POLITIERECHTER TE MIDDELBURG. Kerknieuws Abonneert U op dit blad. SPORT Marktberichten Hoe lang is het licht i Zonsondergang hedenavond 19.11 Zonsopgang morgenochtend 7.47 I! Gedurende den tussehenliggenden tijd moet worden verduisterd. 8 (Zitting van heden). Ditmaal was de rol wat kleiner dan Dins dag jl. en telde dan ook maar 14 zaken. Mishandeling. Aan den, 53-jarigeh koopman W. J. v. H. uit Middelburg werd mishandeling van Neeltje Maria Schot te Zierikzee op 7 Aug. ten laste gelegd. Eisch en uitspraak: 2 weken gevangenis straf. Slagvaardig. "^De 38-jarige arbeider P. B. uit 's Gra venpolder heeft volgens de dagvaarding H. Anthonisse bloedend verwond door hem eenige slagen op het hoofd te geven. Eisch 20 boete of 20 dagen. Uitspr. 20 boete of 10 dagen hechtenis. Beleediging. De 54-jarige R. L. geboren T. uit er- neuzen had op 3 Augustus Maria Kort be- leedigende woorden toegevoegd. Eisch: 1 week gev. straf. Uitspraak: 15 subs 20 dagen hechtenis. Diefstal. Aan den 24-jarige G. G. de M., arbeider te Duivendijke werd diefstal van twee rie men op 22 Augustus ten laste gelegd. Eisch en uitspraak: 25 boete of 25 da gen hechtenis. Nog een dief. Eveneens uit Duivendijke kwam de 42-ja- rige arbeider. M. M., die terecht moest staan wegens diefstal van een mijn-stut, 2 scheepsluiken,- 3 balken, 6 planken en een roeispaan in Augustus j.l. Eisch en uitspraak: 25 boete of 25 da gen hechtenis. Weder beleediging. De 41-jarige koopman A. A. B. heeft te gen H. M. Scharbeijn op 8 Augustus ge zegd, dat hij een verrader was en dit in het publiek en met luider stem. Eisch en uitspraak: 8 bbetè'of 4 dagen. Rijwieldiefstal. In Juli zou de 28-jarige koopman C. F. S. zich te Zierikzee schuldig hebben ge maakt aan diefstal van een rijwiel ten na- deele van A. Hoogerheijde. Eisch en uitspraak: 1 maand gev. straf voorw. met een proeftijd van 3 jaar en 10 boete of 10 dagen hechtenis. Een dievegge? De 36-jarige L. B. vrouw van J. V. te Koudekerke zou in Mei door P. J. de Leij en J. G. Kaak twee vulkachels, een laag fornuisje met pijpen, een houten hamer, een heiblok, een vuilnisemmer, 1 oliekan, 2 braadpannen, 1 houten tafel en een tuinta fel hebben doen ontvreemden. Eisch: 3 maanden gev. straf; uitspraak: 1 maand gev. straf. Vernieling van een lieg. De boomkweekersknechts J. P. en A. J. P. resp. 35 en 29 jaar oud en wonende te Wemeldinge hebben op 15 Juni een heg ver nield, welke de gemeenschappelijke schei ding vormt tusschen de boomkweekerij van C. Pauwe en de begraafplaats te We meldinge. Eisch voor beiden ƒ.15 of 10 dagen hech tenis. Uitspraak: vrijspraak. Heling. De 34-jarige vrouw, A. L. N., huisvrouw K. B. uit Sas van Gent heeft van haar kin deren goederen als 10 handdoeken, 1. bor- stelzak, 1 schort en 1 dameshoed aangeno men in Mei j.l. wetende dat deze goederen door. misdrijf verkregen waren. Eisch en uitspraak: 25 boete of 10 da gen hechtenis. Diefstal of verduistering. De fabrieksarbeider E. R. de C., oud 25 jaar, wonende te Westdorpe heeft in Mei, Juni of Juli verschillende artikelen gesto len of verduisterd, als een bruine koffer, 1 luchtbeschermingsbroek, aluminiumpannen, 1 luchtbeschermingslamp, 2 gasmaskers. 