UIT DE PROVINCIE De Raad vai Yerseke besluit tot belastiïigverhooging. Hoe lang is het licht Zonsondergang' hedenavond Zonsopkomst morgenochtend 19.16 7.43 Gedurende den tusschenliggendèn tijd moet worden verduisterd. Het Noorderlicht weer Ook gisteravond rond half tien was in verschillende deelen van onze provincie het Noorderlicht waai' te nemen. Uit een groote langgerekte, lichtgekleurde plek een even boven den gezichtseinder, schoten ver schillende stralenbundels als zoeklichten omhoog. Later vloeiden deze ineen en ver toonde zich aan het uitspansel een ijle, zachtrose gekleurde nevel die viij spoedig daarna op trok. Het verschijnsel was onge veer een uur lang waar te nemen. Walcheren De Raad van Arnemuiden vergaderde. 75 opcenten op de hoofdsom der gemeentefondsbelasting. ARNEMUIDEN. Maandagmorgen verga derde do Raad dezer gemeente voltallig onder voorzitterschap van burgemeester H. G. Horninge. De voorzitter deelde mede, dat mej. G. J. Hoek de benoeming tot onderwijzeres in de nuttige handwerken aan de openbare school te Kleverskex-ke aangenomen heeft. Ingekomen was een adx-es van de ver- eeniging van leeraren en onderwijzers in de lichamelijke opvoeding in Nederland, in zake invoering van dit onderwijs aan de lagere scholen. Aangezien nog niet be schikt wordt over de vereischte lokalen enz., werd vooi'gesteld hierop niet in te gaan en, in nader overleg met den inspec teur voor het lager onderwijs, voor 1941 alsnogvrijstelling voor dit vak te vragen. De gemeentegebouwen zullen voox-taan, op voorstel van B. en W., worden verze kerd tegen brandschade bij de Bossche Mij., tot een bedrag van 10.800. De jaar lijks te betalen px-emie bedraagt 29 cent per duizend gulden. De Raad keurde het goed voortaan de couponbelasting bij uitbetaling van renten van geldleeningen te verhalen. Een uitgeloot stukje Ned. Indische geld- leening werd weer als zoodanig herbelegd. De Noordex-berm van den Keetdijk werd onderhands verpacht aan J. Crueq Pzn. te Arnemuiden. In beginsel werden, op voorstel van B. en W., de voorraden voor uitgifte van grond in erfpacht aan de N.V. Vlamtngs Mosselen Industrie door den Raad aange nomen. De voornaamste voorwaarden zijn: De N.V. moet voor eigen rekening een los- en laadgelegenheid bouwen aan het Arne- kanaal zij wordt hierdoor vrijgesteld van het betalen van haven-, kaai-, les- en laadgeld. Zij moet verder zorgen voor aan leg en verharding van den toegangsweg tot haar terrein vanaf den Keetdijk. Haar af valwater kan zij voorloopig loozen op de middensloot, gelegen aan de Oostzijde van haar terrein. Blijkt dit afvalwater bezwaar op te leveren dan kan de N.V. woxhen verplicht door rioleering, in samenwerking met de gemeente, zich hiex-van te ontlasten. De afheining tusschen Keetdijk en haar terrein moet door haar ten genoegen van B. en W. worden aangebracht. De tijd van uitgifte bedraagt 50 jaar en de erfpacht- prijs 8 cent per vierkanten meter, i De heer A. CORNELISSE zeide dat vrij stelling van havengeld enz. een groote te gemoetkoming is voor de N.V. De VOORZ. gaf dit toe, maar hij wees erop, dat de daar te stichten industrie ook van groot economisch belang voor de ge meente is. .Hierna werd de verordening op het hef fen van havengeld zoodanig gewijzigd, dat hiervan vrij wordt gesteld elke industrie, die zich in de gemeente op het aangewezen industrieterrein vestigt. De opzegging van de pacht van dit on geveer 12000 M2 groot terrein zal aan de verschilende pachtex's hiervan vóór 