Vrijdag 4 October 1 rookwêrk Advertentiën PARIJS THANS. Door het verbindend worden 'der eenige uitdeelingslijst is het faillissement van C. LOBBEZOO, koopman, wonende te Krabben^ dijke, geëindigd. Goes, 30 September 1940. De Curator, Mr. H. C. J. ZAAIJER. Bij de N.V. Kon. Mij. „De Schel de" te Vlissingen kunnen ge- - plaatst worden SCHEEPS-, FABRIEKS- EN HUISINSTAILATEURS Persoonlijke aanmelding op het kantoor der Maatschappij-. Schrif telijke sollicitaties te richten aan de Directie. De Directie der N.V. Maat schappij voor Handel in Ijzerwa ren en Industrieele Benoodigd- heden, voorheen Gebroeders POLAK, te Vlissingen, brengt ter kennis, dat door haar op 30 Sep tember 1940 ten kantore van het Handelsregister te Middelburg is neergelegd een besluit tot statu tenwijziging, als bedoeld in art. 41c, Wetboek van Koophandel. VERHUISD van Singelweg 70, Vlissingen naar 's-Heerhendrikskinderenstraat 52, GOES. P. C. NONNEKES. Voor. direct 2de MEISJE gevraagd voor den dag of dag en nacht. Hotel-Café-Res. „Schelde- zicht", ANTON ROEST, Breskens. Spoedelschende Algemeene vergadering van Aandeelhouders der N.V. Lompen- en Metaalhandel M. L. Polak en Zoon te Middelburg, op Woensdag den 9 October 1940, des middags 3 uur, ten kantore der N.V. aan de Rouaansch'ekade 27, Middelburg. De agenda ligt ten kantore der N.V. voor de aandeelhouders ter visie. PLAATS EEN „KLEINTJE" 15 regels 50 cent, iedere regel meer 10 ct. Vanaf wordt onze zaak wederom normaal om 8 uur geopend. foto-atelier A. W. ¥@rseSi@®r© GROOTE MARKT 7, GOES, TEL. 2308. Spoedige levering van alle soorten Deskundige verzorging Boekdrukkerij Wasi d® Weid© Walstraat 58-60 - Telefoon 10 (2 lijnen) Vlissingen Gemeente Oost- en West-Souburg. DISTRIBUTIE-BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER dér gemeente OOST- EN WEST-SOUBURG maakt bekend: dat KOLENKAARTEN zullen worden uitgereikt, 'en wel volgens onderstaande regeling 3 October 1940aan hen, wier geslachtsnaam begint met A, C, D.EenF; aan hen wier geslachtsnaam begint met B, G en H 4 October 1940 5 October 1940 7 October 1940 8 October 1940 aan hen, wier geslachtsnaam begint met J. I en K aan hen, wier geslachtsnaam begint met L, M, N, O, P, Q en R; aan hen, wier geslachtsnaam begint met S, T, U en V 9 October 1940 aan hen, wier geslachtsnaam begint met W, X, Y en- Z. Alleen de distributiestamkaart van het gezinshoofd moet worden overgelegd. Het distributiekantoor is, uitgezonderd des Zaterdagsmiddags, voor deze uitreiking opengesteld van des voormiddags 912.30 uur en des namiddags van 14.00 tot 17.00 uur. In het belang van publiek en dienst wordt men beleefd verzocht op den dag, welke voor zijn naam is aangegeven, te verschijnen, terwijl er voorts aan wordt herinnerd dat aan personen, beneden de vijftien jaren, geen distributie-bescheiden kan worden medegegeven. OOST- EN WEST-SOUBURG, 2 October 1940. De Burgemeester voornoemd, STEMERDING. De stemming en de meening van den Parijzenaar. Tendenz: anti-Engelsch, anti-Joodsch en anti-kapitalistisch. ,ra. (siot). Parijs, een andere en töch dezelfde stad. De Parijzenaar, een andere en töch de zelfde Parijzenaar. Rest nog te schrijven over de stemming in Parijs en de meening van den Parijzenaar. Dat zal het sluitstuk zijn dezer trilogie van artikelen van uw Parijschen correspondent. De stemming te Parijs. Ze is ernstig, dat lijdt geen twijfel. Hoe zou het ook anders kunnen? Waren velen door den oorlog getroffen, bij den daarop gevolgden wapen stilstand is iedereen zonder uitzondering betrokken. Niet iedereen echter geeft op dezelfde wijze uiting aan zjjn gevoelens. Ik heb al geschreven, dat een deel van het volk zijn troost zoekt in de boeken. In Parjjs leest men tegenwoordig weer z'n klassie ken. Ze zijn goed en goedkoop. Een ander deel zoekt het in verstrooiing. Men maakt queue voor de bioscopen, die, ondanks de oude films, geregeld tot op de laatste plaats bezet zijn. Dat ligt waarlijk niet aan den toeloop van de Duitschers, zij hebben hun eigen theaters. Bovendien dra gen de Fransche films tot dusver geen Duitsche onderschriften, waardoor er voor een vreemdeling niet veel plezier aan valt te beleven. De music-halls daarentegen met hun voor