Blauwdrukken Wit druk ken c 3 (Eli. DENEVERS mennes' Onze Kle PETTEN M. VAN LOG iuime Woning I0LLAES3-VERBEBKT A. A. Ziekenfonds „Walcheren" Vlissingen DRUKKERIJ G. W. DEN BOER Mat IS 2@ Draolll® Coöp. Veïlingsverg. „Walcheren" w.a. GUMMI DAMES-SWAGGERS GUMMI HEREN JASSEN GUMMI F1ETSPIJPEN BRETELS, HOEDEN, PETTEN ZELFB1NDERS, DASSEN MET BAND. NtJTSSPAARBANK Campenhuis BOS Jzn. Ondertrouwd j J. VOORHANS en E. M. A. SIMONS OF SIMONSE. Oosfburg, Walstraat 16. Middelburg, Bleek 28. 1 October 1940. Huwelijksvoltrekking 80 Oct. a.s. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank.voor de vele be wijzen van deelneming, betoond na het overlijden van onzen ge liefden Vader, den Heer B. H. DE WILLIGEN Sr. Inzonderheid aan Dr. J. C. HUYSMAN voor de goede behan deling. Namens de familie, C. DE WILLIGEN. Souburg. Ondergeteekende maakt bekend dat hij Vlissingen tijdelijk heeft verlaten en zegt zijn geachten clientèle hartelijk dank. J. I. DE SMIT. Bloemenlaan 14, Vlissingen. Wegens huwelijk is onze zaak morgen (2 October) den geheelen dag GESLOTEN. Heerenmodes VÈNTEVOGEL St. Jacobsstraat 9 Vlissingen. BEKENDMAKING. GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND maken bekend dat op heden zijn uitgeloot, en per 2 Januari 1941 zijn aflosbaar gesteld bij de N.V. Kasvereeni- ging te Amsterdam de navolgende obligatiën van 1000.in de 3/2 geldleening 1910, oor spronkelijk groot 100.000. t.w. nos. 2 en 89. Middelburg, 27 September 1940. Te koop gevraagd SCHRIJFBUREAUX SCHRIJFTAFELS en KANTOORKASTEN. Ook tweedehandsch. Aan biedingen Geniebureau, Emmastraat 2, Vlissingen. CHR. U.LO. SCHOOL Coosje Buskenstr. 55, Vlissingen. Gevraagd FLINKE WERKSTER voor het schoonhouden der school. Aanbiedingen a.s. Woensdag tusschen 12 en 1 uur aan de school. te huur gevraagd te GOES. Brieven letters X. Z., bureau van dit blad, Vlissingen. VERDUISTERINGSPAPIER aan rollen en per meter. Breedte 100 c.M., 120 c.M, en 140 c.M. BOEKHANDEL W. DE JONG v.h. Firma D'HUY Segeerstraat 46' Middelburg. VEERE Te huur GROOT GEMEUBI LEERD HUIS. Brieven letters V. S., bureau Provinciale Zeeuwsche Courant te^ Vlissingen. Temperatuurverschillen een teeken des tijds. Uw ruiten beslaan Uw winkel wordt vochtig, Met een Ventilator voorkomt men dit euvel. HadioZemme Tel. 757 tegenover 'l Postkantoor LANGE NOORDSTRAAT 47 MIDDELBURG voor Electrische Ventilatoren Zoo juist ontvangen een GROOTE SORTEERING in alle prijzen, zonder punten. Vlissingen Middelburg Walstr. 78 - Lange Noordstr. 49 Er wordt hard gewerkt. Volgende week heropening. O pM&pbeddm m@i ©mboMm Divanbedden Umpokm&imssm nog steeds in voorraad bij firma Co Qaöriëise Langeviele 25 Middelburg Aan de leden wordt meegedeeld t le. Dat voor de te Vlissingen nog verblijvende leden de ge neeskundige verzorging op den ouden voet geregeld blijft, met dien verstande, dat verloskundige hulp door mej. Voorbergen uitsluitend verleend zal worden in de noodkraaminrichting te Oostkapelle, waar aanstaande moeders eenige dagen vóór den datum der be rekening kunnen worden opgenomen. 2e. Dat leden, die door verplaatsing hunner woonplaats en overschrijving in het bevolkingsregister eener andere gemeente, indien zij aan hun financieele verplichtingen te Vlissingen volledig hebben voldaan, met direct recht kunnen worden opgenomen in het Ziekenfonds ter plaatse en kunnen worden ingeschreven bij een dokter in hun nieuwe woonplaats. 3e. Dat leden, die slechts tijdelijk buiten Vlissingen op Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland vertoeven, bij hun. dokter en apotheker te Vlissingen blijven ingeschreven, terwijl zij, indien volstrekt noodig, zich om geneeskundige hulp kunnen wenden tot den dokter hunner tijdelijke woonplaats, die hen zal helpen op ver toon van hun lidmaatschapkaart en hun laatste Ziekenfondskwitan tie uit Vlissingen, die niet ouder mag zijn dan één maand. 