STADSNIEUWS Middelburg. STADSNIEUWS Vlissingen STADSNIEUWS Goes UST DE PROVINCIE Lichte schade door granaten. By het luchtgevecht dat hedenmorgen boven Middelburg plaats had, zijn vele scherven, vooral op de kaden en in de aangrenzende straten neergekomen. Op de Heerengracht werd het perceel No. 100 getroffen door een kleine granaat die haar weg vond door het dak en de zoldering van de eerste verdieping en het aldaar staande ledikant beschadigde. In het per ceel Koepoortstraat No. 2 drong ook een granaat binnen, die schuin door het dak sloeg, toen den weg vervolgde naar de eerste verdieping en daar in een muur bleef steken. Hier moesten ook enkele meubelstukken, een portreüyst en een beeld het ontgelden. Tusschen de perceelen 49 en 51 aan den Dam kwam een stuk granaat in de goot terecht en heeft daar ook eenige schade aangericht. Persoonlijke ongeluk ken kwamen niet voor. Het luchtalarm duurde, nog geen 10 minuten, DE PROVINCIALE BIBLIOTHEEK. Eenige weken geleden meldden w$J, dat op de zolders van het PZEM-gebouw aan den Vlissingschen singel de geredde boe ken van de Provinciale Bibliotheek ge droogd en schoongemaakt werden. Men is. met dit werk voortgegaan. De waarnemen de bibliothecaris, de heer H. Pleters, heeft met zyn assistent, den heer P. J. van der Kop, en den concierge, den heer P. C. H. Peeters, de boeken zooveel mogelijk gesor teerd. De eerste party is nu naar den bin der om verder in orde te worden gebracht. Voor het verder op gang brengen van het werk der bibliotheek leende de tijdeiyke bergplaats der boeken zich niet. Daarom werd uitgezien naar een meer geschikte plaats voor het herstellen van het con- tact_ met het publiek. Deze gelegenheid is gevonden door het beschikbaarstellen van het voorvertrek van perceel Spanjaardstraat 74. Er is hier alle gelegenheid om belangstellenden te ontvangen, al is de ruimte niet als eer- tyds in de Langedelft. Zij zullen daar in' de gelegenheid zyn aanvragen te doen voor het ten gebruike ontvangen van boeken uit andere bibliotheken, met name de Na tionale-, en de universiteitsbibliotheken, die van verschillende leeszalen e.d. Deze boeken worden zonder kosten verzonden en door de Prov. Bibliotheek ook toege zonden aan personen, die er van elders uit de Provincie schriftelijk om verzoeken. Maar zeer spoedig hoopt men, dat er ook weer uit eigen bezit boeken kunnen worden uitgegeven. Speciaal die welker in houd betrekking heeft op Zeeland. Deze zijn ook het eerst voor verder herstel aan den binder toevertrouwd. Maar ook is reeds een en ander nieuw aangeschaft, o.a. groote woordenboeken, staatswetten, staatsalmanak enz. Naast al het werk tot nu toe verricht, staat thans ook het opnieuw catalogisee- ren van de vele banden, die er nog zijn en die zeker wel weer geregeld zullen worden ontvangen. Men kan in de Spanjaardstraat 74 iede- ren werkdag van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uud terecht. HET BROKKENHUIS MOET PLAATS MAKEN VOOR HET BURGERLIJK ARMBESTUUR. Het Brokkenhuis, dat hierenkele jaren goed werk heeft verricht, zal zijn arbeid althans zeker voorloopig, neerleggen. Het moet de lokalen in het schoolgebouw aan de Nieuwe Haven verlaten omdat deze zijn beschikbaar gesteld voor het Burgerlijk