DE WEDEROPBOUW VAN FINLAND. Er zijn ontzaglijk veel moeilijkheden, die overwonnen moeten worden. Mr. Stevens uit Detroit Adresveranderingen. (Van onzen specialen correspondent). HELSINKI, midden Sept. Toen Finland vrede sloot met de Sovjet- Unie en 's lands economisch herstel de voornaamste taak vbor de nieuwe Finsche regeering vormde, moesten opnieuw be- staansmogelgkheden worden geschapen voor circa 460.000 inwoners uit de afgesta ne gebieden. Men slaagde erin, aan meer dan de helft van alle geëvacueerden reeds werk te verschaffen, in de eerste plaats in den landbouw, daarnaast in handel en be-t drijf. De financiering van den wederopbouw baart bij voortduring groote moeilijkheden en de werkverschaffing, die gebonden is aan de algemeène economische ontwikkeling, wordt in hooge mate belemmerd door den oorlog. De buitenlandsche handel staat nog steeds geheel onder staatscontrole. Met de uitgifte van licensies, b.v. wat den invoer van bloembollen betreft, om een Neder- landsch belang te noemen, is men natuur lijk zeer spaarzaam. De invloed van de nieuwe'handelsverdragen met Duitschland en Rusland zal eerst in de tweede helft van dit jaar merkbaar zijn. Aanzienlijke voor raden hout Finland's voornaamste uit- voèrproduet werden hoofdzakelijk naar Duitschland verkocht, m mindere mate ook 'naar Denemarken. Nederland en België, waar de behoefte aan houtwaren voor den wederopbouw groot is, konden nog geen nieuwe handels verdragen afsluiten. De leevensmiddelenvoorziening van Fin land is ook den komenden winter weer ge-, waarborgd. De gevolgen van de daling van den levensstandaard der Finsche bevolking •zjjn in het openbare leven duidelijk merk baar. Soberheid is ook bij het beschikbaar stellen van nieuwe credieten voor werk- objecten geboden. De stijging van de prij zen der levensmiddelen houdt aan. De tijd is voorbij, dat' Finland als een der goed koopste landen kon worden beschouwd. Chocolade en fruit zgn artikelen, die eer stens zeer schaarsch en tweedens buiten sporig duur zijn. De rantsoeneering van koffie en suiker kon worden verzacht. MerJcwaardig is het, dat een artikel als theé niet gerantsoeneerd behoeft te worden. Het theeverbruik in Finland is zeer matig, in tegenstelling met koffie. Het leven in Helsinki verloopt vrij nor maal, massa-demonstraties van ontevrede nen blijven uit. De hoofdstad heeft de ge- evacueerden niet blijvend tot ziéh getrok ken. Het is onzeker of zij zich hier perma nent kunnen vestigen, zonder den concur rentiestrijd onnoodig te verscherpen. In- tusschen heeft een bescheiden aantal be woners van de vier verloren steden, Viborg, Hangö, Kexholm en Sortavala, hun bedrij ven naar Helsinki overgeplaatst. Het blijft een proef en het schijnt moeilijk te zijn, om het den Kareliërs naar hun zin te maken. Dezen hebben bijv. bezwaar tegen het aanvaarden van. kolonisatiemogelijkheden in Noord-Finland, het dunst bevolkt gebied van het op zichzelf reeds schaarsch bevolk te Finland. Zij geven den voorkeur aan de zuidelijke en westelijke deelen van het land. Met grond behoeft niet gewoekerd te worden. Alleen in Zuid-Finland, bezuiden bet traject van Kokkola tot Kiuruvesi, liggen 2.7 mil- lioen H.A. geschikt akkerland, terwijl ook van de bereids drooggelegde staatsgronden ongeveer 200.000 H.A. bereid liggen. Hier bij voorkeur ziet men voor de toekomst een nieuw Karelië in het verschiet, een gigan tisch werkobject gedeeltelijk te veroveren op wouden en moerassen, maar welks fi nanciering een onderwep van groote zorg zal zijn. Gebrekkige landwinning. Duidelijk werden ons de moeilijkheden gedemonstreerd, toen wij een bezoek aan de groote weilanden