STADSNIEUWS Vlissingen. Door de huisorouu) STADSNIEUWS Middelburg. tSotsfépijifö Scpn Akkertje. STADSNIEUWS Goes. DE UIREIKING VAN DE KOLENKAARTEN. Zooals bekend vindt deze week de uit reiking plaats van de kolenkaarten. Dage lijks staan vele menschen voor de loketten en telkens blijken er nog personen te zijn, die niet voldoende op de hoogte zijn van den gang van zaken. Alhier geschiedt de uitreiking in volgorde van het stamkaart- nummer van het hoofd van het gezin, welke stamkaart ook moet worden mee gebracht. Dit is noodzakelijk, want op deze stamkaart wordt het vakje D 2 afgestem peld met een kruisje, ten bewijze dat een kolenkaart is verstrekt. Daarnaast is noo- dig een formulier, waarop men zijn voor raad per 29 September moet opgeven. Vervolgens heeft ieder destijds een enquête-formulier A ingevuld, waarop op gegeven meest worden hoeveel kamers zijn woning bevatte, welke kolen men gebruik te, enz. Deze formulieren liggen thans ge sorteerd op nummer bij ieder loket en doen dienst om het aantal vertrekken te kunnen nagaan, omdat het aantal uit te reiken kolenbonnen daarmede verband houdt. Deze formulieren zijn derhalve on misbaar bij de uitreiking. Een zeker aan tal personen heeft echter door verschillen de omstandigheden deze enquête-formulie ren niet ingeleverd. Deze personen kunnen, nu deze biljetten noodzakelijk zijn, alsnog aan het distributiekantoor een kolen-en quête-formulier aanvragen en na invulling inleveren. Een groot aantal personen kan door de tegenwoordige omstandigheden niet tijdig aanwezig zijn om hun kolenftaarten af te halen. In verband met het bovenstaande is het duidelijk, dat van de nummering toch niet kan worden afgeweken. De vol gende week wordt evenwel weer de gele genheid geboden om kolenkaarten af te halen, hetgeen weer op nummer' zal ge schieden, waarvoor men de offxeieele ge meentelijke publicatie raadplege. Ook na de volgende week zal er 'nog gelegenheid zrjn om kolenkaarten te ha len, doch dan zal daarvoor vermoedelijk een bepaalden dag worden vastgesteld. Het is natuurlijk gewenscht, ook met het oog op een eventueel gebruik van de kolen- kaart, om zooveel mogelijk de kaarten op tijd af te halen. Dat vereenvoudigt de ad ministratie op het distributiekantoor in belangrijke mate en is tegelijk in het be lang van het publiek. Tenslotte kan worden medegedeeld, dat ieder-zich in het bezit moet stellen van een kolenkaart als men daarop recht heeft. He£ is daarbij vanzelfsprekend van geen invloed of men lid is van een kolenver- eeniging of. zijn kolen betrekt van een han delaar, want in beide gevallen moet men natuurlijk bonnen inleveren. VOETGANGERSVERKEER BIJ DUISTERNIS. Op verzoek van den Hafenkommandant te Vlissingen vestigt de Commissaris van politie nogmaals de aandacht op het na volgende: Het is gebleken dat tijdens de duister nis een aantal voetgangers midden op of aan den kant van den rijweg loopt. Dat zulks met het oog op de niet- of spaarzaam verlichte auto's gevaar op levert, behoeft geen betoog. Om dan ook ongelukken te voorkomen, wordt het publiek met den meesten na druk aangeraden, bij het invallen der duis ternis niet midden op of aan den kant van den weg te loopen, doch van de trot toirs gebruik'te maken. In verband met het vorenstaande wordt in herinnering gebracht gedragsregel no. 7, afd. I - A, vastgesteld door den Burge meester van* Vlissingen, luidende: „Ge durende het tijdvak van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zons opkomst is het aan voetgangers verboden zich te bevinden op de voor het rrjverkeer bestemde gedeelten der wegen of straten. 