elck wat wils-programma zijn meer Duitsch georiënteerd. Ze zijn ook goedkooper te expl'oiteeren dan de vrij kostbare revue's. Zoo is de overbekende Folies Bergère een cabaret, en niet eens een bijzonder cabaret geworden. Da dan cings, die den ganschen oorlog gesloten zijn geweest, worden de één na de ander heropend. Er wordt niet uitsluitend op vergeten cn op verstrooien gezonnen. Er wordt door de besten ook wel degelijk aan de toekomst gedacht. En het zjjn niet alleen de ouderen, doch ook de jongeren, die zich daarmede onledig houden. Ook dat is begrijpelijk, hun is ten slotte de toekomst. Daarmede zijn we vanzelf van het ter rein der stemming op het gebied der mee ning overgegleden. De stemming te Parijs Is anti-Engelsch, anti-Joodsch en anti kapitalistisch. Men is van meening, dat het groot-kapitalisme Frankrijk in den oorlog heeft gedreven. Die plutocratie, onder En- gelsche leiding, had de vrije beschikking over de financieele en economische bronnen des lands, over het machtig propaganda- apparaat ook, dat de pers kan zijn. En op die gebieden des maatschappeljjken levens was, zoo redeneert men, de Joodsche invloed overheerschend. Zooals ook op het gebied van de kunst, van de film enzoovoort. Voor een deel bestonden ook de leidende politici uit Joden; men acht den oorlog in feite reeds voorbereid met het opkomen van het Fransche volksfront, toen Blum, een Israëliet, minister-president was en de relaties met Italië verbrak. In dit licht moet men de arrestaties zien van eenige voormalige Fransche ministers en andere politici, die zich voor het Hof van Riom zullen hebben te verantwoorden, waarover juist berichten in de bladen zijn verschenen; de vervallenverklaring van de Fransche nationaliteit der Rothschilds, de Weils, etcetera, van de Joodsche journalis ten met madame Geneviève Tabouls aan hoofd, de opheffing van alle loges der vrij metselaren, en tal van andere maatregelen, welke door de Fransche regeering te Vichy zijn getroffen. Zooals men Engeland ver wijt, dat het onvoldoende hulp heeft gebo den en eigen troepen onder vuurdekking der Fransche soldaten te Duinkerken heeft ingescheept, verwijt men de voormalige volksfrontregeering en wat daar op volgde, de naturalisatie links en rechts van vreem delingen. Als reactie is er 'thans een wets- decreet uitgevaardigd, waarhij is bepaald, dat niemand een functie bij rijk of gemeen te kan bekleeden, die niet een Franschen vader hèeff. Het is niet heelemaal onbe grijpelijk, dat ook de vreemdeling thans in een slechten reuk staat in Frankrijk. Over de noodzakelijkheid van den in Juni aangevraagden wapenstilstand heerscht weinig verschil van meening. Maarschalk Pétain, dien men moeilijk van lafheid kan verdenken, heeft het in weinig woorden gezegd Frankrijk beschikte noch over vol doende menschen, noch over voldoende materiaal om den strijd met eenige kans op succes te kunnen voortzetten. Maar, zoo redeneert de gemiddelde Franschman, als dat inderdaad in Mei 1940 reeds het geval was, dan was die toestand ook bij het be gin van den oorlog aldus. Het is een mis daad, willens en wetens een oorlog te be ginnen, waarvan bij vooz-baat vaststaat, dat men hem zal vei-liezen en daaraan een volk op te offeren. Na deze tragische ervaring, tragisch om dat in het begin reeds het droeve einde besloten lag, zoekt Frankrijk nieuwe we gen, nieuwe waarden en nieuwe mogelijk heden. Een volk van meer dan veertig mil- lioen zielen, een volk dat van goeden wille is en, ondanks de stakingen uit het verle den, graag wil werken, kan niet zonder meer ondergaan. Men heeft zich deerlijk vei-gist, doch men weet tenminste, ddt men zich heeft vergist. Thans zoekt men nieu we steunpunten voor het leggen van hechte grondslagen. Het gezin, aldus maarschalk Pétain, is het fundament, waarop het sociale gebouw moet rasten. Het beroeps leven moet op corporatieve basis worden georganiseerd. Recht op arbeid voor allen, plicht om te werken voor allen. D<Lt zal de wet in een nieuw, een ander en töch hetzelfde Frankrijk zijn. Die woorden van den ouden maarschalk werden de Franschen uit het hart gegre pen. Zullen ze waarlijk het sesam blijken te zijn voor een nieuw, een herboren Frank rijk, dat