van Liminka brachten, niet ver van de havenstad Uleaborg aan de Bothnische Golf. Zij strekken zich over een afstand van 20 K.M. uit en zijn vele hon derden K.M. groot. Het grootste deel daar van is nog niet drooggemaakt. Na onder zoek kwam men tot de slotsom, dat deze gronden vrij geschikt waren, om in cultuur te brengen. Toch zijn deze vlakke landen tot op den huidigen dag niet beter be bouwd, ofschoon zij dicht bij een betrekke lijk groote stad zijn gelegen met goede wa terverbindingen. s Het voornaamste euvel van de onvolko men bebouwingsmogelijkheden is gelegen in de ongunstige verdeel- en bezitverhou- dingen. Deze omvangrijke terreinen behoo- ren aan grondbezitters, die in vijf verschil lende gemeenten wonen. Dezen stand van zaken dankt men aan een regeling, die nog uit de 17e eeuw dateert. Een nieuwe ver deeling der gronden zou de verplaatsing van ettelijke boerderijen naar betere gron den en tamelijk groote financieele offers vergen, afgezien nog van het feit, of alle grondbezitters inderdaad behoefte aan zulk een verandering zouden gevoelen. Inten sieve bebouwing van zulke gebieden vordert natuurlijk volledige droogmaking en ook wegenaanleg. Van de groote weiden zijn tot dusver maar kleine gedeelten op aanwijzing van de regeering drooggelegd. In de jaren 1930 1933 werd een gebied van circa 1000 H.A. van staatswege ontwaterd. Er werden on geveer 30 kanalen gegraven, de kosten be droegen ruim 600.000 Fm. Bij deze onder neming waren 117 boerenbedrijven betrok ken en van het drooggelegde gebied kreeg elk bedrijf ruim 8 H.A. Ook hier is evenwel de bebouwing niet algemeen geweest. Finland beschikt ondanks zijn woudrijk dom over genoegzamen grond voor alle ge- evacueerde boeren. Bij de jongste agrari sche hervormingsplannen heeft men er aan gedacht, dat de nieuwe uit te geven gron den een oppervlakte zullen hebben, die de 15 H.A. niet overschrijdt. Dat is nog rijke lijk royaalVóór den ooi-log was de toe stand zoo, dat ongeveer 220.000 boeren ak kers bezaten met een oppervlakte variee- rend tusschen 2 en 5 H.A. Werkelijke groot- grondbedrijven naar Finsche opvatting trof men nog ten getale van 800 aan. Zij omvat ten akkerland met een minimum van 100 H.A. Het verlies van niet minder dan 240.000 H.A. grond in totaal moet worden goedge maakt.. Een bijna gigantische taak wacht bet verminkte Finland voor de naaste toe komst Het is absoluut noodzakelijk, dat, om aan alle geharrewar een einde te maken, niet langer gedraald wordt met de uitvoering van een nieuwe argrarische ontginning, die van de grootgrondbezitters, als zij minder toeschietelijk zijn, onder wettelijken dwang de offers zal vergen, die benoodigd zijn. In derdaad is een spoedwet tot stand gekomen rdet betrekking tot snelle hulp aan de boe- renj die tengevolge van den oorlog van hun oude erven verdreven zg'n. Maar uit techni sche oorzaken de vestiging van nieuwe bedrijven vordert een langer tijdsbestek kunnen de kolonisten zich niet vóórden eerstvolgenden zomer op hun nieuwe gron den vestigen. stormschade in italië. Te Triest heeft een ijskoude storm, die vergezeld ging van regen en een sterke temperatuurdaling, aanzienlijke schade aangericht. Zoo werd o.a, het dak be schadigd van de beroemde basiliek van San Giusto, waaraan herstellingswericzaam- heden verricht worden. In het Cahal Gran de werden twee soldaten door de kracht van den storm in het water geblazen. Ook te Venetie heeft de storm aanzien lijke schade aan gebouwen veroorzaakt. Verscheidene booten in de Lagune kap seisden, doch alle opvarenden konden gered worden. In de Karnische Alpen is sneeuw gevallen. DOOR R. ARDEN. 