4e. Dat medicijnen aan de leden van categorie 3 kiinnen worden afgeleverd door hun apotheker te Vlissingen, óf door den apotheekhoudend geneesheer, wiens hulp zij hebben ingeroepen óf door een apotheker te Goes. 5e. Dat de verloskundige hulp voor de leden van categorie 3 op dezelfde wijze zal worden verleend als aan die van cat. 1, dus in de noodkraaminrichting te Oostkapelle. 6e. Dat de contributie, wil men zijn rechten niet verliezen, stipt betaald moet worden, hetzij op de gewone wijze aaii de boden, hetzij in het hoofdkantoor van de Kon, Mij. De Schelde voor deze week op Woensdag- en Donderdagmiddag van 12.30 tot 1.45 uur. De dagen en uren waarop de volgende week aan het kantoor van De Schelde betaald kan worden, zullen weer worden bekend gemaakt. HET BESTUUR. W mi li mei aduerteeren, M@W BOBO Vele detailzaken willen wel adver- teeren, maar weten niet op welke wijze zij het zullen zeggen. Juist terwille van zulke zaken ge ven wij een speciale service, die alle moeilijkheden opheft. Vraagt onze afd. advertenties om inlichtingen. Provinciale ZeeowseSi© Comraiit komt ïederen dag bij alle abönné's in geheel Zeeland. Oplaag thans 12.500 exempL Vrij voor elk onderzoek. ffedestaffldefi I Onze dappere voorvaderen, dronken geregeld, om den moed er in te houden, een goed glas. HULSTKAMP OUDE JENEVER, Ll:rkr. 3,35. WIJNAND FOCKINK JENEVER, literkr. 3,35. BOLS OUDE JENEVER, literkr. 4,40. En de FIJNE LIKEUREN 3.75, 4.60 en 5.50. Thans GEEN BUITENL. dranken en likeuren meer verkrijgbaar. Koopt NU NOG uw VOORRAAD. Na 1 Oct. worden de prijzen verhoogd. Thans nog OUDE PRIjZEN. 0 Vertegenwoordigers voor Zeeland WIJNHANDEL, LANGE DELFT, Middelburg. LONDENSCHE KAAI 29 - MIDDELBURG - TELEF. 150 zoekt persoon uit landbouwkringen deelname in o'f over name van zaak of bedrijf welke in rechtstreeks of zijde lings verband staat met den landbouw. Brieven no. 432, bureau van dit blad, Middelburg. Middelburg WOENSDAG 9 OCTOBER, des ochtends 10 uur, zat PREI en SELDERIJ voor drogerij doeleinden geveild worden. Prijzen kunnen varieeren van 3 tot 6 cent per kg. Prei moet volgroeid zijn, zonder baard, en wat lengte van blad betreft, moeten de dode punten afgesneden zijn. Bladselderij, hetzij gewoon, hetzij blad van knolselderij of bleekselderij, moet vers zijn, ontdaan van geel blad en zonder wortel worden aangevoerd. Alle opgaven dienen binnen te zijn vóór Maandag 7 October. Prei moet worden aangevoerd in bossen van 5 kg., selderij in bossen van 2 kg. v. HOORN, Directeur. Drukwerk voor Handel en Vereeniging. Drukkerij F. van de Velde Jr., Vlissingen ZONDER PUNTEN brengen wij KORTE NOORDSTRAAT - MIDDELBURG Nederlanders, die willen medewerken bij de "opbouw van ons Vaderland, kunnen zich thans aansluiten bij de N.S.B. Opgave bij de groepsleiders of bij den 'districtsieiderStationsweg 2 te Goes. MIDDELBURG Met 1 October vervallen de Woensdag- en Zater dagavondzittingen. In plaats daarvan Geopend: Zaterdagmiddag van 2.303.30 uur. Weer telefonisch aangesloten onder het oude nummer 259 BOEKHANDEL W. DE JONG v.h. Firma D'HUY Segeerstraat 46 Middelburg. Te huur te Middelburg een burgerwoning t boven 5 kamers, beneden 1 kamer en keuken. Brieven onder no. 433, bureau v, d. blad te Middelburg. Gevraagd BEKWAME NETTE POMPIER in maatkleeding- en confectiebe drijf. Brieven letters V. R., bureau Prov. Zeeuwsche Crf., Vlissingen. Gemakkelijk kunt U bij ons Uw keus maken uit onze groote sor teering verlichtingsornamenten. De nieuwste zijden Rok- kappen, perkamenten Huis kamerlampen, Leha-lam- pen met cellonplaat, Sche merlampen, Wand- en Tafelverlichting. Stofzuigers in diverse goede mér ken, Electrische Kachels 220 V., Snelkokers, Ketels, Theelichten, Dynamo-lantaarns, Philips „Radio-toestellen, Vraagt demonstratie. L. Noordstraat 57/59 - Telef. 