15 No vember a.s. plaats vinden. Een schriftelijk voorstel van het raads lid, den heer Joh. van Belzen, tot plaatsing der gemeente in de 8ste klasse (dat is een klasse hooger dan die waarin thans de ge meente zit) voor de steunregeling, vond geen steun in den Raad. Het werd na am pele bespreking door den voorzitter in stemming gebracht en verworpen met al leen de stem van den voorsteller voor. De gemeenterekening is door een com missie nagezien en in orde bevonden. De voorzitter dankte deze commissie voor haar taak. De begrooting 19401941, welke bij de Raadsleden ter inzage geweest was, werd zonder eenige wijziging door den Raad vastgesteld, als volgt gewone dienst 103.469 met onvoox-zien ƒ2021.62, kapi- taaldienst met 6042. Vex-der besloot de Raad tot het heffen van 75 opcenten op de hoofdsom der ge meentefondsbelasting. Voor de Vereeniging voor Bijzonder la ger onderwas werd voor 1941 per leerling een bedrag van 9.08 vastgesteld. RAAD VAN SEROOSKERKE. Subsidieverhooging „Groene Kruis". SEROOSKERKE. Maandagavond kwam onder voorzitterschap van burgemeester P. Dx-egmans, de Raad voltallig bijeen. Ingekomen was o.m. het jaarverslag 1939 van de Chr. Wijkverpleging. Uit dit ver slag blijkt, dat voor Serooskerke en om geving een telcort aanwezig is van 162,09. Hierna stelden B. en W. voor, dat de gemeente, voor alle reeds gesloten en nog te sluiten geldleeningen gebruik maakt van hare bevoegdheid bij de rentebetaling de couponbelasting in te houden. De heer GOEDBLOED vraagt of er geen ondex-- scheid moet worden gemaakt voor leenin gen, waarvan het geld werd aangeboden en die welke de gemeente heeft gevraagd. De heer P. MFLIS meent, dat indien dit wettelijk is vastgesteld geen onderscheid maken mogelijk is. De heer JOBSE betwij felt ook of vrije beschikking mogelijk is. De VOORZ. antwoordt dat de Raad in dezen de vrije hand heeft. In stemming gebracht werd het voor stel van B. en W. met 6 tegen 1 stem, (die van den heer Goedbloed) aangenomen. Hierna werd de gemeenterekening 1939 voorloopig vastgesteld met, vcsor den ge wonen dienst aan inkomsten op een bedx-ag van 519478,32 en aan uitgaven 50586,36, goed slot 1361.96. De kapitaaldienst sluit aan inkomsten met 6102,22 en aan uit gaven met 6601.97 nadeelig slot 499,75. Hierna werd de gemeentebegrooting dient 1941 aangeboden met, voor den ge wonen dienst een bedrag van 38931.43 en voor den kapitaaldienst 240. B. en W. stellen voorts voor om nog niet toe te treden tot het Borgstellingsfonds voor de Zeeuwsche Eilanden. Z.h.st. werd dit goedgekeux-d. Eveneens werd z.h.st. be sloten op een verzoek van het Bestuur van het „Gx-oene Kruis" de subsidie te verhoogen tot 50,— ingaande 1 Juli 1940 in verband met de t.b.c. bestrijding. Rondvraag. Bij de rondvraag vroeg de heer GOED BLOED naar - den Opbouwdienst en of de Torenwacht zooals zij thans fungeert, moet blijven bestendigd. De VOORZ. zegde van den Opbouwdiexxst thans niets te kunnen zeggen, wat de To renwacht betreft, binnenkort zal er een regeling komen welke beoogt 8 personen daarvoor te benoemen, die ook dienst zul len moeten doen, zooals voorheen, pp het Gemeentehuis, tegen een uurloon van 35 cent. Opbrengst collecte. O. EN W. SOUBURG. De Roode Kruis- collecte, gehouden op Zaterdag 28 Sep tember j.l. bracht op de som van 97,97. LOOP DER BEVOLKING. RITTHEM. Over het 3de kwartaal 1940 was de loop der bevolking: Vertrokken: S. A. Verschoore de la Houssaie naar Koudekex-ke; Gerardus Barentsen naar Middelburg: Adriaan Fx-an- cke naar Oost- en West-Soubüx-g; Max-ia Kwekkeboom naar Middelburg: Hubrecht Roelse naar Nieuw en St. Joosland; Wil- lemina Koppejan naax- Middelburg; Jan Tissink naar Oost- en West-Souburg. Ingekomen: Adx-iaan Francke van Oost- en West-Souburg; Willemina Koppe jan van Biggekerke; Jacomina Baljeu van MiddelburgCornelia Tange van Middel burg; Marinus van de Vrede van Oost en West-Souburg; Cornelis Vermeulen van Oost- en West-Souburg; Andries van Eeneimaam van Vlissingen; Maria Kwek keboom van Middelbux'g; Suzanna Roelse van Koudekex-ke. Zuid-Beveland DE OESTERKWEEKERS VERGADEREN. YERSEKE. Maandagmiddag hield de V. E, B. O., de vereeniging tot bevordering van liet oestei-bedrijf, haar jaarvergadering. Voorzitter burgemeester Gunning. Deze releveerde de moeilijkheden de laat ste jaren in het oesterbedrijf ondervonden, bezwaren van vorst en schelpziekte, alsme de de. gevolgen van de veranderde omstan digheden in Europa. Daar hebben we nu nog sedert Mei de oorlog bijgekregen. Ons afzetgebied in En geland is geheel weg en we zullen ons moe ten instellen op Duitschland en België. Groot zullen menigmaal de bezwaren zijn, daar transport- en betalingsmoeilijkheden vele zjjn. Verleden week heeft een hooge Duitsche autoriteit een bezoek aan ons dorp ge bracht en erkend, dat ons bedrijf voor ons een levensbelang is, maar aan de andere zijde heeft hij toegezegd ons zooveel mo gelijk te zullen helpen. De medewerking der betrokken Duitsche autoriteiten is volledig toegezegd. We zullen dus onze uiterste best moeten doen en trachten tot betere samen werking te geraken. De prijzen der ver schillende oestersoorten zijn vanwege de Visscherijcentrale vastgesteld en bieden ons een kans. De voorraden consumptie-oesters zijn niet groot en we zullen er, als het een beetje lukt, door komen. Uit het jaarverslag van den secr.-pen- ningmeester, den heer C. J. C. Verhaart, bleek een stationnair ledental en éen vol doende kas. Groote gebeurtenissen hadden niet plaats, maar de vereeniging heeft vele malen voor de belangen der oestercultuur op de bres moeten springen. Dit kwam o.a. tot uiting in het verwerven van de pannen- steun. Onder voorkomende zaken stelde een lid eexi motie voor, waarin er bij de oestercom missie en Visscherijcentrale op wox'dt aan gedrongen, de oesterprijzen niet meer te verlagen, daar deze voor een loonende ex ploitatie beslist noodzakelijk zijn en de uitex'ste grens vormen van uithoudingsver mogen. De voorzitter wees er de exporteurs op, dat concurreeren in Duitschland alleen inhoudt een vermindering der prijzen over de geheele linie en door de Visscherijcen trale snel zal worden gestraft door het niet meer uitreiken der vereffeningscertificaten. Door een der leden werd nog aangedron gen op vaste normen der zoogenaamde „walpfijzen", daar anders alleen de expor teur bij de officieele pi-ijzen winst heeft. Het bestuur zal ook op dit punt diligent zijn. (D.Z.) De „Jannetje" gelicht. HANSWEERT. Dinsdagmiddag passeer de alhier in zwaar beschadigden toestand het motorschip „Jannetje", schippér Bal nikker. Genoemd schip is in de oorlogsda gen in de haven van Brussel tot zinken gebracht en is thans gelicht. Het schip vaart voorloopig naar zijn thuishaven te St. Maartensdijk. Rijkspostspaarbank. HANSWEERT. Ten postkantore alhier is gedurende de maand September ingelegd bij de Rijkspostspaarbank 6417.58. Terug betaald werd gedurende die periode 8254.06. AFSCHEID G. HEIN. Veel waardeering. WAARDE. Maandag had alhier, zooals in het kort reeds gemeld, het afscheid plaats van den heer G. Hein als hoofd dér O. L.