4. Toen hij het theewater had opgezet, nam Peters wat geld, opende zachtjes de gangdeur en tuurde in het trappen huis. De bewoner van den overkant in hetzelfde huis was gemakzuchtig, die liet melk en versche broodjes bij zich bezor gen. 'Een zak met broodjes en een flesch melk stonden al naast de deur. Peters aarzelde niet, hij pakte het alles hij el- Icaar en legde er voor in de plaats het geld precies afgepast in een papiertje voor de deur. Zoo iets deed Peters wel meer, zeiter Hij was de meening toegedaan, dat het zijn buurman geen schade zou doen, wanneer hij zoo nu en dan zijn ontbijt zelf moest halen. - Henry Stevens stapte onderwijl op het halconnetje en keek voorzichtig de straat af. Alles was nog stil. De menschen, meest kantoorpersoneel, die hier woonden, gingen gemeenlijk pas om een uur of aoht naar hun bureaux. Misschien vijftig schreden van het huis verwijderd stond de auto van de melltfirma, dat was op het oogenblik alles, wat in de straat te zien was. De spanning was op het gezicht van Stevens verdwenen. Onder het fluiten van een Wijsje trad hij weer in de kamer terug. Intusschen had Peters het ontbijt bin nengebracht. Op het gelaat van Stevens was afkeuring te j lezen. „Geen kaas en geen jam 7" Peters schudde het hoofd. „Kaas heeft hij niet besteld". „Wie vroeg Stevens, terwijl hij zich inschonk. Peters legde zijn gast uit, wie er zoo nalatig was geweest, geen kaas te be stellen. „u hadt nog eens een trap lager kun nen kijken," meende Stevens. De beide mannen ontbeten. Korten tijd later maakte Peters zijn toilet. Stevens draaide aan zijn snorretje en zat hem intusschen aan te kijken. Toen Peters met zijn scheerapparaat over zijn bovenlip wilde krabben, xïep Stevens plotseling „Halt Peters liet het scheerapparaat zakken. „Wat scheelt eraan „Niets," zei Stevens, „ik vind alleen, dat u uw snorretje moest laten staan. Het zou u buitengewoon goed staan." Peters keek in den spiegel. Ja? Ik heb er vroeger een gehad, on geveer zes jaren geleden, maar toen werd ik verkouden en toen was dat ding ver duiveld lastig. Toen heb ik. het weer af geschoren." „Wanneer u nu uw snorretje laat staan," verklaarde Stevens, „dan heb ik een baantje voor u. Ik bied u vijfhonderd dollars per maand, vrije kost en het leven van een rijken man." Peters zette het scheerapperaat weer op zijn lip. Onzin.'" „Neen, geen onzin!" Stevens sprong op en ging naast Peters staan. Hij keek in den spiegel naar zijn gezicht en dat van Peters. Deze deed hetzelfde. „Ziet u dat we eenigszins op elkaar lijken Peters zag het, maar verklaarde dat hij niet begrijpen kon waarvoor dat goed kon zijn. „Ik heb daar opeens een schitterende gedachte gekregen," betoogde Stevens. „Begrijpt u wat?" Peters begreep niets. „Dan zal ik u de zaak uitleggen," zei Stevens. „Laten we eens gaan zitten." PeteiT wierp nog een blik in den spie gel. Ik ben ingezeept, dacht hij. Ais een ander mij bij den neus wil nemen, dan doe ik het liever zelf. Daarna ging hij tegenover Stevens zitten. „Dat ik niet - voor mijn genoegen reis, dat ik zaken te doen heb," zei Stevens, „dat heb ik u zeker al gezegd". Geldsoorten en maxima der In het reisverkeer in en uit te voeren betaalmiddelen en geldswaardige papieren. MAXIMA VOOR UITBETALINGEN AAN Hli i; VERTOEVENDE NIET- Ingezetenen. Het deviezeninstituut maakt bekend I. Geldsoorten en maxima voor den uitvoer van betaalmiddelen en geldswaardige pa pieren d'oor ingezetenen overeenkomstig artikel 1 van het Deviezenbesluit IV in het reisverkeer naar a. Duitschland. 