'Waar geen voetpaden zijn, mag met niet meer dan twee personen naast elkander wor den geloopen, terwijl te allen tijde in de richting van voortbeweging rechts van den weg moet worden gehouden. Oversteken van den rijwegdient, tenzij anders nood zakelijk is of speciale oversteekplaatsen zijn vastgesteld, te geschieden op de hoe ken van kruispunten of zijwegen." Overtreding van bovengenoemd voor schrift is strafbaar. DE IDENTITEITSBEWIJZEN. De stormloop bij de fotografen voor de pasfoto's is thans' achter den rug. De Vlissingsche bevolking is voor het grootste deel in bezit van haar identiteitskaart gekomen. Vorige week was het dag in dag uit een dxixk gaan en komen van menschen in het stadhuis aan de Houtkade voor het afhalen der bruine kaarten en nadat Maandag en Dinsdag hiervoor ook nog gelegenheid was geweest, bleek dat in totaal 11830 bewijzen werden uitgereikt. Dit beteekent gemiddeld 1480 per dag en 185 per uur. Het publiek kon aan 7 tafels geholpen worden, dus heeft het afgeven van iedere kaart ongeveer 2 minuten tijd gevergd. Uit deze cijfers blijkt wel dat dank zij de goede organi satie het geheel een vlot verloop heeft gehad. Naar schatting zullen er nog 3000 personen zijn, die hun kaart niet hebben afgehaald. Het is echter mogelijk dat ver schillenden toch reeds een voorloopig identiteitsbewijs hebben, daar in de ge meenten waar men tijdelijk verblijf houdt, ook de distributiestamkaart van een foto kon laten voorzien. Personen die door onvoorziene om standigheden niet in de gelegenheid zijn geweest hun identiteitsbewijs af te halen, kunnen dit alsnog doen ter gemeente-secre tarie in de De Ruyterschool. GEVONDEN VOORWERPEN. De Commissaris van Politie te Vlis singen, maakt bekend, dat aan zijn bureau als gevonden is gedeponeerd: een groot aantal dames- en heerenrijwielen; rtjwiel- belastingmerk in etui; paardentoom; -rentekaart ten name van J. de Kok; extra zeepbonnen; kap fietslantaarn; en dat in lichtingen zijn te bekomen omtrent: nikkelen zakboekje by K. Oele, Oude Vlis- singscheweg 24, Souburg; twee paar da- EEN GERECHT VOOR DEZEN TIJD. Het zal wel niemand verwonderen vooral niet diegenen, die zich de tijden van 19141918 kunnen herinneren dat het voedingsprobleem allerwegen be langstelling heeft. De huisvrouw van he den heeft het echter in zooverre gemak kelijker dan zij, die den vorigen oorlog meemaakten, dat. de maatregelen die de. Ovex-heid neemt ten einde te zorgen voor een evenredige rantsoeneering van die grondstoffen, die voor een goede voeding onmisbaar moeten worden geacht, zich veel verder uitstrekken. Onder deze voedingsstoffen neemt ei wit een voorname plaatsin. Onze huis vrouwen weten doorgaans wel, dat vleesehsoorten voor een belangrijk deel in onze éiwitbehoefte kunnen voorzien, doch dat in kaas naast vele waardevolle zou ten en vitaminen vrijwel dezelfde stoffen voorkomen als in vleesch, is waarschijnlijk niet zoo bekend. Zoo vinden we het in vleesch aanwezige eiwit ook in belang rijke hoeveelheid in onze kaassoorten. Het is dan ook een gelukkige omstan digheid, dat het verwerken van kaas door soepen,' sausen en o.a. ook stamp potten door het hooge eiwitgehalte niet alleen de voedingswaarde aanzienlijk ver hoogt, doch bovendien aan den smaak zeei' ten goede kan komen. Vooral op het oogenblik, nu het voor- vele huisvi'ouwen een probleem is, hoe ze moeten uitkomen, verdient het' aan beveling ter afwisseling eens een warm kaasgerecht bij het middageten op tafel te brengen. En aan' de koffietafel, waar we nu met het „ons van dit of dat" zui niger moeten zijn, zal ook, vooral nu het wat kouder gaat worden, een pittige en warme kaasschotel zeker in den smaak vallen. Een heerlijk gerecht vormen de warme kaaslapjes, waarvan 'we hieronder de bereiding laten volgen: Kaaslapjes (voor 4 personen). 300 gram (3 ons) jonge vette kaas (40 plus of volvet) 100 gram (1 ons) boter. 