-school. Allereerst voerde burge meester Van Bux-g het woord, die den heer Hein dank bracht voor wat hij gedurende zjjxi ruim achtjarig verblijf voor de school van Waarde is geweest. Daarop volgde Bieten reoiesi Kloven, ontvellingen, schrammen en andere hiiidverwondingen ver zacht en .geneest men snel met Doos 30 en 60 ct. PÖÊiOL wethouder A. Dek met een toespraak na mens de Oudercommissie, waarbij deze zich in hoofdzaak aansloot bij de woorden van dep. bux-gemeester, terwijl hij den heer en mevrouw Hein mede veel goeds toe- wenschte in him toekomstige woonplaats, Kloetinge. Daarna sprak mej. De Zeeuw, onderwijzeres der school, haar hartelijken dank uit voor de prettige samenwerking gedurende al dezen tijd ondervonden. Zij bood een geschenk aan in den vorm van een zilveren kleurpotlood. Vervolgens kwa men vex-schillende kinderen naar voren en legden namens hun Idas het een of ander bewijs van erkentelijkheid neer. De jon gens van de hoogste klas waren de kleine ren al voor geweest. Hun cadeau, dat voornamelijk uit rookartikelen bestond, ging vergezeld van een briefje, waarop o.a. stond„Beste meester. Wij hebben er spijt van dat u hier vandaan gaat, maar daar is nu eenmaal niets aan te doen en met meester v. d. Lande zal het ook wel weer gaan". Ten slotte dankte de heer Hein voor de gesproken woorden en voor de geschen ken, maar bovenal voor al het goede dat hij op Waarde had ondervonden van de kinderen en van de zijde der ouders en voor den steun der Ouder-commissie, die hem van te voren reeds een bureaulamp had aangeboden, met den wensch", dat die hem bij- zijn verdere studie van goeden dienst zou zijn. Elk der kinderen ontving nog een foto van leerlingen met onderwijzend personeel en hiermede was de plechtigheid afgeloo- pen. Rijkspostspaarbank. YERSEKE. Op het postkantoor alhier en het daaronder behoox-ende amb'tsgebied werd over de maand September op spaar bankboekjes ingelegd 2644.86 en terugbe taald 21.215.52. Het laatste door dit kan toor uitgegeven boekje draagt het num- Benoenxingen bij de gemeente Ovezande. OVEZANDE. Tot volontairs ter gemeen- te-séex-etarie alhier zijn benoemd de heeren G. P. Verbart te Ovezande en K. Dellebeke te Heinkenszand. GETIJEN WEMELDINGE. October Hoogwater Laagwater Woensd. 2 2.57 15.11 9.22 21.58 Donderd. 3 3.17 15.54 10.03 22.40 Vrijdag 4 6.29 18.45 11.53 \21 Zaterd. 5 5.10 17.29 11.39 24.07 Zondag 6 4.55 17.24 11.32 23.55 Zeeuwsch-Vlaanderen Ongeluk tijdens het bietenveivoer. SCHOONDIJKE. Maandagnamiddag reed de een en twintigjarige Joz. de Feyter met een bietenwagen, bespannen met twee paarden, van de losplaats, „het Veldzicht" terug naar het land. Bij het landweggetje gekomen dat naar den bietenakker leidt, waren de paarden wat te dartel en werd de inrit te lang genomen. De F. bevond zich op den korten dissel. De voorwielen van den wagen grepen in een zich ter plaatse bevindende heg; waardoor F. van den dissel 3n de heg werd geslingerd en bekneld geraakte. Arbeiders schoten toe en ver leenden de noodige hulp. Dokter Buskop uit Oostburg was spoedig ter plaatse. Deze achtte vex-voer naar het ziekenhuis te Oostbux-g noodzakelijk. Bij onderzoek bleek dat F. een gecompliceex-de beenbreuk en een bloeduitstorting had opgeloopen. Nog geruimen tijd werk bij de aardappelen. AXEL. Het laat zich aanzien, dat er in deze streek nog geruimen tijd werkgelegen heid