Provinciate Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant ONTMOETING TUSSCHEN HITLER EN MUSSOLINI. Gaat Spanje in den oorlffig De aanvallen op Londen. Oplaag 12.700 ex. j J 183ste JAARGANG NUMMER 230 VRIJDAG 4 OCTOBER 1940 waarin opgenomen de Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS: 18 cent per week of f2.30 per kv-artaal. Franco per post f 2.50 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 cent, ADVERTENTIEPRIJS: Van 1-5 regels f 1.50, tedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties t van 1 - 5 regels f 0.50, Iedere regel meer 10 ct. (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). Dit nummer bestaat uit twee bladen. De Führer zal vandaag met den Duce van Italië op den Brenner een ontmoeting hebben. Van' semx-officieele zijde wordt omtrent de ontmoeting op den Brenner gemeld: De Führer en de Duce hebben elkander vanochtend om 11 uur op den Brenner ontmoet voor een langdurige bespreking. De speciale trëin van den Führer kwam precies om 11 uur op het Italiaansche grensstation Brenner aan. Terwijl de.trein binnenliep in het met Duitsche en Italiaan sche vlaggen, feestelijk versierde station, zette een' Italiaansch muziekkorps de volksliederen in der beide verbonden mo gendheden. Op 'het perron verwachtte de Duce den Führer, die als eerste uit den trein stapte en den Düce op de hartelijkste wijze be groette. Even hartelijk verliep de begroe ting tusschen de beide ministers van bui- tenlandsche zaken. De Führer en de Duce inspecteerden de eerecompagnie Alpenjagers en een eere formatie der fascistische partij, waarop zij zich begaven naar den aan den ande ren kant van- het perron staanden Itali- aanschen specialen trein, waar de be spreking in den salonwagen van den Duce, "ih tegenwoordigheid van de ministers van buitenlandsche zaken van- beide landen begon. In den specialen trein van den Führer namen aan de reis naar den Brenner deel: de Italiaansche ambassadeur in Berlijn, Dino Alfieri, de chef van het opperbevel der weermacht, generaal veldmaarschalk Keitel, rijksperschef dr. Dietrich, rijkslei der Borniann en de persoonlijke en mili taire adjudanten van den Führer. De Duit sche ambassadeur te Rome, Von Macken- sen, had den Duce begeleid op zijn tocht naar den Brenner. Van Italiaansche zijde zag men den bevelvoerenden generaal Nacci, den kabinetschef van den Duce, exc. Sebastianini, en den chef van het ka binet van den minister van buitenlandsche zaken, gezant Anfuso. Het bombardement van Haarlem. Thans 26 dooden, 6 zwaar- en 60 licht gewonden. Nóg ernstiger zijn de gevolgen van het bombardement van Haarlem dan aanvan kelijk kon worden gemeld. Volgens de laatste officieele gegevens welke het A.N. P. ter beschikking staan, zijn niet minder dan 26 burgers .het slachtoffer geworden van zestien brisantbommen, die de Engel- schen over de stad hebben uitgestrooid. Bij het opruimen der puinhoopen van de door een voltreffer vernielde huizen in de Voor- tingstraat heeft men nog enkele lijken ge borgen, waardoor is komen vast 'te staan, dat alleen in deze straat reeds zestien per sonen om het leven zijn gekomen. Voorts is vastgesteld, -dat 60 personen licht en 6 zwaar gewond zijn. Behalve de huizen, welke door voltreffers werden ver nield, hebben nog ongeveer 250 woningen schade opgeloopen, doordat tengevolge van den luchtdruk de ruiten sprongen en de pannen van de daken werden gerukt. Nader wordt vernomen, dat nog één man wordt vermist, tez-wijl het stoffelijk over schot van één vrouw nog niet kon worden geïdentificeerd. Een der zwaargewonden 's inmiddels aan de gevolgen bezweken. On der de dooden bevinden zich drie gezinnen, terwijl van eenige andere gezinnen alleen de man gespaard bleef. In het ziekenhuis wor denthans nog 19 personen verpleegd. Deze week een beslissing. De belangrijke beslissing of Spanje