1 kopje bloem en 1 kopje water, 2 lepels boter, paneermeel. Snijd - de kaas in plakjes van tot 1 c.m. dikte. Vermeng de bloem met het water tot een vrij dik papje, dompel de kaasplakken hierin onder. Wentel deze daarna door paneermeel, zoodat ze hier door geheel omgeven worden. Bak de gepaneerde kaasplakken ih goed warme boter in een koekepan aan beide kanten vlug bruin. Dien dit gerecht; zoo warm mogelijk op. Maak de boter met wat melk en water af, om er als jus bij te geven, of pre senteer gebakken aardappelen. meskousen bij L. C. Venema, Kasteelstraat 114; heerenrijwiel bij Prov. Stoomboot- dienst op de Westerschelde aan de Bin nenhaven; paar beenkappen bij Wonder- gem, Crocuslaan 20gouden dames- x-ingetje bij R. de Nooijer, Weststraat 2; meisjesmantel bij R. Stroo, Noox'dstr. 41; rijwielbelastingmerk bij A. Roos, Singel 102; zilveren axmbandje bij J. Maxdnissen, Molenstraat 11; nikkelen heerenpolshorloge en portefeuille bij Jobse, soldaat Opbouw- dienst, Brandweerkazei-ne, van Dishoeck- straat; huissleutel aan ring bij J. van Eenennaam, Oranjeplein 14, Souburg; da- mesparapluie bij van Ochten', Breewater- straat 41; jonge Duitsche herdershond bij Mol, Zuidbeekscheweg 43, Koudekerke; rood kindermanteltje bij Schoenmacker, Kasteelsti'aat 64; broodkaart bij J. Hokke, Noordstraat 14; houten trapje met 12 treden bij K. Houmes, Beursstraat 5; zwarte dameshoed bij W. Ossel, Bonedijk- straat 20; blauwe gabardine regenjas bij J. A. Bosdijk, Oude Veerscheweg 5, Mid- delbui'g; paar breinaalden bij J. C. de Kok, Groote Markt 13 boven; portemon- naie met inhoud, rijwielbelastingmerk en sleutel bij Wed. Lute, Noordstraat 70; zwarte vulpen bij A. Kemeling, Wagenaar- siraat 2; zadeldekje by ds. Hieükamp, Paul Krugerstraat 43; pop met hand doek, kussentje en 'groene dameshoed bij kantoor P.E.Z.M., Koningsweg porte- monnaie met inhoud bij J. de Snayer, Vlamingstraat 22 ('s avonds na 7 uur thuis),; donkerblauwe meisjesrok bij Bo- lier, Walstraat 55; rijwielbelastingmerk bij J. de Koning, Bönedijkestraat 24. DE WERKLOOSHEID. Bij den Gemeentelijken Dienst der Ar beidsbemiddeling alhier stonden Maandag als werkzoekenden ingeschreven Mannen 2 drukkers, 6 opperlieden, 7 schilders, 1 stucadoox-, 4 timmerlieden, 1 vlechter, 2 opzichters, 1 politoerder, 1 kleermaker, 1 schoenmaker, 23 metaalbe werkers, .2 brood/banketbakkers, 1 slager, 1 tuinman, 4 magazijnbedienden, 1 reiziger/ agent, 2 winkelbedienden, 3 chauffeurs, 13 kellners, 19 loopers, 2 portiers, 32 trans portarbeiders, 26 kantoorbedienden, 1 mu sicus, 26 varensgezellen (w.o. stuurlieden, machinisten, stokers, matrozen enz.) en 51 losse arbeiders. Vrouwen 6 kantoorbedienden, 1 huis houdster, 3 dienstboden, 4 werksters. Totaal 247 ingeschrevenen (vorige week 237). Alzoo een vermeerdering van 10 werkzoekenden. Getyen. October Hoogwater Woensd. 2 4,59 17.17 Donderd. 3 S. 5.44 18.02 Vrijdag 4 6.29 18.45 Zaterd. 5 5.10 17.29 Zondag 6 6.54 19.15 Maand. 7 5.47 18.17 Dinsdag 8 E.K. 6.41 19.20 Woensd. 9 7.50 20.41 Donder. 10 9.19 22.08 Vrijdag 11 10.45 23.24 'Zaterd. 12 11.45 24.17 Westkapelle is 28 min. en min. vroeger, Veere 38 min. Springtij, Laagwater. 10.25 22.48 11.39 0.07 12.35 12.23 0.48 13.13 1.47 14.23 3.07 15.52 4.35 17.16 5.44 18.15 Domburg 23 later. S HET INVULLEN DER BILJETTEN VOOR DE SCHADE-ENQUÊTE COMMISSIE. In het nummer van ons blad van 7 September deelden wij mede, dat het be stuur van de Stichting Getroffenen Oor logsgeweld Zeeland met zijn helpers de eex-ste maal zitting had gehouden in de raadzaal van het tijdelijk gemeentehuis. Gisterenavond is nu de achtste of laatste zitting gehouden. Wij vernamen, dat iede re zitting druk Jxezocht is geweest en dat velen, voor wié het invullen der biljet ten voor de schade-enquêtecommissie verre van eenvoudig