zal zijn £ij het aardappelx*ooien, sor- teeren enz. Voor degenen die niet bij de bietencampagne konden geplaatst worden, is dit een buitenkansje met het oog op de komende wintermaanden. Grootei-e of klei nere groepen zijn nog overal op de lande rijen werkzaam en later dan gewoonlijk maken de „kooien", jeugdige arbeiders, thans nog een goeden tijd mee, waarin wat te verdienen valt. Daax-na volgt dan nog het zgn. „binnenwerk" en ook dit zal nog wel een paar maanden in beslag nemen. Met het inkuilen der aardappelen is men thans, nu het weder nog gunstig is, volop HOEK. Door tot nog toe onbekende oor zaak is gisternacht brand uitgebroken in de landbouwschuur van den landbouwer C. de Zwart in den Mosselpolder onder de gemeente Hoek. De schuur, waarin zich klaverstroo be vond, brandde geheel uit. Men slaagde er in het vee in veiligheid te brengen. Schoutven en Diiiveland Mijn ontploft. ZIERIKZEE. Tengevolge van het ont ploffen van een mijn werd aan den Langen- dijk bij Duivendijke in de zeewering een gat geslagen van ruim 40 M2., waardoor groote schade aan den zeedijk werd toege bracht en verscheidene betonnen palen zijn afgeknapt. Aan vele gebouwen tot ver in den omtrek werd groote schade toege bracht, terwijl bovendien vele ruiten het moesten ontgelden. Verbod om nieuwe zaken te vestigen. Begrooting vleeskeuringsdienst voor 1941 niet goedgekeurd. De ffnancieele positie der gemeente niet bevredigend. YERSEKE. Dinsdagmiddag kwam de Raad bijeen, ondèr voox-zitterschap van burgemeester H. C. J. Gunning. Afwezig wethouder De Koeijer, die eenigen tijd la ter binnen kwam. Een aandenken. Ingekomen was o.m. een schrijven van een werldooze, die onbekend vilde blijven, waarbij hij den burgemeester een anker aanbood, hetwelk hij na de puinopruiming verwaardigd had uit een rad van het to- renuux-werk dat bij de verwoesting werd vernield. Dit anker moge een blijvend aan denken zijn aan het symbool van het an ker, hetwelk geloof is. Temidden van den afgunst en naijver welke thans ook nog alom heerscht, stemde het den voorzitter- dankbaar dit aandenken te mogen ont vangen. Een verzoek van den heer J. M. Verlare om vergoeding van reiskosten te mogen ontvangen voor zijn zoon die de H.B.S. te Goes bezoekt, werd afgewezen. Toetreding Stichting Getroffenen Oorlogsgeweld Zeeland. Besloten werd tot toetreding tot de stichting „Getroffenen Oorlogsgeweld Zee land", tegen een contributie van 10 per jaar. De gasprljzen. Meegedeeld werd, dat de gasprijzen geen veranderingen zullen ondergaan, behalve dat per 1 October alle reducties op meer- verbruik zijn komen te vervallen. Verbod tot vestiging van nieuwe zaken. Ingekomen was een verzoek van de ver eeniging Handelsbelangen tot het instel len van een verbod op nieuwe zaken. Op voorbeeld van Rotterdam waar een betreffende verordening van beroep en be drijf is vastgesteld, welke in het kort in houdt, dat niemand een beroep of bedrijf mag uitoefenen indien hij dit niet deed vóór 9 Mei jl., wex-d ook in 'dien zin voor de gemeente Yerseke besloten, met dien verstande, dat B. en W. ontheffing kun nen verleenen. Deze regeling geldt voor den tijd van 5 jaar. Begrooting vleeschkeuringsdienst. Vex-der was ingekomen de begrooting 1941 van den vleeschkeuringsdienst. Be sloten werd deze niet goed te keuren om de volgende motieven: Ten eerste is hierop geplaatst een post autovèrgoeding, groot 700. Verder heeft Kxixiningen zonder eenig overleg met andere gemeenten een centrale slachtplaats in