DE OCTOBER-STERRENHEMEL IN 1940. Gemengd Nieuws SPORT V.J Radioprogramma Een onzichtbare zonsverduistering. Twee sterrenregensDe Draconlden en de Orionlden. Ster% 3" grootte, ofkldn» O Ster "/j 2C grootte. Ster "/a 1' gr. ...effSaB Melkweg Oeersiekw^ ©VOIIEMMN duATSTÉIMKnER 0NIËUVEMMN Het kaartje hier naast stelt den sterrenhemel In Nederland voor, op 1 October 1940, des avonds om acht uur middelbare plaatselijke tijd 9.40 uur Middel- Europeesche Zo mertijd, of (na' 6 October) 8.40 uur Middel-Europee- sche Tijd. Het kaartje werd ge- teekend voor 20 u. 42 min. sterre- trjd. DE ZON. Op 1. X. heeft de zon een zuiderde clinatie van 3" 14'; 31. X. is dit 14° 9'; de middaghoog te is 1. X.: 34° 46' en 31. X.: 23° 51'. Opkomst en onder gang en dagboog zijn 1. X. (zomer tijd): 7.40 u.; 19.18 u.; 11 u. 38 min. 31. X. (wintertijd) 7.32 u.; 17.14 u.; 9 u. 42 min., zoo dat de dagen deze maand bijna 2 uur korter worden al scheelt het enkel des avonds al s c h ij n- b a a r zelfs meer dan twee uren, door het invoeren van den wintertijd. Voor het einde van den zomer tijd is de datum van 6 October vastgesteld; dit geldt zoowel voor het geheele Duitsche Rijk als voor het bezette Nederland- sche gebied. Dien nacht moeten de klokken in Nederland dus één uur a c h t e ruitgezet tof stilgezet) worden. DE MAAN. Het is 1 October Nieuwe Maan; 8. X. Eerste kwartier; 16 X. Volle Maan; 24 X. Laatste kwartier en 30 X, wederom Nieuwe Maan. Slechts die van 8 en 16. X. konden we op ons kaartje teekenen. DE PLANETEN. Venus (m 3,7) is deze maand mor genster in de Leeuw, en later, in de Maagd. Den 6en October staat zij op afstand ten Zuiden van Regulus, de grootste ster van de Leeuw. Venus staat echter vrij dicht bij de zon. Op ons kaartje kon ze niet geteekend worden ditmaal. Mars (m 2.0) is, in het laatst der Wettelijk Ingeschreven bij het ZUID maand, als morgenster, laag in het Oosten, waar te nemen. Hij staat dan in het sterrenbeeld de Maagd. Jupiter (m 2.4) staat met Satumus (m 0.1) in den Ram; beiden in het Oosten op ons kaartje. Den lien October passeeren ze elkaar wederom; d£ tweede conjunctie, of sa- menstand, in dit jaar; de derde die het geval tot z.gn. „groote" conjunctie maakt vindt begin 1941 plaats. Den 11. X. staan ze op 1" afstands van elkaar, Jupiter, de helderste, hefc Noorde lijkst. BIJZONDERE VERSCHIJNSELEN. Op 1 October is er een totale ver duistering, deze is evenwel slechts in Zuid-Amerika en Zuid-Afrika zichtbaar. Wij merken er niets van in West-Euro pa. Op 9 October is er kans op een ster renregentje die der z.g. Draconiden met als uitstralingspunt den, bij Wega gelegen, kop van het sterrenbeeld de Draak. 1820 October is de datum voor de z.g. Orioniden, een sterreregen met als uitstralingspunt het sterrebeeld Orion. Pas in den nanacht zichtbaar; het is een rijke „regen"; gemiddeld een 20-tal per uur, en snel van beweging. Deze radiant is op den rand van onze kaart, in het Noordoosten, geteekend. D O ODELIJKE ONGELUKKEN IN ROTTERDAM. De 8-jarige H. Peters te Rotterdam is op de Groene Zoom bij het spelen onder een tram geraakt en deerlijk gewond naar het Zuider gasthuis gebracht. Bij aankomst bleek hij reeds overleden te zijn. De 62-jarige M. DangermanNieuwen- huizen is uit de eerste etage van haar wo ning in de v. d. Sluysstraat gevallen. Ze kreeg een schedelbasisfraetuur en is kort daarop aan de gevolgen