zijn plaats zal hebben in het nieu we Europa, waarvan we thans de barens weeën meemaken De toekomst zal het leeren. T.O. Naschrift. Om elk misverstand te voorkomen, stelt de schrijver dezer artike len, onze gewone Parijsche correspondent, er prijs op te verklaren, dat hij de indruk ken, welke hier worden weergegeven, heeft neergeschreven zonder dat eenigerlei in vloed, van welke zijde dan ook, op hem is uitgeoefend. Hij heeft zich door sympathie noch antipathie van zijn e'enmaal gesteld doel, een eerlijke, objectieve berichtgeving, laten afbrengen. Het zij ten overvloede gezegd. n in het no. van 27 September. Van onze Boekentafel Tusschen vuur en ijzer, door H. van Heerde. Uitgegeven door J. A. Boom en Zoon, Uitgevers, Meppel. De sergeant-journalist „Havanka" geeft in dit boek de geschiedenis weer van de 4 dagen harden strijd, die onze soldaten op den Grebbeberg voerden, van de weken, doorgebracht in krijgsgevangenschap en van de blijde terugkeer in het vaderland. De schrijver draagt zijn werk op „aan hen, die vielen en aan hen, die met mij ge worsteld hebben tusschen vuur en ijzer aan de kameraden, die met mij uit een bit teren strijd tot het leven teruggekeerd zijn". Een boeiend boekje, dat naar alle waar schijnlijkheid gretig gelezen zal worden. Kinderen van de Middernachtzon, door Jef Last. Uitgave Wereld bibliotheek N.V. De zwerver, Jef Last, bezocht het land der middernachtzon. Het resultaat is een spannend reisverhaal, dat tevens een gron dige studie is over de geschiedenis, zeden, sociale en religieuse problemen van de Lappen. Ook leidt hjj ons binnen in de milieux van de Noorsche intèllectueelen en kooplieden, hij gaat visschen met de Lofo- tenvisschers, verkeert met de matrozen der ertsschepen en de robbevangers der" Pool-' zee. Een vooroordeelloos, onpolitiek boek, waarin een groote liefde voor de eenvou dige menschen naar voren komt. - Knutsel nu met waardeloos mate riaal, door J. Houtman. Uitgave N.V. Uitgevers Mij. A. E. Kluwer Deventer. Een korte handleiding voor knutselaars', die door de tijdsomstandigheden hun toe vlucht moeten nemen tot luciferdoosjes, kurken, aspirinebuisjes, garenklosjes, kran ten, kastanjes en eikels e.d. om hun knut- selhartstocht bot te vieren. Lichturentabel. Uitgave van Ten Hagen's Drukkerij en Uitgevers- mij. N.V. Deze Lichturentabel zal voor vele bedrij ven, die in de practische onmogelijkheid verkeeren om voldoende v.erduisterings- maatregelen te treffen, de berekening van het beschikbaar aantal werkuren gedu rende den a.s. winter ten zeerste vergemak kelijken. De mensch en zijn hond. Djoekie, de zonderlinge Kolenscheppen in gezegende omstandigheden. Djoekie, de moeder van den laatsten der Mohikanen, die, terwijl ik dit schrijf, voortdurend zijn kop op mijn knie houdt, blijkbaar om mij tot goede woorden over zijn mama te inspireeren, was min of meer een zonderling, zoowel wat geest als wat lichaamsbouw betre.lt. Zij was een hond, die in haar ras op geen enkele tentoonstel ling te slaan zou zijn geweest, maar de raspunten eischcen nu eenmaal, dat zij stram staande ooren moest hebben, en zjj hield ze haar heele leven lang hard nekkig maar elegant hangende langs den kop. En zoodoende heeft zjj het nooit tot een tentoonstellingsloopbaan gebracht. Waarschijnlijk zou zij het ook nocfit tot het moederschap hebben gebracht je fokt als verantwoordelijk fokker nu eenmaal niet met honden, dien een zoo in het oog loopend gebrek hebben ware haar halfbroer, de BuY die twee nesten vroeger geboren was, niet eens op een goeden en kouden Nieuwjaarsdag ondeu gend geweest. En daar moest Djoekie mama worden. Was ze tot nog toe een verduiveld speelsch.