was, groote hulp van de Verschillende subcommissies hebben gehad. Zoo destijds gemeld, was er één voor onroerend goed, biljet A, één voor bedxnjfsinrichting, biljet B; één voor be drijfsvoorraad, biljet C en één voor huis raad, biljet D. De Stichting en in het bijzonder de le den, die zich beschikbaar stelden, hebben den dank van alle, die voorlichting vroe gen en verkregen, ten volle verdiend. MUUR INGESTORT. Gisterexxmiddag heeft een muur van wat eenmaal de kerk der Vrijz. Hei-vormden was, in de St. Pieterstraat tengevolge van den vry hevigeh wind het begeven en is ingestort. Gelukkig vielen de steenen in het reeds aanwezige puin. HET PUINRUIMEN. Zooals bekend, werd vei'leden week het Verder afbreken van de resten muren enz. en het opruimen van het puin, het ver- voex-en van dat puin, het sorteeren, •af- bikken en vex-voeren van de steenen aan besteed. Tot nu toe is dat werk nog niet gegund. Ei' zijn nog onderhandelingen gaande om te komen tot een uiteindelijke beslissing inzake de uitvoering der genoem de werkzaamheden. HET PLAATSELIJK HULPCOMITÉ. Weder onderkleeding te bekomen. Van morgen af zullen zij, die daarvoor in aanmex-king-. komen, op den voor hen bestemden dag, in het lokaal van het plaatselijk hulpcomité wederom ondergoe deren kunnen bekomen. Dit geldt ook voor hen, die reeds eerder om deze goedex-en zijn geweest. CURSUS VOORTAUTOGEEN- EN ELECTRISCH LASSCHEN. De commissie voor het smeltlasschen heeft ook dit jaar een cursus in het auto geen- en electrisch lasschen georganiseerd. Onder toezicht van de Nederlandache Ver-, eeniging voor Laschtechniek is thans examen afgenomen en konden de volgende diploma's voor leex-linglasscher worden uit gereikt. Voor autogeen lasschen aan D. Hoogesteger, Middelbux-g en P. Hillebrand, St. Laurens; voor electrisch lasschen aan J. Philipse, Middelburg; J. Janse, Nieuw en St. Joosdland, A. Boogaard, Grijpskerke en Kr. Cappon, Heinkenszand. Eén candidaat werd afgewezen en één zal hei-examen moeten doen. ONGEVAL BIJ HET LOSSEN. Gistermiddag is op een der schepen die aan de kade de lossen lagen een schip persknecht getroffen door een laadboom. Hij werd naar het gasthuis overgebracht, waar bleek, dat hij een neusbeentje had gebroken. HET AFHALEN VAN DE POST OP ZONDAG. Tot hetgeen met het betx-ekken van ons land in den oorlog vex-viel, behoorde de ge legenheid om des Zondags tusschen elf en twaalf uur ten postkantore post te komen afhalen. Voor velé zakenlieden was dit een behoefte en zeker als men 's Maandags vroeg de stad uit moest. Andere kwamen om couranten, tijdschriften of familiebrie ven. In Augustus heeft het bestuur van Handelsbelangen_zich tot den directeur-ge neraal van P.T.T. gewend met ver-zoek de gelegenheid weer ppen te stellen tot het af halen van cox-respondentie en het heeft daarmedé succes geboekt. Aanvankelijk was het postvex-keer met Zeeland geheel gestaakt en daarna moest het zeer gebrekkig worden uitgevoerd met als gevolg dat in den regel op Zondag geen correspondentie ter uitreiking aanwezig was, zoodat de gelegenheid tot het afhalen van poststukken practisch verviel. Nu het postverkeer in den laatsten tijd uitbreiding' heeft ondergaan, is besloten het publiek in de gelegenheid te stellen des Zondags tus schen 8 en 8,30 uur de correspondentie af te halen. Hiermee zal a.s. Zondag, 6 Oc tober worden begonnen. HET GAAT MAAR DOOR. Ook Dinsdag heeft de politie weer vele personen bekeurd wegens het plegen van verkeersovertredingen, en zij zal daarme de voort gaan, als men nog niet voldoen de gewaarschuwd is en geleerd heeft. Wij kunnen dit laatste alleen hopen, maar ge loven doen wij het niet. Er zijn $u een maal vele hardleerscfte en onverschillige weggebruikers. Van onze Boekentafel Menschenkennis en