Kx-uiningen opge richt en t»:slotte heeft deze gemeente be paald da.iop Woensdag, Donderdag en Vrij dag geslacht kan worden. De post auto vergoeding werd hier in geen enkel geval op zijn plaats geacht. Luchtbescherming. Vervolgens was de luchtbescherming aan de beurt. De posten credieten hiervoor zijn verhoogd. Vele raadsleden stelden de vraag waarom tal van oude leden van den luchtbeschermingsdienst, die voorheen veel en belangrijk werk belangeloos hebben verricht, thans voorbij waren gegaan. De voorzitter deelde mede, dat die personen genomen wax-en, die het 't meeste noodig hebben. Een verzoek om in Polen straatverbe tering aan te brengen, werd aangehouden aangezien hiervoor andere plannen be staan. Klokkenist* Besloten wex-d om de betrekking klok- Iuidster en klokkenist op te heffen en bei den per 1 October te ontslaan. De Van Tienhovenstraat is, thans de= finitief overgenomen van de bouwstich» ting. Gemeenterekeningen, Aangeboden wex-d de rekening 1939 Bur gerlijk Armbestuur, welke sloot met een batig saldo van 520. Eveneens werd aan geboden de rekening 1939 van het gemeen te-gasbedrijf, welke een nadeelig slot gaf van 1625. Aangeboden werd de gemeenterekening 1939. Deze sloot in den gewonen dienst met een batig slot van 11.148 en in den kapitaaldienst met een nadeelig slot van 2745. Indien de oorlog in Mei jl. niet was uit gebroken, zou de finaneieele positie der gemeente bevredigend zijn geweest, ter wijl ze thans een somber aspect biedt. Rondvraag. Tenslotte werd aangeboden de gemeen» te-begrooting 1941. De gewone dienst hier van sloot op 145.516, terwijl de kapitaal dienst als eindcijfer gaf 53.450. Voorgesteld werd de opeenten op de personeele belasting te verhoogen van 150 op 200, waarmede alle belastingen hun maximum zullen hebben bereikt. Als reserve was aangehouden een post van 9192, hoewel onvoorzien niet hooger staat dan 80S. De slechte finaneieele toe stand is uitsluitend een gevolg van de tijdsomstandigheden, welke door allen wordt betreurd. Voorgesteld werd de subsidie voor de autobus naar het station, groot 500 per jaar, af te schaffen. Besloten werd, dat, indien ook Wemeldinge iet;s bijdraagt 75 per jaar zal worden gegeven. Bij de rondvraag vestigde de heer Van der Endt de aandacht op het feit, dat de bewoners van Molenpolder etc., welke geen gas of -electi-iciteit hebben slecht van pe troleum worden voorzien. De voorzitter gaf toe, dat dit een moeilijke kwestie is. Veel is hierover getelefoneerd en waarschijnlijk komt hiervoor een nadere regeling. Verder zagen de heeren Van dei' Endt en Hirdës gaarne, dat de moerbeziënboom- pjes, welke bij de stichting „Vredelust" zijn aangeplant, zullen verdwijnen, daar hier beter groenten etc. kunnen worden ge teeld. Dit zal gebeuren. De heer De Jager vroeg te willen bevor deren, dat bij den heer Was het recht sche verkeer in acht wordt genomen, terwijl de heer Mol nog wees op de legitimatiebewij zen, welke volgens hem veel te duur zijn. Ook zag spr. gaarne dat op het distributie kantoor te Krabbendljke iemand uit Yer seke zat. De voorzitter zegde aan het eerste en laatste de noodige aandacht te zullen be steden, texwijl volgens spr. de legitimatie bewijzen hier niet duur zijn, vergeleken bij andere gemeenten, teiwijl ook de stam kaart kosteloos bnxikbaar kan worden ge maakt. Marktberichten MIDDELBURG, 1 October. Fruitveiling. Appels: Sterappels 815 c., Princessenno- ble 1016 c., Schuttersreinette 57 c., Jacq. Lebel 414, Groninger Kroon 8 