1 paar katrollen, 1 zakboekje; een gereed- seliapstasch, 1 klimschaats, 1 rol Exelsior- linnen, 2 x-ollen isolatieband, 1 telefoonbat terij, 1 perforator, 1 gummi overjas en kap, 2 riempjes en een aantal koperen sluitin gen van uitrustingstukken. Eisch: 8 maanden. Uitspraak: 1 maand gevangenistraf. Nog een dief. De 71-jarige slager en landbouwer F. I. eveneens uit Westdorpe stond terecht we gens diefstal of verduistering van een mo torrijwiel, een rijwiel, een linnenzak en een fietspomp. Eisch: 3 maanden. Uitspraak: 1 maand gevangenistraf. Verboden uitvoer. Ten slotte waren gedagvaard de 28-jari- ge J. F. L., de 20-jarige S. W. v. H. en de 30-jarige J. P. V. D., allen fabrieksarbeid sters te Antwerpen, terzake van verboden uitvoer van resp. 3^4, 5 en 6 brooden. Voor ieder eisch en uitspraak, 15 boete of 10 dagen hechtenis. Geref. Kerken. Aangenomen naar Baarland W. J. de Ruiter, cand. en hulppred. te Axel, die bedankte voor Zonnemaire. De oorlogsinvaliden en de A.V.O. De secretaris-penningmeester van de A.V.O., de heer F. W. Detiger uit Am sterdam, heeft vandaag de oorlogsgewon den toegesproken in de cantine van het Utrechtsche militaire hospitaal. Het gaat er om, aldus de heer Detiger, de oorlogsgewonden niet alleen medisch, maar ook moreel en materieel weer op den been te helpen. Daarbij moet de gewonde of verminkte soldaat zich geenszins op het standpunt stellen, dat hij alleen zijn leven heeft in gezet en dat daarom de maatschappij moet zorgen, dat hg voor zijn leven is geborgen. Immers, ook in de burgermaatschappij zijn er talrijken geweest en zijn er nog, die zich met waren heldenmoed door de moeilijkheden van bombardementen en vaak met levensgevaar heen slaan en heen hebben geslagen. Maar waar het Nederlandsche volk wel voor moet zorgen is, dat de oorlogsgewon den niet vergeten worden en vooral ook; dat zij er niet achterop door zouden ge raken. De veveeniging „Arbeid voor Onvol- waardigen" zal nu al wat menschelijkerwijs mogelgk is doen, om den oorlogsgewonden zoo goed als maar kan, een positie in de burgermaatschappij te verschaffen. De A.V.O. is daarbij afhankelijk van twee factoren, n.l. van de medewerking der bedrijven en van den steun, welke zij ontvangt van de oorlogsslachtoffers zelf. Ook de overheid zal voor de oorlogs gewonden zorgen. Voor dit doel is een belangrijke post op de .begrooting van so ciale zaken uitgetrokken. Er wordt van het standpunt uitgegaan, dat, wie zich zelf kan helpen, er het beste aan toe is. Rijzen er evenwel be zwaren bij de pogingen, zich door eigen kracht een plaats in de maatschappij te heroveren, dan kan de A.V.O. worden in geschakeld, die zal trachten een voor den betrokkene zoo gunstig mogelijke oplos sing te vinden. Waar mogelijk zal er voor gezorgd wor den, dat de gewonde, soldaat in zijn vroe gere beroep terug komt. Lukt dit niet, of heeft de betrokkene zoodanige verwon dingen opgeloopen, dat hij zijn oude werk onmogelijk kan hervatten, dan zal men probeeren een betrekking te vinden, wel ke zooveel mogelijk past bij den arbeid, welken hij vóór de oorlogsdagen verricht te. Falen deze twee mogelijkheden, dan wordt uitgezien naar een betrekking, waarin een behoorlijk loon kan worden verdiend. Wil ons werk volledig slagen, zoo ver volgde de heer Detiger, dan moet in de eerste plaats bij de gewonde soldaten het besef levendig worden, dat alleen door ernstigen wil om mede te werken, het zal kunnen gelukken, hen aan arbeid te helpen. Er moet bij den invaliden soldaat een zekere arbeidsvreugde aanwezig zijn, welke hem stimuleert aan te pakken, wat hem wordt geboden, onverschillig of het nieuwe werk nu geheel in overeenstem ming is met zijn toekomstverwachtingen of niet. De A.V.O. verzamelt thans van alle oor logsgewonden gegevens om op de hoogte te komen van de arbeidsomstandigheden, waaronder de genezen verklaarde patiën ten vóór den oorlog verkeerden. Op alle werkgevers van de betrokken soldaten wordt een beroep gedaan om hen, indien