Armbestuur en den Armenraad. Deze beide instellingen zijn na den ramp van 17 Mei, toen beider kantoren in vlam men opgingen, gehuisvest in het gebouw van de Arbeidsbeurs in' de Wagenaarstraat. Deze instelling heeft door de reorganisa tie dringend behoefte aan ruimte en men zocht daarom naar een ander onderdak voor Armbestuur en Armenraad. Deze heeft men nu gevonden. Een poging om ook het Brokkenhuis elders onder te bren gen is mislukt. Het zal nu morgen van 10 tot 12 en van 2 tot 4 voor het laatst ge opend zyn. PENNINGEN EN OORKONDEN. Naar aanleiding van het bericht over de uitreiking van penningen en oorkonden aan 12 Goesche brandweerlieden, die op 17 Mei te Middelburg aan het blusschings- werk hebben medegewerkt, vernemen wij, dat reeds in 13 van de 15 gemeenten, van waar op dien dag van verschrikking hulp kwam opdagen, de penningen en oorkonden zyn uitgereikt. Het ligt in de bedoeling op Zaterdag 12 October dit ook te doen aan de brand weerlieden, en de reserve brandweerlieden van de brandweer te Middelburg en aan een aantal burgers, die een werkzaam aandeel in het blussingswerk hebben ge had. PUIN VOOR DEN RIJKSWATERSTAAT. •De rykswaterstaat heeft ongeveer 2000 m3 steen, van een bepaalde soort (o.a. steenen van stoepen, gangen e.d.) overge nomen teneinde deze steen te gebruiken voor oeverwerken. Deze steenen worden gesorteerd om dan per schip naar de plaats van bestemming te worden ver voerd. AFLOOP VERKOOPENG. Waarnemend-Notaris F. G. Hoefer heeft Donderdagmiddag in het Notarishuis te Middelburg publiek verkocht: Winkelhuis met werkplaats, tuin en erf aan de Krom- meweele no. 21, met afzonderlijke boven woning no. 23, groot 2 a. 31 c.a. Kooper L. F. Groosman, voor 5600. Woonhuis, tuin en erf aan den Schoor- steenvegerssingel, no. 6, groot 1 a. 81 c.a. Kooper ij- Sanderse voor 2400. Afloop verkooping. Notaris J. L. van der Harst, alhier, heeft gistermiddag in het Notarishuis aan de Koepoortstraat alhier, publiek verkocht het huis en erf, staande en liggende aan den Kinderdijk, gemerkt 14, in de gemeen te Middelburg, kadasti'aal aldaar bekend sectie C nummer 2306, groot 1 Are 58 c.A. In koop toegewezen aan den heer A. Jeronimus, koopman, te Middelburg, voor de som van f 2500. Een gedeeltelik door oorlogsgeweld ver woest huis en erf, staande en liggende in de gemeente Middelburg aan de Brakstraat, gemerkt 4, kadastraal aldaar bekend sectie B nummer 2386, groot 1 Are 4 c.A. In koop toegewezen aan den heer A. Looten, hotel houder, wonende te Middelburg, voor de som van 1350. OPGEPAST. Het opruimen van verschillende stoepen en andere deelen der ruines hebben het verkeer er langs speciaal in de uren, dat de stad in het duister is en zoolang kelders e.d. nog niet dicht gegooid zyn nog moeiiyker en gevaariyker gemaakt. Men lette dus goed op zoo veel mogeiyk op de straten zelf te blijven en ook geen hoeken af te snyden. GEEN RIJWIELEN ONBEHEERD LATEN STAAN. Of het met opzet is, of dat vele zoo slordig zgn geworden weten wij niet, maar men laat zeer dikwyis rywielen, ook als de verduistering is ingetreden, buiten staan. Men is dan nog verbaasd, dat de rijwieldieven van deze voor hen zoo schit terende gelegenheid gebruik maken om het karretje in te pikken. Het