13, Roode Ribbing 66, Lanes Prince Al bert 712, Oranje Reinette 11, Goudrei- nette 615, Lemoenappel 1014, Presi dent Rosevelt 1115, Transparant 616, Pomreinette 46, Oranje Pipping 821, Sterreinette 11, Dantziger Kant 6, Bou- manreinette 7, Notaris 78, Grauwzoet 48, Bramley Seeülin 6, Jonathan 8, Enlt- huizer Aagt 712. Peren: Pondspeer 68, Maagde 1013, Conference 919, Hertogin Elza 612, Bonne Louise 1021, Nouveau Poiteau 212, Soldat Laboureur 713, Saint Re- my 57, Tx-iumph 16, Passe C olm ar 16, Le Curé 15, Legipont 420, Zwijn- drechtsche wijnpeer 716, Bergamotten 7, Dorothea Royal 78, Conseiller la cour 8, Doyenne du Comise 1025, Beurré Su perfine 615, id. Aremberg 719, id. Mei-ode 711, id. Durandeaux 9—10, id. Alexander Lucas 1012, id. Antoinette 9, id. Bagelier 10, id. Clairgeau 69, Ali cante 3240, Frankenthalers 2840, to maten 316, bramen 17, noten 64, alles per kg. Netmeloenen 815, Oranje Ana nas 720, suikermeloenen 418, perziken 212, alles per stuk. Veilingsvereoniging „Zuid-Beveland". GOES, 2 October. Gr. markt. Zure Kroetappels 4.104.20 per 100 k.g. Kleine markt. Appels: Goudreinetten Extra 17—22, A 17—21, B 16, C 11—13, Cox's Orange Pippin Extra 3238, A 30 36', B 27—30, C 16—17, Sterappels Extra 19.80—25, A 17.60—19.20, B 14.60—16, C 10.8021, Lemoenappels Extra 1326, A 14—15, B 13, C 8.50—9.50, AlUngton Pippin 49, Bauman's Reinette' 46, Bramley Seedling 49, Bismarck 4.50 8.50, Blenheims Pippin 615, Fr. Goud reinetten 513.80, Gron. Kroon 616, Glox-ie v. Holland 519, Present van Lun- teren 1017, Peergood Nonsuck 824, Princessé Noble 715, Zure Bellefleur 6.50 14, Zoete Campagne 511, Zoete Ei-m- gaard 3.5011, Tuinzoet 711, Transp. de Cronsels 513, Notarisappel 5IS, Landsberger Reinette 5S.50, Jac. Lebel Burgerlijke Stand OVEZANDE. Geboren Johannes Jacobus, zoon van Sebastiaan Goense en Johanna Rijk, Johannes, zoon van Nicolaas van Zunde- ren en Max-ia Cornelia Oostdijk. Getrouwd Cornelis Jan de Leeuw, 25 j. jm.., te Oudelande en Lena Poelman, 22 j., jd., te Ovezande. Overleden Johannes Kribbe, 62 j., onge huwd. Maria Cornelia Oostdijk, 43 j„ echtgenoote van Nicolaas van Zunderen. GRIJPSKERKE. Over de maand September 1940. Geboren: Francina, dochter van Joos Francke en van Katharina Johse; Eliza beth, dochter van Abx-aham de Wolf en van Adriana Cevaal. Overleden: Jacob Pouwer, 81 jaar, we duwnaar van Janna Bostelaar, te Oost- en West-Soubux-g. 46, Pomme d' Orange 716, Kroet en valappels 28, per 100 k.g. nier 6006. Peren Conference, extra 1517, A 13 16, B 913, C 8.50, Doyermé du Cornice, extra 25—30, A 28—34, B 25—36, C 17, Nouv. Poiteau, extra 7.5011, A 9.5012, B 9, C 5.507, Maagdepei-en, extx-a 10 11.50, A 10—10.45, B 9.50, C S—8.50," Alexandrine Dx-ouillard 413, Bezy van Schonauwen 310, Br. Clairgeau 414, Br. Durandeau 315, Br. d'Aremberg 6- 10, Br. Hardy 818, Br. Supex-fin 518, Comtesse de Paris 5.5010, Callebasse Carafon 38, Fr. Maagdeperen 7S, Br. Alex. Lucas 516, Foppeperen 47.50, Groene Chaumontel 2—6.50, Legipont 8 22, Louise Bonne d'Avr. 626, Witte Cou sin 2.505.50, IJzei-peren 2.504, Zwijndr. Wijnperen 414, Herzogin Elsa 413, Jo- denperen 4.509,50, Kleipex-en 69, Enxile d'Heyst 49, Soldat Laboureur 3.50—12, St. Remy 49, Triomph de Vienne 518-, Will. Duchesse 515, Kroet en Valperen I—8.50, per 100 kg. biversen Bramen 13, Blauwe Druiven 2326, Witte Druiven 40, Groene noten II15, Tomaten 78.50, per 100 kg. No ten 251.10 per 100 stuks.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 7