niogelijk, terug te nemen en de praktijk heeft geleerd, dat dit beroep vaak goede resultaten oplevert. Tenslotte spoorde spr. de aanwezigen aan zich flink te gedragen en. het hoofd niet te laten hangen. Distributie donkere olie. De secretaris-generaal waarnemend hoofd van het departement van handel, nij verheid en scheepvaart brengt het volgende onder de aandacht van belanghebbenden: In de Nederlandsche staatscourant van 1 October 1940, no. 191 is opgenomen de donkere-oliebeschikking 1939 no. 1, gewij zigd, waarbij is bepaald, dat met ingang van 1 October 1940 elke aflevering van donkere olie zonder vergunning, „geldige bon of bewijsstuk verboden is. Hiermede Zijn de percentages van 70% voor over heidsbedrijven en 30 voor andere ver bruikers vervallen. Voor elke aflevering moet derhalve een vergunning worden aangevraagd zooals hieronder is voorge schreven. Scheepvaart, De voorloopige regeling, waarbij de dis tributie van donkere olie voor de rivier- en binnenvaart, in handen van den inspecteur- generaal van het verkeer, resp. de secre tariaten en agentschappen van de bevrach tingscommissies is gelegd, blijft bestendigd. De toewijzing voor veerdiensten en veer ponten, zeescheepvaart, zeesleepvaart en kustvaart wordt door het rijksbur. voor aardolieproducten, Zeestr. 100-104, 's-Gra- venhage, behandeld, waarbij wat betreft zee scheepvaart, zeesleepvaart en kustvaart, de aanvrager zijn aanvrage moet laten voor zien van advies van de scheepvaart inspec tie in het betreffende district, alvorens de zelve aan het rijksbureau voor aardolie producten in te zenden. Visscherjj. De distributie voor donkere olie ten be hoeve van de visscherjj wordt vanaf 1 October 1940 uitsluitend behandeld door de Nederlandsche visscherij centrale of door de door de centrale aangewezen personen. Alle overige verbruikers. De distributie van donkere olie voor alle overige gebruikers blijft in handen van het rijksbureau voor aardolieproduc ten. De wijze van aanvragen voor het ver krijgen van een vergunning blijft ongewij zigd, dus een groen formulier D.O. 5 voor de eerste aanvrage en- voor verdere aan vragen door invulling van de achterzijde van het door het rijksbureau voor aardolie producten aan den verbruiker te zenden „berjcht van beschikbaarstelling". Graanteelt in werkverschaffing. Het Provinciaal waterleidingsbedrijf van Noord-Holland heeft na bekomen machti ging van Ged. Staten besloten, een duin complex van rond 200 H.A., gelegen onder Egmond-Binnen, Castricum en Heemskerk, in cultuur te brengen en geschikt te maken voor roggeteelt, zulks met het oogmerk zoowel de belangen van de werkverschafr fing als die van de voedselvoorziening te dienen, VAN MENSCHEN EN DIEREN VIER OCTOBER DIERENDAG. „Mensch'lijkheid" in woord en daad, ligt in den mensch en blijft paraat Zelfs in de bangste dagen. Zoolang een volk deêz gave toont de drang tot bijstand in hem woont Zal het ook nooit versagen. Het leven der dieren ligt vast aan dat der menschen geklonken. Waar de mensch leeft en lijdt waar hij zijn roeping op aarde vervult, daar vindt men het dier afhankelijk, geduldig. Overgegeven aan het hoogere wezen, den mensch de mensch met zijn distinctie, zijn mensehlijke voor naamheid leeft en lijdt het mèt hem en door hem met 'n onmachtige overgave. Het dier draagt den stempel zijns meesters in zich en op zich. Het toont zijn karakter en inborst zijn innex-lijk wezen m duidelijke lijnen en geeft aan, de trap zijner beschaving. Het lijdt met zijn mees ter maakt goed, doch meer kwaad met hem door en het voegt zich naar hem als zijn