levenswijsheid, door dr. C. J. Wijnaendts Fran cken. Uitg. Wereldbibliotheek te Amsterdam. Een keurvan spreuken, gedachten en aphorismen van schrijvers en wijsgeeren uit vroeger en later tijd, heeft dr. C. J. Wij naendts Francken in dit levendige boekje „verzameld, verdietseht' en ingeleid". Pytha- gorus, Demokritus, Seneca, Napoleon, Lichtenberg, Morgenstern, Gerh. Haupt- mann, Roux, Nietsche, Confusius en Lao- Aze zijn de corypheeën van den geest, wier menschenkennis en levenswijsheid ons hier in bonte verscheidenheid tegemoet treedt. Met een levendige verzameling Fransche en Chineesche spreekwoorden wordt hét werkje besloten. Rechtszaken POLITIERECHTER TE MDDELBURG. (Zitting van Dinsdag 1 October.) Zeeuwsch Vlaanderen blijft nog steeds de grootste leverancier van allex-hande zaken, hetzij plxmdering, hetzij diefstal, verduiste ring of heling. Vijf en twintig gevallen stonden gisteren op de rol, achttien ei-van hadden zich aan „d'overkant" afgespeeld. Ter opluistex-ing waren drie fietsen, vier frames, zadels, kettingen, enz. enz. aan wezig, die de zaal het aanzien van een pakhuis gaven. Nogmaals: „de bal gehakt." Ongeveer tien dagen geleden had zich voor den politierechter te verantwoorden een' man, die van een burgemeester een bal gehakt had willen maken. De zaak was toen echter uitgesteld, en .diende thans opnieuw. Zijn Edelachtbare was nu zelf op het appèl verschenen en verklaarde dat de man, die hem deze gedaanteverwisse ling wilde doen ondergaan, hem bloedeend had verwond en als een gek het huis bin nen gestormd was. De verd. was het hier mee eens. „Er was geen sprake van bloe dend verwond zijn", meende hij, „en de bux-gemeester heeft geen druppeltje bloed vei'Ioren". Een klein, kaalhoofdig manneke kwam getuigen dat hij alles had meegemaakt. „Hij stieng gewoon zóó te boksen" ver klaarde hij, en dreigend schoot zijn arm in de x-ichting van den politierechter, die ont steld een weinig achter uit schoof. De gehaktmaker wilde aantoonen dat get. bewust onwaax-heid stond te vertellen; „hij vond het heelemaal, xxiet erg, dat er tegen hem getuigd wex-d, maar de te genstanders moesten sportief en conse quent. zyn." De officier vond het een onverkwikkelijke historie en wilde er niet veel over zeggen. Hij eischte een boete van 25. De verd. hield hierop een uitstekend plei dooi en zag kans een tientje van zijn boete af te krijgen. Afval? By den man, die hierna verscheen was huiszoeking gedaan/ De politie had o.a. een stroozakf kleerhaken, scheepsluiken en een hoofdkusseixzakje bij hem aangetroffen. Ook was een „eetketeltje" gevonden met spijkers gevuld, zoodat het vermoeden gewettigd was, dat dit vroeger aan „een degenslikker op dieet" had toebehoord. Volgens den verd. moest een stelling worden afgebroken en hij had permissie gekregen van den dijlcbaas om het „afval" mee naar huis te nemen. P.„Noem je dat afval Bovendien had je het behooren in te levéren". V. „Dat wist',ik niet." De politiex-echter nam dit niet aan en zei dat verd. bekend stond als een strand jutter. De verdediger, mr. P. Groenewegen uit Oostburg, had- een buurman als getuige décharge opgeroepen. Deze verklaarde gehoord te hebben, dat de dijkbaas verd. opdracht gegeven had de rommel mee- te nemen en te bewaren. De officier wilde den dijkbaas als getuige hooren en de zaak werd een week uitge steld. Te groot voor het raampje. Iemand uit Kruiningen werd ervan be ticht zich twee zakken tarwe' te hebben toegeëigend. Twee enveloppen met enkele korrels waren als bewijsmatex-iaal aanwe zig. Een familie was voor eenigen tijd uit Kruiningen vertrokken en vex-d.'s zuster (die een van de vertrekkenden was) had hem toegestaan bepaalde dingen die achter bleven mee naar huis te nemen. Hij had de „bepaalde dingen" echter