overleden. DOOR DUISTERNIS MISLEID EN VERDRONKEN. Zaterdagmorgen heeft personeel van de rivierpolitie uit de Delfshavensche Schie en de Leuvehaven te Rotterdam drie lijken opgehaald van personen, die door de duis ternis misleid, te water zijn geraakt en verdronken. In de Delfshavensche Schie, ter hoogte van de Aelbrechtskade werd het stoffelijk overschot opgehaald van den 54-jarigen H. W. Oelrich. De man werd sinds vorige week Zondagavond vermist en is vermoede lijk op dien avond te water geraakt. Eveneens in de Delfshavensche Schie ter hoogte van de Spangenschekade werd het lijk opgehaald van den 48-jarigen H. Gre- vel. De man moet Vrijdagavond te water zijn geraakt. Tenslotte werd in de Leuvehaven het lijk drijvende gevonden van den 60-jarigen B. van den Ham. Deze man werd sinds 21 September vermist. Te Coevorden is Vrijdagavond de 42- jarige ongehuwde J. Lnchies uit Nieuwe Krim, toen hij op weg naar zijn werk was,, door de duisternis misleid en met zijn fiets te water geraakt. Zaterdagmorgen is zijn lijk vlak voor zijn woning uit de Kibbelwijk opgehaald. L. was kostwinner voor zijn reeds bejaarde ouders. BEROEMD SCHILDERIJ TERUGGEVONDEN. Het beroemde schilderstuk van Van Dyck „Christus aan het kruis" dat bij het begin der vijandelijkheden uit dé O. L. Vrouwekerk var Dendermonde (België), waar het schilderij eeuwen had gehangen, naar Frankrijk was gebracht, is na lang zoeken bij een boer in Noord Frankrijk teruggevonden. Het schilderij zou ernstig beschadigd zijn. Het wordt voorloopig naar het museum van Antwerpen overgebracht, waar het door een deskundige gerestau reerd zal worden. MEISJE VERMIST. Sinds Vrijdagavond wordt te Alphen aan den Rijn de 22-jarige mej. J. Rijsdijk ver mist. Het meisje is Vrijdag uit Hazerswou- de vertrokken, maar niet in dë ouderlijke woning aangekomen. Men vermoedt, dat zij tengevolge van de duisternis in een sloot langs den weg is geraakt. Hoewel de politie Zondag den geheelen dag heeft gedregd, is men er niet in geslaagd, het lijk te vinden. TIENJARIGE JONGEN GEDOOD. Het 10-jarige zoontje van den heer Dus- seldorp was Zaterdagmiddag met vriendjes aan het spelen op het stationsemplacement te Bodegraven. De jongens waren op de daken van de stilstaande goederentreinen geklauterd en sprongen op wilde wijze van het eene dak op het andere. Toen een ran- geerende locomotief op een gegeven mo ment tegen den goederentrein stootte, viel de jongen van het dak en kwam juist tus- schen de buffers van twee losse wagens te recht. Zijn borstkas werd ingedrukt en kort na het ongeluk overleed de knaap aan de bekomen verwondingen. HAAGSCH ANTIQUAIR BESTOLEN. Verleden week Dinsdag vervoegde zich bij een antiquair in de Kazernestraat te 's-Gravenhage een jongeman,- die antieke zilveren munten wenschte te koopen. De antiquair toonde hem eenige munten, doch daar men het niet eens kon worden over den prjjs, verliet de jongeman den winkel zonder iets gekocht te hebben. Zaterdagochtend verscheen hetzelfde jongmensch weer in den winkel en vroeg thans Indische krissen te zien. De vrouw van den antiquair, die hem te woord stond, toonde hem 'eenige van deze voorwerpen, doch ook nu kon de jongeman niet tot een besluit komen en verliet de zaak. Op dat moment ontdekte de winkelierster, dat van een plateau een gouden ring, een gouden dasspeld en een oude zilveren Spaansche munt waren verdwenen. Zij snelde naar