levende schaduw. Vier October Dierendag! Ellende waart rond in een geteisterde wereld. Zorg en pijn worden geleden en de mensch wordt beproefd tot op zijn ge beente. Steden vergaan met het werk van voor eeuwen duizenden en duizenden jonge levens worden gebracht aan den oproep des tijds, die neemt en die grijpt met ruwe handen. Is dit een tijd om het dier te gedenken Meer dan ooit. Want het is de dag der erbarming, de dag van het meest men- schelijke in den mensch, dat zich geeft aan hl wat zwak is en lijdt. Het is de dag waarop de gelouterde mensch zijn ont- ferming toont tegenover het dier het zinnebeeld van het zwakke afhankelijke schepsel. Vier October dierendag 1940. Meer dan ooit'! HA-VEE-WEE. De winterkleedinghulp. Een nieuwe winterjas voor den een bezorgt bovenldeeding of dekens voor den ander. Het Rijksbureau voor de distributie van textielproducten door den handel, in sa menwerking met het departement van handel, nijverheid en scheepvaart, tracht een zoo rechtvaardig mogelijke verdeeling van kleeding en textielproducten te be vorderen. Daarbij wordt ook gedacht aan landgenooten,.die alles hebben verloren, of die door de omstandigheden moeite hebben zelf de noodzakelijke kleeding en dekking te koopen. Dit is de reden, waarom voor geschreven werd, dat men alleen een win terjas of wintermantel kan koopen, indien daarvoor goede bovenldeeding (costuum, winterjas of wintermantel) of een wollen deken wordt ingeleverd. De leiders van de plaatselijke distributie diensten zullen gaarne inlichtingen ver strekken over de wijze, waarop de goede ren kunnen worden ingeleverd. De winter staat voor de deur. Vele ge troffen of behoeftige landgenooten zijn niet in staat de noodzakelijke kleeding en dek king te koopen. Het departement en het rijksbureau hopen dan ook, dat er velen zullen zijn, die méér zullen inleveren, dan voor het koopen van een winterjas of man tel noodig is. Hoe meer men geeft, des te beter helpt men zijn medeburgers. Laat de huisvrouw de kleerkast eens nazien en de dekens tellen. Zonder twijfel zal blijken, dat er veel gemist kan worden, zonder zelf schade te lijden. OPLICHTER GEARRESTEERD. De Haagsche politie is er dezer dagen in geslaagd een oplichter te arresteeren, die in verschillende plaatsen van ons land zijn praktijken uitoefende. Het betreft hier de 24-jarige winkelbediende P. F. J. van N., zonder vaste woonplaats. Zijn -systeem was in x-elatie te treden met kruideniers en de ze voor te spiegelen, dat hij verschillende distributiegoederen nog kon leveren. Hij vroeg hierbij tien procent van de koop som vooruit. Op deze wijze wist hij o.a. te Gouda 800,te Amersfoort 300, en te Soest 400,machtig te worden. SLUIKHANDEL IN KOFFIE EN THEE ONTDEKT. Na een achtervolging, welke uren lang duurde en door een groot gedeelte van Noord-Holland ging, zijn de bekende Am- sterdamsche rechercheurs Blonk en Wijn berg, in samenwerking, met een contro leur van den Distributiefraudedienst, er dezer dagen in geslaagd een bende ket- tinghandelax-en të arresteeren, die op clan destiene wijze handel dreven in groote partijen koffie en thee, die tegen uiter mate hooge prijzen wei-den vei-kocht, meldt de Tel. Juist toen de leden van het complot in het pakhuis van een grossier te Medem- blik goede zaken dachten te doen met de zen winkelier, en een party van ca. 300 pond thee en een groote party gebrande, zoowel als ongebrande koffie, kochten voor een enorm hoogen prijs, drongen de beide rechercheurs het pakhuis binnen, om den grossier, diens bedienden en de smok kelaars te ai-resteei-en. De geheele