1. Binnenlandsche betaalmiddelen en bin- nenlandsche geldswaardige papieren tot ten hoogste dertig gulden voor iederen dag van het vermoedelijk verblijf in Duitsch land, doch niet meer dan vijfhonderd gul den in totaal 2. Rentenbankscheine en Duitsch metaal- geld tot ten hoogste een gezamenlijke waarde van tien Reichsmark. N.B. Ingevolge artikel 1, tweede lid van het Deviezenbesluit IV zijn aan den uit voer van registermarkreischèques, welker verbruik van Duitsche zijde geregeld is, geen maxima vastgesteld. b. België. Belgische, eventueel binnenlandsche, be taalmiddelen en Belgische, eventueel bin nenlandsche geldswaardige papieren tot een waarde van ten hoogste 20 gulden voor iederen dag van het vermoedelijk verblijf in België, doch niet meer dan driehonderd gulden in totaal. c. Andere landen. Betaalmiddelen en geldswaardige papie ren der "te bezoeken en te passeeren lan den, eventueel binnenlandsche betaalmidde len en geldswaardige papieren, tot een waarde van ten hoogste vijf en twintig gulden voor iederen dag van het vermoede lijk verbljjf buiten het bezette Nederiand- sche gebied, doch niet meer dan vijfhon derd gulden in' totaal. n. 1. Maxima voor den invoer van binnen landsche betaalmiddelen en binnenlandsche geldswaardige papieren door niet-ingezete- nen overeenkomstig artikel 5 van het De viezenbesluit IV Dertig gulden voor iederen dag van het vermoedelijk verblijf binnen het bezette Nederlandsche gebied, doch niet meer dan vijfhonderd gulden in totaal. 2. Voor den invoer van buitenlandsche betaalmiddelen en buitenlandsche gelds waardige papieren bestaan geen maxima, met dien verstande, dat in het reisverkeer uit Duitschland slechts rentenbankscheine en Duitsch metaalgeld tot ten hoogste een gezamenlijke waarde van tien Reichsmark mogen worden ingevoerd. m. 1. Maximum voor uitbetalingen door de deviezenhanken op binnenlandsche gelds waardige papieren en binnenlandsche vor deringen middellijk of onmiddellijk ten gunste van een binnen het bezette Neder landsche gebied vertoevenden niet-ingeze- tene overeenkomstig artikel 6 van het De viezenbesluit IV Dertig gulden voor iederen dag van het verblijf binnen-'dit 'gebied, met dien ver stande dat zoodanige uitbetaling slechts geoorloofd is, wanneer de door den niet- ingezetene ingevoerde en sindsdien door uitbetaling als bovenbedoeld verkregen binnenlandsche betaalmiddelen gezamenlijk een bedrag van dertig gulden voor iederen dag van het verblijf binnen het bezette Ne- dei'landsche gebied niet te boven gaan. 2. De uitbetaling kan telkenmale voor vijf dagen vooruit geschieden. IV. Het Deviezeninstituut kan in bijzondere gevallen of groepen van gevallen in plaats van de onder 1, 2 en 3 genoemde geld soorten andere geldsoorten toelaten zoo mede de aldaar genoemde maxima verhoo- gen. V. Deze bekendmaking treedt tegelijk met het Deviezenbesluit IV in wei-king. wanneer belasting betalen? Regeling betreffende het openstellen van ontvangkantoren voor het be talen van directe belastingen. De secretaris-generaal van het depar tement van financiën heeft bepaald: „Inderdaad," zei Peters. „Dat er een of ander gespuis achter me aan zit, zal u ook bekend zijn. Als iemand geld heeft en uit Amerika komt, moet hij overal op rekenen. Nu zou ik wel eens geen geld willen hebben en gewoon bediende willen zijn. Ik wilde wel eens een beetje rust hebben. Dat is niet alleen privé heel plezierig voor me, neen, ook uit zakelijk oogpunt zijn daaraan groote voordeelen verbonden. Begrijpt u, wat ik bedoel? „Geen idee," bekende Peters. Stevens schudde zijn hoofd. „U heeft een pas hè?" „Ja", zei Peters. „Nu dan. Ik benoem u nu tot mijn secre taris. En als het straks met de passen alles in orde is, ruilen we die dingen om. Dan bent u mr. Stevens uit Detroit en