bui ten, doch de dief was nergens meer te zien. MACHINISTEN EN SEINWACHTERS OP DE FILM. Dezer dagen zal een aanvang worden gemaakt met de opnamen voor een nor maalfilm ter lengte van circa 10 minuten over het bedrijf der Nederlandsche Spoor wegen in het algemeen en de samenwer king tuscshen machinisten en seinwachters in het bijzonder. Speciaal zal de nadruk worden gelegd op de verantwoordelijke taak van hen, die in dienst zijn van „de spoor". De film zal zoowel in een Hollandsche als Duitsche versie in binnen- en buitenland- sche theaters worden gedraaid. Het ligt in de bedoeling tot een regel matige productie te komen' van interes sante Hollandsche zgn. korte film, welke dan ter aanvulling van het hoofdprogram ma in de groote theaters zullen worden vertoond. EEN HONDERDJARIGE IN DEN HAAG. Temidden van zijn talrijke familie heeft de heer L. van Dorsten in Den Haag zijn honderdsten verjaardag gevierd. Zijn 5 k' .deren, 11 kleinkinderen en 16 achter- kl-inkinderen waren bijna allen op het feest aanwezig. De heer Van Dorsten mag zich nog in een goede gezondheid verheugen. Hoe wel het gehoor niet zoo goed meer is, is hij toch in staat om met alles ten volle mede te leven, niet het minst met het wereldgebeuren, dat hij trouw iederen dag in zijn dagblad volgt, waarbij hij zelfs in normale omstandigheden geen bril noodlg heeft. Rechtszaken DRAMA TE ROTTERDAM. Op den vierden December 1937 is te Rot terdam een drama voorgevallen dat aan de echtgenoot© van een vrij bejaard architect het leven heeft gekost, al was het dan op haar uitdrukkelijk verlangen. Het bureau van den architect was dermate achteruit gegaan, dat de man niet meer aan zfjn financieele verplichtingen kon voldoen. Daarom hadden hij en zijn vrouw besloten een einde aan him leven te maken, waar toe de man eerst zijn vrouw en daarna zichzelf met den revolver zou doodschie ten. Tevoren had de architect den huis arts ontboden om op zeker uur bij hem te komen, welk uur zoodanig was gekozen, dat, naar de architect meende, de dokter slechts de lijken van beide echtelieden zou aantreffen. Toen de geneesheer kwam, was inderdaad de vrouw reeds overleden, doch het revolverschot, dat de architect op zichzelf had gericht, bleek zijn doode- lijke uitwerking te hebben gemist en alleen eenige verwonding te hebben toe gebracht. Het gevolg was, dat de architect zich eenige maanden later voor de Rotterdam- sche rechtbank moest verantwoorden en deze veroordeelde hem op 1 Juli j.l. tot vier jaren gevangenisstraf, te ondergaan in een bijzondere strafgevangenis. De veroordeelde kwam hiervan -in hoo- ger beroep bij hët Haagsche gerechtshof. De advocaat-generaal eischte veroordee ling van verdachte tot één jaar gevange nisstraf, te ondergaan in een bijzondere inrichting, zoomede voorwaardelijke ter beschikkingstelling van de regeering. Het Hof, gisteren uitspraak doende, veroordeelde den man tot zes maanden ge vangenisstraf met aftrek van de preven tieve hechtenis die eveneens zes maan den bedraagt tot voorwaardelijke ter beschikkingstelling van de regeering met een proeftijd van drie jaren en met bepa ling, dat hij gedurende twee jaren in een psychiatrische inrichting zal worden opge nomen. De strijd om de Haagsche baby. Vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het gerechtshof te 's-Gravenhage heeft heden arrest gewezen in de procedure tusschen de families