uitgebreid met twee zakken tarwe, die niet aan de afwezigen toebehoorden. Hy moest zich dientengevolge verantwoorden. De officier was van meening dat, gezien het feit dat enkele korrels hij een raampje gevonden waren, verd. door een raam naai; binnen gegaan was en in het huis hier en daar eens rondgeneusd had. Verd.'s raadsman, mr. M. H. Tigelaar uit Yerseke, wees op verd's. postuur (dat inderdaad van enorme afmetingen was) en zei dat verd. alleen door 'de deur bin nengekomen kon zijn. Hij kon en be hoefde ook niet te weten, dat de tarwe niet aan zijn zwager toebehoorde. Pleiter zag geen bewijzen en vroeg vrijspraak voor zijn cliënt, temeer daar deze nooit met de politie in aanraking was geweest. De-uitspraak luidde: 14 dagen voorwaar delijk met een proeftijd van drie jaar en 15 boete. De schoenspecialiste. Een zwartgebontmanteld'e juffrouw uit Groede stormde het podium op. Ze bleek een schoenen- en pantoffelspecialiste te zijn. Fransche militairen hadden haar vetlederen pantoffels, schoenen enz. achterop de fiets gebonden. P.: „Je hebt ze dus gekregen, wilde je zeggen". V.: „Nee, ze werden me gewoon opge drongen. ~Ze bonden ze achterop en ik moest ze wel meenemen". Ze hield stijf en strak vol dat ze het geschoente niet meegenomen had, waarop ze tenslotte door den politierechter wegens heling tot 25 werd veroordeeld. Nog een uitgestelde zaak be handeld. Op denzelfden dag als „de bal gehakt zaak" was ook een andere zaak uitge steld, n.l. die van den jongeling met de oratox-ische talenten. Hij bleek ook nu weer last van een te veel aan spraakwa ter te hebben. Hy werd na eenigen tijd weer het .zwijgen opgelegd. Inmiddels wa ren eenige getuigen verschenen. Zijn mis drijf bleek achtex-af meer een domheid ge weest te zyn. Hy was echter nog even eigenwijs als tien dagen geleden en werd behalve tot zwijgen, ook nog tot 25 boete veroor deeld. Een tof partijtje. Een reus van een kerel verscheen als getuige op het podium, en volgens de zit- tingsrol was hij mishandeld. De mishande laar, die overigens niet verschenen was, moest óf de bezitter van eén onverant woordelijke dosis moed óf de eigenaar van een gigantisch corpus zyn. Get. had een paard bij het toom gehou den en toen had de eigenaar hem met een stok op het hoofd geslagen. P.t „En wat deed U toén?" DE HOUTGASGENERATOR. Demonstratie op de Markt. Met zoovele bijzondere dingen, gevolgen van den oorlogstoestand en de blokkade, heeft ook de auto, gedreven door houtgas, haar intrede reeds in Zeeland gedaan. Ge hoord hadden wij er al eerder van. In Duitschland rijdt men er al lang mede (een paar duizend Duitsche auto's x-ijden reeds op hout- of kolengas) en eigenlijk stond men ex* wat laatdunkend tegenover. Maar nu men de op hout loopende auto's ook over de Zeeuwsche wegen heeft zien rij den, men gezien heeft, dat het tenslotte toch de gewone benzine-auto's zijn en dat men er gewoon mede rijdt, nu is die laat dunkendheid veranderd in bewondering voor deze vinding. Uit den aar-d der zaak wint de auto, door het bouwen van den genex-atox-, niet aan uiterlijk schoon, maar daarbij bedenke men, dat de 'auto's er niet speciaal voor gebouwd werden. Een auto, die met het doel gebouwd wox-dt er een gasgenerator op aan te brengen, zal zeker even schoon van lijn kunnen zijn als de auto, die alleen gebouwd wordt om op benzine te loopen. Wy ovex-legden dit alles, toen wij giste ren wat bijzondex'heden vernamen over de houtgasgenerator van- de fa. P. Louisse, alhier, die er op de Groote Markt een demonstratie mede gaf. Het meest ver wonderde ons, als gasgenerator-leek, toen wif hoorden, dat de benzine-motor zelf ex- niet voor omgebouwd moet worden. Men kan het geheel zelfé zoo inrichten, dat men met dezelfde auto zoowel op houtgas als