aan den oorlog deel zal nemen, zal, naar de meening van toonaangevende kringen te Rome nog aan het einde dezer week in Madrid genomen worden, zoodra Suner na zijn conferenties met Hitler en Mussolini teruggekeerd is. Suner is voornemens van daag per vliegtuig te vertrekken. Hij zal dan Vrijdag in de Spaansche hoofdstad aankomen en onmiddellijk aan Franco verslag uitbrengen. Naar hier verluidt hebben zoowel Mussolini als Hitler met Suner zeer openhartig gesproken over de positie van Spanje in het huidige con flict. Suner heeft gistermiddag een langdurig onderhoud gehad met Ciano. EEN SPAANSCH OORDEEL. Over de reis van den Spaanschen minis ter van binnenlandsche zaken, Suner, naar Berlijn en Rome schrijft de Madrid, dat de Spaansche betrekkingen met Duitschland en Italië zoo duidelijk en ondubbelzinnig zjjn, dat allen, die sensationeele gebeur tenissen van deze reis verwachtten, wel eens zeer .teleurgesteld konden worden. Niets kan de hechte vriendschap tusschen Madrid, Berlijn en Rome vertroebelen. Men weet nog te goed, hoe zekere Euro- peesche regeeringen zich jegens Franco hebben gedragen tijdens diens vrijheids oorlog en hoe juist na het einde van dien /strijd en hij het uitbreken van het Euro- peesche conflict ook tegen Spanje de blokkade .werd afgekondigd, hoewel dit Suezkanaal-Maat schappij tot nader order geen dividend. IN JULI 1939 PASSEERDEN 2 MILLIOEN TON, IN JULI 1940 SLECHTS 195.090 TON. Thans ligt het verkeer in het Kanaal. Een medewerker schrijft Voor het eerst tijdens haar bestaan heeft de Suezkanaal-Maatschappij geen dividend uitgekeerd. Tot aan liet deelne men aan den oorlog van Italië behoorde deze maatschappij tot de x-ijkste en hoogste dividenden afwez-pende ondernemingen ter wereld. Ieder schip, dat het kanaal pas seerde, hetzij van Oost naar West of om gekeerd, moest alleen voor de doorvaart lzooge kanaalgelden betalen. De onkosten, die de Suezkanaal-Maatschappij zelf had, waz-en daaz-entegen betrekkelijk gering. Tientallen van jaren lang kon de maat schappij, welker aandeelen zich in handen bevonden van de groote banken te Londen en te Parijs, derhalve hooge dividenden uitkeer-en. Gewoonlijk werden hooge En- gelsche regeeringsbeambten na beëindi ging van hun ambtstermijn als blijk van erkenning voor de den lande bewezen diensten benoemd tot vooz'zitter of secx-e- taris-generaal van de Suez-Maatschappij, op een koninklijk tractement. Daar zij het monopolie bezat voor het bepalen van de kanaalgelden stond het haar vrij, deze naar eigen goeddunken vast te stellen. Reusachtige inkomsten van de maatschappij. Daar het geheele transitoverkeer naar en van Indië, Nederlandsch Indië en het Verre Oosten door het kanaal ging, be reikten de inkomsten van de maatschappij een fabelachtige hoogte. Nog in Juli van het jaar 1939 passeez'den 450 schepen, met een gezamenlijke tonnemaat van twee mil- lioen ton het Kanaal. In Juli 1940 echter was het aantal schepen tex-ug geloopen tot 45, met een gezamenlijke - tonnemaat van 195.000 ton. Sinds Italië aan den oorlog deelneemt, is het verkeer door het Suez- kanaal geheel gestremd. Daardoor zijn na tuurlijk de inkomsten van de maatschappij tot het nulpunt gedaald. Weer Engelsche bommen op ons land. HELLEVOETSLÜIS GETROFFEN. Het A.N.P. meldt, dat vannacht weer op verschillende plaatsen van ons land En gelsche bommen zijn gevallen. Gelukkig zijn niet zooveel dooden te betreuren als gisternacht. In Hellevoetsluis werden vier brisantbommen en verscheidene brandbom men geworpen, waar-door één persoon werd gedood en één gewond. Ook is vrij veel schade aan woonhuizen toegebracht. land pas dz-ie moeilijke jaren achter den rug had. Ook nu nog ligt in Argentinië gz-aan, dat niet naar Spanje gebracht kan worden, omdat Engeland dat niet toelaat. Hetzelfde is het geval met petroleum en vele andere producten. De