ik ben gewoon mr. Peters zg'n secretaris. Be grepen?" „Natuurlijk," zei Peters. „Maar welk voordeeel heeft u daarvan?" „Heel eenvoudig. Ik ben vrij. Ik word, als we verder reizen, niet langer lastig ge vallen. Ik kan in het zwarte werelddeel rustig mijn zaken afdoen, zonder voort durend op m(jn huid te moeten passen." „En dan zal ik daarvoor de mijne er maar aan moeten wag-en?" vroeg Peters. „Een reuze idee!" „Er is een klein verschil," zei Stevens. „Be moet zaken doen en op mezelf passen, terwijl u alleen maar op te passen hebt, dat niemand u in de bus stopt. Ik moet me kunnen bewegen, onder de menschen komen, besprekingen voeren, en u kimt overal opletten, u hoeft u niet in gevaar te begeven, in het alge meen in geen enkele situatie, die voor u gevaarlijk zou kunnen zijn. U bent slechts mijn dubbelganger, om mij boeven, pers- muskiet en, vrouwen en gangsters van het lijf te houden. Met mij, den onderge schikte bemoeit zich geen mensch; ik kan afdoen, wat afgedaan moet worden, zonder Vrij opgewekte stemming op de Amsterdamsche beurs. Tijdens het weekend hadden zich geen gebeurtenissen voorgedaan, welke een bij zonderen nieuwen kijk op de politieke situ atie kon openen. Afgescheiden hiervan echter bestond op de Amsterdamsche effec tenbeurs gisteren een aangenaam sentiment en in de eerste plaats kwam dit tot uiting in een zeer vaste stemming van de Neder landsche staatspapieren. Vooral in de ge staffelde leening ging het druk toe en dit fonds kon zelfs willig genoemd worden. De 4 obligatiën Nederland ex bel. fac. kon den zich iets verbeteren. Ook de oude schuld werd over de geheèle linie hooger afgedaan, terwijl de obligatiën Ned.-Indië stevig in de markt lagen. Op de locale markt werd de aandacht getrokken door Aku, Na vasten inzet viel een regelmatige verbetering te constatee- ren. Unilevers hadden een kalm verloop, doch konden zich eveneens boven het vori ge peil verheffen. De Philipsaandeelen ste gen eenige procenten. Verscheidene minder courante Nederlandsche industrieelen wer den boven de vorige prijzen genoteerd. Bij kalmen handel werden de rubberwaarden meerendeels hooger afgedaan. De tabaks- afdéeling was stil, goed van toon,' maar niet veel veranderd. In suikeraandeelen was weinig te doen. De affaire in petroleum- waarden was van geringe afmetingen. De scheepvaartmarkt was stil. De handel in Amerikanen was van bescheiden omvang. Zeeuwsche Hyp. Bank 3% 89 Bataafsche Petr. Mij. Obl. 3% 81% A Amsterdamsche Bank 97 Vs A Ned. Gist- en Spiritusfabr. 389% A K.M. De Schelde Nat, Bez. 54 C R"\ns. City South 5% Nederland le lng. 1940 4 100 Nederland 2e lng. 1940 4 97% Nederland met bel. fac. 1940 .4 100 Ned. f 1000 1938 (3%) 3 87%—90% Indië 1000 1937 3 85% A Koloniale Bank 145 A Ned. Ind. Handelsbank 104 C Ned. Handel Mij. 90 A Van Berkels Pat. 50 C Calvé Delft 80 A Lever Bros en Uniiever 117%22 A Philips Gloeil. Gem. Bez: 17982 C Am. Car Foundry 23% C Anaconda Copper 21% C Bethlehem Steel 67%—^66% C General Motor 41% C Kennec. Copper 28%—% C North Am. Aviation 13% C Rep. Steel 16%—% C Un. States Steel 48%49% C North Am. Cy. 16% A Kon. Petroleum Mij. 22327 C Contin. Oil Cy. 15% C Philips Petrol. 