanden en die uit de wereld helpen. Er wox-dt aller- wege gesproken van een nieuwe bescha ving die komende is. Welnu Dierenbe scherming is menschenbeschaving. Helpt ons dus in dit beschavings- en bescher- mingswerk! Velen vragen: hoe kan ik toch helpen in dezen benax-den tijd? Wij wijzen op dezen 4en Octobex-, den dag-, waarop in alle landen de Werelddierendag wordt herdacht, op één van de vele moge lijkheden om mee te helpen bouwen aan een nieuwe wereld. Grypt deze gelegenheid en meldt U aan als lid bij een der onder staande adressen. De contributie is zeer gering 1.25 per jaar voor leden en 0.50 voor begunstigex-s, tex-wijl men zich voor den luttelen minimumprijs van 35 cent een jaarabonnement kan verschaffen op ons mooie rijk-geïllustreerde maandblad. Ned. Ver; tot Bescherming van Dieren. Afd. Zeeland, secr. Bierkaai 5, Middelburg. Afd. Wissingen, secr. Coosje Bur-kenstraat 45. Radioprogramma Zaterdag 5 October 1940. JAARSVELD. 414,4 M. NCRV-Uitz. S,00 Ber. ANP. 8,10 Schriftlezing, Me ditatie. 8,25 Gewijde muziek (opn.) 8,35 Gx-am. 9,35 Viool, piano en gram. 10,15 Gew. muziek (opn.). 10,30 Moi-gendienst. 11,00 Gram. 12,00 Bex-. 12,15 Zang en piano. 12,45 Nieuws- en economische ber. ANP. 1,00 Jac. Stoffer's sextet en gram, 2.15 Ox-gelconc. 3.00 Chr. lectuur. 3.30 Trio- conc. en gram. 4,15 Gx-am. 4,45 Paasch- bex-gmeisjeskoor en Gram. 5.15 Nieuws- en econom. ber. ANP. 5.30 Voor de jeugd. 6,15 Gx-am., 6,30 VPRO: Bijbelvertellingen, 6,45 Bex-. 7,00 Vx-agen van den dag (ANP). 7,15 Piano. 7,40 Reportage of muz. 8,00 Ber. ANP. 8,10 causerie. 8,30 Arnhemsche orkestver., kox-eix en solisten (gr. pl.). Hiex-na: Schriftlezing. 8,559,00 Bex-. ANP en sluiting. KOOTWIJK. 1875 M. VARA-Uitz. 7,00 Bex-. (Duitsch). 7,15 Ber. (En- gelsclx). 7,30 Gram. (Om S,00 Bei-. ANP), 10,30 Orgelspel. 11,15 Ber. (Engelsch). 11,30 Piano. 12,00 VARA-ox-k. (12,30—12,45 Ber. Duitsch. 12,45—1,00 Nieuws- en econom. ber. ANP). 2.00 Ber. (Duitsch). 2,15 Esmeralda en. solist. 3,00 Stichts strijkkwartet (3,30—3,45 Ber. Engelsch). 4,15 Gram. 5,00 Ber. (Duitsch). 5,15 Nieuws- en economische bex-, ANP, 5,30 VARA-ork. (6,15—6,30 Ber. Engelsch). 7,00 Vragen van den dag ANP. 7,15 Esmeralda 7,30 Ber. (Engelsch), 7,45 Reportage. 8,00 Ber. (Duitsch). 8,15 Ber. ANP. 8,25 Gram. S,30 Bex-, (Engelsch). 8,45 Gram. 8,55—9,00 Ber. ANP en sluiting.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 7