op benzine kan x-ijden. Men kan bijv. op benzine starten en dan na een minuut of tien op houtgas overschakelen dit omdat het eenige minuten duurt eer de generatox-, na ontstoken te zijn, goed brandbaar gas produceert. Doch dit is dan alleen noodig, als men gaat rijden, des morgens bijv., na dat men de generator uit heeft laten gaan. De werking. De werking van een dergelijke genera tor is voox-ts zeer eenvoudig. Het is een ketel met een dubbelen wand, die ketel vex-nauwt zich naar beneden tx-echtex-vor- mig en onder die vernauwing bevindt zich den haard. Die haard wordt gevuld met houtskool en verder stort men de kachel vol met houtblokjes, ter grootte van een kleine vuist. Nadat de houtskool aange stoken is, wordt geleidelijk ook het zich daax-boven bevindende hout tot houtskool gedistilleerd. Door deze gloeiende massa zuigt de werkende motor lucht naar zich toe die lucht wordt op dezen tocht om gezet in goed bx-andbaar gas, dat op zijn verderen weg gekoeld en gereinigd en daarna weer (evenals de benzine) met een weinig lucht gemengd wordt en dan in de cylinders van den motor belandt, waar de vonkende bougie de explosie bewerkt. Uit den aard der zaak is dit slechts een be knopte uiteenzetting van de werking van een Imbert-houtgas-generator en willen wij ons niet verdiepen in het chemische proces, dat plaats vindt. De lieer Louisse' deelde ons nog mede, dat 2 y2 k.g. hout ongeveer hetzelfde ver mogen heeft als 1 liter benzine. Daarmede is de prijs van de brandstof dus de helft goedkoopei' geworden. Anderzijds blijft echter het vermogen van den motor niet gelijk en daalt dit met plm. 30 pet. Ook moet men niet denken, dat nu leder met een auto, hetzij een vracht- of luxe auto kan gaan rijden als hy deze van een gas-generator laat voorzien. Men moet ook daax-voor vergunning aanvragen en boven dien moet vaststaan dat na den ombouw, een economisch werkend geheel verkx-egen wordt. De eene motor is er n.l. beter voor geschikt dan de andere. Maar wel zal men een rijvergunning voor een motor met gas- genex-ator gemakkelijker bekomen en zal men zich ook gemakkelijker van hout, dan van benzine kunnen voorzien. Vandaar dat velen, die hun bedrijf zoo veilig mogelijk willen stellen, reeds de benoodigde ver gunning aanvroegen ofwel reeds verkx-e gen. DE MARKTDAG. De marktdag bood vrjjwel hetzelfde beeld als vorige week. Slechts enkele kooplie den hadden hun tenten op de Groote Max-kt opgeslagen en ook nu was er weer veel bezoek van buiten, zoodat er toch een ge zellige drukte in de stad was. Het blykfc wel, dat velen van hun vaste uitstapje naar Goes op „Diesendag" niet graag afzien. Voor hen, en voor Goes vooral, is het te hopen, dat dit uitstapje naar Goes weer spoedig bieden zal, al hetgeen het vroeger bood. Al hoorden we ook thans nog van vex-schillende zijden met waardee- x-ing er van gewagen: „dat er te Goes nog zooveel te krijgen is." Ongetwijfeld een compliment voor de Goesche winke liers.' V.: Ik schopte hem tegen zijn scheenen", en zijn oogen glinsterden nog bij de herin nering. Er was een tof partijtje knocken uit ontstaan waarbij de politie tusschen beiden gekomen was. De onvriendelijke knuppelaar werd tot 20 veroordeeld. Een les voor de toekomst. Als laatste verschenen een schoenhande laar en een vrouwelijke klant van hem, op het matje. Hij stond terecht wegens het vex-koopen, en zy wegens het koopen, van een paar schoenen' zonder bon. Ze wist byna zeker, dat ze de bon krijgen zou en had daarom de schoenen vast ge kocht. De bon was later ingeleverd, een feit waarmede de officier in zyn eisch re- -kening hield. Voor dit „ei-nstige misdrijf" kreeg de schoenenman 2.50 en de bonlooze juf frouw 2 boete. yegtK eetm

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 6