27% C Shell Union 8% C Tide Water Ass. Oü 8%—% A Ned. Scheepvaart Unie 13233 A Handelsver. Amsterdam 36063 A Ned. Ind. Suiker U. 207% A Deli Batavia Mij. 133 C Deli Mij. f 1000 193—% A Senembah Mij. 155%56 C Pennsylv. Rr. IS C Amsterdam Rubb. 195 A Deli Batavia Rubb, Mij. 143 A Hessa Rubber Mij. 95 A Serbadjadi Sum Rubb. 84 A. De ontvangkantoren zijn niet voor de betaling van directe belastingen open gesteld: 1. Gedurende de maanden December en Januari: a.' op de eerste vijf werkdagen der week vóór 9 uur en na 15 uur b. des Zaterdags vóór 9 uur en na 12 uur; 2. gedurende de maanden November en Februari: a. op de eerste vijf werkdagen der week vóór 9 uur en na 15.30 uur. b. des Zaterdags vóór 9 uur en na 12 uur. B. Voor bet overige blijven de voor de betaling van directe belastingen thans aan gewezen dagen en uren gehandhaafd, be houdens de wijzigingen, welke met inacht neming van het onder A. voorgeschrevene, voor bepaalde ontvangkantoren door de daartoe bevoegde autoriteiten mochten worden vastgesteld. dat ik voortdurend bespionneerd word. Is dat geen schitterend idee U verdient vijfhonderd dollars per maand, door op het schip met dames te flirten, in de bar te zitten en zich, om ook werkelijk als een Amerikaansche geldman te doen, zoo vlegelachtig mogelijk te gedragen. In de havens, die wij aandoen, kunt u met Cook's sight-seeing-cars rondtrekken, pyramiden beklimmen, zoo nu en dan eens een klein schandaaltje beleven, om, vooral echt te blijven nu, is dat niets?" Peters kneep zijn oogen dicht, „Wat heeft u voor zaken?" Stevens glimlachte toegevend. „Dat zou u al hebben mdèten begrijpen uit den naam van de stad, waar ik van daan kom: Detroit. Ik wil probeeren, ver schillende firma's in Afrika uit het zadel te wippen om daarvoor in de plaats een merk, bij den verkoop waarvan mrjn vader en ik zeer geïnteresseei-d zijn, in te voe ren. Om het kort te zeggen, ik wil de lui daar laten zien, dat Ford niet het eenige goede op aarde is. Is het u bekend, dat de concurrentiestrijd daarginds gevoerd wordt met mid^len, waarvan men in Europa geen idee heeft?" Peters knikte. „Dat weet ik." „Nu dan." Ér ontstond een pauze. Peters dacht na. Waarover dacht hy na? Waaz-over hg na dacht, wist hij eigenlijk zelf niet. Het aanbod was iets buitengewoons, het maakte hem in de war, maar aan den an- dez-en kant lokte liet hezn ook zeer aan. Er viel ook niet eenige logica aan te zeg gen. Hg kon dezen Stevens begrijpen, die nu eens alle aandacht van zich wilde af wenden om ongestoord te kunnen wer ken. De vraag bleef slechts open, of ze niet voortduz-end menschen zouden tegen komen, die hem goed genoeg kenden om het boez-enbedrog dadelijk te doorzien. Dat was echter ook weer iets, dat Stevens zelf moest oplossen. Zeker is het grappig, als In verband met den stroom van adresveranderingen, die dagelijks binnenkomt, verzoeken wij be leefd zoo vroeg mogelijk e.v. wijzigingen door te geven. Op gaven na elf uur ontvangen, kunnen in den regel eerst den volgenden dag in behandeling worden genomen. DE ADMINISTRATIE. De legerberichten van gisteren. HET DUITSCHE Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte gisteren bekend De vergeldingsaanvallen op Londen en op voor de oorlogvoering belangrijke doe len in Engeland en Schotland zrjn zonder onderbreking voortgezet, De voornaamste doelen van den aanval waren weer Londen en Liverpool. Zij werden door gesloten formaties en talrijke afzonderlijke vlieg tuigen gebombardeerd. Zware verwoestin gen en groote branden vertoonden de uit werking op belangrijke doelen in de haven gebieden der beide steden. Andere aanval len golden verscheidene havens in Zuid- Engeland. Voorts bestookten gevechts vliegtuigen des nachts de Schotsche steden. Aberdeen, Edinburgh en Leith met bom men van zwaar kaliber. In de Midlands werr' een bijzonder belangrijke wapenfa briek in een duikvlucht aangevallen. Een voltreffer van het zwaarste kaliber richt te in de fabriek groote vernielingen aan. Voor de Engelsche Oostkust gelukte het twee konvooien uiteen te drijven. Bij de nachtelijke vluchten van gisteren naar het gebied