vex-handelde party koffie en thee, alsmede vex-schillende andere voorx-a- den levensmiddelen, wei-den in beslag ge nomen. Het bleek, dat de gi-ossier de pai*ty Van 300 pond thee voor den prijs van 3.50 ,per pond aan een tusscbenhandelaar had vei-kocht en dat deze party nu weèr werd verkocht voor 4 per pond aan den Am- i sterdamschen koopman, die een groot bedrag aan geld in zyn bezit bleek te heb ben. Vooi-ts had deze koopman van den Winkelier nog een groote partij koffie ge kocht. Toen de Amsterdamsclxe koopman eens flink aan den tand werd- gevoeld, bekende hy ten slotte, dat hg de 300 pond thee voor 1200 had gekocht. De grossier had hem voorts 200 pond suiker voor 90 te koop aangeboden en duizend pond ongebrande koffie voor 1.75 per pondde gebrande koffie voor 2 per pond. VOETBAL N.V.B. De voor Zondag vastgestelde 3e klasse wedstrijd WalcherenGoes n is uitge steld. Wijzigingen wedstrgdprogramma N.V.B. - Onderafdeeling Zeeland. Afgelast en uitgesteldCortgene 1 Ierseke 1R.C.S. 2Vlissingen 3 Bier vliet 2Aax-denburg 2 Breskens 2Oost- bui-g 2; Ria 1Hulst 1; Steensche Boys 2 Corn. Boys 2 Vlissingen 4E.M.M. 4 Walcheren 3De Zeeuwen 4 adspix-anten Middelburg ADe Zeeuwen Middelburg B Vlissingen. IngelaschtOostburg 2Breskens 2. Een elftal op tandenxs. Schijndel 2 moest Zondag spelen tegen N.O.A.D. 3 te Tilburg. Reisgelegenheid ontbrak vrijwel. Geen nood. De elf spelers en één x-eserve liuux-den samen 6 tandems, trapten 35 km. tegen den straffen wind in, speelden een riant partijtje voetbal, wonnen met 20, bezochten de eerste helft van den wedstrijd N.O.A.D.'s eerste, en peddelden daarna 35 km terug, schrijft de Sportber. Met een beetje goeden wil en tandems kom je tegenwoordig ver in de wereld, ATHIETIEK IN LOOPPAS VAN ROTTERDAM NAAR NAARDEN. Dinsdag heeft de 30-jarige athleet Piet Tessers een fraaie sportieve prestatie vex-- richt. Tessers, die tweemaal heeft deelge nomen aan den Nederlandschen Marathon loop, is Dinsdagmorgen om tien minuten over negen uit zijn geboortestad Rotter dam vertrokken om in gestaag tempo over Gouda en Utrecht naar Naarden te loopen, waar hij bij den Opbouwdienst is gelegerd. Hier is hij bm ongeveer 10 minuten over zes aangekomen, zoodat hij dezen afstand, welke 85 km bedraagt, afgelegd heeft in 8 uur, 57 minuten en 50 seconden. Ten aanschouwe van een groep kennissen en familieleden is Tessers des morgens ge start van het ki'Uispunt OudendijkKorte- kade, nabij den rijksweg naar Gouda. Hij wex-d op zijn tocht vergezeld door zes leden van zijn korps, twee sergeants, twee korpo raals en twee manschappen, allen per rij wiel. De eex-ste 32 km. werden in een vlot en regelmatig tempo afgelegd in den moolen tijd van 2 uur en 15 minuten. Tot voorbij Maartensdijk ondex-vond de athleet veel hinder van den straffen wind, die hij het geheele parcours vrijwel tegen heeft ge had. Kox-t voor het bereiken van Utrecht heeft Tessers een korte massage ondergaan, waarna de bisschopstad omstreeks kwart over twee bereikt werd. Omstx-eeks vier uur maakte het 9e korps van den Opbouwdienst, dat te Naarden is gelegen, zich gex-eed orn zijn sportieven medelid hartelijk te ontvan gen. Het geheele korps werd op het Pre- mersplein te Naarden opgesteld om Tessers te huldigen. Het duurde echter nog eenige uren voor de athleet de vestingstad bereikt.had. Bij de Beatx-ixbrug aan het begin van de vesting ging de kranige lange afstandlooper van'looppas in wandelpas over en met soe pele tred zwenkte Tessers het Premers- plein op ten aanschouwe van het geheele korps. Terstond snelden zijn kamex-aden toe