betz-ekkingen van Spanje volgen dus zeer logisch een ijjn, die in het nationale belang is en bij de besprekingen te Berlijn en Rome de richting heeft aangegeven. Tijdens de veemarkt, welke Donderdag te Schagen werd gehouden, had een tentoonstelling plaats van ge registreerde schapen uit het Noordelijk deel der provincie Noord-Holland. (Foto Pax Holland). Zij bereikten gisteren een hoogtepunt van felheid. De in een semi-officieele Engelsche pu blicatie vervatte mededeeling, dat in het Oosten van Londen de afweerbatterrjen gisteren even intensief hebben gevuurd als bij de nachtelijke aanvallen van het Duit sche luchtwapen, bevestigt volgens het D. N.B. te Stochkholm den indruk, ..dat de ge vechten om Londen Donderdag een buiten gewonen graad van felheid hebben bereikt. Het feit, dat de Engelsche luchtafweer bij dag even fel gevuurd heeft als ander-s des naclits, wanneer alle afweerbatterijen in actie plegen te komen, wordt beschouwd als een teelten dat de aanvallen bij daglicht van het Duitsche luchtwapen steeds meer in hevigheid toenemen. Het is hier ook opgevallen, dat de Duit sche mededeeling, volgens welke gisteren in negen stadswijken van Londen bommen werden geworpen, ,van Engelsche zijde is bevestigd, evenals de Duitsche mededee ling, dat het een Duitschen vlieger is ge lukt een troepentz-ansporttrein met een bom van het zwaarste kaliber te treffen. Men heeft geen Engelsche opgaven om trent den duur van den aanval op Londen in den afgeloopen nacht. Ook ontbreken verdere bijzonderheden omtrent de gevech ten van gister-en, zoowel overdag als des nachts. Voor de buitenlandsche correspon denten is weer een censuur voor bijna 100 op alle berichten omtrent de lucht aanvallen. Gisteren driemaal luchtalarm in Londen. Naar Reuter meldt, is er gisteren in Londen driemaal luchtalarm gemaakt, waarvan het derde het langst was. In een stadsdeel in Oostelijk Londen is het afweer geschut even hevig geweest als anders des nachts het geval pleegt te zijn. Behalve bo ven het gebied van Londen en boven de Midlands zijn Duitsche bommenwerpers ook verschenen boven de steden van Zuid- West- en Oost-Engeland. Britsch marinejacht verloren gegaan. De Britsche admiz-aliteit deelt mede, dat het marinejacht „Sappho" gezonken is. Waarschijnlijk is het - op een vijandelijke mijn geloopen. De „Sappho" mat 327 ton en is eenige jaren voor het uitbreken van den oorlog van stapel geloopeiz. Britsche troepentrein gebom bardeerd. Gisteren, zoo meldt het D.N.B., is een Britsche troepentransporttrein in volle vaart ontspoord, doordat vlak voor de lo comotief een bom van zwaar kaliber viel. De 25 tot 30 wagons werden tot een ra vage. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben gis teren verder verscheidene steden aan de Britsche zuidoostkust krachtig aangevallen. Installaties, die voor de ravitailleering van beteekenis zijn, werden getz-offen. Van ge ringe hoogte werden de ontploffingen dui delijk waaz-genomen. Daily Sketch eischfc' verizietiging van Berlijn. De Daily Sketch eischt opnieuw, aldus meldt het D.N.B. een ongenadig optreden tegen de Duitsche burgerbevolking. Het blad schrijft Wat de beschaafde wereld noodig heeft is een grondig vez-nietigd Berlijn. Dat had de wereld in 1918 noodig gehad en zoo had het ook moeten zijn. Vooz-tdurende aanvallen van de Royal Air Force op de nazi-hoofdstad kunnen over tuigend werken. Dus Londen, sla Ber-lijn kort en klein. 