aantal aan giften van vermiste rijwielen by de politie neemt dagelijks toe. NOG STEEDS VELE VERKEERS- OVERTREDERS. lederen dag melden wij processen ver balen, die worden opgemaakt tegen over treders van de voorschriften inzake het verkeer. Wy doen dit vooral ook als een waarschuwing voor anderen. Als men denkt, dat het helpt, vergist men zich, want hedenmorgen luidden de inlichtingen van de zyde der politie, dat het aantal „bonnen" dat door haar uitgereikt wordt, zeer groot is. GESLAAGD. Geslaagd voor het diploma sociale ver zekering van de Raden van Arbeid en de Rijksverzekeringsbank de heer J. Q. Ak kermans, ambtenaar bij den Raad van Ar beid te Middelburg. GEVONDEN VOORWERPEN. Te bevragen aan het Bureau van Politie des Dinsdags, Donderdags en Zaterdags van 6 n.m. tot 8 n.m.: Kinderhoedje; tompouce; belastingmerk aan klem; distributie boter- en vetkaart; moer van een wagen; gryze kindermuts; belastingmerk in étui; heerenrijwiel; glacé dameshandschoen; insigne; gryze dames handschoen; blinde huissleutel; honden penning no. 114. Bij vinders: blauwe ceintuur van een japon, H. Wiesner, Blindenhoek 6; kano, genaamd „Wave", juffr. Simonse, Lange Geere 13; grijze mantelband, K. Buijs, Molenberg 49; snoer zwarte kralen, J. Na- gelkerke, Zacharias Jansenstraat; regen kapje, C. Kandel, Lange Giststraat 26; punten van textielkaart, Mej. Klaver, Nieuw Oosterschestraat 38; damesporte- monnaie met inhoud, W. Wattez, Noord- weg A 103; zilv. manchetknoop A. v. d. Broecke, Noordw. B la, St. Laurens; bos touw, J. v. Oosten, Oude Vlissingscheweg E 373; overhemd en mantelband, mej. Klap, Volderijstraat 8; hamer en klauw, P. Pamerus, Nieuwe Vlissingscheweg 134; sleutel met naamplankje, R. Davidse, Seis- weg 147; blauwe regenkap, G. Gort, Seis- weg 107; bruine alpinomuts, G. E. Ginne- berg, Jodengang 14; melkbus, G.'"Rosier, Molenwater 1; belastingmerk, J. Jansen, Oude Veerscheweg 12; damesmantel, A. de Voogd, Veerscheweg 20; koperen gewicht van 1 k.g., L. van de Bei-ge, Spuistraat 2; portemonnaie met inhoud, J. Roth, Ver- werijstraat 49; pet, J. J. Plantsoen, Joden- gang 16; zilveren manchetknoop, J. Alle- wynse, Kerkstraat 261, 't Zand; portemon naie met inhoud, L. A. Willeboordse, Seis- weg 83; belastingmerk, B. van Heyi, Sim- pelhuisstraat 20; kussen uit een kinder wagen, Veerscheweg 207 A; twee kinder schortjes, F. Verhage, Middelburgschwegje, 10; onderdeel van een driedeelig bed, C. Flipse, Noordweg B 1; bruine kinder- portemonnaie onder inhoud, Sientje Reij- ers, Bagijnhof 54; poederdoos, J. Heeren, Schuitvlotstraat 2; wollen das, J. de Schrij ver, Veerschesingel 92; blauwe gabardinen regenjas, J. A. Bosdyk, Oude Veersche weg 5; postduif (geringd), C. Overweel, Schuitvlotstraat 36; identiteitsbewijs t/n v. A. C. Hendrikse, Korenstraat 14, Vlis- singen; brandstoffen distributiebonnen, J. van Kervel, Tramsingel E 69; bruine gla cé handschoen, J. de Looff, Jacob Cats- straat 46; rood regenkapje, Tonia van Geelen, Nieuwstraat 26; actetasch inhou dende schoolbehoeften, H: Lafeber, Koren dijk 58; kinaerarmbandje, D. .Hercules, Vlissingschestraat 20. N.B. Indien bij één der vinders voor werpen worden afgehaald, gelieve men hiervan terstond kennis te geven aan'het