en op geestdriftige wijze werd hij binnen den kring van de opbouwers geleid, waar de korpscommandant majoor C. M. A. C. Stoffels en de afdeelingscommandant kapi tein A. J. W. Jegers hem hax-telgk begroet ten. Namens de technische commissie van de Nederlandsche Athletiek Unie was de sportofficial kapitein J. van der Lee uit Amex-sfoort aanwezig. Namens het korps werd Tessers gelukge- wenscht en majoor Stoffels overhandigde hem een waardevolle herinnering aan den tocht, Namens de jongens ontving de looper een siex-lijke plaquette. Kapitein Van der Lee achtte deze individueele prestatie een uit stekende propaganda voor de athletiek. Piet Tessers heeft reeds meer van derge- lgke prestatietochten gemaakt. Op een van de zeer koude winterdagen van den vorigen winter liep Tessers van Schiphol naar Rot terdam. De afstand van 58 k.m. liep hij in 4y2 uur. De schooluren. Later beginnen en op den normalen tyd eindigen. Nu de zomertijd ook in ons land ge handhaafd zal blijven, zullen de plannen die men gemaakt had voor het gemeentelijk onderwijs tot het vroeger eindigen der lessen, gewgzigd moeten worden. Wanneer het 's avonds een uur langer licht biyft, is het 's ochtends natuux-lgk een uur langer donker. De gemeentelgke en rgksschoolgebouwen zullen aldus de Haagsche Crt. in het algemeen niet vex-duisterd worden, aan gezien dit duizenden guldens zou kosten en het voox-deel daarvan zeer gering is, daar men vooral de jongere leex-lingen, die soms nog een flink eind van de school wonen, niet in het donker van en naar school wil laten gaan. Zoodoende zal het noodzakelgk zyn, de scholen in de komen de maanden later te doen aanvangen. Op 7 November gaat de zon op om S.45 en onder om 6.02 uur. In de pex-iode van 25 December tot en met 6 Januax'i gaat de zon pas op om 9.48 uur. Pas op 21 Februari gaat de zon weer op om 8.44 uur, zoodat de scholen van 7 November tot 21 Februari op een later tgdstip dan thans moeten beginnen. De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van onderwgs, heeft een omzendbx'ief aan de gemeenten en rijksscholen gezonden, waarin medege deeld werd, dat aanvang en einde van de léssen zoo gekozen moet worden, dat alle vakken gegeven kunnen worden. Voor al op het platteland is dat een moeilglre kwestie, aangezien vele jongelui in een andere plaats wonen en dus met trein of bus moeten reizen. Coöp. Veilingsver. „Walcheren", MIDDELBURG, 3 Oct. Fruitveiling. Ap pels. Vlaamsche Schgving 4—7, Jacques Lebel 78, Cox Orange Pippin 424, Lane's Prince Albert 611, Transp. de Croncels 716j Fransche Schgving 68, Champagne Zoet 78, Bismarck 47, Le- moenoppel 512, Goudreinette 611, Sterappels 6—12, Notarisappel 9, Gronin ger Kroon 721, Zoete roode winter Rib- ber 515, Princesse Noble 510, Glorie van Holland 611, Schuttersreinette 4— 5, Blomzoet 12—17, Mr. Gladstone 5—7, Hertogin Elza 1213, Kaiser Wilhelm 6 9, Schoone v. Nordhouse 68, Luntersche Pippin 6, Tante Dox-a 78, Adams Per- main 111, Grauwzoet 58, Saint Remy 10, Present v. Lunteren 20, Bramley's Seedling 7, Oranje Reinette 612, Zoete Ermgaard 6. Peren:.Maagdepeer 914, Nouveau Poï- teau 412, Triomphe de Vieixne 921, Soldat Lauboui'eur 816, Le Curé 8, Williams Duchesse 1316, Doyenné du Cornice 1123, Bonne Louise d'Avran- ches 1527, Pondspeer 68, Zwijndrecht- sche Wijnpeer 715, Winter Bergamotte 38, Passe Colmar 12—20 Legipont 15 23, Gieser Wildeman 813, Bezie van Schoonhouwe 7, Seigneur d'Esperen 7, Conférence 918, Emile d'Heyst 7, Natal Nancy 911, Br. Alexander Lucas 713, Br. Aremberg 1020, Br. Durondeau 8 10, Br. Caix'geau 39, Br. Lebrun 7, Br, Hardy 18, alles per kg. Meloenen: Netmeloenen 818, Ananas 1023, Suikermeloenen 721, Oranje Ananas 16, perziken 111, alles per stuk. Diversen: Alicante 3348, Frankentha- lers 3046, noten 3561, tomaten 524, bramen 20, aardbeien 60, alles per kg. Eieren: aanvoer 13.000 stuks. 