592 t.o. Blindenhoek - Middelburg. Voor direct 2de MEISJE gevraagd voor den dag of dag en nacht. Hotel-Café-Res. „Schelde- zichf", ANTON ROEST, Breskens. UNIFORM- EN MAATKLEERMAKERÏ] II rr v.h. Kanaalstraat 70. Bij dezen hebben wij de eer U te berichten dat wij onze zaak hebben VERPLAATST naar BADHUISSTRAAT 35 VLISSINGEN. Hopende het vertrouwen, hetwelk U in ons stelde, ook in de toekomst te mogen ontvangen, bevelen wij ons beleefd aan. (Bijeenkomsten e.d. waarvoor voorberichten en/oi verslaggevers worden verzocht, alsmede familie berichten, worden in deze rubriek niet opgenomen.) Van 15 regels (6-punts letter) 80 ot. Iedere regel meer 10 ct. regels). Betaling contant. Koop et» PeffeoQgP) Te koop: partij kamerkachels ■waar onder emmers en anderen nog nieuw eikèn ameublement, 2 crapauds en 4 Btoelen enz. VAN LOO, Singelstraat 35, Middelburg. TE KOOP: STUDIEBOEKEN HAN- DELSDAGSCHOOL, 8o en 4e KLASSE, Ritthernsche straat 21, O. Souburg. Nieuw Maanlicht, een lichtgevend plaatje, voor gang, slaapkamer enz. On misbaar in dezen tijd. 15 cent per stuk. Adres: Lambrechtstraat 10, Middelburg. Wederverkoopers gevraagd. TE KOOP: ongeveer 2 GEMET GOED WEIEAND, (scheurbaar), aanvaarden 1 Dec. a.s. Brieven onder no. 429 Bureau v. d. blad te Middelburg. TE KOOP: KLEINE VILLA met groo te tuin. op Koudekerksche-weg. en 3 burgerwoonhuizen aldaar gem. Koude- kerke, en natuurlijk te bespreken op Bellamypark 9, Vlissingen. TE KOOP: GKOOT PAND, pr. stand met vrij bovenh. en v 1. poort, ook pr. v. winkel of werkpl. Inl. Seisboiwerk 2, Middelburg. C Huur sa Veittmt) Te huur BENEDENWONING, Kas teelstraat 80A, Vlissingen. Te bevragen: aldaar (beneden). Moderne BOVENWONING te huur. Hobeinstraat bij SingeL Te bevragen Verkuijl Quakkelaarstraat 9 boven, Vlis singen. Jonge dame zookt voor direct te M'burg Zit- en slaapkamer m. of z. pension. Br. m. voll. inl. onder no. 430, bureau van dit blad, Middelburg. WIE VERHUURT aan echtpaar z. k. ONGEMEUBILEERD SLAAPKAMER TJE (alleen v. 's nachts) omgeving Koudekerko? Aanbiedingen onder letters V V. Bur. v. d. blad. Vlissingen. TE HUUR GEVRAAGD: HUIS OF KAMER, omgeving Koudekerke. Brie ven letters V T. Bureau van dit blad te Vlissingen. Echtpaar met 2 kind. (9 en' 6 jr.) zoekt in Middelburg of in dorp op Walcheren zit- en/of slaapkamers met voll. pen sion. Brieven onder no. 431 bur. van dit blad te Middelburg. MODERNE BOVENWONING TE HUUR. Van Dishoeckstr. 59, Vlissingen. Te bevragen beneden. KAMER MET GEBRUIK VAN KEU- KEN GEVRAAGD tc Koudekerke, Mid delburg of omtrek, voor gezin van 3 per^. Brieven letters Z A Bureau Prov. Zeeuwsche Courant, Vlissingen. GEMEUBILEERDE WONINGEN TE HUUR! Adres: S. CORNELISSE, „Wij de Landen" B 119, DishoekKoudeker- C ffignsiows Leerlingen H.B.S. Pension te Middel burg aangeboden met eventueel toe zicht op de studio bij leeraar. Brieven No. 423 Bureau v. d. blad, Middelburg. ^KosS ess Inwoning J C "Personeel Gevraagd Een FLINKE BAKKERS KNECHT. Adres: Bakkerij C. J. FEIJ, Badhuisstraat 69, Vlissingen. Voor bruine en witte bonen, hole- en splitorwten, en mooie blanke zoute vis naar W. SINKE, Langeviele 76, Mid delburg. Diversen Aangobodon SLAAPGELEGENHEID of PENSION, zeer billijk. Te bevragen A. VAN ROEKEL p/a C. VERSLUIJS, 20,1 Boudewijnskerko. Voor verhnizen P. C. KAAN. Door ge heel Npderland. Droge bergplaats voor inboedels. Ruygwog 101, telefoon 389, Den Helder. Jongeman, gehuwd, zoekt vertegen woordiging, colportage werk of anders zins om dorpen op Walcheren af te rei zen. Brieven letter A, Agent Prov. Z. Courant, Oostkapelle.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 4