S. en v. d. W. om het bezit van de baby, waarvan na den bominslag in de Bethlehemkliniek op 10 Mei niet vast stond, tot welke móeder hij behoorde. Men herinnerde zich, dat de pre sident der Haagsche rechtbank in kort geding de baby, die zich ten huize van de familie v. d. W. bevond, heeft toegewezen aan de familie S. In hooger beroep heeft het gerechtshof toen een interlocutoir ar rest gewezen, waarin een enquête bevolen werd ten aanzien van het vinden van twee kinderlijkjes in de puinhoopen van de kli niek. Thans heeft het hof het vonnis, door den president gewezen, bekrachtigd. Hiermede is deze treurige procedure naar alle waarschijnlijkheid ten einde. Weliswaar staat voor de verliezende party nog een beroep in cassatie open, doch het is niet waarschijnlijk,, dat dit in de thans gevallen beslissing, 'dat het kindje toebe hoort aan de familie"' S., nog verandering zou kunnen brengen. DE MAN IS GERECHTIGD, HET VOOR ZIJN LEVENSONDERHOUD NOODIGE VAN ZIJN VRÓUW TE VORDEREN. .De raadkamer van den Hoogen raad heeft onlangs behandeld een request van H. T. te 's-Gravenhage, die op huweljjk- sche voorwaarden gehuwd is met L. E. O. Bij bedoelde huwelijksche voorwaarden is overeengekomen, dat de vrouw zelf het beheer zal voeren over haar tegenwoor dige en toekomstige vermogen en het vrije genot van haar inkomsten zal heb ben. Tusschen partijen is sedert Mei 1939 zoowel in conventie als in reconventie een vordering tot echtscheiding, subsidiair tot scheiding van tafel en bed aanhangig. Het gerechtshof te 's-Gravenhage heeft bekrachtigd een beschikking van de Haag- schg rechtbank, waarbij een verzoek van T., dat zijn vrouw hem voor zijn levens onderhoud 200 per maand zou uitkee- ren, werd afgewezen. De procureur-generaal bij den Hoogen raad heeft geconcludeerd tot verwerping van dit beroep. De Hooge raad heeft echter het cassa tieberoep gegrond geoordeeld en daarbij overwogen, dat krachtens art. 158 B. W. echtgenooten elkander wederkeerig hulp en bjjstand verschuldigd zjjn, waaruit volgt, dat ook de man gerechtigd is bij ge- bre'-e van voldoende middelen het voor zijn levensonderhoud noodige van de vrouw te vorderen. De Hooge raad vernietigde op dezen grond de bestreden beschikking en wees de zaak naar het Haagsche gerechtshof terug. ZORG VOOR HET KINDERGEBIT. Wie zelf zijn gebit slecht verzorgt, mag niet verwachten, dat zijn kinderen dat be ter doen; zoo iemand weet niet, hoeveel hij zijn kroost te kort doet. Te weinig besteden voor een tandenbor stel is zuinig zijn op een verkeerde manier. Een goed verzorgd gebit is het beste visitekaartje voor 'n gezond mensch. Met de verzorging van het gebit van het kind gaat het als met zijn opvoeding: met beide kan niet te vroeg begonnen worden. Wie denkt dat het met de verzorging van de eerste tandjes niet zoo nauw steekt, ver gist zich; gezonde melktanden zijn een voorwaarde voor een gezond blijvend ge bit. Als de tanden van het kind 's avonds vóór 't slapen gaan zijn gereinigd, geef h:t dan niets meer te etep of te snoepen. Geef Uw kinderen als versnapering lie ver: vruchten dan kleverig snoepgoed. Het dagelijksch gebruik van den tanden borstel hoort bij de lichamelijke verzorging van een beschaafd mensch. Een verwaarloosd gebit kan de oorzaak zijn van veel meer ziekten dan men wel vermoedt. Een goed onderhouden gaaf kindergebit (dat ouders dit goed bedenken) is een prachtig