4042 kg 4.40, 4244 kg 5.20, 4446 kg 5, 46 48 kg. 5.60, 48—50 kg 6, 50—52 kg 40 54r—56 kg 7.10, 56—58 kg 7.30, 58—60 kg 7.70, 60—62 kg 8.45, 62—64 kg 8.40, 6668 kg 9. Eendeneieren 6.25. Ales per 100 stuks. Veilingsvereenigsng „Zuid-Beveland". GOES, 3 October. Goudreinetten Extra 18—26, A 17—23, B 15—18, C 14—15, Sterappels Extra 1824, A 16.4019, B 14—15, C 11—11.10, Ananas Reinetten 6.509.50, Wellington Pippin 714 Bau- man's Reinetten 4.5010, Bramley Seed ling 49.50, Bismarck 33.50, Zoete Eim- gaard 3.5013, Cox Oranje Pippin 1436, Transp. de Cronsel 14, Constantgn de Groote 46.50 Notarisappel 817, Zure Bellefleur 513, Pomme d'Orange 511, Tuinzoet 915, Lemoenappels 7.5012, Jac. Lebel 57.50, Glorie van Holland 6 22, Eng. Winter Gold Pexmain 78, Ox-anje Reinette' 6.5014 Lentsche Roode 6.5010, Gron. Kroon 413, Rembour Mortier 46, Campagnezoet 7.5011, Fr. Goudreinetten 59, Grauwzuur 58.50, Present v. Lun- tex-en 815, Princesse Nóble 48, Lanes Pr. Albert 6S, Kroet en valappels 2 5.80. Peren Nouv. Poiteau, extra 1114, A 11, B 9—11.10, C 9.50, Br. Clairgeau A 10—15, B 14 15, C 8—13, Br. Wilhelmina 4—6, Bx\ Hardy 8—14, Br. Diel 46.50, Groene Chaumontel 36.50, Gieser Wilde man 811, Hex-zogin Elsa 8.5011, Joseph de Malines 1015, Jodenperen 48.50, Kweeperen 12, Le Curé 47.50, Le Lectier 2.508, Legipont 1022, Louisse Bonne d'Avr. 1027, Duch d'Angoulene 68, Clapps Favorite 8.30, Conseiller a la Cour 46, Comtesse de Paris 616, Conférence 618, Bi'. Superfin 1018, Br. Alex Lucas 620, Fr. Maagdeperen 4.506.50, Soldat Laboureu;r 1015, Doyenné du Comice 10 30, Maagdeperen 612, Winter Riet- peren 6, St. Remy 511, Pondspei'en 49, Emile d'Heyst 815, Zwijndr.Wijnperen 6 14, Kroet en valperen 17, Blauwe Drui ven 2634, Tomaten 79.50, alles per 100 kg., Groene Noten 1216, Noten 0.350.60 per 100 stuks. Gem. Vischmijn Breskens. '3 October 1940. Aangevoerd door 29 vaax-tuigen 2925 k.g. garnalen. Kleinhandel 20 ct. per k.g. Expoi't 20 ct. per k.g.. Zoodjes 1.40 2.90. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ, Trekking van heden. 5e Klasse 5e Lijst. 15000 No. 6437 1000 No. 1550 6275 9345 11537 17381 20507 22283 23467 400 No. 6728 6940 8889 11166 13881 23478 200 No. 2817 G387 6700 7413 8310 13594 16325 20537 100 No. 1443 S746 9522 12821 18906 20577 22087 24377 24417 24690 OFFICEEELE PUBLICATIE. AANVANG LESSEN SCHOOL D (Hoofd de heer J. Q. Brand). Burgemeester en Wethouders van Vlis singen; brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de lessen aan school D (Hoofd de heer J. J. Brand) voor alle klassen weder aanvangen op Vrijdag, 4 October a.s., des namiddags 1.30 uur in de Oranjeschool aan de Bloemenlaan. Vlissingen, 3 October 1940. Burg. en Weth. voornoemd, VAN WOELDEREN. De Seci-etax-is, F. BISSCHOP. (Vervolg officieele 'publicaties Se pag. Se blad.) AGENDA GOES. „Grand"-theater. Vrijdag 4, Zaterdag 5, Zondag 6 en Dinsdag 8 October; „Artistenpension". 'VLISSINGEN. „Alhanxbra"-theater. Vrijdag 4, Zater dag 5 en Zondag 6 October: „Winter- nachtstraum" „Luxor"-theater. Vrgdag 4, Zaterdag 5 en Zondag 6 October: „Komedianten". MIDDELBURG. „Electro"-bioscoop. Van Vrijdag 4 tot en met Donderdag 10 October: „De man met de twee gezichten", „Langs de E^e" en ..Het circus komt".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 3