bureau van politie alhier. Rechtszaken Predikant voor de rechtbank. De Amsterdamsche arrondissements rechtbank heeft gisteren de strafzaak be handeld tegen een predikant uit een dorpje aan den rand van het Gooi, die voor een zeer pynlijke zaak terecht stond. De 61- jarlge man had zich nl. te verantv/oorden wegens verduisteringen, gepleegd ten na- deele van het weduwen- en weezenfonds van emerituspredikanten, een reeks col lectegelden, die niet waren afgedragen en in de tweede plaats een deel der gelden, bestemd voor verbouwing van de kleuter school en het vereenigingslokaal der diaco nie. De president-kerkvoogd van de Ned. Herv. gemeente kreeg begin van dit jaar een brief van een advocaat, waarin werd aangedrongen op de betaling van 478,65, het restant der verbouwingskosten ad 4000 van de kleuterschool en het vereeni- gingsgebouw. De kerkvoogd verbaasde zich over dit epistel des te meer, daar het heele bedrag 4000) door een rijke dame aan den predikant was gegeven. De kerkvoogd toog haar den dominee en na een minder vriendeiyk onderhoüd gaf verdachte toe, dat hy 478,65 niet had be taald, maar een ongedekte chèque had af gegeven. Het geld had hy ten eigen bate aangewend. Nauwkeurig stelde men toen een onderzoek in naar het financieel beheer 3. C. Remiglns. Te Maastricht overleed verleden week op 59-jarigen leeftijd vry plotseling de heer J. C. Remigius, bureelchef ter directie van den Rijks Waterstaat aldaar. Onder groote belangstelling had Dinsdag de ter aardebestelling plaats op de Ned. Herv. begraafplaats. De heer Remigius was een ambtenaar van den ouden stempel, die zich van jongsaf in Waterstaatszaken had inge werkt en op wiens adviezen door zijn supe rieuren veel prgs werd gesteld. De heer Remigius was Zeeuw van ge boorte. Van Vlissingen kwam hij via 's-Her- togenbosch in 1919 te Maastricht. Hij was dus een echte Zuiderling. DE RUYTERSCHOOL. Geslaagd voor het machinistendiploma A de heeren J. A. du Pont en C. Aarnoutse, leerlingen van de De Rmyterschool. Getyen. October Hoogwater Laagwater. Zaterd. 5 5.10 17.29 11.89 0.07 Zondag 6 6.54 19.i5 12.35 Maand. 7 5.47 18.17 12.J23 Dinsdag 8 E.K. 6.41 19.20 0.48 13.13 Woensd. 9 7.50 20.41 1.47 14.23 Donder. 10 9.19 22.08 3.07 15.52 Vrydag 11 10.45 23.24 4.35 17.16 Zaterd. 12 11.45 0.17 5.44 18.15 Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger, Veere 38 min. later. S Springtij. AUTOBUSDIENST GOES-MIDDELBURG. Een wijziging. Over de Maandag a.s. ingande beperkte autobusdienstregeling, vernemen wij nog dat het, by beslissing van de Commissie Vergunningen personenvervoer" dd. 24 September 1940 weer is toegestaan reizi gers te vervoeren van begin- tot eindpunt en omgekeerd, met dien verstande, dat het vervoer van de tusschengelegen plaatsen gewaarborgd biyft. Tot grooten spijt van den ondernemer echter vloeit hieruit voort, dat van Goes naar Middelburg en omgekeerd geen re tours, weekkaarten en tienrittenkaarten meer verstrekt kunnen worden, doch uit sluitend enkele reizen, daar slechts 1520 wagenkilometers per week werden toege wezen. De tarieven van de tusschengelegen plaatsen blijven evenwel gehandhaafd, m.a. w. retours,tienrittenkaarten en weekkaar ten zqn verkrijgbaar. De reeds in omloop zijnde retours