bezit voor het leven. Ieder, wien de gezondheid van zijn kin deren ter harte gaat, leere hen, van jongs- af aan, de tanden goed schoon te houden met een kleinen harden tandenborstel. VOETBAL E.M.M. 12>/2 JAAR Heden, 1 October is het 12V2 jaar ge leden, dat de Vlissingsche voetbalvereeni- ging „E.M.M." werd opgericht. Op 1 April 1928 werd door eenige jon gens uit de Verkuyl Quakkelaarstraat en omgeving een clubje onder den naam van „Dosko" opgericht. Al spoedig wex-d „Dosko" herdoopt in „Blauw-Wit". Tot Augustus 1933 speelde „Blauw-Wit" bui ten competitie-verband. Toen werd met 2 elftallen tot den Z.V.B. toegetreden. Dit ging wederom met naamsverandering ge paard en Blauw-Wit werd herdoopt in „EJUJL" In het seizoen 1933/"40 speelde het eerste elftal van „E.M.M." in de 2e klasse Z.V.B. en beëindigde de competitie met slechts één punt achterstand op den toen- maligen kampioen „Veere", op de 2e plaats. Het daaropvolgend seizoen kwam E.M. M. uit in de overgangsklasse. Zij wist met 7 punten voorsprong op R.C.S. 2 beslag op het kampioenschap te leggen en naar de le klasse te promoveeren. In deze klasse vertoefde E,M.M. slechts één jaar in het seizoen 1935/36 slaagde zij er in door een 31 overwinning op Veere op 5 April 1936 kampioen van den Z.V.B. te worden en wat belangrijker is, naar den K.N.V.B. te promoveeren. Het elftal dat „E.M.M." in den K.N.V.B. hielp, bestond hoofdzakelijk uit de volgende spe lers v. Steveninck, v. d. Ent, Beenhou wer, v. Poelje, L. Bosselaar, Meulman, Fregeres, P. Bosselaar, Heyman, v. Gel der en Hollebrandse. In den K.N.V.B. heeft „E.M.M." nimmer een groote rol gespeeldin het seizoen 1936/'37 eindigde zij met 13 punten uit 20 wedstrijden op de 8e plaats. In het seizoen 1937/'38 behoorde „E.M.M." tot ongeveer de helft van de competitie tot de kopploe- gen, doch daarna kreeg het elftal zoo'n inzinking dat het tenslotte met 13 punten uit 16 wedstrijden op de 6e plaats eindig de. Ook in het seizoen 1938/'39 waren de prestaties matig, met ll punten uit 18 wedstrijden werd op de 8e plaats de com petitie geëindigd. Vorig seizien, 1939/'40 speelde „E.M.M." in de noodcompetitie bij de 2e klassers. Toen deze competitie door omstandigheden afgebroken moest worden bezette „E.M.M." met 6 punten uit 13 wedstrijden de voorlaatste plaats. Zondag j.l. zette „E.M.M." het nieuwe sei zoen uitstekend in, zoodat men in E.M. M.-kringen optimistisch gestemd is, dat deze club eindelijk een leidende rol in de 3e klasSe N.V.B. gaat spelen. De financieele toestand van „E.M.M." is bevredigend, terwijl de clubgeest uitste kend is, „E.M.M." zal de huidige moeilijke omstandigheden dan ook wel met goed gevolg doormaken. Van de oprichters zijn de heeren v. d. Ent, G. en Ch. Heyman nog lid. Eerst genoemde maakt sinds de oprichting deel int van het bestuur. AxelBiervliet 12. De eerste thuiswedstrijd van Axel voor de competitie is iri een onverwachte neder laag geëindigd, hoewel de gasten voor het grootste deel van den speeltijd in de min derheid waren. Axel kwam uit met eenige invallers, doch was in de eerste helft vrij wel voortdurend sterker. Een doelpunt werd wegens vermeend buitenspel door den scheidsrechter geannuleerd en verdér bleef de stand tot de rust dubbel blank. In de tweede helft maakte Biervliet spoedig een doelpunt, waarna de strijd ietwat vin niger werd. Het spel ging nu ook meer geljjk op, tot na