-dier geweest, dat den heelen dag van den vroegen ochtend tot den laten avond in touw was, de andere kennelgenooten plaagde en treiterde en sarde,- zooda,t ze geen oogenblikje rust hadden als ze in de nabijheid was, van stonde af aan veranderde zij als een blad aan een boom. Ze werd een stil, haast in zichzelf ge keerd dier. Je zou bijna zeggen, dat ze zich den ernst van den komenden tijd bewust was, en daaraan op allerlei ma nieren uiting wilde geven. Ze was altifd een zuivere buitenhond geweest, die maar niet in huis kon wennen. Zooals haar zoon, die nu bij me ligt, een gebo ren huishond is, die al, toen hij nog een hoopje vleesch en kraakbeentjes van zes weken was, zich als een bal aan mijn voeten ineen rolde, en me aankeek: zie maar, dat je me er weer uit krijgt zoo moest Djoekie buiten zijn, in den kennel, of, in het vrije veld. In huis voel de ze zich niet lekker, gooide ze van alles om, en gedroeg ze zich volkomen onsociaal, zoodat het einde altijd weer de kennel was. In Spakenburg heerschte groote vreugde, toen een schip met turf in de haven aankwam en per hoofd honderd stuks verstrekt konden worden (Foto Pax Holland) Toen ze eenmaal in gezegende omstan digheden verkeerde, manifesteerde die eigenschap (zich' nog sterker. Ze maakte zich een hol onder het nachthok, waarin ze zich de helft van den dag verstopte. Ze kwam er alleen onderuit om te eten ongelooflijke hoeveelheden om uit te gaan, en om tegen het paard van den groenteboer te blaffen, waaraan ze een ingekankerden hekel had. Als de groen- tenwagen aan het andere eind de laan in kwam, werd het al onrustig in het hol onder het hok, en hoe dichter de wagen bij ons kwam, hoe toorniger haar geblaf en gebrom werd. En stond de kar ein delijk voor de deur, dan kende haar woede geen gremn meer. Toch heeft het brave paard haar nooit een stroo- breed in den weg gelegd, en die anti pathie is me dan ook altijd een raadsel gebleven, want tegen andere paarden had ze niets. Enfin, heele dagen zagen we van Djoe kie niets anders dan het puntje van haar neus, dat onder het hok uit kwam, zoodat ze in de wandeling al gauw de holbewoner of de kluizenaar heette. Wat we er ook aan deden of wilden doen, de aanstaande mama ging haar eigen weg, stoorde zich aan niets en aan niemand. Alleen haar dagelijksche liefhebberij liet ze niet staan. Dat was kolenscheppen. Als er uit het kolensilo in den tuin kolen werden geschept, was Djoekie erbij, en hielp ze mee. Ze nam een hek vol met zwarte an- thraciet, en wierp die deftig in de kit. Nog nooit heb ik dat van een anderen hond gezien. Je. kon haar trouwens geen grooter genoegen doen, dan een bak met hondebrood en een bak water naast elkaar te zetten. Dan gooide ze eerst het hondebrood in het water, om het te laten weeken, en dan at ze het uit het water op. Een hoogst zonderlinge gewoonte. Omdat ik niet wilde, dat ze haar jongen in het hol zou werpen, maakte ik tijdig het werphok in orde, en sloot ik den toegang tot het hol stevig' af. 't Was haar alles behalve naar den zin, maar ten langen leste moest zij zich er toch in schikken, en blijkbaar had ze ook wel in de gaten, dat het warme hok toch wel zoo gerieflijk - was als het donkere hol. Op een goeden ochtend in Maart had ze negen jongen naast zich liggen, waar van er vijf dood waren. Het leverde me nog de grootste moeite op, om die doodgeborenen uit het hok te verwijde ren, want zoo gauw ik mijn handen er naar uitstak, sleepte zij ze naar zich toe, en liet ze haar tanden zien. Aan'de vier levenden kon ik heelemaal niet ge raken, en ze was ook met geen moge lijkheid ertoe te bewegen, even het nest te verlaten. Eindelijk bezweek ze voor een pan havermout, en in die paar minuten heb ik gauw even het hok in orde kunnen brengen. Doch verder moesten we ons er maar niet meer mee bemoeien, vond ze. Het grootbrengen van de pups, dat was héér taak, en daar behoefden de baas of de vrouw zich heelemaal niet mee in te laten. We hebben haar dan ook maar in haar moederweelde alleen gelaten. After all moet ik zeggen, dat ze zich er kranig doorheen heeft geslagen, èn een voor treffelijke moeder is geweest, zooals ik er nog hooit een had meegemaakt. Ze gunde zich geen moment rust of ver treding, ze was den heelen dag met het nest bezig, dat glom als een spiegel, dat met den dag groeide, terwijl ik ïfèt hok zelfs maar een keer heb behoeven schoon te maken. Een geboren moederhond, maar een zonderling, Daai-van vertel ik U nog wel eens iets. KYNOLOOG. AGENDA MIDDELBURG. Electro-bioscoop Van Vrijdag 27 Sept. t/m Donderdag 3 Oct. „Roode Orchideeën" en „Ich heirate meine Frau". 's Av. 6.30 uur, Zondag 2 uur en 4 uur matinee. Dinsdag gesloten voorstelling.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 8