en tiemïttenkaarten van begin- tot eindpunt blijven geldig. LEGER DES HEÏLS. Naar wij vernemen zal in verband met het vroeger invallen der duisternis, gedu rende de komende wintermaanden, de zgn. „Verlossingssamenkomst", welke altijd 7.30 uur n.m. aanvangt van Zondag af, des namiddags 3 uur aanvangen. Bovenstaande verandering bedoelt alle bezoekers, .die tot nu toe gewoon waren deze bijeenkomst bij te wonen in staat te stellen hiermede door te gaan, en hen niet te noodzaken in den donkeren winter avond na afloop van den dienst huis waarts te keeren. In plaats van de groote bijeenkomst die altijd aanving om 7.30 n.m. wordt nu een „Avondwy'ding gehouden, welke om 7 uur n.m. begint. EEN LASTIGE GOESENAAR. Als de wyn is in de man De Goesenaar H. M. V., werd op den Dalemschen dyk onder Gorinchem aange houden, omdat hij „inkenneiyken staat" een rijwiel bereed en gevaar voor zichzelf en het verkeer opleverde. De politie greep in en wilde V. gelegenheid geven op het politiebureau zijn roes uit te slapen, maar dit bleek niet naar den zin van den man, die zich krachtig tegen zyn overbrenging verzette. De politie wist V. daarop in een voorbygaande autobus te krygen, maar V. bleef zich verweren en vernielde een ruit van de autobus. Maar het einde was, dat V tenslotte toch in de cel op het politie bureau belandde, en wegens verschillende overtredingen (dronkenschap, verzet, ver nieling) verbaliseerd werd. van den predikant, en het bleek, dat hy een reeks van jaren de collectegelden voor h'et weduwen- en weezenfonds ook niet had af gedragen. Die gelden beliepen een bedrag van ruim 725. Voor deze som was dus de pensioenraad der Ned. Herv. kerk of de bond van Nederlandsche predikanten bena deeld. Requisitoir. De officier yan justitie requireerde tegen den bejaarden predikant een gevangenis straf van een jaar met ontzegging om het beroep van predikant uit te oefenen. De verdediger drong op de uiterste cle mentie aan en concludeerde tot een voor- waardelyke veroordeeling. De rechtbank zal 17 October vonnis wij- Doodslag op dén Schiedamscliendyk. Wegens doodslag stond gisteren voor de Rotterdamsche rechtbank terecht de 19- jarige P. J. K. te Rotterdam, die op 11 De cember j.l. mejuffrouw M. E. 'Crèmers, wo nende op den Schiedamschedyk om het leven heeft gebracht en van eenig geld en wat snuisterden beroofd. De zaak werd wegens de psychische ge steldheid van verdachte en den aard van het onderzoek, met gesloten deuren behan deld. De eisch van den officier van justitie was zes jaar gevangenisstraf. De rechtbank zal over veertien dagen vonnis wijzen. Walcheren Accyns geslacht vee. WESTKAPELLE. Op het postkantoor alhier werd gedurende de maand Septem ber ontvangen aan accijns voor het ge slachte vee een bedrag van 514.50. Niet ontplofte bom veiwyderd. WESTKAPELLE. De bom, die in den nacht van 20 op 21 September in de om geving van het voormalige tramstation al hier was gevallen en waarbij men met de mogelijkheid rekening had gehouden, dat men met een tijdbom te doen had, is thans verwijderd. Voor de in genoemde omgeving woon achtigen, die tydeiyk hun woningen heb ben moeten verlaten, alsmede voor de landbouwei-s, die slechts langs groote om wegen of in 't geheel niet hun