een half uur de gelijkma ker ontstond, toen bij een Axelschen aanval een der achterspelers van Biervliet in eigen doel schoot. De keeper geraakte hierbij ge- wond en de gasten speelden met 10 man verder. Axel was daarna veel sterker, maar toch wist Biervliet bfl een doorbraak den stand op 12 te brengen. Axel kwam hier na nog geducht opzetten, doch deze aan vallen strandden alle op de stugge verdedi ging der gasten. Biervliet won tenslotte met 12. SchoondjjkeAardenburg 52. Schoohdijke speelt eerst met den wind mee, en trekt direct enthousiast ten aan val. Een hoekschop levert niets op als er 12 minuten gespeeld is, schiet L. Tour- nois onhoudbaar in (1—0). De thuisclub heeft verreweg het beste van het spel, aanval op aanval wordt ondernomen en na een goed half uur spelens weet L. Toumois den voorsprong te vergrooten met een listig schot (2—0). Aardenburg reageert nu feller, maar door slecht schieten der voorhoede gaat de rust- on veranderd in. Bij de hervatting legt Schoondijke er nog een schepje op, terwijl Aardenburg haar opstelling wijzigt, wat echter géén verbetering brengt. De Schoondijke rechts binnen brengt den stand met een ferm schot op 30. Aardenburg speelt nu een verloren wedstrijd. De Schoondijksche mid denvoor doelpunt dan nog tweemaal op korten tijd 50. Aardenburg geeft den moed niet op en blijft aanvallen, hetgeen nog door 2 doelpunten beloond wordt. E. Blondeel en Van Daale weten den achter stand te verkleinen tot 52. Direct daar op komt het einde. Scheidsrechter Lensen had geen zware taak en leidde voortref felijk. Wedstrijdprogramma N.VJB. Het programma voor Zondag 6 Oct. is als volgt samengesteld 2e klasse D MiddelburgZeelandia. GoesR.C.S. VlissingenDe Zeeuwen, AllianceR.B.C. T.S.C.De Baronie. 3e klasse M. Goesche Boys—Vlissingen 2 Middelburg 2E.M.M. De Zeeuwen 2Zeelandia 2. WalcherenGoes 2. 3e klasse N. Biervliet—Com. Boys. Temeuzensche BoysTemeuzen. SluiskilAxel. 3e klasse O. .Oostburg—Temeuzen 2. Aardenburg—IJzendijke. BreskensSchoondijke. Onze Bureaux zijn gevestigd MIDDELBURG Londensche Kaal 29 Redactie Tel. 269. 1 Administratie Tel. 189 VLISSINGEN Redactie en Adm.: Walstraat 58-60 Telefoon 10 (2 lijnen) GOES Redactie en Adm.Torfkade 15 Telefoon 2863 SOUBURG Kanaalstraat 45, Telefoon 35 BRESKENS Dorpsstraat 35, Telefoon 21 HULDIGING „G0ES"-VETERANEN. Na 20 „diensf'-jaren. In ons verslag, vorig jaar van de jaar vergadering -der G.V. en A.V, Goes gege ven, meldden wij, dat de spelers P. Schrijver en A.' Daniëlse, die beiden plm. 20 jaar lid van „Goes" waren en steeds tot de beste krachten van Goes behoorden, tot lid van verdienste benoemd werden. Be doeling was toen dit feit op een feestavond te 'vieren en beiden een aandenken aan te bieden. Doch de mobilisatie was oorzaak, dat dit feest niet door kon gaan en de meer openbare huldiging achterwege moest blijven. Intusschen echter waren reeds_ eenige voorbereidingen getroffen en daar heden nog steeds geen uitzicht is op het organi- seeren van een feestavond besloot de kleine commissie vorige week deze aangelegen heid toch tot een einde te brengen. Nadat beide leden van verdiensten gepolst waren over hun verlangens, werd hen, namens hun vele vrienden, een eiken ruststoel aangeboden, terwijl ook de echtgenooten van beiden nog verrast werden met een klein geschenk. De aanbieding geschiedde bij monde van den heer H. van Benthem, eere-voor- zitter