1 De Engelscheii willen Cairo verdedigen. Uit Caïz-o wordt aan het D.N.B. gemeld, dat de Engelschen de hoofdstad van Egyp te willen verdedigen. De bevolking is reeds grootendeels geëvacueerd. Een deel der kunstschatten en kostbare manuscripten der musea van Cairo is dezer dagen naar de grotten van het Mokattan-gebergte in de omgeving gebracht. De Egyptische re geering stelt reeds sinds het begin van den oorlog pogingen in het werk bij het Engelsche opperbevel om Cairo tot open stad vez-klaard te krijgen, maar is hierin niet geslaagd. Ir. Louwes In Zeeuwsch- Vlaanderen. De directeur-generaal voor de voedsel voorziening, ir. Louwes, bz-engt heden en moz-gen een bezoek aan Zeeuwsch-Vlaan deren, teneinde zich op de hoogte te stel len van de algemeene situatie. Ir. Louwes die op zijn tocht door Oost en West-Zeeuwsch-Vlaanderen vez-ge- zeld is van ir. Dorst, den provincialen voedselcommissaris, het hoofd van den centralen czisiscontróledienst en den se cretaris van het rijksbureau voor de voed selvoorziening zal besprekingen voeren met buz-gemeesters en vooraanstaande pez-sonen in den landbouw. Het lag in de bedoeling ook eenige landbouwbedrijven te bezoeken. Naar wij vernemen hebben de autori teiten na het ochtendbezoek de lunch ge- bruikt in hotel „Rotterdam" te Ter-neuzen, terwijl om twee uur besprekingen werden gevoerd ten gemeentehuize van Sas van Gent. Het aanstellen en bevorderen van ambtenaren. Naar wij van bevoegde zijde vernemen, moet er binnenkort rekening mede worden gehouden, dat Nederlandsche autoriteiten en publiekrechtelijke lichamen geen perso nen meer tot ambtenaren benoemen, op ar beidscontract aanstellen of bevorderen mo gen, die geheel of gedeeltelijk van Joodsche afkomst zijn of wier echtgenooten geheel of gedeeltelijk van Joodsche afkomst zijn. De nieuwe distributie bonnen. VOOR BLOEM EN MEEL. Gedurende het tijdvak van Zaterdag 5 October tot en met Vrijdag 1 November a.s. geeft de met „78" genummerde bon van het algemeen distz-ibutiebonboekje recht op het koopen van 2% ons tarwe bloem öf - taz-wemeel öf roggebloem óf roggemeel öf zelfz-ijzend bakmeel öf boek- weitmeel öf gruttenmeel (z.g. gemengd meel). VOOR GRUTTERSWAREN. Geduz-ende het tijdvak van Zaterdag 5 October tot en met Vrijdag 1 November a.s. geeft de met „76" genummerde bon van het algemeen distributiebonboekje recht op het koopen van 250 gram rijst öf rijstemeel öf rijstebloem. Voorts geeft gedurende bovengenoemd tijdvak de met „77" genummerde bozz van het algemeen distributiebonboekje recht op het koopen van 250 gram havez-mout öf havervlokken öf gort öf gi-utten. VOOR VLEESCH EN VLEESCH- WARjSN. Gedurende het tijdvak van Maandag 7, October tot en met Zondag 13 October a.s, geeft elk der vier met „03. vleesch" ge merkte bonnen van de vleeschkaart recht op het koopen van 100 gram vleesch, been inbegrepen, öf een rantsoen vleeschwaren. De met „03. worst, vleeschwaren" gemerkte bon geeft uitsluitend recht op het koopen van een rantsoen vleeschwaren. De bonnen, welke op 13 October a.s. nog niet gebruikt zijn, blijven nog geldig tot en met Zondag 20 October a.s. met dien verstande, dat zij gedurende de week van 14 tot en met 20 October a.s. niet gebruikt zullen mogen worden voor het betrekken van vleesch of vleeschwaren in hotels, restaurants e.d. Het rantsoen vleeschwaren, dat per bon kan worden gekocht bedraagt 75 gram voor gerookt of gekookt varkens-, rund-, of kalfsvleesch en voor gerookte worstsoorten, 100 gram voor gekookte worstsoorten, rol pens en knakworst, 125 gram voor lever- artikelen, tongenworst en nierbrood en 15Ö. gram voor bloedworst. VOOR BROOD. Gedurende het tijdvak van Maandag 7, October tot en met Zondag 13 October a.s. geven de met „9" genummez-de bonnen van het broodbonboekje tezamen reebt op bet koopen van 2500 gram roggebrood of 2000 gram ander brood. Elk der bonnen geeft derhalve recht op het koopen van 125 gram roggebrood of 100 gram ander brood De bonnen, welke 13 October nog iziet gebz-uikt zijn, zullen voorts nog geldig zijn tot en met Dinsdag 15 October a.s. met dien verstande, dat zij op 14 en 15 Oc tober a.s. niet gebruikt zullen mogen worden voor het betrekken van brood in hotels, restaurants e.d.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1