land kon den bereiken, beteekende dit een ware opluchting, temeer, daar bij een ontplof-- fing in die omgeving zeer zeker groote materieele schade het gevolg zou zqn ge weest. Loop der bevolking. WESTKAPELLE. De loop derbevolking in September was als volgt: "Vertrokken: C. J. van Nugteren, brigade commandant marechaussee, met gezin, naar Arnhem. Ingekomen: Andries van Rooyen, zonder, van Heemstede; IWijnand Mes, marechaus see, van Sprang-Kapelle. Rykspostspaarbank. WESTKAPELLE. Aan het postkantoor alhier werd gedurende de maand Septem ber op spaarbankboekjes ingelegd 1425 en terugbetaald 10028.40, alzoo 8603.40 méér terugbetaald dan ingelegd. Er werd in genoemd tydvak één nieuw spaarbankboekje uitgegeven. LOOP DER BEVOLKING over de maand September. ST.' LAURENS. Ingekomen J. G. Mat- zinger en gezin, ingenieur, Noordweg B 18, van Vlissingen F. C. Matzinger en gezin, ingenieur, Noordweg B 18, van Vlissingen A. H. Donze, electr. technicus, Noordweg B 53k, van Middelburg D. Bustraan, zon der beroep, B 39, van Middelburg L. E. Doornbos, adj.-directeur gasfabriek, Noord weg A 92s, van Vlissingen L. F. v. d. Wiel, electricien, Noordweg B 156, van Middelburg W. Beider, winkelbediende, Noordweg B 99, van Rotterdam; M. K. v. d. Boogaard, zonder beroep, Noordweg B 89, van Rotterdam J. van Luipen, zonder be roep, Noordweg B 151f, van Maassluis H. A. Kok, dienstbode, Noordweg B 53b, van Middelburg J. Tramper, leerl. verpl., Noordweg A 8, van Bergen op Zoom A. E. Tesselaar, zonder beroep, Noordweg B 82c, van Den Helder J. F. Gugelot, leeraar Zeevaartschool, Noordweg B 53f, van Vlis singen B. Blok en gezin, zonder beroep, Noordweg B 41, van Middelburg ;.C. J. de Vuijst, analiste, Noordweg B 16', van Rot terdam I. Hollebrandse, zonder beroep, Noordweg A 25, van Vrouwepolder J. L. de Roo, zonder beroep, Noordweg B 53k, van Renesse D. v. d. Berg ^n gezin, leerm. valcsch., Noordweg B 78, van Souburg. Vertrokken F. A. C. E. Hemmekam, zonder beroep, van Noordweg A 69 naar 's-Gravenhage T. Wijtman en gezin, van Noordweg B 39 naar Goes A. W. J. Roele ven en gezin, scheepsbouwer, van B 119i naar Koudelcerke J. Smits; zonder beroep, van B 69 naar AmersfoortD. M. P. Krij- nen en gezin, s.m.a., van Noordweg B 7 naar 's-Gravenhage. MIDDELBURGS DANK AAN DB SOUBURGSCHE BRANDWEER. OOST- EN WEST SOUBURG. Gisteravond had ten gemeentehuize een uitreiking plaats van diploma en herinneringsmedaille aan al die brandweerlieden der Souburg- sche brandweer, welke hulp verleend had den bq den brandramp te Middelburg op 17 en 18 Mei 1.1. Deze uitreiking geschiedde bij monde van burgemeester Stemerding. In zijn toe spraak wees deze er op hoe de groote brand, welke Middelburg trof, ook ons ter harte ging. Vandaar, dat de Souburg- sche brandweer spontaan uitrukte en met gevaar voor eigen leven hebben comman dant en brandweerlieden hun beste krach ten in dienst gesteld. Dit heeft spr. bui tengewoon getroffen en de wyze waarop Souburg's brandweer assistentie verleende heeft sprekers volle tevredenheid. Hy hoopt dan ook, dat, wanneer zulks in de toe komst noodig mocht biyken (en dat ge schiedde reeds èn te Middelburg èn te Vlissingen) het brandweercorps van Sou burg gereed zal staan tot krachtige mede