van „Goes", die hen daarbij een in perkament gebonden oorkonde overhan digde. In de oorkonde van den heer Da niëlse werden zijn verdiensten gewaardeerd als speler en aanvoeder en in die van den heer Schrijver zijn verdiensten als speler van „Goes" en van het Zeeuwsche Elftal waarin hjj ook meermalen de eer der Rood-Witten hoog hield. Tevens waren op aardige wijze ingevoegd de handteeke- ningen van schenkers. Het geheel was in de rood-witte „Goes"-kleuren uitgevoerd. Dat een en ander door de beide oud- eerste elftalspelers, die elk eenige hon derden malen voor „Goes" in het veld tra den, gewaardeerd werd, laat zich hooren. KORFBAL Jaarvergadering V.K.V. Dezer dagen kwam'de Veersche Korf bal vereeniging V.K.V. in algemeene jaar vergadering bijeen, onder voorzitterschap van den heer J. de Graaf. Uit de verslagen -van den secretaris-penningmeester bleek, dat het ledental der vereeniging stabiel is en 17 leden en 4 adspiranten bedraagt. Wegens de bijzondere omstandigheden heeft 'het bestuur gemeend in het afgeloopen seizoen geen donateursgelden te mogen vragen, zoodat het derven van deze in komsten zijn stempel op de financiën gedrukt heeft, daar jaarlijks voor een bedrag van ong. 45.uit dien hoofde ontvangen werd. Niettemin geven de kas middelen geen reden tot ontevredenheid en kon de rekening met een batig saldo wor den afgesloten. Na diverse benoemingen wegens perio diek aftreden bestaat de vereeniging als volgt: de heeren J. de Graaf, voorz., D. L. Broeder, secr.-penningmeester, en C. Polderman en de dames J. Verstraate en M. v. d, Broeke, léden. De twaalftalcom missie bestaat uit de heeren J. de Graaf, voorz., mej. J. Verstraate, secr., en D. L. Broeder, C. Polderman en 'P. Geldof, leden. De lcascommissie bestaat uit mej. E. Schip pers en den heer P. Geldof. Terreincom missaris is de heer J, de Graaf. WOENSDAG 2 OCTOBER 1940. JAARSVELD. 414.4 m. VARA-Uitz. 8.00 ber. A.N.P., gram. 10.00 V.P.R.O.: Morgenwijding. 10.15 Declamatie. 10.35 Trioconc. 10.55 Declamatie. 11.15 Orgel spel. 12.00 Ber. 12.05 Esmeralda en solist. 12,45 Nieuws- en economische ber. A.N.P. I.00 V.A.R.A.-ork. (1.45—2.15 Gram). 3.00 Voor de Vrouw. 3.20 Gram. 3.30 Voor de kinderen. 5.15 Nieuws- en economische ber. A.N.P. 5.30 Esmeralda. 6.00 V.A.R.A.-ork. 6.45 Ber. 6.50 Felicitaties. 6.55 Gramm. 7.00 Vragen van den dag (A.N.P.). 7.15 Volks zang. 7.40 Lezing. 8.00 ber. A.N.P. 8.10 V.A.R.A-ork. 8.55—9.00 ber. A.N.P. KOOTWIJK 1875 m. A.V.R.O.-Uitz. 7.00 Ber. Duitsch). 7,15 Ber. (Engelsch). 7.30 Gram. (Om 8.00 ber. A.N.P.). 9.00 Or gelspel. 9.20 Gram. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Gram. 10.30 Omroepork. (11.15— II.30 Ber.-Engelsch). 12.30 Ber. (Duitsch). 12.45 Nieuws- en economische ber. A.N.P. 1.00 Ensemble Secco. 2.00 Ber. (Duitsch). 2.15 Zang en piano. 2.45 Concertgebouw- ork. en solist (opn.). 3.30 Ber. (Engelsch). 3.45 Gram. 4.30 Salonoi'k. (opn.) 5.00 Ber, (Duitsch). 5.15 Nieuws- en economische be richten A.N.P. 5.30 Onderwijsfonds voor de Scheepvaart: Taalles en causerie. 6.00 A.V.R.O.-Amusementsork, (6.156.30 Ber.-Engelsche). 7.00 Vragen van den dag (A.N.P.) 7.15 Fragmenten opera „Rigolet- to" (opn.): (7,30—7,45 Ber.-Engelsch). 8.00 Bex\ (Duitsch). 8.15 Nlcuwsber. A.N.P. S.25 Gram. 8.30 Ber. (Engelsch). 8.45 Gram. 8.55 9.00 ber. A.N.P. en sluiting

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 2