van het Duitsche rijk drong de vijand met afzonderlijke vlieg tuigen tot de mark Brandenburg door, zonder echter de Rijkshoofdstad te kunnen bereiken. Op eenige plaatsen in het Wes ten werden bommen geworpi Er werd geen miiitaii'e schade aangericht. De aan gerichte materieele schade aan objecten der burgerbevolking' is niet van beteeke- nis. Daarentegen werden onder de bevol king weder talrijke personen gewond. In de luchtgevechten van 29 September werden 17 Britsche jagers en èèn ge vechtsvliegtuig neergeschoten. Vier Duit sche vliegtuigen zijn niet teruggekeerd. De vermelde aanval op een wapenfabriek in de Midlands werd door een gevechts vliegtuig onder hevel van den eersten lui tenant von Butlar uitgevoerd, HET ITALLAANSCHE. Het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht maakte gisteren bekend In het Oostelijke bekken van de Middel- landsche Zee heeft een vijandelijke duik boot een klein Italiaansch schip van 700 ton getoz-pedeerd. De begeleidende torpe doboot „Gosenz" viel de duikboot met b-mmen aan. De onderzeeër verscheen op den zijkant liggende aan de oppervlakte om daarna te vergaan. Een van onze luchtformaties heeft een vijandelijk eskader in de buurt van de kust van Mamiarica (Libye) ondanks het hevige afweergeschut der schepen, ge bombardeerd. Een van onze vliegtuigen werd omlaag geschoten. Vijandelijke jacht vliegtuigen, die van een vliegtuig-moeder schip waren opgestegen, werden door onze vliegers aangevallen. Drie vijandelijke vliegtuigen van het Hurricane type wer den in luchtgevechten neergeschoten. Aan een andere formatie van torpedovliegtui gen gelukte het inmiddels een vijandelijk slagschip met een torpedo te treffen. Het schip stopte en werd terstond door vijan delijke torpedojagers omgeven. E' derde luchtformatie heeft onlangs de opslagplaatsen en magazijnen van Haifa gebombardeerd. In gevechten met vijandelijke jagers, die onze vliegtuigen aanvielen, werd een vijandelijke machine neergeschoten, welke in zee stortte. In Oost-Afrika werd bij vijandelijke luchtaanvallen op Burgavo (Somaliland). een inlander gewond. alles uitkomt, dacht Peters. Maar zou hij zulk een gelegenheid voorhij kunnen laten gaan? Misschien de eenige kans, die hem in de wereld werd gegeven Als ik neen zeg, dacht Peters, zal ik er eiken dag aan den ken en er spijt over hebben. Handtasschen verkoopen Goeden dag, mijnbeer Meier, ik kom van de firma Knots Co., ik zou u graag onze nieuwe zomermodellen willen laten zien Och, mijnheer Peters, het gaat dit jaar met de zaken nog niet goed Be wil uw monsters wel eens zien, maar nu heb ik geen tijd, kunt u vanmiddag nog eens terug komen „Ik neem het aan", zei Peters hardop. „AH right Stevens stak zrjn hand uit en Peters sloeg er de zijne op. Het zeep- schuim op zijn gezicht was intusschen in een droge korst veranderd. Ben ik nu wel of niet bij den neus genomen, dacht Jurgen Peters. Dat waren zijn laatste gedaóhten als Peters, want lig moest er nu snel aan wennen, mr. Stevens uit Detroit te zijn. HOOFDSTUK UI. Er viel nu veel te doen. De firma Knots en Co., in ledeznvaren en gros, nam de laat ste afrekening wenkbrauwenfronsend in ontvangst. Noch mijzzheer Knots, noch zijn Co, kon er overheen komen, dat Peters eenvoudig zijn baantje neerlegde, zonder hun te zeggen, wat hij nu wilde beginnen. Het speet Peters wel, hg had jaz-en lang prettig met de heeren gewerkt] maar hij kön de heeren niet alles uitleggen. Zoo gin gen ze koel uit elkaar, bijna ijzig, en Peters verliet de zaak, beladen met de verdenking dat hij naar de concurrentie was overge- loopen. {Wordj- vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 3