werking. Hierna ging spreker over tot de uitreiking. In totaal werden 17 diploma's en medailles uitgereikt. De diploma's wa ren alle eigenhandig door den burgemeester van Middelburg geteekend. Zuid-Beveland Rykspostspaarbank. WEMELDINGE. Bij de Rykspostspaar bank alhier werd gedurende de maand September ingelegd 1485.90. Terugbe taald 5682.88. Het aantal nieuw uitge geven boekjes bedraagt 1. Vergadering Groene Krols. KLOETINGE. Gisteravond vergaderde de afdeeling Kloetinge van het Groene Kruis, tot vaststelling' van de begrooting 1941. Ook ditmaal was deze zeer moeilyk slui tend te maken, in verband waarmee aan het Gemeentebestuur zal worden aange vraagd huurverlaging van het magazijn. De hoogtezon eischt een uitgave van 65 welke hoofdzakelyk uit de post verple- gingsmateriaal zal moeten worden bestre den. Een eventueel nadeelig saldo zal uit het kapitaal worden genomen. De verga dering was wederom zeer slecht bezocht. GETIJEN WEMELDINGE. October Hoogwater Laagwater Zaterd. 5 5.10 17.29 11.39 0.07 Zondag 6 4.55 17.24 11.32 23.55 Woensd. 9 9.27 22.10 2.63 15.23 Donder. 10 10.50 23.32 4.12 16.48 Vrijdag 11 12.17 5.38 18.09 Zaterd. 12 0.51 13.22 6.48 19.09 Burgerlijke Stand MIDDELBURG. GeborenAbraham Jan, z. van A. J. Schoe en M. P. Willemse Maria Neeltje, dochter van C. P. Goverse en W. van de Griend; Johan Albertus, zoon van A. P. Hutten en H. Derix; Franciscus David, zoon van E. J. P. Lauer en T. P. de Smit Gillis Adriaan Pieter, zoon van A. Luit- wieler en F. de Bruijne; Kees, zoon van W. F. Jellema en J. C. Hillen; Jan, zoon van J. Looise en L. Kasse; Adriaan, zoon van L. Catsman en L. Bravenboer; Eliza- bet Jacomina, d. v. J. Mesu en P. J. Crucq; Johan Teunis, zoon van J. van Wier en H. de Jong; Jacobus Simon, zoon van J. Poortvliet en A. de Rijke; Johanna Maria, dochter van C. Cornelisse en C. J. Cevaal; Hendrik Adriaan, zoon van L. de Voogd en C. A. C. Acda; Cornelis Levi- nus, zoon van D. Cornelisse en M. A. Flo- resse; Leo Willem, zoon van W. van Spar- rentak en A. Boelhouwer. Overleden: Jan Coppoolse, 76 j., man J. J. Taal Izaak Frangois Eekhout, 73. j., man v. A. M. Vergouwe Hendrik Dekker, 61 j.; Jacqueline Jeannette van den Abee- le, 84 j., weduwe van A. van Eenennaam; Pieter Caljouw, 64 j., weduwnaar van J. de Bruyne Martian Adriana Flink, 76 j., wed. v. H. J. v. d. Kreke Dirk v. Putten, 39 j. man v. D. Veen huis Alberdina Keur, 86 j., weduwe van D. de Vries; Neeltje Johanna Molhoek, 66 j., vrouw van F. Poortvliet. Ondertrouwd: J. Voorhans, 25 j. en E. M. A. Simons of Simonse, 21 j.; C. J. Pluymers, 20 j. en C. Schuit, 18 j.; S. de Vos, 23 j. en T. Suurmond, 22 j.; M. Dillen, 43 j. en B. de Smet, 42 j. Getrouwd: J. Hoogesteger, 21 j. en C. A. Boogaard, 20 j.; A. M. Soethoudt, 32 j» en J. J. Lucieer, 25 j.; P. .Ventevogel, 26 j. en M. Malgo, 25 j AAGTEKERKE. Over de maand September 1940. Geboren: Elizabeth, dochter van J. Wis se en M. Francke; Neeltje, dochter van J. Boogaard en D. Wouters; Hendrika, dochter van J. Simonse en E. Maljaars; Komelia, dochter van M. Louws en S. Melse; Suzanna, dochter van S. Blaas en P. Boogaard. VEERE. Van 130 September Geboren: Jacobus zoon van Comelis Wondergem en Leintje Sturm; Pieternella Sara, d. van Cornelis Potters en Pieter nella Monjé; Anna Adriana, d. van Johan nes Abraham Martyn en Adriana Corne lia Geldof; Catharina, d. van Fokke van der Wey en Roelandina Nederbragt. Ondertrouwd: Abraham Pieter Polder man, jm. 24 j. en Jannetje Kesteloo, jd; 19 j. Overleden: Maatje Vreelce, jd. 41 j.; Jacobus Kasse, echtg. van Catharina Kes teloo, 73 j. WEMELDINGE. van 19 September3 October 1940. Gehuwd: D. Blom 24 jr. jm. en J. C. van de Visser 22 jr. jd. Overleden: Anthonie van de Visser, 54 jaar. BRESKENS. Geboren: Neeltje Maria Johanna, d, v. A. W,. van Belois en S. Vermeulen; Janneke Gosewyna, d. v. P. J. Ghijsels en M. J. Neuféglise; Suzanna Magdalena, d. v. A. van de Wege; Frangois Jacobus, z. v. J. P. de Lange en C. P. Robyn; Sara Anna, d. v. A. A. Fenijn en W. A. Klaassen; Theunis Pieter, z. v. Th. P. Bril en M. C. Selen. Overleden: Isaac Jacobus de Koster, echtgen. A. M. Janse; Sara Adriana de Hullu, weduwe van J. Ph. Salomé. Zeeuwsch-Vlaanderen LOOP DER BEVOLKING. BRESKENS. Ingekomen S. A. de Hullu uit Kruiningen; S. J. v. d. Walle uit Cad- zand; J. M. Lako uit Brielle; H. G. Schoone- wolf en gezin uit Amsterdam; C. S. Ie Bleu uit Veghel; J. M. de Rijke uit Rot terdam; B. J. Vergouwe uit Biex'vliet; P. Izeboud uit Vlissingen; D. Timmermans uit Eindhoven; W. J. Wijnands en gezin uit Vlissingen; L. van Valen uit Olde- broek; J. A. Boeye en gezin uit O. en W. Souburg; L. Geelhoedt uit Terneuzen; D. E. Sauer uit Rottex-dam; J. Dubois uit O. en W. Soubux-g; A. Adamse; C. Francke uit Ki'uiningen; P. E. Willems uit Rot- tex'dam; F. A. Obbens uit Venlo. Vertrokken: P. J. Vergauwe naar Biexwliet; W. J. de Koster en gezin naar Biexwliet; P. P, van Damme en gezin naar Nuenen; A. v. d. Velde 'naar Vlissingen; C. E. Vei'sti'aaten naar Nieuwvliet; M. P. Vleugel naar Bruinisse; O. F. Ph. Steyaert naar Oostburg;- C. M. v. d. Velde naar Gx-oede; D. Marys naar Arnemuiden; J. den Dekker naar Nieuwvliet. Een ring in het brood. AXEL. Een bakkersknecht alhier ver miste dezer dagen zyn' gouden zegelring en reeds wei'd deze als vex-lóren beschouwd, tot hy deze week bij 'een klant kwam, die mededeeling deed dat hy een ring in het bi'ood gevonden had. De bakkersknecht was vanzelf in de wolken toen hy zag, dat het zijn ring was, die tydens het kneeden in het deeg moet zyn geraakt. De oude bakovens gaan dienst doen. AXEL. Nu de koude dagen in aantocht zijn en de avonden langer wox-den, komt er werk voor binnenshuis. En dat bestaat in vele gezinnen thans in het malen der ge- x'aapte tarwe tijdens de oogstperiode. De genen die over een oude groote koffiemo len beschikken, hebben het di'uk met ma len, daar ook kermissen bij hen aanklop pen. Zoo helpt men elkander zooveel mo- gelyk. Met malen is men echter niet klaar en niet ieder heeft gelegenheid om zelf brood te bakken van de geraapte en ge malen tarwe. Oök hiermede zyn de buiten bewoners elkander zooveel mogelijk van dienst. De oude bakovens, die in den vo» ligen oorlog reeds zulke goede diensten bewezen, brengen ook nu uitkomst. Men gaat' weer zelf voedzaam tax-webrood bak ken als aanvulling van het broodrantsoen. Hetgeen velen welkom is in deze dagen van zwaren landarbeid.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 2